CVIIL.Anularea parţială a titlului de proprietate

Sentinţă civilă 51 din 11.04.2016


Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile promovată de reclamanţii B. V., şi  B. L., în contradictoriu cu pârâţii B. Ş., B. V. A., I. D., C. L. P. P. S. D. D. P. A. T., şi C. J. B. P. S. D. D. P. A. T., cu sediul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, având ca obiect anularea parţială a titlului de proprietate nr.22805/16 din 4.04.1994 eliberat pe numele moştenitorilor def.B. V., respectiv B. M., B. N. şi B. G.

Cererea este  legal  scutită de plata  taxei  judiciare de timbru conform prevederilor art. 29 alin.2 din OUG nr.80/2013.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamanţii B. V. şi B. L. şi pârâţii B. Ş., B. V. A., C. J. P. ST. D. D. P. A. T. B., C. L. P. S. D. D. P. A. T. şi I. D.

Procedura de citare a părţilor în proces este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul având ca obiect fond funciar se află la termenul de judecată acordat pentru ca executantul lucrării să consemneze pe planul de situaţie  suprafaţa de teren strict aferentă construcţiilor edificate, după care:

Instanţa ia act că în cauză s-a solicitat judecata şi în lipsă, constată cauza în stare de  judecată, sens în care în conformitate cu prevederile art.394 alin.1 cod proc.civilă declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare.

JUDECATĂ:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul instanţei la data de 18.06.2015 reclamanţii B.V. şi B. L. au chemat în judecată pe pârâţii B. Ş., I. D.,B. V.-A.,C. L. P. şi C. J. B. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,solicitând anularea în parte a titlului de proprietate nr.22805/16/4.04.1994 emis pe numele moştenitorilor def.B. V.,în ceea ce priveşte suprafaţa de 0,41 ha teren intravilan şi obligarea ambelor comisii de fond funciar să întocmească şi să înainteze documentaţia în vederea emiterii titlului de proprietate.

În motivarea acţiunii reclamanţii au învederat că autorii lor defuncţi,B. N. şi B. M. au cumpărat de la autorii lor,def.B. V. şi B. M.,cponform contractului autentzic de vânzare-cumpărare nr.982/27.03.1985,casa de locuit şi terfenul aferent,că deşi în act este înscrisă numai suprafaţa de 250 mp în realitate s-a avut în vedere întreaga suprafaţă de teren de 4100 mp şi că la momentul reconstituirii dreptului de proprietate părinţii lor nu au ştiut că această suprafaţă nu trebuia înscrisă în titlul de proprietate al autorilor.

 În drept,Legea nr.18/1991.

 În dovedirea acţiunii au fost ataşate înscrisuri-filele 11-18.

 Pârâtul B. V.-A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii şi obligarea reclamanţilor la cheltuieli de judecată,invocând totodată excepţia lipsei de obiect,motivat de faptul că este emis titlul de proprietate, excepţia inadmisibilităţii acţiunii întrucât un nou titlu se poate elibera numai dubă dezbaterea succesiunii defuncţilor B. M., B. N. şi B. G. şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor întrucât aceştia nu figurează înscrişi în titlul de proprietate-fila 43.

Pârâtul a învederat că moştenitorii def.Besoiu Vasile sunt proprietarii terenului iar defuncţii B. N. şi B. M. sunt proprietarii construcţiei şi ai suprafeţei de 250 mp teren aşa cum reiese din contractul de vânzare-cumpărare care este un act translativ de proprietate,că susţinerile reclamanţilor sunt simple afirmaţii,nedovedite şi că potrivit prevederilor art.13 alin.3 din Legea nr.18/1991,titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor.

Ceilalţi pârâţi nu s-au conformat solicitării instanţei şi nu au depus întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 28.09.2015 instanţa a reţinut ca temeiurile de drept ale cererii de chemare în judecată,prevederile art.III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997,art.8 din Decretul-Lege nr.42/1990 coroborat cu art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991.

La acelaşi termen s-a pronunţat şi asupra excepţiilor invocate pe calea întâmpinării,pe care le-a respins, în temeiul prevederilor art.254 alin.5 cod proc.civilă,suplimentând probatoriul cu administrarea probei cu martori şi cu cercetarea la faţa locului-filele  68-70.

În urma administrării probei cu cercetarea la faţa locului instanţa a solicitat reclamanţilor s depună la dosar un plan de amplasament al terenului în litigiu-filele 84-85.

Analizând litigiul dedus judecăţii în raport de probatoriile administrate şi de dispoziţiile legale incidente  instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin titlul de proprietate nr.22805/16/4.04.1994  s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele moştenitorilor def.B. V.,respectiv B. M., B. N. şi B. G. pentru suprafaţa totală de 57.500 mp teren din care suprafaţa de 4.100 mp teren intravilan în tarlaua 11,din care 3.397 mp teren arabil în parcela 1594 şi 721 mp teren curţi-construcţii în parcela 1595.

Toţi cei trei moştenitori au decedat ulterior,reclamanţii fiind moştenitorii legali ai def.B. N.,ceilalţi pârâţi fiind moştenitori ai celorlalţi doi titulari ai dreptului de proprietate.

Prin contractul autentic nr.982/27.03.1995 soţii B.V. şi B. M.  au vândut soţilor B. N. şi  B. M.,fiu şi noră, casa de locuit cu anexe gospodăreşti situată în ,terenul aferent în suprafaţă de 250 mp trecând în proprietatea statului,conform prevederilor art.30 alin.2 din Legea nr.58/1974.

Din planul de situaţie anexat şi din procesul verbal de cercetare la faţa locului reiese în mod indubitabil că terenul pe care se află construcţiile mai sus arătate este cel înscris în titlul de proprietate atacat, în  tarlaua 11 parcela 1595, terenul arabil din parcela 1594 aflându-se în continuarea primei suprafeţe.

Potrivit prevederilor art.8 din Decretul Lege nr.42/1990, terenul aferent casei  de locuit şi anexelor gospodăreşti,precum şi curtea şi grădina din jurul acestora,în zonele cooperativizate,constituie proprietatea particulară a deţinătorilor,aceste teren,împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosinţă membrului cooperator,potrivit prevederilor arrt.4,neputând depăşi 6.000 mp,la art.4 prevăzându-se suprafaţa de 5.000 mp.

De asemenea,potrivit prevederilor art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991,cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii,iar potrivit prevederilor alin.2 şi 2 ind.1, suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădină din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie, în cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente fiind cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă.

Drept consecinţă,autorii reclamanţilor au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului intravilan aferent construcţiilor,ope legis, nefiind necesară parcurgerea procedurii administrative referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate, prevăzută de Legea nr.18/1991.

În ceea ce priveşte întinderea suprafeţei de teren,aşa după cum deja am arătat mai sus, aceasta este cea evidenţiată ca atare în actele de proprietate,în cartea funciară,în registrul agricol sau în alte documente funciare,la data intrării în cooperativa agricolă de producţie şi ,în cazul înstrăinării construcţiilor,suprafeţe de teren de mai sus sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării,dovedite prin orice mijloc de probă.

Oraşul Pogoanele a fost în întregime cooperativizat,suprafaţa de teren arabil aflată în continuarea celei aferente casei de locuit,anexelor gospodăreşti şi dependinţelor fiind atribuită defuncţilor B. V. şi B. M. cu titlu de lot în folosinţă şi drept urmare,în anul 1985 când au înstrăinat construcţiile aveau în proprietate privată numai suprafaţa de 250 mp teren şi nicidecum suprafaţa de 4.100 mp pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate.

 În prezent suprafaţa aferentă construcţiilor este cea de 1.000 de mp identificată pe planul de situaţie ataşat dosarului ,determinată în conformitate cu textele de lege mai sus redate.

 Instanţa nu poate reţine că la data încheierii actului de vânzare-cumpărare a construcţiilor intenţia părţilor a fost de înstrăinare a întregii suprafeţe de 4100 mp teren de vreme ce o atare împrejurare nu s-a dovedit fără putinţă de tăgadă,sigura probă în aceste sens fiind declaraţia martorei Urse Maria care a precizat şi că terenul arabil intravilan era folosit cu titlu de lot în folosinţă atribuit de CAP.

 Potrivit prevederilor art. III alin. 1 lit.a) din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite potrivit legii, la astfel de reconstituiri, în speţă, îndreptăţirea autorilor reclamanţilor la reconstituire asupra terenurilor situate în intravilan, trebuie privită prin prisma dreptului acestora la constituirea aceluiaşi drept cu privire la terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodăreşti, precum si curţii si grădinii din jurul acestora.

Raportat la considerente mai sus arătate,reţinând caracterul întemeiat în parte al acţiunii deduse judecăţii instanţa o va admite şi pe cale de consecinţă va constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.22805/16 emis la data de 4.04.1994 pe numele moştenitorilor def.B. V.,în sensul înlăturării din suprafaţa de 4.100 mp teren intravilan din tarlaua 11 parcelele 1594 şi 1595 a suprafeţei de 1.000 mp aferentă construcţiilor proprietatea autorilor reclamanţilor,defuncţii B.N. şi B. M., având următoarele vecinătăţi şi dimensiuni-la nord C. M. pe 38,70+7,85 ml,la sud U. M. pe 74,41 ml,la est str.Mihail Kogălniceanu pe 19,08 ml şi la vest teren arabil proprietatea părţilor în proces,conform planului de situaţie depus la dosar care face parte integrantă din hotărâre.

Pentru diferenţa de 3.100 mp teren titlul de proprietate este emis cu respectarea prevederilor Legii nr.18/1991,moştenitorii def.B. V. fiind îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceste teren ce nu a ieşit din patrimoniul autorului lor prin înstrăinare.

Se va lua act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite ca întemeiată în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii  B.V., .  în contradictoriu cu pârâţii B. Ş., B. V.-A., I. D., C. L. P., şi C. J. B. P. S. D. D. P. A. T.,  şi în consecinţă:

 În temeiul prevederilor art.III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997,art.8 din Decretul-Lege nr.42/1990 şi art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.22805/16 emis la data de 4.04.1994 pe numele moştenitorilor def.B. V.,în sensul înlăturării din suprafaţa de 4.100 mp teren intravilan din tarlaua 11 parcelele 1594 şi 1595 a suprafeţei de 1.000 mp aferentă construcţiilor proprietatea autorilor reclamanţilor, defuncţii B. N. şi B. M., având următoarele vecinătăţi şi dimensiuni-la nord C. M. pe 38,70+7,85 ml,la sud U. M. pe 74,41 ml,la est str.Mihail Kogălniceanu pe 19,08 ml şi la vest teren arabil proprietatea părţilor în proces,conform planului de situaţie depus la dosar care face parte integrantă din hotărâre.

Ia act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

 Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării sentinţei.

 Apelul se depune la Judecătoria Pogoanele.