Asigurări sociale - Pensii

Sentinţă civilă 90 din 04.12.2015


Refuzul nelegal al Casei Judeţene de Pensii şi Casei Naţionale de Pensii Publice de a valorifica „orele festive” şi „orele şcoală” şi pentru care unitatea a virat contribuţia de asigurări sociale cuprinsă în adeverinţa eliberată de fostul angajator, cu motivarea, că aceste sume nu sunt cuprinse în Anexa 15 la Normele aprobate prin HG 257/2011. Legea 263/2010 nu defineşte însă sporurile cu caracter permanent, iar Anexa 15 la HG 257/2011, deşi nu le nominalizează explicit, nu exceptează de la calculul pensiei aceste sume care intră în categoria „alte sporuri” specifice domeniului de activitate căi ferate, sunt evidenţiate distinct, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi pentru aceste sporuri s-au reţinut şi virat contribuţiile de asigurări sociale de către angajator.

Greşita valorificare de către Comisia Centrală de Contestaţii ca stagiu de cotizare realizate în condiţii normale a unor perioade nominalizate de fostul angajator ca lucrate în condiţii de grupa a II a de muncă, conform adeverinţei eliberate. Având în vedere că înscrierile din adeverinţa eliberată de fostul angajator sunt complete, fiind precizate funcţia şi grupa de muncă, temeiul juridic al încadrării în grupă, timpul cât cel în cauză s-a aflat în această situaţie în raport de programul de lucru şi actul de nominalizare în grupă, se apreciază de instanţă că în mod nelegal Comisia Centrală de Contestaţii a dispus valorificarea perioadei de grupa a II a de muncă din adeverinţa fostului angajator ca fiind lucrată în condiţii normale de muncă.

Corecta apreciere a Comisiei Centrale de Contestaţii cu privire la perioada cuprinsă în adeverinţa eliberată de fostul angajator pentru grupa a I a de muncă, în sensul că menţiunile din această adeverinţă nu sunt apte să atragă valorificarea perioadei respective în grupa a I a de muncă.

Astfel, pontajele şi listele de plăţi nominalizate în adeverinţă nu reprezintă acte administrative emise de unitate, în sensul prevederilor pct.6 din Ordinul MMPS 50/1990, ci dovedesc doar plata salariilor.

Tribunalul Mehedinţi-sentinţa din 04.12.2015

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 6043/101/2015, reclamantul B. C. a chemat în judecată pe pârâtele Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi şi Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziilor de pensionare pentru limita de vârsta nr. 162742/25.09.2013 şi respectiv 162742/04.12.2014 emise de Casa de Pensii Mehedinţi ; obligarea Casei Teritoriale de Pensii Mehedinţi să emită o noua decizie privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă  cu luarea în considerare a tuturor sporurilor atestate de adeverinţele eliberate de angajator , existente la dosarul administrativ de pensionare inclusiv a sporurilor : ore festive , ore cap secţie, şi ore scoală astfel cum sunt atestate de adeverinţa nr. 1TR3/3343/21.06.201 eliberată de Depoul CFR Marfa Craiova precum şi a veniturilor realizate în perioada în care a fost ucenic salariat atestate de adeverinţa nr.2041/14.10.2009 eliberată de Colegiul Tehnic "Domnul Tudor "- Drobeta Turnu Mehedinţi, cu cheltuieli de judecată doar în caz de opunere.

În motivare a arătat că, la dosarul administrativ de pensionare a depus, adeverinţa nr. 1TR3/3343/21.06.2013 eliberata de Depoul CFR Marfa Craiova care atestă, printre altele şi  sporurile ore festive, cap secţie, ore scoală, reglementate în contractele colective de muncă, pe perioada 1990-aprilie 2001; adeverinţa nr.2041/14.10.2009 eliberată de Colegiul Tehnic "Domnul Tudor "- Drobeta Turnu Mehedinţi care atestă veniturile realizate pe perioada 1973-1976 când a fost elev/ucenic salarizat în cadrul profesiei, însă acestea nu au fost valorificate.

A mai arătat că, în termenul legal a contestat deciziile de pensionare, contestaţiile fiind înregistrate sub nr.22163/31.10.2013 şi respectiv 643/12.01.2015, având în vedere faptul că din buletinul de calcul rezultă că intimata a omis din calcul sporurile ore festive , ore scoală şi cap secţie precum şi veniturile realizate în perioada de ucenicie.

 Referitor la sporurile ore festive, ore scoală, cap secţie, a arătat că omisiunea lor din calcul este lipsită de  justificare deoarece  sporurile în discuţie au constituit indiscutabil, baza de calcul a CAS , contribuţia la sistemul asigurărilor sociale fiind unicul criteriu de care se ţine cont la stabilirea cuantumului pensiei.

Ele sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă , au fost acordate în baza actelor normative în vigoare la vremea respectivă, în raport de condiţiile specifice postului şi contrar susţinerilor Casei de Pensii au caracter permanent în înţelesul legii ,fiind aşadar sporuri cu caracter propriu sistemului de lucru în cadrul CFR .

Pentru aceste sporuri încasate s-a plătit contribuţia la asigurările sociale de stat, deoarece Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurări sociale de stat prevedea această sarcină asupra câştigului brut realizat de personalul salariat.

Astfel, în privinţa calcului punctajului mediu anual, pentru perioadele anterioare anului 2001, dispoziţiile art. 165 alin.(l) din Legea pensiilor, stabilesc cu valoare de principiu în materia calculului pensiei că " la determinarea punctajelor anuale ... se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de munca, astfel:

a)salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b)salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c)salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. d)

Prin urmare , persoanele care şi-au desfăşurat activitatea după anul 2001 , deşi au prestat aceeaşi muncă cu cele care au activat până în 2001 , ar putea fi avantajate de perceperea unor contribuţii mai mari datorate exclusive creşterii veniturilor pe fondul deprecierii monedei naţionale în detrimentul persoanelor care au activat şi contribuit până în anul 2001 , când s-a declanşat procesul inflaţionist, fapt ce ar avea un caracter profund discriminatoriu în condiţiile în care ambele categorii au prestat aceeaşi muncă , în aceleaşi condiţii şi au realizat aceeaşi vechime în muncă.

De asemenea, din dispoziţiile pct. IV si pct. V din Anexa 15 la HG 257/2011 , rezultă că legiuitorul, prin formularea "alte sporuri " a lăsat la latitudinea angajatorului de a stabili caracterul sporurilor şi mai ales categoriile de sporuri care trebuie avute în vedere la calculul pensiei, cu condiţiile de a fi reglementate de contractele colective de muncă, şi de a fi constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale conform legislaţiei anterioare.

Or, cât priveşte sporurile , ore şcoală , ore festive , cap secţie, sunt specifice muncii în sistemul CFR, au fost acordate de ministerul de resort, şi prevăzute ca atare în contractele colective de muncă; sunt evidenţiate distinct în adeverinţa eliberată de angajator, alături de salarul tarifar; conform menţiunii angajatorului pentru aceste sporuri s-a reţinut şi virat CAS-ul;

în mod indiscutabil au făcut parte din baza de calcul a pensiilor .

Astfel, sporurile în discuţie au făcut parte din baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale conform legislaţiei anterioare ( Decretul 389/2971, Legea 57/1974 ), Legea 10/2972 si sunt dovedite cu adeverinţa eliberată de angajator.

Referitor la veniturile realizate în perioada de ucenicie ( scoală profesionala ) potrivit menţiunilor din adeverinţa 2041/14.10.2009 , în perioada 1973-1976 a fost încadrat în muncă ca ucenic salariat iar pentru veniturile realizate i s-a reţinut şi virat contribuţia de CAS.

Or, ucenicia la locul de muncă era considerată o formă de calificare profesională prin care , în schimbul muncii prestate , ucenicul era remunerat cu o indemnizaţie lunară. Indemnizaţia lunară avea aşadar natură salarială şi reprezenta contraprestaţia muncii ucenicului.

Decretul 389/1972 prevedea în sarcina unităţilor obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat a unei contribuţii de 15 % asupra câştigului brut realizat de personalul salariat precum şi a sumelor primite de ucenici , indiferent de forma în care se realizează aceste venituri , de fondul din care se plătesc , sau de durata contractului.

Mai mult, potrivit art. 3 alini lit. a si p din Legea 263/201, asiguratul este definit ca persoană fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, iar stagiu de cotizare este definit ca perioadă de timp pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale .

În drept, îşi întemeiază acţiune pe prevederile art. , 154, art. 165 din Legea 263/2010 , Legea 57/1974, Decretul nr. 389/1972, Legea 10/1972, Lege nr.49/1992 . OUG 4/2005, pct.IV, V din Anxea 15 la HG 257/2011.

În susţinerea acţiunii reclamantul  a depus la dosar următoarele acte în copie: împuternicire avocaţială, decizia nr. 162742/25.09.2013, anexa la decizia nr. 167742/25.09.2013, contestaţia din 31.10.2013, decizia nr. 162742/04.12.2014, anexa la decizia nr. 162742, adeverinţa nr. 1TR3/3343/21.06.2013, adeverinţa nr. 2041/14.10.2009, raport de expertiză contabilă extrajudiciară,buletin calcul punctaj pensie, contract colectiv de muncă CFR-Călători SA 1999-2000, practică judiciară.

În apărare pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca prematur introdusă.

A motivat că, nu s-a emis şi comunicat o nouă hotărâre a Comisiei Centrale de Contestaţii care să fie ulterior contestată la instanţă în termen de 30 de zile de la comunicare potrivit art.151 din lege astfel încât , nu s-a parcurs procedura prealabila obligatorie prevăzuta de Legea 263/2010.

În data de 05.10.2015, Casa Naţională de Pensii Publice a înaintat la dosar Hotărârea nr. 12589/21.09.2015 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a combătut susţinerile  pârâtei din întâmpinare.

Pentru termenul din 16.10.2015, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi a depus note scrise  prin care a învederat instanţei că după depunerea întâmpinării, Comisia Centrala de Contestaţii a comunicat Hotărârea nr. 12589/21.09.2015 prin care au fost soluţionate contestaţiile împotriva deciziilor nr.162742/ 25.09.2013 si 162742/04.12.2014.

De asemenea , reclamantul a formulat o cerere adiţională la cererea de chemare în judecată, prin care a  solicitat în plus, faţă de petitul din acţiunea introductivă, anularea parţială a Hotărâri nr. 12589/21.09.2015, cu privire la nevalorificare orelor festive şi a orelor şcoală din adeverinţa eliberată de fostul angajator Depoul CFR Marfă Craiova,  nevalorificarea perioadei de ucenic cu plată din adeverinţa nr. 2041/14.10.2009, dar şi a adeverinţelor privind grupa a II-a de muncă nr. 94/03.02.2010 şi respectiv 121/17.12.2008, emise de foştii angajatori.

Referitor la sporurile atestate de adeverinţa 1TR3/3343/21.06.2013 , a arătat că acestea sun sporuri specifice în sistemul CFR reglementate prin contractul colectiv de muncă, au făcut parte din baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale conform legislaţiei anterioare ( Decretul 389/2971, Legea 57/1974 ) şi sunt dovedite cu adeverinţa eliberată de angajator .

Cât priveşte perioada de ucenicie atestată de adeverinţa 2041/14.10.2009, având în vedere că ucenicul, în afara timpului afectat pregătirii teoretice, prestează o muncă în concordanţă cu programul de lucru al angajatorului şi este subordonat acestuia, munca sa fiind retribuită, în sensul că primeşte salariu şi eventual alte drepturi băneşti, bucurându-se, totodată, de măsurile de protecţie socială proprii salariaţilor, rezultă, că perioada de ucenicie constituie vechime în muncă şi veniturile realizate în această perioadă sunt venituri de natura salarială pentru care conform DL 389/1972 s-a virat contribuţia de asigurări sociale.

Referitor la perioadele 01.05.1985-23.06.1989 şi respectiv 25.06.1989 -16.04.1990 , a susţinut că, Comisia Centrală şi-a depăşit atribuţiile deoarece nu a fost sesizată cu această problemă, contestaţia în procedura prealabilă nu a vizat acest aspect, ci doar problema nevalorificării sporurilor şi a perioadei de ucenicie.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi a formulat întâmpinare vizavi de precizarea formulată de reclamant prin care solicită respingerea contestaţiei împotriva Hotărârii nr. 12589/21.09.2015 ca neîntemeiată  şi să se constate că hotărârea emisă de Comisia Centrală de Contestaţii este temeinică şi legală.

La termenul din data de 27.11.2015, la solicitarea instanţei reclamantul a depus la dosar adeverinţa nr. 121/17.12.2008 eliberată de  SC Apro SA Craiova , adeverinţa nr.  94/03.02.2010 eliberată de către Revizia Vagoane Drobeta Turnu Severin şi concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Reclamantul B. C. a formulat două contestaţii înregistrate la Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi sub nr. 25652/19.12.2013 şi nr. 643/12.01.2015, împotriva a două decizii de pensie ( stabilire pensie limită de vârstă şi , ulterior, recalculare pensie) nr. 162742/25.09.2013 şi respectiv nr. 162742/04.12.2014 emise de pârâtă.

Obiectul celor  două contestaţii l-a constituit: neluarea în calcul a sporurilor atestate prin adeverinţa depusă la dosarul administrativ de pensie nr. 1TR3/3343/21.06.2013 eliberată de Depoul CFR Marfă Craiova ( ore festive, ore şcoală, ore cap secţie); nevalorificarea adeverinţei nr. 2041/14.10.2009 eliberată de Colegiul Tehnic ,,Domnul Tudor”- Drobeta Turnu Severin privind veniturile realizate de reclamant pe perioada 1973-1976 în care a fost ucenic salariat.

Cele două contestaţii au fost înaintate Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, care, în rezolvarea contestaţiilor, anterior primului termen de judecată a emis Hotărârea nr. 12589/21.09.2015.

Analizând contestaţiile prin prisma dosarului administrativ de pensie al reclamantului, dar şi  din oficiu, Comisia Centrală de Contestaţii a hotărât revizuirea celor două  decizii contestate, valorificarea sporului pentru ,,ore cap secţie”, conform înscrisurilor din adeverinţa nr. 1TR3/3343/21.06.2013, eliberată de Depoul CFR Marfă Craiova, dar şi valorificarea ca stagii de cotizare realizate în condiţii normale de muncă a perioadelor 01.05.1985-23.06.1989 şi 25.06.1989-16.04.1990.

Pentru a hotărî astfel, Comisia Centrală de Contestaţii a reţinut, în esenţă, că:

În ceea ce priveşte nevalorificarea orelor festive şi a orelor şcoală din adeverinţa eliberată de angajatorul Depoul CFR Marfă Craiova, Comisia Centrală a reţinut că acestea nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform Anexei nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legi 263/2010, aprobată prin H.G.257/2011 şi nu au făcut pare din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 01. 04.2001, iar ulterior acestei date, la determinarea punctajelor  lunare, au fost valorificate veniturile brute lunare realizate, care au constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acestea au fost  înscrise în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor art. 166  din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la nevalorificarea veniturilor din adeverinţa nr. 2041/14.10.2009 eliberată de Colegiul Tehnic,,Domnul Tudor” cuprinzând veniturile realizate de reclamant ca ucenic în perioada 15.09.1973-30.06.1976, Comisia a reţinut că nu  este îndeplinită condiţia esenţială pentru ca această perioadă să fie considerată vechime în muncă, şi anume: să fi fost scos din producţie şi trimis pentru a urma un curs de pregătire profesională, să fi fost salariat pe perioada respectivă şi  unitatea să fi plătit contribuţia prevăzută de lege la fondul de asigurări sociale conform legii.

De asemenea, a menţionat că în mod greşit Casa Judeţeană de Pensii i-a valorificat adeverinţele nr. 120/17.12.2008 şi  respectiv nr. 94/03.02.2010 eliberate de foştii angajatori, care atestă că activitatea desfăşurată de reclamant pe diferite perioade se încadrează în prevederile Ordinului 50/1990, fiind valorificate ca stagii de cotizare în grupa  a II-a de muncă, corect fiind condiţii normale de muncă.

Astfel, în ceea ce priveşte adeverinţa n. 120/17.12.2008 eliberată de SC Apro SA Craiova, s-a  constatat că activitatea desfăşurată de reclamant în perioada 01.05.1985-23.06.1986, când avea funcţia de sculer-matriţer nu se încadrează în prevederile Ordinului 50/1990, poziţia 116, 117 din anexa 2 la ordin.

Referitor la adeverinţa nr. 94/03.02.2010, eliberată de Remiza Vagoane Drobeta Turnu Severin, Comisia a constatat că nominalizarea pentru grupa a II-a de muncă vizând perioada 25.06.1989-16.04.1990, nu este corectă, întrucât acele administrative enumerate în cuprinsul adeverinţei (pontaje lunare şi listă de plată) nu reprezintă acte administrative emise de unitate conform prevederilor de la pct.  6 din ordinul 50/1990.

Ulterior comunicării Hotărârii nr. 12589/21.09.2015 a Comisiei Centrale de Contestaţii, la primul termen de judecată, reclamantul a formulat o cerere adiţională la cererea de chemare în judecată, prin care a  solicitat în plus, faţă de petitul din acţiunea introductivă, anularea parţială a Hotărâri nr. 12589/21.09.2015, cu privire la nevalorificare orelor festive şi a orelor şcoală din adeverinţa eliberată de fostul angajator Depoul CFR Marfă Craiova,  nevalorificarea perioadei de ucenic cu plată din adeverinţa nr. 2041/14.10.2009, dar şi a adeverinţelor privind grupa a II-a de muncă nr. 94/03.02.2010 şi respectiv 120/17.12.2008, emise de foştii angajatori.

Prin urmare, în analiza cererii de chemare în judecată şi ulterior a precizării de acţiune de după emiterea hotărârii Comisiei Centrale de Contestaţii, instanţa va verifica doar aspectele şi criticile semnalate de reclamant care vizează: nevalorificare orelor festive şi a orelor şcoală din adeverinţa nr. 1TR3/3343/21.06.2013, nevalorificarea perioadei de ucenicie din adeverinţa nr. 2041/14.10.2009, nevalorificarea grupei de muncă din  adeverinţele nr. 94/03.02.2010 şi respectiv 120/17.12.2008,  eliberate de foştii angajatori.

Fixând astfel cadrul procesual, instanţa reţine că:

Prin cele două decizii de pensie contestate reclamantului nu i-au fost  valorificate orele festive şi orele şcoală şi pentru care unitatea a virat contribuţie de asigurări de sănătate cuprinsă în adeverinţa eliberată de  angajatorul Depoul CFR Marfă Craiova nr. 1TR3/3343/21.062013 (sporuri specifice domeniului de activitate  în sistemul căilor ferate)cu motivarea,reluată ulterior şi de către Comisia Centrală de Contestaţii, că aceste sume nu sunt cuprinse în anexa 15 la Normele aprobate prin H.G. nr. 257/2011.

Legea 263/2010 nu defineşte însă sporurile cu caracter permanent, iar Anexa 15 la H.G. 257/2011,  deşi nu le nominalizează explicit, nu exceptează de la calculul pensiei sporurile ore festive şi ore şcoală.

Astfel, potrivit pct. IV şi V din anexă, sunt sporuri cu caracter permanent şi alte sporuri prevăzute de  legislaţie specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele  colective şi individuale de muncă şi  pentru care, s-a virat şi datorat contribuţia de asigurări sociale.

Ori, se constată că sporurile în discuţie îndeplinesc aceste cerinţe, întrucât intră în categoria ,,alte sporuri” specifice domeniului de activitate căi ferate şi sunt prevăzute ca atare în contractele colective de muncă, iar pe de altă parte, aşa cum rezultă din adeverinţa eliberată de angajator, aceste sporuri sunt evidenţiate distinct, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei  anterioare şi pentru aceste sporuri s-au reţinut şi virat contribuţiile de asigurări sociale de către angajator.

Mai mult decât atât, temeiul juridic al acordării sporului ,,ore festive” îl constituie DL 98/14.03.1990 privind acordare unor drepturi personalului din transporturile pe cale ferată, care prevede, în art. 2,  că orele de muncă prestate peste durata normală a timpului de lucru şi cele efectuate în zilele de sărbători legale sau alte zile în care , potrivit legii, nu se lucrează , şi care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

De asemenea, angajatorul a avut obligaţia, potrivit art. 1 din Decretul nr.  389/1972, de a vira la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie de  15% asupra câştigului brut realizat de salariaţi, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri.

Astfel, veniturile obţinute cu titlul de ,,ore festive” au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

 Din analiza  adeverinţei  eliberate de fostul angajator Depoul CFR Marfă Craiova, rezultă că aceste sporuri – ore festive şi ore şcoală – au fost plătite cu periodicitate, astfel încât ele prezintă caracter permanent.

Aceeaşi periodicitate în acordare se constată şi la sporul reprezentând ,,ore cap de secţie”, care deşi nu este nominalizat distinct în anexa 15 la H.G. 257/2011 ca şi spor permanent, el este recunoscut de către Comisia Centrală de Contestaţii ca şi spor permanent.

Prin urmare, refuzul celor două pârâte de a valorifica aceste sporuri din adeverinţa nr. 1TR3/3343/21.06.2013 este nelegal.

Referitor la perioada de ucenicie(1973-1976) atestată de Adeverinţa nr. 2041/14.10.2009 eliberată de Colegiul ,,Domnul Tudor”, instanţa apreciază că în mod greşit aceasta nu a fost valorificată.

Astfel, din cuprinsul acestei adeverinţe rezultă că  reclamantul a funcţionat ca ucenic cu plată în perioada 15.09.1973-30.06.1976 în cadrul Uzinelor Mecanice Dr. Tr. Severin, şi a realizat venituri pentru care a fost reţinută şi virată contribuţia  pentru pensie de către Uzinele Mecanice Dr. Tr. Severin.

Cu privire la această problemă de drept, prin Decizia nr. 18/05.10.2015 a ÎCCJ pronunţată în interesul legii şi obligatorie pentru instanţă, s-au stabilit condiţiile în care, pentru perioadele ulterioare datei de 01.04.2001 (perioadă în care se încadrează reclamantul), ucenicia este considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă.

Cum reclamantul îndeplineşte, aşa cum s-a menţionat mai sus, aceste condiţii, perioada practicii în producţie este considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă.

Cu privire la valorificarea de către  Comisia Centrală  de Contestaţii ca stagii de cotizare realizate în  condiţii normale a perioadelor 01.05.1985-23.06.1989 şi 25.06.1989-16.04.1990, instanţa constată că :

Având în vedere disp. art. 13 din Regulamentul  Comisiei Centrale de Contestaţii, potrivit cărora Comisia analizează  pornind de la contestaţia formulată, întregul dosar administrativ, sub toate aspectele, se apreciază că în mod legal comisia a supus analizei şi cele 2 adeverinţe privind încadrarea în grupe de muncă,  deşi nu a fost sesizată cu acest aspect prin contestaţiile reclamantului.

Potrivit adeverinţei nr. 120/17.12.2008 eliberată de SC Apro SA Craiova, în perioada 01.05.1985-23.06.1989, reclamantul, având funcţia de sculer matriţer a fost încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%,conform nominalizării procesului verbal nr. 138/18.04.1985 şi tabelelor nominale, temeiul juridic al  încadrării reprezentându-l Ordinul 50, anexa 2, pct. 116 şi 117.

Potrivit disp. art. 6 din Ordinul 50/1990 şi art. 2 din HG 1223/1990  rezultă că atributul  nominalizării în grupa a II-a de muncă  a fost rezervat  consiliilor de administraţie împreună cu sindicatele libere din unităţi.

Angajatorul este cel care decide acordarea beneficiului grupei superioare de muncă, în raport de condiţiile concrete în care salariatul a prestat activitate, rolul instituţiilor implicate în stabilirea drepturilor de pensie fiind acela de a verifica dacă înscrierile efectuate în adeverinţele de grupă sunt  susţinute de documente verificabile, întocmite anterior datei de 01.04.2001 şi conţin elemente de valabilitate prevăzute de art. 126 din HG 257/2011.

Având în vedere că înscrisurile din adeverinţa nominalizată mai sus sunt complete, fiind precizate funcţia şi grupa de muncă, temeiul juridic al încadrării în grupă, timpul cât cel în cauză s-a aflat în această situaţie în raport cu programul de lucru şi actul de nominalizare în grupă, instanţa apreciază că în mod nelegal Comisia Centrală de Contestaţii a dispus valorificarea perioadei din adeverinţa  nr. 120/17.12.2008 ca fiind lucrată în condiţii normale de muncă.

Argumentul oferit privind greşita acordare a beneficiului grupei raportat la funcţia deţinută de reclamant nu poate fi primit, această instituţie  neavând competenţa legală de a cenzura încadrarea  în grupa superioară de muncă dispusă de angajator.

În ceea ce priveşte perioada 25.06.1989-06.04.1990 cuprinsă în adeverinţa 94/2010  ca fiind lucrată în grupa I de muncă, instanţa apreciază, din analiza acestei adeverinţe, că menţiunile nu sunt apte să atragă valorificarea perioadei respective în grupa I de muncă,  în condiţiile în care nu este menţionat actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor de la pct. 6 din Ordinul MMPS 50/1990.

Astfel, pontajele şi listele de plată nu reprezintă acte administrative emise de unitate, ci  dovedesc doar plata salariilor, pe când actul administrativ este actul intern al angajatorului prin care persoana dobândeşte beneficiul încadrării în grupă superioară de muncă.

Această cerinţă a legii nu se poate considera suplinită prin simpla apreciere că adeverinţa, în sine, valorează act de nominalizare, neputând fi pus semn de egalitate între cele 2 acte, adeverinţa având rolul de a atesta un fapt consemnat anterior emiterii ei, respectiv obţinerea beneficiului grupei în baza  actului de nominalizare.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite în parte acţiunea astfel cum a fost modificată, va anula deciziile de pensionare cu nr. 162742/25.09.2013 şi respectiv nr. 162742/04.12.2014 emise de pârâta CJP Mehedinţi, va anula parţial Hotărârea nr. 12589/21.09.2015 a pârâtei CNP- Comisia Centrală de Contestaţii, în sensul că va fi înlăturată dispoziţia privind obligarea Casei Judeţene de Pensii de a revizui cele două decizii emise de aceasta, sub aspectul valorificării în condiţii normale de muncă a perioadei cuprinse în adeverinţa nr. 120/17.02.2008,

Va obliga pârâta CJP Mehedinţi să emită o nouă decizie de pensie cu valorificarea veniturilor reprezentate de ore festive şi ore şcoală cuprinse în adeverinţa nr. 1TR3/3343/2013 eliberată de Depoul CFR Marfă Craiova, a veniturilor realizate în perioada în care reclamantul a fost ucenic salariat atestată  de adeverinţa nr. 2041/14.10.2009 eliberată de Colegiul DL. Tudor Dr. Tr. Severin, precum şi valorificarea adeverinţei nr. 120/17.02.2008 privind grupa a II-a de muncă pe perioada 01.05.1985-23.06.1989.

Văzând şi prevederile art. 453 Cod procedură civilă, va obliga pârâtele să plătească reclamantului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Această sentinţă a rămas definitivă prin respingerea apelului conform Deciziei nr.2002/04.04.2016 a Curţii de Apel Craiova.