Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 13378 din 19.11.2015


Pe rolul fiind soluţionarea plângerii la contravenţie, formulată de petentul B cu sediul în Bucureşti, bd.Regina Elisabeta, nr.5, sector 3 în contradictoriu cu intimata A din Ploieşti, Industriei, nr.111, judeţ Prahova.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de ………, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru …….., …….. şi …….., când a pronunţat următoarele:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti, la data de …….., sub nr. ………, petenta B a solicitat, în contradictoriu cu intimata C., anularea procesului verbal de contravenţie seria …….. și restituirea sumei de 1000 lei cu titlu de amendă ce a fost achitată de petentă.

În motivare a arătat că prin procesul verbal de constatare a contravenţiei contestat, B a fost sancţionată, în baza prevederilor art. 50 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 21/1992 cu amenda contravenţionala de 20.000 lei pentru încălcarea art. 9 din acelaşi act normativ. Totodată, ca măsura complementara s-a dispus ca B. să procedeze la reanalizarea comisioanelor reținute pentru perioada de după 01.2011, restituirea acestora clientului, analizarea împreună cu petentul emiterea unui grafic de rambursare datorie coroborat cu bugetul clientului, astfel încât nivelul ratei lunare să se reducă. 

Starea de fapt reţinuta de agentul constatator, consemnata în cuprinsul procesului-verbal contestat, este următoarea: " Cu ocazia cercetării reclamațiilor a rezultat ca pentru contractul de credit nr. 20091254510/03.06.2009 pe numele O. M., încheiat de B. în moneda EURO- încasează un număr de 7 comisioane (art.6) în mod abuziv, inclusiv comision de acordare de 2,50%flat, dar și comision de analiză-600 lei. I se deschide în mod abuziv un număr de două conturi în euro ( credit și cont curent) cu impact asupra bugetului personal. Cu toate că coplătitorul (soția) este bugetar nu i s-au redus aceste costuri". Prin urmare, sunt încălcate dispozițiile art. 9 din OG. 21/1992, respectiv operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.

În ceea ce privește prima fapta, petenta a menționat că dispozițiile legale invocate în procesul verbal ca temei al faptei contravenționale nu prevăd interdicția perceperii comisioanelor cuprinse în contractul de credit menționat, astfel lipsește temeiul juridic al sancționarii contravenționale. Mai mult, intimata consemnează în procesul verbal că banca percepe un număr de 7 comisioane, dintre care 4 ar fi abuzive, însă fără a preciza care anume.

De asemenea, s-a arătat că informațiile cuprinse în clauzele contractuale privind perceperea comisioanelor sunt clare, fără echivoc, precizându-se în mod expres valoarea acestora, iar prin semnarea contractului, clientul a fost de acord cu perceperea acestora, cât și ulterior prin executarea contractului.

În ceea ce privește ce de-a doua faptă reținută în sarcina băncii, petenta a susținut că potrivit contractului de credit, banca nu percepe comision de administrare credit, ci numai comision de administrare a contului curent activ, pe cale de consecință nu există nicio rațiune pentru a reține că prin deschiderea celor două conturi bugetul clientului ar fi afectat.

În ceea ce privește, cea de-a treia faptă reținută, respectiv aceea de a nu fi procedat la diminuarea costurilor, deși coplătitorul este bugetar, este lipsită de fundament deoarece niciun act normativ nu prevede obligația de reducere a comisioanelor bancare pentru faptul că unul dintre beneficiarii creditului ar fi bugetar.

A mai solicitat restituirea amenzii achitate.

In drept, au fost invocate prevederile art. 31 şi art. 32 din OG nr. 2/2001, cu modificările şi completările sale ulterioare.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei(f.4).

În dovedirea susținerilor au fost depuse înscrisuri, respectiv act constitutiv(f.11-13), extras ONRC(f.15-17), procesul verbal contestat(f.30-31), adresă(f.32-34), act adițional contract de credit(f.35-36).

Intimata a depus la dosar întâmpinare (f.178-180) şi documentaţia care a stat la baza procesului verbal de contravenţie seria ANPC nr. 0698511/03.03.2015 (f.66-177). În fapt, s-a arătat că plângerea este neîntemeiată deoarece contractul ce a fost încheiat între părţi are putere obligatorie, iar legislaţia din domeniul protecţiei consumatorului are caracter imperativ. De altfel, conduita băncii este abuzivă deoarece a impus, în mod unilateral, comisioane abuzive şi nu a acţionat astfel încât drepturile şi interesele economice ale consumatorului să nu fie afectate, contrar art. 9 din O.G. nr. 21/1992. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a subliniat, în mai multe ocazii, situaţia de inegalitate care există între consumator şi vânzător sau furnizor ce nu poate fi compensată decât printr-o intervenţie pozitivă, exterioară părţilor.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria A. …….., petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum total de 20.000 lei deoarece: ”cu ocazia cercetării reclamațiilor a rezultat ca pentru contractul de credit nr. 20091254510/03.06.2009 pe numele O. M., încheiat de B. în moneda EURO- încasează un număr de 7 comisioane (art.6) în mod abuziv, inclusiv comision de acordare de 2,50%flat, dar și comision de analiză-600 lei. I se deschide în mod abuziv un număr de două conturi în euro ( credit și cont curent) cu impact asupra bugetului personal. Cu toate că coplătitorul (soția) este bugetar nu i s-au redus aceste costuri". Prin urmare, sunt încălcate dispozițiile art. 9 din OG. 21/1992, respectiv operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abusive”, şi măsura complementară constând în reanalizarea comisioanelor reținute pentru perioada de după 01.2011, restituirea acestora clientului, analizarea împreună cu petentul emiterea unui grafic de rambursare datorie coroborat cu bugetul clientului, astfel încât nivelul ratei lunare să se reducă (f.123).

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 9 din Ordonanţa nr. 21/ 1992 privind protecţia consumatorilor, operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.

Art. 18 prevede că consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate. Art. 50 alin. 1 lit. c şi d stabileşte limitele amenzii de la 2.000 lei la 20.000 lei, respectiv de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Analizând actul atacat din perspectiva legalității sale, instanța constată că acesta cuprinde toate elementele prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, a căror lipsă se sancționează cu nulitatea absolută, respectiv, numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele/denumire şi sediul contravenientului sau semnătura agentului constatator.

Totodată, potrivit art. 16 alin. 1 din OG 2/2001 stabileşte că procesul verbal trebuie să conţină următoarele menţiunii: numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării in termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Din interpretarea prevederilor legale rezultă fără dubiu că agentul constatator trebuie sa realizeze o descriere în concret a contravenţiei, cu specificarea acţiunii sau inacţiunii contravenientului si a tuturor circumstanţelor de natură a imprima faptei caracterul contravenţional. Potrivit normele amintite, practica instanţelor este în sensul că această cerinţă este imperativă, întrucât raţiunea instituirii ei a fost aceea de a permite cercetarea legalităţii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale şi verificarea încadrării juridice pe care acestea au primit-o şi a legalităţii şi proporţionalităţii sancţiunii aplicate.

În cauză, instanţa apreciază că actul sancţionator nu cuprinde o descriere exactă a faptei care reprezintă contravenţie din punctul de vedere al intimatei, având în vedere că s-a consemnat că petenta a încasat un număr de 7 comisioane, fără a arăta, în concret, care sunt aceste comisioane.

În opinia instanţei, insuficienta descriere a faptei, de natura a naşte echivocul contravenţiei reţinute, generează ideea că fapta nu este suficient descrisă, de o manieră care să permită analiza concretă a legalităţii procesului-verbal, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 16 din OG 2/2001, instanţa fiind în imposibilitatea analizării tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite .

Mai mult, instanţa constată că petenta a fost sancţionată în baza unor texte de lege general, care pot cuprinde o multitudine de situaţii. Pentru ca agentul constatator să reţină şi să sancţioneze un comerciant în baza art. 9 sau art. 18 din OG nr. 21/1992, este necesară o cercetare amănunţită, bazată pe un probatoriu complex care să fundamenteze concluzia că comerciantul respectiv a folosit practici comerciale abuzive.

Totodata instanta constata faptul ca intimata a procedat la obligarea bancii privind reanalizarea comisioanelor reținute pentru perioada de după 01.2011, restituirea acestora clientului, analizarea împreună cu petentul emiterea unui grafic de rambursare datorie coroborat cu bugetul clientului, astfel încât nivelul ratei lunare să se reducă (f.123).

Procedând la dispunerea acestor măsuri în sarcina petentei, intimata şi-a depăşit competenţa instituită prin  dispozitiile OG nr. 21/1992 precizate în cuprinsul procesului-verbal, procedând la dispunerea unor măsuri de natură a atrage aplicabilitatea Legii 193/2000, dispoziţiii care exced sferei de competenţă a intimatei.

Astfel potrivit disp. art.11 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori ,,organele de control abilitate ( inclusiv imputerniciti ai ANPC) încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de profesionist,, iar in conformitate cu disp. art.12 alin.1 ,,in cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuziv,,.

Totodata dispoziţiile art.13 alin.1 din Legea 193/2000 prevad faptul ca, ,,instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii professional,, iar potrivit disp. alin.2 ,,in cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda contravenţională prevăzută la art. 16”.

Faţă de considerente expuse, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petenta B. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria A nr.0698511 din data de 03.03.2015 încheiat de intimata A, va dispune anularea procesului verbal de contraventie seria ANPC nr. 0698511 din data de 03.03.2015 şi exonerarea de la plata amenzii in cuantum de 20.000 lei aplicată prin procesul verbal contestat.

Instanţa va admite capătul de cerere referitor la restituirea cuantumului amenzii solicitate şi va dispune restituirea amenzii achitate in cuantum de 1000 lei conform ordinului de plata nr. 97/03.03.2015.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta B., cu sediul în…..împotriva procesului-verbal de contravenţie seria ……… din data de 03.03.2015 încheiat de intimata A. cu sediul în…….

Anuleaza procesul verbal de contraventie seria ………. din data de 03.03.2015.

Exonereaza petenta de la plata amenzii in cuantum de 20000 lei aplicată prin procesul verbal contestat.

Dispune restituirea amenzii achitate in cuantum de 1000 lei conform ordinului de plata nr. --------.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecatoria Ploiesti.

Pronunţată in sedinta publică, astăzi, 19.11.2015.

Preşedinte, Grefier,