Revendicare imobiliară: Anulare documentaţie cadastrală. Radiere menţiuni la imobil din filă cf

Sentinţă civilă 1136 din 26.03.2015


Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr. X la 17.10.2014, reclamanţii A.M.R. şi S.D.D. au chemat în judecată pârâta S.C. R.A. S.R.L., pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate  nulitatea absolută a documentaţiei cadastrale nr. 8514/25.10.2013 efectuată de către pârâta S.C. R.A. S.R.L. , urmând a fi radiate menţiunile referitoare la imobilul cu NC 102/1 înscris în fila CF 51443 provenită în CF din conversia pe hârtie cu nr.64/N UAT O. având ca proprietar pe pârâta, în cotă de 1/1 de sub Bl; obligarea pârâtei să lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de teren ce se suprapune cadastral cu terenul proprietatea lor, respectiv 1265 mp aflat în evidenţa cadastrală a S.C. R.A. S.R.L. şi înregistrată cu NC 102/1 înscrisă în CF 51443; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii în fapt arată că sunt coproprietari, iar reclamanta A.M.R. este şi unic moştenitor al tatălui său P.N. decedat la data de 01.04.1995, asupra terenului în suprafaţă de 1265 mp , parte a terenului în suprafaţă de 5755 mp situat în punctul X şi înscris în CF 1212 număr top 100 al localităţii X.

Fac precizarea că acest teren a fost folosit exclusiv de ei proprietarii şi în prezent nu este afectat de construcţii, nefiind folosit de către pârâtă, aceasta deţinând documentaţia cadastrală asupra terenului.

Menţionează că au făcut o serie de demersuri în vederea înscrierii în CF a documentaţiei cadastrale înregistrată la OCPI sub nr.8514/2013 însă cererea formulată a fost respinsă cu motivarea că există o suprapunere planimetrică cu imobilul căruia i s-a atribuit NC 102/1.

Cu toate că s-a solicitat către pârâta S.C. R.A. S.R.L. repoziţionarea imobilului cu NC 102/1, justificând în memoriul tehnic scopul repoziţionării şi deficienţele de ordin tehnic strecurate în documentaţia precedentă, OCPI Mehedinţi a pronunţat încheierea de respingere nr.8514/2013 situaţie în care singura posibilitate existentă pentru rezolvarea acestei probleme este numai pe calea unei acţiuni în justiţie.

Arată că documentaţia cadastrală este întocmită incorect, sancţiunea fiind nulitatea acesteia, nulitate care poate fi constatată de instanţă.

In dovedirea cereri  a anexat: extras CF fila 1212 nr. top 100; adeverinţă eliberată de Primăria X nr.1724/08.02.2013; proces verbal nr.5593/2013 încheiat de OCPI Mehedinţi; referat nr.2352/10.12.2013; documentaţie cadastrală; încheiere de  respingere nr.8514/2013; împuternicire avocaţială.

Cererea a fost legal timbrata cu 758 lei taxa judiciară de timbru .

Legal citată pârâta a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. Solicită a se avea în vedere că reclamanţii solicită constatarea nulităţii unei documentaţii cadastrale înregistrată sub nr. 8514/25.10.2013 efectuată de pârâtă. Verificând extrasul de carte funciară nr. 64N X din care rezultă dreptul pârtei de proprietate asupra parcelei de teren în suprafaţă de 2105 mp , constată că la rubrica Foaia de proprietate - B2 apare înscrierea cu nr. 8514/25.10.2013 a cărei nulitate se solicită.

 Arată că lecturând menţiunile de la B2 ,B3 şi B4 din cartea funciară mai sus amintită, se poate constata că acestea sunt în realitate notări ale OCPI cu privire la suprapunerea reală de teren a imobilului proprietatea pârâtei având număr cadastral 102/1 cu imobilul cu număr cadastral 291 înscris în CF 51555 Orşova , iar documentaţia la care fac referire reclamanţii şi purtând nr. 8514/25.10.2013 - din cuprinsul cărţii funciare - cuprinde actele administrative menţionate la foaia de proprietate sub B2 , aşadar din economia petitului intâi al cererii introductive de instanţă înţeleg că reclamanţii solicită constatarea nulităţii absolute a tuturor documentelor menţionate la B2 , ceea ce ridică probleme legate de competenţa materială a instanţei de judecată , aspecte ce se impun a fi clarificate.

În ceea ce priveşte solicitarea de radiere a menţiunilor din cartea funciară a imobilului , fără a se specifica care anume menţiuni se solicită a fi radiate - din formularea petitului pârâta înţelegând că se solicită radierea şi a menţiunilor de la Bl , solicită a se avea în vedere că o astfel de solicitare este inadmisibilă , raportat la modalitatea de dobândire a dreptului lor de proprietate ( astfel încât anularea unei documentaţii cadastrale nu justifică pierderea dreptului de proprietate) , iar pe de altă parte este lipsită de interes câtă vreme menţiunile de la B2 , B3 şi B4 din CF 64/N X nu afectează dreptul de proprietate al reclamanţilor, astfel că din punctul pârâtei de vedere solicitarea reclamanţilor este lipsită de interes, raportându-se la cerinţele cerute de legiuitor pentru ca interesul să fie justificat în raport de prevederile art. 33 NCPC.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea petit al acţiunii introductive , respectiv obligarea pârâtei la lăsarea în deplină proprietate şi paşnică folosinţă a suprafeţei de teren de 1265 mp şi asupra căreia pârâta deţine un drept de proprietate tabular arată că se opun admiterii şi a acestui capăt de cerere.Aşadar, raportându-se la cele de mai sus precum şi la scopul final al acţiunii pendinte urmărit de către reclamanţi şi în concordanţă cu starea de fapt descrisă de către aceştia prin care se arată că ei folosesc terenul în litigiu , solicită  a se avea  în vedere că nu sunt în prezenţa aplicării dispoziţiilor legale privind revendicarea imobilului. Astfel , pentru promovarea unui astfel de capăt de cerere este necesar ca reclamanţii să deţină un drept de proprietate asupra terenului în discuţie fără a avea şi posesia, cu consecinţa obligării posesorului neproprietar la lăsarea în deplină proprietate şi folosinţă a imobilului.

Precizează că urmează a se avea în vedere că pe de o parte pârâta deţine un drept de proprietate asupra terenului de 2105 mp însă este lipsită de posesia şi folosinţa terenului , iar pe de altă parte nu se poate discuta despre o deţinere fără drept a imobilului în litigiu câtă vreme pârâta este proprietar tabular încă din anul 2006 - aşadar , pentru admisibilitatea unei astfel de cereri era necesar ca pârâta să folosească terenul în litigiu fără a deţine un drept de proprietate asupra acestuia , ori raportându-se la starea de fapt descrisă de către însăşi reclamanţii în cauză , se poate constata că aceştia utilizează terenul şi pretind un drept de proprietate asupra lui, astfel încât din punctul pârâtei de vedere este evident că nu se poate pune în discuţie o eventuală revendicare imobiliară a terenului la care se face referire.

Cu privire la motivarea reclamanţilor în sensul în care au făcut o serie de demersuri în vederea înscrierii în CF a documentaţiei cadastrale , în primul rând nu se face nici un fel de dovadă în acest sens, urmând ca instanţa să analizeze dacă există o documentaţie cadastrală întocmită în numele reclamanţilor , iar pe de altă parte solicită a se observa neconcordanţele existente în cuprinsul cererii introductive de instanţă cu privire la aşa zisa documentaţie.

În drept şi-a întemeiem întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205-208 NCPC.

În apărare a depus extras CF nr. CF vechi 64/N.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat la termenul  din 05.03.2015  pentru reclamanţi proba cu înscrisuri, iar din oficiu o adresă către BCPI Orşova, prorogând discutarea probei cu expertiză solicitată de reclamanţi.

În cauză au fost comunicate relaţiile solicitate la BCPI Orşova (filele 80-89).

Pârâta a depus cerere de suspendare a cauzei în baza art.413 alin.1 pct.1 C.pr.civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii A.M.R. şi C.D.D. sunt coproprietarii unei suprafeţe de teren de  5.755 mp situat în punctul „X”, înscris în CF vechi 1212  nr. top 100 X (f.7), reclamanta A.M. cu o cotă de 186/224 conform sentinţei civile nr. 919/04.12.2002 a Judecătoriei X pronunţată în dosarul nr. X şi reclamantul C.D.D. cu o cota indiviză de 558/672  conform contractului de donaţie nr. 1390/2004 emis de BNP D.O..

Pârâta S.C. R.A. S.R.L. a dobândit prin cumpărare de la vânzătoarea O.M.(f.81), în baza contractului autentificat sub nr.3332 din 18.12.2006,  suprafaţa de teren de 2.105 mp situată în intravilan X, punctul „X”, având nr. cadastral 102/1întabulat în CF vechi 64/N.

Prin încheierea de respingere nr. 8514 din 25.10.2013 a OCPI Mehedinţi-BCPI Orşova a fost respinsă cererea cu privire la imobilul cadastral 102/1 înscris în CF 51443, provenită din CF de pe hârtie cu nr. 64/N X având proprietar pe pârâta S.C. R.A. S.R.L.în cotă de 1/1 de sub B1 şi la imobilul cu nr. topografic 100-X, înscris în CF 51913 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. 1212 UAT X, având proprietari A.M.R. în cotă de 19/224 de sub B1, P.N. în cotă de 19/224 de sub B2 şi C.D.D. în cotă de 186/224 de sub B 3.

S-a notat respingerea cererii de actualizare informaţii tehnice a imobilului înscris în prezenta carete funciară, întrucât planul de amplasament şi delimitare a imobilului nr. 8514/2 5.10.2013 nu a fost avizat de OCPI Mehedinţi întrucât acesta se suprapune cu imobilul cu nr. cadastral 102/1 sub B 4 din cartea funciară 51913(provenită din CF 1212 UAT O, precum şi suprapunerea în baza de date grafice a suprapunerii imobilelor.

La data de 10.12.2013 cu ocazia verificării documentaţiei cadastrale înregistrată  sub nr. 8514/25.10.2013 executant I.C.V.(documentaţie întocmită pentru terenul pârâţilor) s-a constata o suprapunere planimetrică a imobilului având nr. cadastral 102/1,IE 51443 executant M.C.V.(documenţie întocmită pentru terenul reclamanţilor), încheindu-se în acest sens procesul verbal nr. 5593 (f.10).

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a concluzionat că documentaţia înregistrată cu nr. 8514/25.10.2013 executată de I.C.V. a fost corect întocmită, corespunde cu realitatea din teren şi nu se suprapune în teren cu NC 102/1, iar reprezentantul pârâtei a indicat un alt amplasament al imobilului cu NC 102/1 acesta suprapunându-se cu NC 291, fiind amplasat la o distanţă aproximativ de 180-185 mp faţă de poziţia imobilului din baza grafică a OCPI Mehedinţi.

Drept urmare concluzia a fost că suprapunerea în baza de date grafică a OCPI Mehedinţi cu imobilul având NC 102/1 este virtuală.

La 05.12.2013 persoana autorizată M.C.V. a înregistrat la BCPI X documentaţia cadastrală  şi cererea de recepţie şi înscriere repoziţionare a imobilului întabulat în CF 51443 cu nr. cad 102/1care a fost respinsă prin încheierea nr. 1146/05.12.2013, pe motiv că s-a constata suprapunerea reală între acest tern cu terenul având NC 291 înscris în Cf 51555 UAT X.

Potrivit art. 555 Noul Cod civil proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege, iar potrivit art.556 dreptul NCC dreptul de proprietate poate fi exercitat  in limitele materiale ale obiectului sau.

Conform  art. 563 Noul Cod civil  proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o alta persoana care îl deţine fără drept este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, însă in limitele determinate de lege.”

Acţiunea in revendicare este acţiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar, acţiune in cadrul căreia cel obligat sa-si dovedească dreptul de proprietate asupra bunului revendicat este reclamantul, conform principiului cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie sa o dovedească” (onus probandi incumbit actori).

Pentru a putea fi promovată acţiunea în revendicare, reclamantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate exclusivă asupra bunului revendicat cât şi posesia nelegitimă a pârâtului asupra bunului imobil pe care îl revendică.

În raport de probatoriul administrat în cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosar şi de considerentele expuse mai sus instanţa reţine că reclamanţii au făcut dovada dreptului de proprietate asupra ternului revendicat, depunând extrasul de caret funciară nr. 51913 (nr. vechi 1212) fiecare deţinând o cotă parte din imobilul în suprafaţă de 5.755 mp situat în punctul „X”.

Referitor la cea de-a doua condiţie de promovare  a acţiunii în revendicare, instanţa constată că reclamanţii nu a făcut dovada posesie nelegitime a pârâtului asupra suprafeţei de teren ce face obiectul acţiunii.

Astfel, din cererea de chemare în judecată instanţa reţine că suprafaţa de teren ce face obiectul cererii a fost şi este şi în prezent folosită în mod exclusiv de aceştia. Aceeaşi stare de fapt este confirmată şi de pârâtă.

Cum reclamanţii recunosc faptul că posedă terenul şi nu există nici un mijloc de probă care să facă dovada posesie nelegitime a pârâtei, acţiunea în revendicare este nefondată, urmând a fi respinsă.

Prin cererea pendinte reclamanţii au solicita să se constate nulitatea absolută a documentaţiei cadastrale nr. 8514/25.10.2013 întocmită pentru pârâtă şi radierea menţiunilor referitoare la imobilul cu nr. cadastral 102/1  înscris în fila CF 51443 provenită din conversia pe hârtie cu nr. 64/N UAT mun. X proprietatea pârâtei.

Analizând înscrisurile depuse la dosar instanţa constată că documentaţia nr. 8514/25.10.2013 a fost întocmită de I.C.V. pentru reclamanţi, iar pentru pârâţi documentaţia având nr. cad. 102/1  a fost întocmită de M.C.V..

Apreciind că este vorba de o eroare în inserarea greşită a numărului documentaţiei cadastrate 8514/2013 în petitul privind anularea documentaţiei care de fapt aparţine reclamanţilor, faţă de faptul că în acelaşi petit se arată că reclamanţii solicită constatarea nulităţii absolute a documentaţiei cadastrale efectuată de pârâtă, instanţa va avea în vedere acest aspect şi va analiza documentaţia având nr. cad. 102/1  a fost întocmită de M.C.V..

Reţinând că nemulţumirea reclamaţilor priveşte notarea suprapunerii virtuale cu terenul pârâtei în fila de carte funciară 51913 ce le aparţine, instanţa constată că aceştia nu justifică un interes personal privind anularea documentaţiei cadastrale a pârâtei şi  nici cu privire la radierea  menţiunilor referitoare la imobilul pârâţilor, conform art. 219 din ordinul 700 potrivit căruia prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce i-a fost lezat prin înscrierile anterioare, întrucât situaţia suprapunerii virtuale se soluţionează conform dispoziţiilor Ordinului 700/2014.

Cum între cele două imobile aparţinând părţilor există suprapunere virtuală, ceea ce presupune conform  art. 116 alin.1  din Ordinul nr. 700/2014  o suprapunerea existentă doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren, care este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor şi integrare în baza de date, această situaţie  se soluţionează potrivit alin. 2 prin operaţiunea de repoziţionare care reprezintă operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral şi care se efectuează conform art. 113 din ordin, cu atât mai mult cu cât pârâta nu a refuzat să-şi refacă documentaţia cadastrală pe amplasamentul corect al terenului său.

În acest sens instanţa observă că pârâta a încercat repoziţionarea imobilului, întocmind documentaţia cadastrală de repoziţionare în raport de imobilul aparţinând familie Ş. întabulat în CF 51555 (provenită din Cf de pe hârtie nr. 225/N cu nr. cadastral 291) cu care se suprapune real, însă prin încheierea nr. 1146/05.12.2013 a BCPI Orşova, menţinută prin încheierea nr. 325/13.01.2014 a OCPI Mehedinţi cererea a fost respinsă (f.123-125) deoarece s-a constatându-se suprapunerea reală a acestor imobile situaţia se soluţiona cf. art.27 din Ordinul 634/2006 în vigoare la data soluţionării cereri, respectiv pe cale amiabilă sau de către instanţă şi nu prin repoziţionare aşa cum se procedează la suprapunerea virtuală.

Având în vedere aceste considerente instanţa va respinge acest petit şi drept consecinţă şi solicitarea radierii menţiunilor referitoare la imobilul cu nr. cadastral 102/1  înscris în fila CF 51443 provenită din conversia pe hârtie cu nr. 64/N UAT X. proprietatea pârâtei ca fiind nefondate.

În raport de poziţia procesuală a pârâtei, instanţa va lua act că aceasta nu solicită cheltuieli de judecată.