Reconstituire drept proprietate

Sentinţă civilă 138 din 04.05.2016


Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr. x la 07.08.2015, petenta C. G. a formulat contestaţie împotriva  Hotărârii nr.x a  CJFF Mehedinţi .

Cererea nu a fost motivată în fapt.

În drept a invocat dispoziţiile Legii nr. 247/2005.

În dovedire a depus la dosar adresa nr. 1852/20.07.2015 a Primăriei Iloviţa, anexă la Hotărârea nr. 409/25.06.2015, copie CI.

Prin serviciul registratură la 25.09.2015 petenta a depus la dosar precizare de acţiune, arătând că prin  HCLFF  Iloviţa nr. x  s-a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,25 ha în pct. G. pădure,  pe bază de martori, pe vechiul amplasament, dar  nu s-a stabilit  şi amplasamentul silvic; prin HCLFF I. nr. x  s-a stabilit să se  procedeze în condiţiile legii în cazul persoanelor cărora li s-a aprobat de către CLFF Ix reconstituirea dreptului de proprietate pe bază de martori, dar care  nu au fost validaţi de către CJFF Mehedinţi.

A arătat că a contestat  în termen legal HCLFF Inr. x  la CJFF Mehedinţi, iar contestaţia i s-a respins prin HCJFF Mehedinţi nr. x, pe care a contestat-o şi la instanţă prin prezenta acţiune.

În dovedire a depus la dosar  extras din HCLFF Ix nr. x,  extras din HCLFF I. nr. x, cererea formulată de petentă înregistrată sub nr. x,  schiţa teren,  declaraţii martori,  copie certificat de moştenitor nr. x,  acte de filiaţie şi de deces.

Prin încheierea de şedinţă din 27.01.2016  instanţa a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisuri; a respins proba cu martori ca nefiind admisibilă; a prorogat discutarea probei cu expertiză după administrarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, petenta C.G. în calitate de moştenitoare a defunctului M. I., bunicul său, a solicitat prin cererea nr.x adresată Comisiei locale de fond funciar Iloviţa, reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţa nedeterminată de  pădure situată în pct. G.(f.13).

La cerere a anexat declaraţiile a 3 martorii: M. I. P.,  B. G., V.D., care susţin că sunt vecini cu vechiul amplasament deţinut în proprietate de autorul petentei, fără a preciza în ce puncte cardinale, dovada dreptului lor de proprietate făcând-o cu certificat sau act de moştenitor (f.15-17).

Martorul V. D. a depus şi certificatul de moştenitor nr.x emis de BNP O.D., în care apare un teren grădină în pct. G.cu întindere de 5000 mp.(f.18).

Prin Hotărârea nr.x, Comisia Locala de Fond Funciar I. a aprobat reconstituirea dreptului  de proprietate cu teren forestier pentru petenta C. G. de la autorul M. I., pentru diferenţa de  0,25 ha  pădure situată în pct. G., pe bază de declaraţii ale martorilor vecini  proprietari, urmând ca ulterior să se stabilească amplasamentul silvic pentru această  parcelă de pădure (f.11), hotărâre nesupusă validării CJFF M..

 Ulterior, prin Hotărârea nr. x Comisia Locală de Fond Funciar I. a respins aceeaşi cerere a petentei, cu motivaţia că, datorită faptului că nu a fost stabilit amplasamentul  silvic, nu s-a procedat la solicitarea validării de către CJFF M. (f.12).

Împotriva Hotărârii nr. x a CLFF I., petenta a depus contestaţie la CJFF M., care prin Hotărârea nr. x15 a respins-o întrucât petenta nu a făcut dovada dreptului de proprietate (f.5).

Potrivit art.6 alin.(1)3 din Legea nr.1/2000, introdus prin Legea nr.247/2005, cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate se prevede că: ,, În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea,,.

Petenta deşi a solicitat amânarea judecării cauzei pentru a intra în posesia înscrisurilor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 0,25 ha. teren forestier în pct.G. din satul Bahna de către autorul său M. I., înscrisuri existente la Arhivele Naţionale, fiindu-i acordate mai multe termene în acest sens, nu a depus aceste înscrisuri la dosar (f.33-36).

Din examinarea declaraţiilor celor 3 martorii, care ar fi fost vecini cu terenul forestier pentru care petenta a solicita reconstituirea, instanţa constată că nu există dovada scrisă că terenurile acestora s-a fi învecinat cu terenul autorului petentei, M. I.

V D. este singurul martor care are un certificat de moştenitor pentru o suprafaţă de teren în pct. G., dar acesta are destinaţie teren arabil grădină, şi nu are menţionată nicio vecinătate (f.18).

Întrucât, în conformitate cu art.6 alin.(1)3 din Legea nr.1/2000, introdus prin Legea nr.247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate se poate face pe vechile amplasamente doar pe bază de înscrisuri doveditoare, iar dacă acestea nu mai există exclusiv pe declaraţii de recunoaştere ale martorilor foşti proprietarii sau moştenitorii lor, vecini  pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea, ipoteze juridice pe care cererea petentei nu le îndeplineşte, plângerea acesteia împotriva Hotărârii nr. 409/25.06.2015 a CJFF M. urmează să fie respinsă de instanţă ca neîntemeiată.

Pentru motivele evocate, în temeiul art.53 alin.(2), art.58, art.59 din Legea nr.18/1991,