Plângere rezpoluţie procuror

Sentinţă penală 691 din 21.04.2009


Dosar nr. 2440/302/2009

Sentinţă penală nr. 691

Şedinţa publică de la 21 aprilie 2009

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  D A.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe petentul S I AL J DIN R şi pe intimaţii K K G şi V (fosta K K) M, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei faptul că s-au depus relaţiile solicitate de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor  şi o cerere formulată de petent, care solicită trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5, în vederea modificării temeiului nevinovăţiei, din art. 10 lit.d în art. 10 lit.a C.proc.pen.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa  constată  cauza în stare de judecată şi  acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea plângerii şi a se constata că în mod legal şi temeinic s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţi. Ca atare, solicită menţinerea rezoluţiilor atacate şi obligarea petentei la plata cheltuielilor judiciare.

 INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.03.2009, sub nr.2440/302/2009, petentul S  AL J DIN R a formulat o plângere împotriva rezoluţiei de netrimitere în judecată nr. 2301/P/2007 din 15.09.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5.

În motivarea plângerii, s-a arătat de către petent  că plângerea este temeinică şi legală, dar greşit încadrată, solicitând trimiterea dosarului la parchet în vederea modificării temeiului juridic al soluţiei de netrimitere în judecată, din art. 10 lit.d în art. 10 lit.a C.proc.pen.

În vederea soluţionării cauzei a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. 2301/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 16.03.2007, s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti cu nr.2301/P/2007 sesizarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cu privire la exercitarea fără drept a profesiei de avocat de către numiţii K K M şi K K G.

La data de 22.01.2008, prin ordonanta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 264/P/2007 din data de 22.01.2008 s-a dispus disjungerea cauzei şi efectuarea de cercetări faţă de numiţii K K M şi K K G pentru săv. intr. prev. de arte 25 din Legea 51/1995 rap. la arte 281 C.p. şi declinarea la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, unde s-a constituit dosarul nr. 1097/P/2008.

Prin ordonanta Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti din data de 11.03.2008 s-a dispus, in baza art. 34 lit. d C.proc.pen., conexarea dosarului penal nr. 1097/P/2008 la dosarul penal nr. 2301/P/2007 iar cercetările au fost efectuate de Sectia 17 Politie.

Prin rezoluţia procurorului nr.2301/P/2007 emisă la data de 15.09.2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de V (fostă K K) M şi K K G, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.281 C.pen. şi art.25 din Legea nr.51/1995 rap. la art.281 C.pen., în temeiul art.10 lit.d rap. la art.228 alin.6 C.proc.pen.

În fapt, prin această rezoluţie s-a reţinut că la data de 20.09.2006 şi 19.10.2006 intimaţii au exercitat profesia de avocat in baza împuternicirilor avocaţionale nr. 9/28.02.2007 şi respectiv 1172/2006 fiind înscrişi în B C care nu face parte din U B din R, aspecte pentru care Judecătoria Sector 3 s-a sesizat din oficiu şi a înaintat dosarul împreună cu sentinţa civilă nr.1992 din 08.03.2007 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în vederea continuării cercetărilor.

Fiind audiată, numita V M (fostă K K M) a declarat că îşi desfăşoară activitatea ca avocat în cadrul B B condus de P B (fostul B C) din anul 2004 de când este avocat definitiv, având dreptul să reprezinte orice persoană fizică şi juridică în instanţă, fiind inscrisă în T A, fiind astfel îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 51/1995.

Intimata a afirmat că în cauza aflată pe rolul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, în care reprezenta S.C. B M S.R.L., fiindu-i invocată lipsa calităţii sale de avocat, a depus în instanţă decizia civilă nr. 869/08.06.2006 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIlI-a Contencios Administrativ şi Fiscal prin care instanţa constată legalitatea cabinetului de avocatură a cărei titulară este şi prin care a dispus obligarea Administraţiei Financiare Sector 5 la înscrierea acestui cabinet in evidenţele fiscale, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.

Fiind audiat, intimatul K K G -C-I a declarat că face parte din B B din cadrul U.N.B.R., fiind angajat în anul 2006 de către S.C. B M S.R.L. să-i reprezinte interesele într-un proces civil pe rolul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti. In acest sens sus-numitul a depus la dosar împuternicirea nr. 1172/2006 şi s-a prezentat in instanţă la termenele din lunile septembrie şi octombrie 2006. Ulterior nu a mai luat cunoştinţă de stadiul procesului datorită unor neînţelegeri apărute cu acea firmă, contractul de asistenţă juridică fiind reziliat. Făptuitorul declară că este membru al Baroului Bucureşti - U.N.B.R. din anul 2006 şi că nu consideră că a săvârşit infracţiunea prev. şi ped. de art. 281 C.p., in susţinerea celor - afirmate depunând mai multe ordonanţe ale Parchetelor din ţară şi hotărâri judecătoreşti referitoare la alţi avocaţi din cadrul U.N.B.R. (condus de P B), ce au fost cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 281 C.p.

În concluzie, în rezoluţia atacată, procurorul a arătat că din materialul probator administrat în cauză rezultă că activitatea celor doi avocaţi nu poate fi asimilată exercitării fără drept a profesiei de avocat prin lipsa laturii obiective. Cei doi făptuitori au uzitat de un drept prevăzut de Constituţia României, acela de asociere, în virtutea acestui drept fiind recunoscuţi şi legal constituiţi printr-o hotărâre judecătorească.

Atât timp cât cei doi avocaţi se aflau înscrişi în T A, exercitarea activităţilor specifice de asistenţă juridică nu poate fi considerată o exercitare fără drept a profesiei.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere petentul SI AL J DIN R, solicitând schimbarea temeiului juridic al neînceperii urmăririi penale, pentru că fapta nu există.

Prin rezoluţia nr.403/II-2/2009, primul-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti a respins plângerea, ca neîntemeiată, apreciind soluţia procurorului ca fiind legală şi temeinică.

Împotriva acestei ultime rezoluţii petenta a formulat plângere pe care a adresat-o instanţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 278 ind.1 C.proc.pen.

În motivarea plângerii,  petenta a arătat că apreciază ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, legală şi temeinică, însă este greşit încadrată, solicitând să se pronunţe aceeaşi soluţie de neîncepere a urmăririi penale, dar în temeiul prev. de art. 10 lit.a C.proc.pen.

Instanţa constată că intimaţii sunt membrii ai U N a Barourilor din R cu sediul în Bucureşti, str. A,

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că soluţia procurorului de netrimitere în judecată, sub aspectul lipsei elementelor constitutive ale infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii este legală şi temeinică, neputându-se reţine  totuşi că fapta nu există.

 Instanţa constată că există o acţiune a intimaţilor K KM şi KKG,  concretizată în mai multe acte materiale:

-completarea unui înscris denumit „împuternicire avocaţială”

-prezentarea în faţa unui organ de  cercetare penală drept avocat, prezentând în acest sens şi „împuternicirea avocaţială”

-participarea, în calitate de avocat, la o judecată în faţa instanţei.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că temeiul de drept pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentei, lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii, este corect reţinut, în conformitate cu disp. art.281 C.pen., cu ref. la art.10 lit.d C.proc.pen.

În temeiul art. 192 al.2 C.proc.pen., instanţa va obliga petenta la plata sumei de 30 de lei, cheltuieli judiciare către stat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.2781 C.proc.pen., respinge – ca neîntemeiată - plângerea formulată de petentul S I AL J DIN R – cu sediul în  Bucureşti, sector 3, Str.Academiei, nr. 4-6, sc. B, ap. 31, în contradictoriu cu intimaţii K K G – cu domiciliul în Bucureşti, şi V (fosta K K) M - cu domiciliul în Bucureşti, , împotriva rezoluţiei  de netrimitere în judecată nr.2301/P/2007 din 15.09.2008, menţinând dispoziţiile acestei rezoluţii.

Obligă petentul la plata sumei de 30 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare (se vor achita la oficiile poştale  în contul  RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323,deschis la Trezoreria sectorului 3).

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 aprilie 2009.