Fara titlu

Sentinţă civilă 4918 din 16.06.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 4918/  16.06.2009

PENSIE ; RECLAMANT AFLAT ÎN CONTINUAREA STUDIILOR

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 14.05.2009 sub nr. ../303/2009, reclamantul SDD a introdus cerere de chemare în judecată a pârâtului SDM, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună continuarea acordării pensiei de întreţinere până la terminarea studiilor (liceu, facultate, masterat), deoarece la data de 15 aprilie 2009 a împlinit vârsta de 18 ani.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că în data de 06.03.2009 a fost pronunţată o sentinţă civilă nr.1834 de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr…. /303/2009 prin care s-a dispus ca pârâtul să plătească în favoarea sa, începând cu data de 05.02.2009 o pensie de întreţinere de 774,25 lei , până la majorat.

Reclamantul a precizat că la data de 15.04.2009 a împlinit vârsta de 18 ani, fiind elev în clasa a XI-a A la Liceul Teoretic “Ion Neculce” din Bucureşti şi că în prezent se află în continuarea studiilor, motiv pentru care solicită acordarea pensiei de întreţinere şi după împlinirea vârstei de 18 ani,  şi că de la această dată nu a mai primit pensie de întreţinere .

Reclamantul a mai arătat că pârâtul este angajat la Registrul Auto Român- cu sediul în Calea Griviţei nr.391, sector 1.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru potrivit art. 15 lit. c din Legea nr. 146/1997, modificată şi s-a anexat copia sentinţei civile nr.1834/06.03.2009 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, sentinţa civilă nr.1479/04.02.2000, copia cărţii de identitate a reclamantului şi copia carnetului de elev al reclamantului.

Pârâtul, deşi legal citat, nu s-a prezentat la judecată şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul SDD, născut la data de 15.04.1991, are filiaţia stabilită faţă de pârâtul SDM, astfel cum rezultă din certificatul de naştere al reclamantului. Acesta se află în continuarea studiilor, fiind elev în  clasa a XI-a A, în anul şcolar 2008-2009, la învăţământul de zi, la Liceul teoretic „ION NECULCE”, fapt dovedit prin adeverinţa de elev nr. 781/14.05.2009, depusă la dosar.

Prin sentinţa civilă nr. 1479/04.02.2000 pronunţată de Judecătoria Sectorului III Bucureşti, în dosarul cu nr. ………./1999, s-a dispus obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de 400.000 de lei, cu începere de la data pronunţării acestei hotărârii şi până la majoratul minorului.

De asemenea, prin sentinţa civilă nr. 1834/06.03.2009 pronunţată tot de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul cu nr. ………../303/2009, instanţa a dispus majorarea pensiei de întreţinere la suma de 774,25 lei, în favoarea minorului Doru Daniel, născut la 05.02.2009 şi până la majorat.

Văzând dispozitivul acestor sentinţe, instanţa reţine faptul că, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani de către reclamant, obligaţia de plată a unei pensii de întreţinere stabilită, prin sentinţele menţionate, în sarcina pârâtului şi în favoarea reclamantului a încetat.

 Pentru a exista obligaţia de întreţinere, trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii, atât în persoana creditorului obligaţiei, cât şi în persoana debitorului.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 86, alin. 1 şi 2 din Codul familiei, există obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii, având drept la întreţinere numai acela care se află în nevoie, neavând putinţa unui câştig din muncă, din cauza incapacităţii de a munci.

De asemenea, potrivit art. 101 din Codul familiei, părinţii sînt datori să îngrijească de copil. Ei sînt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile lui.

Incapacitatea de muncă este considerată că există nu numai atunci când se datorează unor cauze fiziologice, dar şi atunci când provine din cauze de ordin social, printre aceste cauze numărându-se şi continuarea studiilor de către elevi şi studenţi.

Sub acest aspect, instanţa va da eficienţă principiului conform căruia întreţinerea este datorată, în măsura în care este cerută, pe tot parcursul studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea vârstei maxime, instanţa va avea în vedere  dispoziţiile art. 66 lit.b din Legea nr. 19/2000, care prevăd dreptul copilului la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani, iar dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; în mod similar, prin art. 19, alin. 2 din OUG nr. 26/1997, astfel cum a fost modificată, precum şi prin art. 51 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia copilului aflat în dificultate, se reglementează dreptul copilului de a beneficia în continuare de protecţie specială şi după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă îşi continuă studiile, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Interpretând sistematic şi echitabil aceste dispoziţii legale şi pe cele ale art. 86 alin. 1 din Codul familiei, se impune concluzia că nu există nici un motiv pentru care copilul major ai cărui părinţi sunt în viaţă ar trebui să se afle într-o situaţie inferioară în raport cu cea a copilului ai cărui părinţi au decedat sau faţă de care s-au luat măsuri speciale de ocrotire.

Pe cale de consecinţă, deşi este major, întrucât se află în continuarea studiilor şi nu a depăşit vârsta de 26 de ani, reclamantul îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de pensie de întreţinere din partea tatălui său.

În ceea ce priveşte debitorul obligaţiei de întreţinere, potrivit dispoziţiilor art. 89 şi art. 94 alin. 1 din Codul familiei, acesta trebuie să fie obligat la plata pensiei de întreţinere şi să aibă mijloacele necesare.

Instanţa constată că pârâtul îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi obligat la plata pensiei de întreţinere şi că prin adresa nr. 10062821.05.2005 s-a comunicat instanţei de către “Registrul Auto Român” faptul că pârâtul este în prezent angajat la această unitate şi că media veniturilor sale nete pe ultimele 6 luni este de 3124 lei lunar.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru existenţa obligaţiei de întreţinere în sarcina pârâtului şi în favoarea reclamantului, instanţa apreciază cererea reclamantului ca fiind întemeiată şi urmează a o admite, în baza art. 86 alin. 1 şi 2 din Codul familiei şi art. 101 din Codul familiei.

Pe cale de consecinţă, instanţa va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantului, cu începere de la data introducerii cererii, 16.06.2009, şi până la terminarea studiilor reclamantului, dar nu mai târziu de împlinirea de către acesta a vârstei de 26 de ani.

La stabilirea cuantumului lunar al acesteia, instanţa urmează să aibă în vedere dispoziţiile art. 94, alin. 1 C. fam, potrivit cărora pensia se stabileşte în funcţie de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care o plăteşte, media veniturilor lunare nete ale pârâtului-3124 lei, necesităţile reclamantului, specifice vârstei, precum şi limita maximă de 1/4din câştigul debitorului obligaţiei impusă de alin. 3 al art. 94 C. fam, pentru un copil. Având în vedere toate aceste criterii, instanţa va obliga pârâtul la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea reclamantului în cuantum de 781 lei lunar începând cu data pronunţării prezentei şi până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.