Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 2507 din 07.10.2008


 

Sentinta civila nr.2507

Sedinta publica din data de 7 octombrie 2008

JUDECATA

Asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea inregistrata la 06.02.2008 sub nr……., instanta a fost investita cu solutionarea plangerii contraventionale formulata de  petentul …….. care a contestat procesul verbal de constatare a contraventiei seria …. nr……….., dresat la ………….. de intimata ……………. pe care-l considera nelegal si netemeinic, solicitand anularea acestuia si a sanctiunilor complementare.

In motivarea plangerii, petentul a aratat in esenta, ca la data de …………., in timp ce conducea autoturismul proprietate marca Dacia 1300 cu nr. de inmatriculare …….. pe str. ………. din directia …………., ruland pe banda a doua, a ajuns la trecerea la nivel cu calea ferata pazita, prevazuta cu semibariere si dispozitive de avertizare luminoase si acustice si intrucat semibarierele nu erau coborate iar semnalele luminoase si acustice nu erau in stare de functionare, si-a continuat drumul traversand linia de cale ferata.

Mai arata petentul ca in acelasi timp cu el, dar fiind pe banda de langa bordura, a mai traversat un alt autovehicul de teren al carui numar de inmatriculare nu l-a retinut si la scurt timp dupa aceasta a fost oprit de un agent de politie care i-a adus la cunostinta ca a traversat pe culoarea rosie a semaforului, lucru neadevarat, in opinia sa.

Concluzionand petentul arata ca politistul care l-a oprit s-a aflat in eroare de fapt atunci cand a constatat fapta contraventionala, datorita distantei mari la care se afla fata de calea ferata, dar si motivat de faptul ca vizibilitatea i-a fost obturata de catre un autovehicul ce rula din sens opus si care a oprit si el la bariera.

In concluziile scrise depuse de petent, acesta a invocat incalcarea art.6 din Conventia apararii Drepturilor Omului si Libertatilor fundamentale privind dreptul la un process echitabil si respectarea prezumtiei de nevinovatie. A enumerate cu titlul de exemplu, cauza Anghel contra Romaniei din 04/10/2007, cauza Ozturk din 1984, cauza Sutz si Engler contra Germaniei din 1985.

In dovedirea cererii petentul a depus copia procesului-verbal(f…) si a solicitat in apararea sa proba  cu inscrisuri si martori.

In drept,  petentul si-a intemeiat plangerea pe dispozitiile art.11 alin.1 din OG nr.2/2001, precum si pe dispozitiile art. 136 si 137 alin.1 din OUG nr.195/2001.

In aparare, intimata a depus la dosar cu adresa nr…………… documentatia care a stat la baza intocmirii procesului verbal de contraventie, respectiv raportul agentului constatator si o declaratie olografa apartinand numitului ………………….

Petentul a solicitat, emiterea unei adrese catre intimata spre a comunica daca agentul constatator are calitatea de agent al politiei rutiere, invocand dispozitiile art.177 alin.1 si 2 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, solicitare respinsa de instanta intrucat din continutul procesului verbal rezulta ca acesta a fost dresat de ………………………..

Petentului i-a fost admisa proba testimoniala, fiind audiati martorii …………. si ……….., iar instanta din oficiu a dispus si audierea martorului ………………….

Pe parcursul procesului petentul a fost asistat de aparator.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

In fapt, la data de ………… orele ………. petentul a fost sanctionat prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria ………. nr…………… dresat de intimata ……………, cu suma de ……… lei si ca masura complementara retinerea permisului de conducere, retinandu-se in sarcina sa ca a condus auto Dacia cu nr. de inmatriculare …………. pe str. ………..din mun. ………………. si nu a oprit la trecerea cu calea ferata cand semnalul luminos avea culoarea rosie si semnalul acustic in functiune, de asemenea semibarierele erau in curs de coborare, fapta savarsita fiind prevazuta de art.138 alin.1 lit.b din HG nr. 1391/2006 si sanctionata de art.102 alin.3 lit.c din OUG nr.195/2002.

Procesul verbal a fost semnat de contravenient cu mentiunea ca, „……………………………”.

Dispozitiile legale relevante in cauza sunt urmatoarele:

Dispozitiile cuprinse in Conventia apararii Drepturilor Omului si Libertatilor fundamentale

Art.6 Dreptul la un proces echitabil

1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa.

2. Orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita.

Dispozitiile cuprinse in Hotararea Guvernuluin nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Trecerea la nivel cu calea ferata

ART. 136

(1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea stanga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

ART. 137

(1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este in functiune.

ART. 138

(1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci cand:

b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt in functiune;

ART. 177

(1) Indrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice si luarea masurilor legale in cazul in care se constata incalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Romane.

(2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane.

Dispozitiile cuprinse in Ordonanta de urgenta Nr. 195 din 12 decembrie 2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice

Art.102

 (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;

Dispozitiile cuprinse in Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor

Art. 1

 Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 5

(1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.

(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt:

a) avertismentul;

b) amenda contraventionala;

c) prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

(5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.

ART. 11

(1) Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita.

(5) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata.

 Art. 16

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.

(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

Art. 21

 (1) In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.

 (3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

Art. 31

(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Art. 34

(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii.

Dispozitiile cuprinse in Codul civil

Art.1169

Cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.

Dispozitiile cuprinse in Codul de procedura civila

Art. 129

(1)Partile au indatorirea, ca in conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. Deasemenea, ele au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art.723 alin.(1), precum si sa-si probeze pretentiile si apararile.

Art.723

(1) Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna – credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege.

Verificand legalitatea si temeinicia procesului-verbal de constatare a contraventiei, prin prisma actelor normative si a textelor de lege mentionate, precum si a probelor administrate, instanta constata urmatoarele:

In ceea ce priveste fapta, astfel cum a fost descrisa de agentul constatator, instanta retine ca aceasta se circumscrie integral dispozitiilor legale, respectiv art.16 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, iar procesul  verbal contine mentiunile cerute de lege.

Fapta descrisa, sanctionata si denumita prin acte normative drept contraventie, indiferent de gravitatea pericolului social pe care-l atrage, este intotdeauna, contraventie.

In acest context, insusi legiuitorul stabileste caracterul de infractiune sau contraventie al unei fapte care contravine ordinii sociale, stabilirea naturii raspunderii juridice si calificarea faptei, nefiind lasate la aprecierea agentului constatator.

Ordonanta Guvernului  nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari prin Legea nr.180/2002, constituie legea cadru in aceasta materie care se completeaza cu alte legi si acte normative prin care se contureaza si se delimiteaza o institutie deosebit de importanta a dreptului administrativ si anume institutia contraventiei si a raspunderii contraventionale.

Potrivit dispozitiilor legii nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, contraventia este fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare, prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a Consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucuresti a Consiliului Judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Prin noua reglementare, contraventia nu mai este definita prin comparatie cu infractiunea, fiind institutie specifica si importanta a dreptului administrativ, carmuita de regulile si principiile acestei ramuri de drept, ca fiind o fapta ilicita, prevazuta si sanctionata in cadrul normativ care o reglementeaza.

De altfel, prima fraza din art.1 al O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, introdusa prin Legea nr.180/2002, consacra ferm aceasta distinctie intre domeniul contraventional si domeniul penal, in sensul ca legea contraventionala apara valorile sociale care nu sunt ocrotite de legea penala, cuvantul lege fiind folosit in sens larg de actul normativ.

Fata de aceasta prevedere a legii speciale care reglementeaza regimul juridic al contraventiilor, au ramas lipsite de semnificatie juridica, fiind cazute in desuetudine, dispozitiile cuprinse in actele normative care stabilesc si sanctioneaza contraventiile, potrivit carora fapta descrisa constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii, incat sa fie considerata infractiune, potrivit legii penale.

Cu privire la puterea doveditoare, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este un act administrativ de autoritate intocmit de agentul constatator ca reprezentant al unei autoritati administrative, investit cu autoritatea statala pentru constatarea si sanctionarea unor fapte care contravin ordinii sociale, dupa o procedura speciala prevazuta de lege, astfel ca se bucura de prezumtia de autoritate si veridicitate, care insa este relativa si poate fi rasturnata de probe de catre contravenient conform dispozitiilor art.1169 cod civil, care reglementeaza sarcina probei. Deci, se poate spune ca acesta constituie un mijloc de proba necesar si suficient pentru constatarea si sanctionarea contraventiei.

Intrucat in speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a actului sanctionator contestat, instanta considera asadar, ca forta probanta a acestuia nu a fost inlaturata, el bucurandu-se in continuare de prezumtia de legalitate si temeinicie instituita de lege in favoarea sa.

Cu privire la eroarea de fapt in care s-a aflat politistul atunci cand a constatat savarsirea contraventiei, instanta constata ca aceasta aparare nu se circumscrie dispozitiilor legale cuprinse in art.11 alin.1 din OG nr.2/2001, deoarece cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei, printre care si eroarea de fapt, se refera la persoana care savarseste contraventia si nu la agentul constatator.

Legea admite ca in prezenta anumitor stari, situatii, cazuri, imprejurari, caracterul contraventional obisnuit al unei fapte sa fie in mod exceptional indepartat. Este vorba de cauzele care inlatura caracterul contraventional al unor fapte ilicite.

In acest sens, potroivit art.11 alin.1 OG nr.2/2001, caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice si morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii daca are legatura cu fapta savarsita”.

Eroarea de fapt

Eroarea de fapt presupune necunoasterea sau cunoasterea gresita de catre faptuitor, in momentul comiterii contraventiei, a existentei unei stari de fapt, situatii sau imprejurari de care depinde caracterul contraventional al unei fapte.Daca el ar fi cunoscut in mod corect realitatea nu ar fi savarsit contraventia.

Singura cauza care inlatura raspunderea contraventionala este prescriptia.

Ordonanata Guvernului nr.2/2001 reglementeaza doua categorii de prescriptie: prescriptia aplicarii sanctiunii (art.13) si prescriptia executarii sanctiunii (art.14).

Astfel, instanta constata ca petentul nu s-a aflat in eroare de fapt, asa incat sa poata fi inlaturat caracterul contraventional al faptei.

Potrivit art.1169 din Codul Civil si art.129 alin.1, teza finala, din Codul de procedura civila, petentului ii incuba sarcina probei cu privire la netemeinicia celor retinute in procesul verbal.

Fiind administrata proba testimoniala, instanta a dispus audierea martorilor incuviintati, insa din depozitia celor trei martori nu rezulta o alta situatie de fapt decat cea descrisa de agentul constatator.Astfel, martorul …………… confirma ca declaratia depusa de intimata(fila ………), ii apartine si corespunde realitatii.Arata martorul in fata instantei, ca se afla la aproximativ …….m, fata de bariera de pe str. ………… si a vazut cum au trecut doua masini dupa ce au pornit semnalele luminoase si acustice si care atunci cand au fost obsevate de acesta erau la mijlocul trecerii.Mai arata ca i-au atras atentia sirenele politiei. In declaratia data pe …….., imediat dupa constatarea contraventiei de catre agentul de politie si la solicitarea acestuia, martorul este mai exact in declaratii si afirma ca a vazut doua autoturisme care au traversat pe semnalul rosu al barierei.

In declaratia sa martorul ………… arata ca la data de …………. conducea un autoturism in sens opus directiei din care venea petentul, si s-a intalnit cu acesta la cca.20-25  m, dupa ce acesta traversase calea ferata, iar el personal nu a observat semnalul electric, in schimb a perceput semnalul acustic cu cca.10-15  m, inainte de a ajunge la calea ferata.

Fiind audiata martora …………, salariata care a fost de serviciu la cabina de comanda aferenta pasajului ………… in speta, arata ca nu a inregistrat evenimente deodebite in ziua respectiva, iar pe petent nu-l cunoaste si nu cunoaste nici despre prezenta sa in zona pasajului pe care-l deserveste.

Intrucat declaratiile martorilor propusi de petent sunt contradictorii si nu au reusit sa rastoarne prezumtia de veridicitate a celor consemnate in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ele vor fi inlaturate urmand afi pastrata cea a martorului ………… care confirma situatia de fapt descrisa de agentul constatator.

Avand in vedere ca petentul nu a reusit sa faca dovada unei situatii de fapt contrarii celei retinute in procesul verbal de constatare a contraventiei,  iar fapta savarsita de petent se circumscrie dispozitiilor legale mentionate, intrunind elementele constitutive ale contraventiei pentru care a fost sanctionat, iar obiectiunile consemnate in procesul verbal de petent nu sunt de natura sa-l absolve pe acesta de raspundere, instanta urmeaza sa respinga plangerea ca nefondata.

Pentru a se opri la aceasta solutie, instanta a avut in vedere atat dispozitiile art.5 alin.5 din O.G.nr.2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, precum si cele ale art.21 alin.3 din acelasi act care prevad ca sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de periciol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul verbal.

Cu privire la gradul de pericol social, instanta apreciaza ca acesta trebuie analizat nu numai la nivel micro, dar si la nivel macro, nesanctionarea unor astfel de fapte determinand neatingerea finalitatii urmarite de legiuitor prin edictarea acestor dispozitii legale, relativ la siguranta circulatiei rutiere pe drumurile publice.

Avand in vedere aceste considerente, instanta apreciaza ca nu se  impune nici reindividualizarea sanctiunii aplicate, intrucat aceasta este proportionala cu gradul concret de pericol social al faptei savarsite.

Fata de cele ce preced instanta apreciaza ca petentul a beneficiat de un proces echitabil si i-a fost respectata prezumtia de nevinovatie prin prisma dispozitiilor cuprinse in Conventia apararii Drepturilor Omului si Libertatilor fundamentale.