Somatie de plata

Sentinţă civilă 2769 din 27.10.2008


SENTINTA CIVILA NR.2769

Sedinta publica de la 27 octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de…..sub nr. …., creditoarea ….. a chemat-o in judecata pe debitoarea ….  … solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, pe cale de ordonanta, sa dispuna emiterea unei somatii de plata pentru suma de 14.977, 77 lei corespunzatoare facturilor, precum si obligarea debitoarei la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 5 % pe fiecare zi de intarziere de la data scadentei pana la efectuarea platii efective a debitului, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat, in esenta, ca la data emiterii facturilor anexate, a livrat debitoarei marfa in valoare totala de 14.977, 77 lei, debit neachitat de parata pana in prezent.

Creditoarea a mai precizat ca, intre parti s-a incheiat contractul de vanzare cumparare nr. …din data de …., la art. 4.3 fiind prevazute penalitati de intarziere in cuantum de 5% pe fiecare zi de intarziere, penalitatile putand depasi cuantumul debitului astfel cum prevede Legea 469/2002.

In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Ordonantei  Guvernului nr. 5/2001, legea 469/2002, Codul civil, Codul Comercial.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 39 lei in conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 si timbru judiciar de  0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

In dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie, contractul de vanzare cumparare nr. ….din data de …. (f. 6-9), centralizator facturi (f. 10-11), convocare conciliere directa (f. 12), notificare (f. 13-14), factura fiscala seria … nr. … din … (f. 15), factura fiscala seria .. nr. .. din .. (f. 16), factura fiscala seria . nr. … din .. (f. 17), factura fiscala seria … nr. … din …. (f. 18), factura fiscala seria … nr. … din … (f. 19), factura fiscala seria … nr. … din …. (f. 20), factura fiscala seria … nr. ….. din …. (f. 21), factura fiscala seria … nr. …din …. (f. 22), factura fiscala seria … nr. … din … (f. 23), factura fiscala seria … nr. … din … (f. 24), factura fiscala seria …. nr. … din … (f. 25), factura fiscala seria … nr. … din … (f. 26), factura fiscala seria … nr. … din … (f. 27), factura fiscala seria … nr. … din .. (f. 28), factura fiscala seria … nr. …. din …. (f. 29), factura fiscala seria … nr. … din …. (f. 30), confirmare primire (f. 31).

La data de …, in baza art. 242 alin. 1 pct. 2 s-a dispus suspendarea cauzei pentru lipsa partilor iar la data de …., la solicitarea creditoarei cauza a fost repusa pe rol.

Prin incheierea din data de …, instanta in baza art. 167 Cod procedura civila a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei apreciindu-le ca fiind pertinente, utile, concludente solutionarii cauzei.

Debitoarea, desi legal citata, nu s-a prezentat in fata instantei si nu a depus intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, initial intre creditoare si debitoare s-au stabilit relatii comerciale avand ca obiect livrare produse, in conformitate cu clauzele contractului de vanzare cumparare nr. …din data de … (f. 6-9).

Instanta retine ca acest contract si-a incetat efectele juridice la data de …., astfel cum rezulta din interpretarea clauzei nr. 6.1 a contractului in care se prevede faptul ca termenul de valabilitate al  contractului este de un an. Acest termen poate fi prelungit prin acordul partilor, acord care se va concretiza intr-un act aditional la prezentul contract. Intrucat creditoarea nu a depus la dosarul cauzei un act aditional la contract din care sa rezulte ca prin acordul partilor s-a prelungit durata contractului, mai mult la interpelarea instantei in sedinta publica, reprezentanta creditoarei a precizat ca nu detine un act aditional la acest contract, instanta apreciaza ca acest contract si-a produs efectele numai in perioada …..

In aceasta perioada (….) au fost emise facturile fiscale seria ..nr. ..din … (f. 19), seria … nr. … din … (f. 20), seria … nr. … din … (f. 21), seria …. nr. … din …. (f. 22), seria … nr. … din … (f. 23), seria … nr. … din …. (f. 25).

Instanta retine faptul ca dupa data de …. intre cele doua parti a intervenit un contract de vanzare cumparare consensual, acordul partilor materializandu-se sub forma comenzii, acceptata si executata de catre creditoare, care a emis urmatoarele facturi fiscale: seria … nr. … din … (f. 24), seria .. nr. …din … (f. 28), seria … nr. …din … (f. 29), seria … nr. … din … (f. 26), seria … nr. … din … (f. 27), seria … nr. … din … (f. 16), seria … nr. .. din … (f. 17), seria …. nr. … din … (f. 18), seria …nr. …. din … (f. 30), seria … nr. … din … (f. 15).

Prin urmare, intre creditoarea si debitoarea desi dupa data de …. nu s-a mai incheiat un contract in forma scrisa (instrumentum probationis), s-au derulat relatii comerciale in baza carora au fost emise facturi fiscale ce din punct de vedere juridic reprezinta un contract (negotium iuris) in forma simplificata.

In drept, potrivit art. 1 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Potrivit art. 379 Cod procedura civila, creanta are un caracter cert atunci cand existenta sa rezulta din insusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.

 In cauza dedusa judecatii, instanta constata caracterul cert al creantei in valoare totala de 14.763, 24 lei in conformitate cu dispozitiile art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, existenta sa rezultand din facturile fiscale anexate (f. 15-29) cu exceptia facturii seria …. nr. … din …. (f. 30), precum si caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod  procedura civila, catimea creantei fiind determinata si rezultand din inscrisuri insusite de parti, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada si impotriva debitorului in masura in care sunt acceptate.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligatiunile comerciale se probeaza si cu facturi acceptate. Factura este un inscris care cuprinde elementele esentiale ale unei operatiuni comerciale: identitatea partilor, cantitatea de marfa, calitatea, conditii de livrare etc. In privinta fortei probante, factura face dovada deplina impotriva emitentului si in favoarea aceluia ce o detine, adica a destinatarului. Factura poate sa faca dovada si in favoarea emitentului, daca este acceptata de catre destinatar.

In cauza dedusa judecatii acceptarea este expresa, facandu-se prin depunerea semnaturii destinatarului pe factura pentru toate facturile enumerate mai sus cu exceptia facturii  seria …. nr. …. din …. (f. 30). Instanta apreciaza ca aceasta factura nu a fost acceptata la plata de catre debitor, suma de 244, 53 lei nefiind luata in considerare la calculul debitului.

Caracterul exigibil al creantei rezulta din faptul neplatii pretului de catre debitoare la scadenta stabilita a facturilor fiscale si anume:

Pentru facturile fiscale seria …. nr. … din … (f. 24), seria … nr. …din … (f. 28), seria … nr. … din … (f. 29), seria … nr. … din … (f. 26), seria …nr. … din …. (f. 27), seria … nr. …din .. (f. 16), seria … nr. … din 10.12.2007 (f. 17), seria …………… scadenta este la 15 zile calculate de la data emiterii fiecarei facturi, conform mentiunii existente pe aceste facturi.

Pentru facturile fiscale seria ………………… (f. 25) scadenta nu va fi calculata potrivit mentiunilor existente pe facturi ci conform  contractului ce guverna relatiile dintre parti la data emiterii lor.

Astfel, conform art. 3. 3 din contract termenul de plata este de 20 zile de la data emiterii facturii de catre vanzator, rezultand deci ca data scadentei este la 20 de zile calculate de la data emiterii fiecarei facturi.

Intrucat creanta solicitata de creditoare prin prezenta cerere este certa, lichida si exigibila, pentru suma de 14.763, 24 lei, reprezentand o obligatie de plata a unei sume de bani si este determinata potrivit facturilor acceptate de catre debitoare, avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse si constatand intrunite conditiile cerute de art. 1 din OG 5/2001, instanta va admite actiunea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei, suma de 14.763, 24 lei lei, reprezentand contravaloare marfa neachitata.

Cu privire la penalitatile conventionale de intarziere, instanta constata ca acestea au fost calculate avandu-se in vedere un cuantum procentual al penalitatilor de 5 % pentru fiecare zi de intarziere conform contractului de vanzare cumparare nr. ……..din data de ……….. (f. 6-9).

Instanta apreciaza ca penalitatile solicitate pentru neefectuarea platii la scadenta pentru facturile fiscale…………) sunt neintemeiate intrucat acestea au fost emise dupa data expirarii contractului nr. ….din data de ……., prevederile acestuia fiind inaplicabile.

Instanta retine ca penalitatile solicitate pentru neefectuarea platii la scadenta a facturilor fiscale seria …………(f. 25) sunt intemeiate, acestea fiind emise in perioada in care contractului mentionat isi producea efectele.

Conform art. 4.4. din contract penalitatile se vor scade in 20 de zile de la intarziere sau plata conform art. 4 din Legea 469/2002.

Retinand disp. art. 983 Cod civil cand este indoiala, conventia se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga, instanta apreciaza ca aceasta clauza prevede ca penalitatile de intarziere vor incepe sa fie calculate incepand cu a 20 –a zi de la data scadentei. Intrucat data scadentei pentru aceste facturi este asa cum am aratat mai sus in a 20-a zi de la data emiterii lor, penalitatile de intarziere vot fi calculate din a 20-a zi de la scadenta deci din a 40-a zi de la emiterea facturilor.

Astfel, penaliatile vor fi calculate de la urmatorele date: pentru factura seria …………………

Prin urmare, avand in vedere dispozitiile articolului 969 Cod procedura civila potrivit cu care „conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”, instanta va obliga debitoarea la plata penalitatilor de 5% pentru fiecare zi de intarziere apreciind ca si aceasta reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila, reprezentand penalitati pentru neplata la termen a debitului principal, apreciind ca si cererea creditoarei referitoare la penalitatile de intarziere solicitate se incadreaza in dispozitiile art. 1 din O.G. nr. 5/2001.

In baza art. 6 alin. 2, constatand ca pretentiile creditorului sunt justificate in scopul executarii obligatiei de plata, instanta va fixa un termen de plata de 20 de zile de la data comunicarii prezentei ordonante.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea si la plata sumei de  39, 3 lei, reprezentand cheltuieli de judecata taxa timbru si timbru judiciar, pe temeiul culpei sale procesuale.