Efectul denominării monedei naţionale asupra depozitelor bancare

Decizie 9 din 15.01.2020


Prin Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale (art. 1) s-a stabilit că, la data de 1 iulie 2005, moneda națională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflați în circulație la această dată, vor fi preschimbați pentru 1 leu nou. În continuare, legea explică faptul că denominarea este acțiunea de reducere a valorii nominale a însemnelor monetare. Aşadar, cei 20.000 lei vechi de la 30.06.2005 (depuși de recurentul-reclamant în anul 1990) au devenit 2 lei noi la 01.07.2005, astfel că la această sumă ar fi fost îndreptățit recurentul în prezent.

  Decizia civilă nr. 9/15.01.2020 a Curţii de Apel Galaţi

 1. Cererea de chemare în judecată

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Focșani în data de 22.09.2017 sub nr. 13807/231/2017, reclamantul … a solicitat în contradictoriu cu pârâții … prin … și … - Sucursala … obligarea pârâților la restituirea sumei de 20.000 lei și la plata despăgubirilor actualizate la zi pentru depozitele CEC constituite cu titlu de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme, conform carnetelor CEC cu nr. 72013717618, 72013717536, 72013717537, 72013717809, cu cheltuieli de judecată.

Pârâtul … prin … prin A.J.F.P. … a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a acestuia, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată.

Pârâta … a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Prin sentința civilă nr. 4401/24.05.2018 Judecătoria Focșani a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a … prin …, ca fiind neîntemeiată, a respins acțiunea formulată de reclamant ca neîntemeiată.

 2. Cererea de apel

Împotriva sentinței nr. 1861/2018 a promovat apel …, înregistrat pe rolul Tribunalului Vrancea în data de 25.07.2018 sub nr. 13807/231/2017, solicitând instanței de control admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței apelate, admiterea cererii de chemare în judecată.

Prin decizia civilă nr. 229/17.09.2019 pronunţată de Tribunalul Vrancea a fost respins apelul declarat de apelantul … împotriva sentinţei civile nr. 4401/24.05.2018 pronunţată de  Judecătoria  Focşani,  în dosarul  nr. . 13807/231/2017, ca nefondat.

3. Cererea de recurs

Împotriva acestei decizii civile, în termen legal, a declarat recurs reclamantul ...

În esenţă, s-a arătat că decizia recurată este nelegală întrucât instanța a încălcat tempus regit actum, a încalcat principiul neretroactivității legii prevăzut de art. 6 Cod civil si de art. 15 alin. 2 Constituția României, această încălcare ducând la aplicarea greșita a normei de drept material, normă care nu era în vigoare la data nașterii raporturilor juridice, la data, încheierii depozitului, astfel încât, singura lege care guvernează raportul juridic dedus judecății este Codul civil 1864, prin art. 1604.

În mod greşit, instanţa de apel a reţinut că în speţă sunt aplicabile Legea nr. 66/1996 și OUG 156/2007, întrucât aceste acte normative nu se aflau în vigoare în anul 1990, atunci când recurentul-reclamant a constituit depozitele la CEC.

În perioada 1983-1986, când au fost emise cele 4 librete CEC de economii cu dobânda si câștiguri în autoturisme, erau în vigoare prevederile art. 1604 din Codul civil din 1864.

De asemenea, pct. 5 din rubrica “Unele lămuriri pentru depunători” prevăzut la pag. 5 din Libretele de economii CEC, „în afara dobânzilor şi a câștigurilor în autoturisme, toți titularii de librete beneficiază şi de avantajele generale ale păstrării banilor la CEC: garantarea de către stat a sumelor depuse, acestea putând fi retrase oricând: păstrarea secretului privind sumele depunătorilor şi operațiile efectuate; scutirea de impozite și taxe a depunerilor, dobânzilor şi câștigurilor, acestea nefiind supuse prescripției”.

S-a arătat că, contractul de depunere de sume de bani la Casa de Economii si Consemnațiuni constituie o varietate a contractului de depozit neregulat încheiat între CEC, în calitate de depozitar, şi o persoană fizică sau juridică, în calitate de deponent, prin care depozitarul se obliga să păstreze sumele de bani depuse şi să le restituie, la cerere, cu dobânzile aferente, dintr-o dată sau fracționat, titularului depunerii sau reprezentantului său.

În aceste condiții, depozitarul trebuie să înapoieze ceea ce a primit, iar în cazul depozitului de bani, trebuie restituită aceeași sumă de bani, indiferent de sporirea sau scăderea valorii, întrucât culpa aparţine … care nu a luat măsurile necesare pentru a împiedica inflaţia.

S-a mai precizat că instanța de apel a interpretat greșit dispozițiile aplicării legii în timp și a pronunțat o hotărâre cu aplicarea greșită a normelor de drept material, motiv pentru care a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei recurate, iar în rejudecare admiterea apelului astfel cum a fost formulat.

In dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

În drept, au fost invocate disp. art. 1604 din Codul civil din 1864, art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ.

 Intimata … a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind că în mod legal instanţa de apel a reţinut că în speţă sunt incidente dispozițiile art. 66/1996 şi a celor privind depozitul din Vechiul Cod civil, având în vedere ca libretele CEC depuse de către reclamant au natura juridică a unor depozite pe durată nedeterminantă, cu dobândă.

 A arătat că nu poate fi primită modalitatea prin care recurentul reclamant solicită aplicarea prevederilor art. 1604 din Codul civil. Chiar dacă depozitul trebuie restituit în moneda în care acesta s-a făcut, a arătat că acest lucru presupune, cu necesitate, ca această moneda să fie în circulație.

Atât Codul civil de la 1864, cât şi Statutul de organizare şi funcționare al CEC (Decretul nr. 371/1958, respectiv HG nr. 888/1996) nu instituie în sarcina Băncii, în calitate de emitent al titlurilor deținute de reclamant, obligația de a le răscumpăra la valoarea actualizată cu indicele de inflație sau de a acorda despăgubiri pentru scăderea puterii inițiale de cumpărare a monedei depuse, ci doar obligația de a păstră banii depozitați, de a calcula dobânda aferentă şi de a-i restitui la cerere.

 În mod legal şi temeinic, instanța de apel a reţinut faptul că reclamantului din prezenta cauză nu i se pot aplica dispozițiile OUG 156/2000, deoarece libretul de economii cu dobândă şi câștiguri în autoturisme deținut de reclamant nu se stabileşte printre cele 37.478 de depozite care au fost avute în vedere la stabilirea valorii totale de despăgubiri, actul normativ respectiv fiind de strictă interpretare şi vizează situaţii particulare.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 483 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul urmărește să supună instanţei competente examinarea, în condiţiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. De asemenea, conform art. 499 C.pr.civ., hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.

Din această perspectivă, Curtea reţine că recurentul-reclamant … a invocat mai multe argumente care se subsumează toate motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.pr.civ., argumente ce vor fi analizate în continuare.

Referitor la încălcarea principiului neretroactivității legii, Curtea reţine că, în fapt, așa cum au stabilit instanțele de fond, recurentul-reclamant a avut mai multe raporturi juridice cu intimata-pârâtă …, raporturi concretizate în patru carnete CEC emise în intervalul 23.01.1990 – 07.02.1990. În opinia recurentului, aceste raporturi juridice sunt guvernate de dispozițiile art. 1604 C.civ. din 1865, iar nu de dispozițiile din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni şi, respectiv, din OUG nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la ... în vederea achiziționării de autoturisme.

Opinia recurentului este eronată; în realitate, în perioada constituirii raporturilor juridice era aplicabil Decretul nr. 371/1958 privind organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnațiuni a Republicii Populare Române, act normativ care, prin art. 2, instituia noţiunea de libret de economii (carnet CEC), inclusiv pe cele cu câștiguri.

Respectivul act normativ a fost abrogat şi înlocuit de Legea nr. 66/1996, deci, iarăși contrar opiniei recurentului, acest act normativ este incident în privinţa raporturilor sale juridice cu …

Iar în privinţa OUG nr. 156/2007, așa cum deja au reţinut instanțele de fond, aceasta nu este aplicabilă raporturilor juridice deduse judecății, deci argumentul de recurs este, în mod vădit, lipsit de pertinență.

Referitor la restituirea sumelor consemnate de recurentul-reclamant … la …, Curtea reţine că ambele acte normative menționate prevedeau că acestea sunt garantate de stat şi se restituie la cererea deponentului (art. 2 din Decretul nr. 371/1958 şi, respectiv art. 4 din Legea nr. 66/1996), deci nici măcar în această privință nu este incident art. 1604 C.civ. din 1865. Aşadar, recurentul-reclamant este îndreptățit la restituirea contravalorii sumei de 20.000 lei depuse în anul 1990.

Sub acest aspect, Curtea reţine că, prin Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale (art. 1) s-a stabilit că, la data de 1 iulie 2005, moneda națională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflați în circulație la această dată, vor fi preschimbați pentru 1 leu nou. În continuare, legea explică faptul că denominarea este acțiunea de reducere a valorii nominale a însemnelor monetare.

Aşadar, cei 20.000 lei vechi de la 30.06.2005 (depuși de recurentul-reclamant în anul 1990) au devenit 2 lei noi la 01.07.2005, astfel că la această sumă ar fi fost îndreptățit recurentul în prezent. Numai că, așa cum au stabilit instanțele de fond, în conformitate cu regimul juridic al depunerilor (reieșit din convenția părţilor, evidențiată de cele patru librete de economii), din această sumă au fost plătite comisioanele datorate intimatei-pârâte …, astfel că, în prezent, valoarea depunerilor este 0. Rezultă că pretenția recurentului … este neîntemeiată, așa cum corect au reţinut şi instanțele de fond.

În consecinţă, constatând netemeinicia motivelor invocate, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de către recurentul-reclamant … împotriva deciziei civile nr. 229 din 17.09.2019.2019 a Tribunalului Vrancea.