Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 7834 din 08.11.2007


Dosar nr. 5279/318/2007 Cod operator 2445

plângere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

Sentinta civila nr. 7834

Sedinta publica de la 08 Noiembrie 2007

Completul compus din:

PRESEDINTE ANCA ELENA PLESU

Grefier ELENA CIORTAN

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din data de 01.11.2007, privind plângerea contraventionala formulata de petenta SC U SRL în contradictoriu cu intimata D.R.D.P. C.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura  de citare legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta civila.

J U D E C A T A

Asupra cererii civile de fata

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu - Jiu  sub  nr. 5279/318/2007 petitionata SC U SRL  a solicitat ca, în contradictoriu cu intimata D.R.D.P. C, sa se dispuna anularea procesului-verbal de constatare  a contraventiei nr. 2250355/28.03.2007 emis de intimata si exonerarea sa de plata amenzii  aplicate .

În motivarea plângerii a invocat pe cale de exceptie nulitatea procesului verbal încheiat de intimata, în temeiul art. 19 din OG 2/2001, întrucât în procesul-verbal contestat nu a fost mentionat un martor care sa confirme împrejurarile în care a fost încheiat actul de constatare a contraventiei, având în vedere ca procesul-verbal a fost încheiat în lipsa petitionarei.

A aratat petenta ca procesul verbal contestat a fost încheiat si cu încalcarea disp. art 16 alin 1 din OG 2/2001, întrucât din cuprinsul procesului-verbal nu rezulta nici macar locul unde a fost oprit autovehiculul apartinând societatii petente, daca se afla pe raza vreunei localitati sau nu si daca exista posibilitatea tehnica reala de cântarire.

Pe fond petenta a aratat ca nu se face vinovata de contraventia retinuta în sarcina sa, iar cele retinute de agentul constatator nu corespund realitatii, depasirea greutatii mentionate de agentul constatator fiind determinata prin cântarirea efectuata într-o zona de acostament, unde exista o înclinatie semnificativa si denivelari care determina erori foarte mari la cântarire.

În dovedire contestatiei petitionara a depus  la dosarul cauzei xerocopia procesului-verbal de contraventie contestat, autorizatia speciala de transport si a solicitat încuviintarea probei testimoniale, sens în care a fost audiat martorul R V, declaratia acestuia fiind atasata la dosarul cauzei (fila 57).

Intimata a formulat în cauza întâmpinare( filele 13 – 14 ), solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiata, întrucât petenta a încalcat dispozitiile art. 41 alin 1 din OG 43/1997, modificata si completata ulterior, pentru ca a circulat pe DN 66 cu depasirea greutatii totale de 38,20 tone fata de 36,00 tone si depasirea masei pe axa de 20,40 tone fata de 18,00 tone, fara a poseda autorizatie speciala de transport, asa cum prevad dispozitiile art. 41 alin. 1 din OG 43/1997 .

A aratata intimata ca procesul-verbal contestat a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor prev. de art. 19 alin 3 din OG 2/2001.

Instanta, din oficiu, în virtutea rolului sau activ reglementat de dispozitiile art. 129, alin.5 C.p.civ., a solicitat intimatei sa înainteze ordinul de serviciu al agentului constatator Ardeleanu Spiridon Ion, pentru ziua de 28.03.2007, localitatea DN 66, Km 80 Iezureni, fisa tehnica a aparatului de cântarit si sa precizeze daca în localitatea Iezureni, Km. 80, exista omologata parcare pentru cântarirea autocamioanelor de mare tonaj si în caz afirmativ sa faca dovada în acest sens.

Raspunsul la relatiile solicitate de instanta a fost înaintat de intimata cu adresele nr.10408/11.06.2007 (filele 22 – 30) si nr.12386/02.07.2007 (filele 35 – 45).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta  constata si retine urmatoarele :

Prin procesul-verbal de contraventie nr. 2250355/28.03.2007 petitionara SC U. SRL a fost sanctionata  cu amenda contraventionala în cuantum de 5.000 lei, în temeiul art. 60 alin.1, lit. a, din O.G. 43/1997, retinându-se ca la data de 28.03.2007 , autovehiculul apartinând petentei cu numarul de înmatriculare GJ- 14 – ADO/ GJ – 07 - ADO a circulat pe DN 66 pe raza localitatii Iezureni, cu depasirea masei totale de 38,20 tone fata de 36 tone si cu depasirea masei pe axa de 20,40 tone fata de 18 tone, fara a poseda autorizatie speciala de transport, asa cum prevede art. 41 alin. 1 din OG 43/1997.

Retine instanta ca procesul-verbal contestat de petenta este lovit de nulitate absoluta din urmatoarele considerente:

Potrivit art. 19 alin.1 prima Teza din OG 2/2001, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se semneaza pe fiecare pagina de catre agentul constatator.

În speta de fata se constata ca procesul verbal în discutie nu a fost semnat de agentul constatator, acesta semnând doar înstiintarea de plata care este un act distinct, reglementat prin art. 26 din OG 2/2001 care nu se confunda cu actul de constatare si sanctionare a contraventiei.

Din modul cum este alcatuit formularul de constatare al contraventiilor, în cauza, reiese ca el contine doua acte distincte cu regimuri juridice diferite, respectiv procesul-verbal propriu-zis si înstiintarea de plata.

Cum, art. 19 din OG 2/2001 prevede obligativitatea semnarii procesului verbal de catre agentul constatator nefacând nici o referire cu privire la aceasta obligativitate în legatura cu înstiintarea de plata, iar art. 17 din OG 2/2001 sanctioneaza cu nulitate absoluta lipsa acestei mentiuni privind semnatura agentului constatator, instanta, urmeaza a constata nulitatea procesului-verbal contestat de petitionara si a exonera pe aceasta de plata amenzii aplicate.

Având în vedere ca exceptia nulitatii absolute este o exceptie peremtorie ce poate fi invocata inclusiv de instanta din oficiu, se apreciaza ca nu se mai impune a fi analizate motivele de anulabilitate ale procesului-verbal contestat invocate de petenta.

Vazând disp. art. 34 din OG nr.2/2001.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite plângerea contraventionala formulata de petitionara SC U SRL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Aurel Vlaicu, nr.23, judetul Gorj, în contradictoriu cu D.R.D.P. C, cu sediul în Craiova,  str. Calea Severinului, nr. 17, judetul Dolj.

Constata nulitatea procesului - verbal  de constatare a contraventiei nr.  2250355/28.03.2007 si exonereaza petenta de plata amenzii aplicate. 

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica din 08.11.2007 la Judecatoria Tg.-Jiu.

Presedinte,

ANCA ELENA PLESU

Grefier,

ELENA CIORTAN

L.N. 30 Noiembrie 2007

4 ex