Plângere Legea nr. 247/2005

Sentinţă civilă 720 din 06.03.2009


Obiect: Plângere Legea nr. 247/2005

Sentinta civila nr. 720/06.03.2009

 Constata ca prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2578/321/2008, petentii C.V., A.D. si D.M. au formulat plângere împotriva Hotarârii nr. 7040/27.06.2008 a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin care a fost invalidata propunerea Comisiei locale X. de aplicare a Legii nr. 18/1991 privind aprobarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,0 ha teren situat în comuna X..

În motivarea cererii petentii arata ca terenul pentru care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, provine de la autoarea lor, defuncta A.I., care a beneficiat de prevederile art. 2 lit. „a” si „b” din Legea nr. 187/23.03.1945 privind înfaptuirea reformei agrare, acesta fiind înscris în tabelul locuitorilor din comuna X. , cu drept de împroprietarire , la pozitia 63 cu suprafata de 2,0 ha. Mai arata petentii ca autoarea lor nu a mai fost împroprietarit cu suprafata de teren la care era îndreptatit, astfel ca la intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 193/19.06.2007, prin care a fost modificat art. 36 din Legea nr. 1/2000, au formulat în termen, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,0 ha teren, cererea însotita de acte doveditoare , fiind depusa la Comisia Comunala X. , care , în urma analizarii temeiniciei si legalitatii cererii lor , le-a admis-o prin Hotarârea nr. 1/15.02.2008 si a aprobat înscrierea lor în anexa 48 la Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, la pozitia nr. 63 din tabelul nominal.

Petentii mai învedereaza ca hotarârea nr. 1/15.02.2008 a Comisiei Comunale X., împreuna cu dosarele si tabelele cuprinzând cetatenii îndreptatiti sa li se reconstituie dreptul de proprietate în baza art.36 din Legea nr.1/2000 , modificat prin Legea nr.193/2007 au fost înaintate Comisiei Judetene pentru validare, însa aceasta autoritate publica , cu autoritate administrativ-jurisdictionala , prin Hotarârea nr.7040 /27.06.2008, a invalidat hotarârea comisiei locale, cu motivarea ca , cererea lor ar fi tardiva si ca persoanelor care au formulat cereri de reconstituire în temeiul art. 36 din Legea nr. 1/2000 , nu li se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru terenuri cu vegetatie forestiera , deoarece Legea pentru înfaptuirea reformei agrare nr.187/1945 se refera la terenuri arabile , ca întrucât Hotarârea Comisiei Judetene este contrara prevederilor Legii nr.187/1945 si creeaza o certa discriminare, între cetatenii din aceeasi comuna , câta vreme unii au fost împroprietariti cu teren padure chiar din anul 1945 , iar altii au asteptat aceasta împroprietarire , timp de peste 60 de ani, au fost nevoiti sa formuleze prezenta plângere.

În dovedirea plângerii, petentii au depus în copie : Hotarârea Comisiei Judetene , a carei anulare o solicita , Hotarârea nr. 1/15.02.2008 a Comisiei Comunale X., comunicarea primita de la Comisia Comunala X., extras din Tabelul nominal cuprinzând persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate, prin împroprietarire, în baza Legii nr. 187/1945 si dosarul personal (anexa nr.48 la HG nr.890/2005 ) înaintat Comisiei Judetene.

Plângerea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 42 din Legea nr. 1/2000.

Comisia Judeteana, citata legal, nu si-a trimis reprezentant în fata instantei, însa a depus întâmpinare (filele 24,25,26), prin care a aratat ca Hotarârea sa este legala si temeinica si a solicitat mentinerea ei. La întâmpinare a anexat : Hotarârea nr. 7040/27.06.2008, adresa nr. 42586/14.03.2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si dosarul personal al petentilor trimis de Comisia locala X..

Si Comisia Comunala X. a formulat întâmpinare , iar prin reprezentantul sau, prezent în fata instantei , a solicitat admiterea plângerii petentilor, anularea Hotarârii Comisiei Judetene Neamt si reconstituirea în favoarea petentilor în calitate de mostenitori ai defunctei A.I., a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,0 ha teren cu vegetatie forestiera în comuna X., judetul Neamt.

Din probatoriul administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la exceptia tardivitatii formularii de catre petenti a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, invocata de Comisia Judeteana , prin Hotarârea nr.7040/27.06.2008 instanta urmeaza sa o respinga ca neîntemeiata pe urmatoarele considerente :

-termenul de 60 de zile pentru introducerea plângerilor în baza Legii nr.1/2000, nu curge pentru cetatenii din comuna X. care au fost îndreptatiti la împroprietarire în baza Legii nr.187/1945 si înscrisi în tabelele de împroprietarire , de la data prevazuta în art.33 din lege , ci , curge , de la data adoptarii Legii nr.193/19.06.2007 , prin care a fost modificat si completat art.36 din legea nr.1/2000.

Examinând data introducerii cererii de reconstituire de catre petenti, mentionata expres pe cerere, rezulta , fara nici un dubiu , ca aceasta(cererea) a fost introdusa la data de 23.07.2007, deci înauntrul termenului de 60 de zile.

De altfel , la data adoptarii si promulgarii Legii nr.1/2000 nu se putea sti ca peste 7 ani , art.36 din acest act normativ va fi modificat si completat printr-o noua lege.

Este adevarat, ca prin Ordonanta de Urgenta nr.127/15.09.2005 , prin art.I , a fost modificat art.33 din Legea nr.1/2000 , în sensul ca termenul de depunere a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr.169/1997 si nr.1/2000 , s-a prelungit pâna la data de 30.11.2005. La fel si termenul pentru introducerea cererilor de reconstituire formulate în baza art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 , a fost prelungit pâna la data de 30.11.2005.

Dar , prelungirea termenului de introducere a cererilor , de reconstituire , reglementata de OUG nr.127/15.09.2005 nu are nici o legatura cu Legea nr.193/19.06.2007, care a modificat art.36 din Legea nr.1/2000.

Cu privire la fondul cauzei , instanta retine ca petentii C.V., A.D. si D.M. sunt mostenitorii legali ai defunctei A.I..

Autoarea petentilor a fost beneficiara prevederilor art. 2 lit. „a” si „b” din Legea nr. 187/23 martie 1945, lege care prevede împroprietarirea participantilor la cel de-al doilea razboi mondial , cu teren în completare ,pâna la lotul-tip de 5 ha ,întocmindu-se de catre Comitetul Comunal de Reforma Agrara al Comunei X., tabele cu numele si prenumele locuitorilor cu drept de împroprietarire.

În aplicarea acestei legi, s-au creat situatii diferite : astfel ,daca la rubrica „Suprafata ce poseda”, au fost înscrise suprafetele pe care persoanele îndreptatite le detineau , la rubrica „Completarea lotului tip”, la o parte din persoane au fost trecute unele suprafete , la altele nu a fost înscrisa nici o suprafata. Ulterior unele persoane au primit efectiv terenuri iar altele nu au primit nici o suprafata , însa aceasta nu înseamna ca cei care nu au fost împroprietariti efectiv , nu ar mai avea dreptul la completarea lotului-tip , deoarece o asemenea situatie, ar conduce la o grava discriminare a unor persoane,fapt ce ar fi în totala contradictie cu prevederile constitutionale, referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii , dar si cu prevederile privind respectarea si garantarea proprietatii.

Deci, autoarea petentilor avea vocatie la o suprafata de 2,0 ha teren care, în prezent, li se cuvine acestora (petentilor).

Cât priveste categoria de folosinta a terenului cuvenit petentilor , este de notorietate, ca în zona de munte a judetului Neamt (Comuna X. fiind situata în zona de munte), nu existau si nu exista terenuri arabile disponibile , ci , doar terenuri fânete , pasuni si terenuri cu vegetatie forestiera, iar principala ocupatie a locuitorilor din aceasta localitate a fost si este cresterea animalelor si munca la padure. În cazul cetatenilor din comuna X. , terenurile agricole care au fost avute în vedere a face obiectul împroprietaririi din anul 1945 , în prezent sunt acoperite cu vegetatie forestiera , motiv pentru care Comisia Comunala X. pentru aplicarea legilor fondului funciar, a aprobat cererile persoanelor îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate ,pentru terenuri cu vegetatie forestiera.

Temeinicia si legalitatea reconstituirii în favoarea petentilor a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,0 ha teren cu vegetatie forestiera, pe raza comunei X. , judetul Neamt, este sustinuta si de modificarea adusa art.36 din Legea nr.1/2000 , prin Legea nr.212/24.10.2008.

Astfel , conform art.36, modificat recent , persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietarire prin aplicarea Legii nr.187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata, persoanelor îndreptatite la împroprietarire, înscrise în tabelele nominale , precum si persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apararii, ca au luptat pe front si ca îndeplineau conditiile prevazute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietarite, li se vor acorda terenurile respective, agricole si forestiere în limita suprafetelor disponibile sau despagubiri”.

Întrucât, în comuna X., terenul disponibil este exclusiv cu vegetatie forestiera , iar legiuitorul a avut în vedere împroprietarirea efectiva a celor îndreptatiti , instanta va admite plângerea petentilor, în temeiul art. 2 din Legea nr. 187/1945, art. 36 din Legea nr. 1/2000, modificat si completat prin Legile nr.193/2007 si nr.212/2008 si art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, va anula Hotarârea nr. 7040/27.06.2008, a Comisiei Judetene Neamt si va reconstitui acestora , dreptul de proprietate pentru suprafata de 2,0 ha teren cu vegetatie forestiera situat pe raza comunei X., judetul Neamt.

 

Domenii speta