Fond funciar. Constatare schimb de terenuri

Sentinţă civilă 1422 din 04.05.2011


Fond funciar. Constatare schimb de terenuri

Potrivit art. 51 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, schimbul de terenuri între persoanele juridice care au în administrare terenuri asupra carora statul are majoritatea actiunilor sau între acestea si persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sau al Ministerului Mediului dupa caz. Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeste situatia juridica a terenului pe care îl înlocuieste, cu respectarea drepturilor reale. Art. 52 din aceeasi lege prevede ca punerea în posesie a noilor detinatori potrivit art. 51 alin. 2 se face de catre delegatul oficiului judetean de cadastru si organizare a teritoriului, în prezenta partilor interesate, operându-se în documentele cadastrale si în registrul agricol modificarile survenite. În cauza instanta constata ca la momentul efectuarii schimbului au fost respectate conditiile prevazute de lege, la dosar existând avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. De asemenea, punerea în posesie a reclamantului s-a realizat de catre persoanele prevazute la art. 52 si în conditiile stabilite.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. XXX din data de XXX, reclamantul XXX a solicitat în contradictoriu cu pârâtele XXX, pronuntarea unei hotarâri prin care sa se constate intervenit schimbul de terenuri avizat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei cu Ordinul nr. XXX si sa se constate ca, în urma acestui  schimb, reclamantul  este  proprietarul suprafetei  de 8,00 ha teren arabil  situat pe teritoriul XXX, tarlaua  nr. XXX.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca în anul XXX a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 si în urma acestei cereri i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 8,00 ha.

În acest sens i s-a eliberat de catre XXX adeverinta nr. XXX, care facea dovada proprietatii pâna la data eliberarii titlului de proprietate .

În anul XXX, a facut demersuri în vederea obtinerii schimbului terenului reconstituit aflat pe teritoriul XXX, situat în tarlaua nr. XXX, cu un teren similar amplasat în extravilanul XXX.

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei nr. XXX s-a aprobat acest schimb, în sensul ca reclamantul a predat pe teritoriul XXX, la XXX, suprafata de 8,00 ha teren situat în tarlaua XXX si a primit suprafata de 8,00 ha teren arabil situat în tarlaua nr. XXX pe teritoriul XXX, în extravilan, de la XXX.

Prin procesul verbal nr. XXX, a fost pus în posesie asupra terenului arabil extravilan situat pe raza XXX, a folosit neîntrerupt si netulburat acest teren, platind impozitele aferente, aceasta situatie continuând si în prezent.

Pentru aceste motive s-a solicitat admiterea cererii .

În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 111 cod procedura civila, art. 46, art. 51 si art. 52 din Legea nr. 18/1991 iar în dovedirea acesteia s-a solicitat proba cu înscrisuri, fiind anexate documentele atasate la filele 7-15 din dosar.

Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor XXX a formulat întâmpinare prin care a precizat în esenta ca nu se opune admiterii cererii privind constatarea dreptului de proprietate al reclamantului aratând în motivare ca schimbul de terenuri s-a efectuat cu acordul nr. XXX al XXX, cu acordul nr. XXX al XXX., precum si cu avizul dat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Ordinul nr. XXX.

În drept întâmpinarea a fost întemeiata pe dispozitiile art.115 cod procedura civila.

Pârâta a solicitat judecarea cauzei în lipsa conform disp. art. 242 alin. 2 cod procedura civila.

Pârâta COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR  XXX, desi a fost legal citata nu a depus în cauza întâmpinare .

Sub aspect probator s-au administrat în speta la cererea partilor si dispozitia instantei proba cu înscrisurile atasate la dosar.

Analizând cererea formulata prin prisma sustinerilor partilor si probatoriul administrat, raportat la dispozitiile legale incidente în cauza, instanta retine urmatoarele :

Conform adeverintei nr. XXX emisa de COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR  XXX, reclamantului i s-a aprobat în baza Legii nr. 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafata totala de 8,00 ha.

Reclamantul a facut demersuri în vederea obtinerii schimbului terenului reconstituit aflat pe teritoriul XXX, situat în tarlaua nr. XXX, cu un teren similar amplasat în extravilanul XXX.

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei nr. XXX s-a aprobat acest schimb, în sensul ca reclamantul a predat pe teritoriul XXX, suprafata de 8,00 ha teren situat în tarlaua nr. XXX si a primit suprafata de 8,00 ha teren arabil situat în tarlaua nr. XXX pe teritoriul XXX, în extravilan, de la XXX.

Schimbul de terenuri s-a efectuat cu acordul nr. XXX al XXX si acordul nr. XXX al XXX, precum si cu avizul dat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Ordinul nr. XXX.

Prin procesul verbal nr. XXX, s-a procedat la predarea primirea terenului si punerea în posesie a reclamantului asupra suprafetei de 8,00 ha teren arabil extravilan situat pe raza XXX, în tarlaua XXX, acest aspect rezultând si din schita aflata la fila nr. XXX din dosar.

Din certificatul de atestare fiscala atasat la fila XXX din dosar rezulta ca reclamantul figureaza în evidente cu 8,00 ha teren extravilan în proprietate,  taxele si impozitele aferente terenului fiind achitate la zi, neexistând debite înregistrate.

De asemenea, din documentul comunicat la solicitarea instantei de catre COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR XXX, rezulta ca reclamantul nu mai figureaza în planul cadastral ca proprietar al terenului situat în tarlaua XXX,  pe teritoriul XXX, iar în baza înscrisului aflat la fila nr. XXX instanta retine ca reclamantului nu i s-a emis un titlu de proprietate pentru terenul în litigiu.

Potrivit art. 51 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, schimbul de terenuri între persoanele juridice care au în administrare terenuri asupra carora statul are majoritatea actiunilor sau între acestea si persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sau al Ministerului Mediului dupa caz.

Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeste situatia juridica a terenului pe care îl înlocuieste, cu respectarea drepturilor reale.

Art. 52 din aceeasi lege prevede ca punerea în posesie a noilor detinatori potrivit art. 51 alin. 2 se face de catre delegatul oficiului judetean de cadastru si organizare a teritoriului, în prezenta partilor interesate, operându-se în documentele cadastrale si în registrul agricol modificarile survenite.

În cauza instanta constata ca la momentul efectuarii schimbului au fost respectate conditiile prevazute de lege, la dosar existând avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

De asemenea, punerea în posesie a reclamantului s-a realizat de catre persoanele prevazute la art. 52 si în conditiile stabilite.

Potrivit art. 111 din Codul de procedura civila, partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului.

Având în vedere considerentele mai sus mentionate si disp. legale aplicabile, instanta va admite cererea si va constata intervenit schimbul de terenuri avizat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Ordinul nr. XXX, în baza caruia reclamantul a predat XXX, terenuri arabile în suprafata de 8,00 ha situate pe teritoriul XXX, în tarlaua XXX si a primit pe teritoriul XXX, de la XXX, suprafata de 8,00 ha teren arabil, amplasat în XXX.

Totodata va constata ca în urma schimbului intervenit reclamantul XXX a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului arabil în suprafata de 8,00 ha situat pe teritoriul XXX.

În baza art. 54 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 republicata va dispune comunicarea unei copii de pe hotarârea ramasa irevocabila catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita.

Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.