Acordare personalitate juridică

Sentinţă civilă 46 din 15.11.2011


Prin sentinta civila nr. x din 15.11.2011 instanta a  admis cererea, a acordat personalitate juridica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Z.M.S., având obiectul de activitate stabilit conform statutului autentificat sub nr. 6607 din data de 11.11.2011 de B.N.P. V. I. din Suceava si a dispus înscrierea acestei asociatii fara scop patrimonial în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa instantei. Pentru aceasta a retinut:

Prin cererea adresata acestei instante în 14.11.2011, petentul I. P.Daniel în calitate de împuternicit, a solicitat dobândirea personalitatii juridice a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Z.M.S. conform actului constitutiv si statutului autentificat sub nr. x si respectiv y din data de 11.11.2011 de B.N.P. V. I. din Suceava, precum si înregistrarea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa acestei judecatorii.

În motivarea cererii, s-a aratat ca Adunarea Generala a membrilor fondatori, a hotarât constituirea asociatiei, stabilind totodata scopul, activitatea si componenta primelor organe de conducere.

În drept, a fost invocata Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si aprobata prin Legea 246/2005.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar: dovada disponibilitatii denumirii nr. 100271 din 22.06.2011, eliberata de Ministerul Justitiei, valabilitatea  acesteia fiind  prelungita pâna în data de 22.12.2011, actul constitutiv si statutul asociatiei autentificate, dovada sediului si a patrimoniului initial în valoare de 700 lei, cazierele fiscale ale membrilor fondatori, precum si taxa judiciara de timbru si timbru judiciar aferente.

Verificând legalitatea cererii de înscriere si a întregii documentatii anexate, în conformitate cu prevederile disp. art. 200 - 202 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, ale art. 8 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000 modificata si aprobata prin L. 246/2005, instanta constata ca ele îndeplinesc conditiile cerute de art. 12 din acelasi act normativ, fapt pentru care va dispune înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa  judecatoriei, dobândind astfel personalitate juridica din momentul înscrierii.