Fond funciar

Decizie 2148 din 15.01.2010


Sentinta civila 2148/2010

pronuntata de Judecatoria Vinju Mare, in dosarul 1349/332/2007-

Pe rol, judecarea acţiunii civile avînd ca obiect ,,fond funciar” formulată de

reclamantul B.I.,  împotriva pîrîtelor R.O.L.R. ,  Comisia Locală de fond funciar Primăria Gîrla Mare,  Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi ,  Agenţia Domeniilor Statului,  Regia Autonomă Romsilva Mehedinţi şi Regia Naţională a Pădurilor,  a cererii  reconvenţionale formulată de pîrîta R.O.L.R. şi a cererii de intervenţie în interes propriu introdusă de  intervenienta  B.V. 

La apelul nominal făcut în şedinţa  publică, lipsă părţile , concluziile acestora fiind consemnate în încheierea de şedinţă  din data de 17.11.2009, cînd instanţa a amînat pronunţarea la  data de 23.11.2009, pentru ca părţile să depună  concluzii scrise , s-a luat act că, au fost depuse  concluzii scrise , de către pîrîta R.O.L.R. şi intervenienta B.V., după care, în urma deliberării avute ,

J U D E C A T A

Asupra  acţiunii civile de fata:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 04.07.2007  , reclamantul B. I. a chemat în judecată pe pârâtele R.O.R.L., Comisia Locală de Fond Funciar de pe lîngă Primăria Gîrla Mare,  Comisia Judeţeană de Fond Funciar de pe lîngă Prefectura Mehedinţi şi Agenţia Domeniilor Statului,  pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea Comisiei Locale şi Comisiei Judeţene să întocmească documentaţia necesară şi să solicite de la Agenţia Domeniilor Statului predarea suprafetei de 5,5 ha heleşteu pe raza comunei Gîrla Mare, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 25,54 ha  teren arabil  ce provine din moştenire de la autorul B.C., obligarea Comisiei Locale să întocmească documentaţia şi  Comisia Judeţeană să emită titlul de proprietate pentru suprafaţa de 25,54 ha teren arabil , constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate emis pe numele pîrîtei R.O.L.R. , în calitate de moştenitoare a lui B.C. pentru suprafaţa de 24, 46 ha, cu cheltuieli de judecată . 

În motivarea acţiunii , reclamantul  a susţinut că, este unicul moştenitor acceptant al autorilor B.C. şi A.F. şi în această calitate i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafeţele de 4,5 ha teren aferent construcţiilor , 5,5 ha eleşteu , 10 ha pădure şi respectiv 10 ha pădure şi 50 ha teren arabil pe raza comunei Gîrla Mare .

A mai motivat reclamantul că, la lg.1/2000 Comisia Locală a procedat în mod abuziv şi nelegal, emiţând separat pîrîtei titlul de proprietate cu privire la suprafaţa de

22,50 ha teren arabil după autorul B.C., ulterior eliberînd şi reclamantului titlu de proprietate pentru diferenţa de 21,04 ha teren arabil, solicitînd să se constate nulitatea absolută a titlului respectiv şi reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, pentru suprafaţa de 24,46 ha teren înscrisă în acest titlu .

În dovedirea acţiunii , a depus la dosar în copie : s.c. nr. 103/05.02.2004 pronunţata de Judecătoria Vînju Mare, definitivă si irevocabilă , titlul de proprietate nr. 26311 din 24.09.2003 , tabel nominal anexa nr. 38 la lg. 18/1991, certificatul de moştenitor nr. 476/21.08.1975, adresa nr. 1852 din 05.09.2007, tabel nominal anexa nr. 19,  decizia nr. 7.764/ F/ 15.12.1993 a Prefecturii Mehedinţi , declaraţia autentificată sub nr. 599 din 17.11.2003, adresa nr. 631 din 03.02.2006 şi adresa nr. 1846/ 04.09.2007 emisă de Primăria Gîrla Mare, decizia civilă nr. 1217/7.07.1992 a Tribunalului Bucureşti , s. c. nr. 5425/1.10.1991 a Judecătoriei sector 1 Bucureşti . Pîrîta R.O.L.R. a formulat cerere reconvenţională, iar intervenienta B.V.  cerere de intervenţie în interes propriu , prin care au solicitat să se constate nulitatea absolută a documentelor eliberate  de către pîrîtele Comisia Locală de fond funciar de pe lîngă Primăria Gîrla Mare şi Agenţia Domeniilor Statului , să se constate existenţa a patru moştenitori, nepoţi de fiu ai autorilor, să fie obligate aceleaşi pîrîte să pună în posesie  pe moştenitorii B.V. , B.F.E.P, R.O.L.R. şi B.I., cu cîte 50 ha teren agricol, precum şi toate bunurile a căror posesie a fost transmisă nelegal doar reclamantului , susţinînd că autorii lor B.I.C. şi B.E., au deţinut pe raza localităţii Gîrla Mare peste 500 ha teren din care 300 ha  arabil, 100 ha pădure , 40 ha vie, 20 ha orezărie, 10 ha livadă, 10 ha eleşteu şi 2,5 ha grădină.

În dovedirea celor susţinute , au depus copie procură autentificată sub nr.798/6.06.2008, adeverinţa nr. 390/20.08.1992 emisă de S.C. Cererom Gîrla Mare, certificat calitate moştenitor nr.84/8.05.2002, certificat de moştenitor nr.362/1953 din 25.09.1955, copii acte filiaţie , titlul de proprietate nr.26324/19.01.2004, anexele hotărîrilor  nr. 289/29.09.2006 şi 220/27.06.2002 ale Comisiei Judeţene , adresa nr. 3518/6.12.2002, notificările nr. 698/13.09.2006 şi 44/17.01.2007,declaraţiile autentificate nr.1495/13.08.2006 şi 77/16.01.2007, decizia nr. 7764/F/15.12.1993 a Comisiei Judeţene .

La termenul din 21.10.2008, pîrîta şi intervenienta au formulat precizări  la cererea reconvenţională şi cererea de intervenţie în interes propriu , prin care au cerut să se constate nulitatea absolută a titlurilor de proprietate nr.26311/24.09.2003 şi 26324/19.01.2004, obligarea Comisiei Locale şi Comisiei Judeţene să emită noi titluri de proprietate conform prevederilor lg.nr.1/2000 şi lg.nr.247/2005 şi să pună în posesie pe cei patru moştenitori cu cîte 50 ha teren agricol şi 10 ha teren pădure.

Au motivat că, terenurile şi imobilele în litigiu au fost proprietatea autorilor B.I. C. şi B.E. , însă în mod nelegal Comisia Locală şi Comisia Judeţeană  au reconstituit dreptul de proprietate numai în favoarea reclamantului , fiind astfel prejudiciaţi ceilalţi moştenitori .

Reclamantul a introdus întîmpinare la cererea reconvenţională şi cererea de intervenţie în interes propriu , solicitînd respingerea lor, deoarece bunurile pentru care se judecă părţile , au fost moştenite de B.C.C. alături de A.F. de la B.I. C., potrivit actului de împărţeală nr.25937/31.10.1923, arătînd că la data preluării bunurilor către stat, proprietari erau B.C.C. şi A.F., iar unic moştenitor reclamantul .

La cererea pîrîtei şi intervenientei în interes propriu, au fost introduse în cauză în calitate de pîrîte Regia Autonomă Romsilva Mehedinţi şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva .

Analizînd actele şi lucrările dosarului şi coroborînd probele administrate, instanţa constată şi reţine că , prin titlul de proprietate nr.26311/24.09.2003, s-a

reconstituit dreptul de proprietate în beneficiul reclamantului B.I.I, pentru suprafaţa de 21 ha şi 0400 m.p. teren pe raza comunei Gîrla Mare , judeţul Mehedinţi . Se reţine că , anterior emiterii acestui titlu , pîrîtei R.O.L.R., i s-a reconstituit şi eliberat titlul de proprietate nr.26222/3.08.2001 cu privire la suprafaţa  de 22 ha şi 5000 m.p. teren , pe raza aceleiaşi localităţi, însă titlul pîrîtei , este nelegal întrucît, nu s-a avut în vedere  certificatul de moştenitor nr. 476/1975 din 21.08.1975 şi sentinţa civilă nr. 5425/1.10.1991, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti .

Astfel , conform certificatului de moştenitor nr. 476/1975, reclamantul a dobîndit întreaga masă succesorală rămasă  de pe urma autorului B.C., acest certificat fiind eliberat în baza sentinţei civile  nr.5524/13.12.1972 a Judecătoriei Sectorului 7 Bucureşti .

De asemenea , reclamantului ca unic moştenitor al defunctului B.C. , i-a fost reconstituit dreptul de proprietate , pentru suprafaţa de 4 ha şi 5000 m.p. teren intravilan , situat în comuna Gîrla Mare , aşa cum rezultă din titlul de proprietate nr. 26324/19.01.2004.

Din considerentele  sentinţei civile nr. 5425/1.10.1991, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti , rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 1472/16.12.1994 a Curţii de Apel Bucureşti, se reţine că , în cuprinsul certificatului de moştenitor  nr. 345/29.12.1961, s-a menţionat că, R.O.L.R. şi B.P.E.F., au renunţat la succesiunea lui B.C., fiind străine de succesiune şi că acest certificat atestă ca singuri moştenitori pe B.I.I. şi A. F.

Faţă de considerentele expuse , instanţa apreciază acţiunea ca întemeiată în parte , urmînd a o admite ca atare şi a reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 22,50 ha teren arabil pe raza localităţii Gîrla Mare , în favoarea reclamantului , a obliga pîrîtele Comisia Locală şi Comisia Judeţeană  să emită titlul de proprietate cu privire la această suprafaţă şi a constata nulitatea absolută a titlului de proprietate emis pe numele pîrîtei R.O.L.R. , referitor la suprafaţa de 22,50 ha , ţinînd cont  că reclamantul este singurul moştenitor  al defunctului B.C.

Cît priveşte capătul de cerere avînd ca obiect , obligarea pîrîtelor Comisia Locală şi Comisia Judeţeană  să întocmească documentaţia şi să solicite predarea terenului de 5,5 ha eleşteu , instanţa apreciază acest capăt  ca neîntemeiat şi va fi respins , deoarece reclamantul  nu deţine titlu de proprietate emis în condiţiile lg.18/1991 , modificată şi republicată  pentru terenul respectiv .

Referitor la cererea reconvenţională formulată de pîrîta R.O.L.R. şi cererea de intervenţie în interes propriu introdusă de intervenienta B.V., instanţa le apreciază ca neîntemeiate , urmînd a le respinge , deoarece nu instanţa de drept comun este cea care stabileşte în condiţiile lg.18/1991 calitatea de moştenitor , ci doar comisia constituită potrivit legii fondului funciar , partea nemulţumită  de hotărîrea acestei comisii , putînd promova  contestaţie la Comisia Judeţeană  şi ulterior la judecătorie .

Apărarea pîrîtei R.O.L.R. şi a intervenientei B.V., în sensul că bunurile moşiei Gîrla Mare au aparţinut autorilor B.I.C. şi B.E. , iar moştenitorilor acestora li se cuvin cîte o cotă de cîte 1/4 pentru fiecare, este neîntemeiată, pentru că, potrivit actului de împărţeală nr.25937/31.10.1923, aflat la dosar, bunurile respective au fost dobîndite de către B.C.C. şi A.F. în cote egale , apoi transmise reclamantului B.I.I, în calitate de unic moştenitor .

Se va lua act că, pîrîta şi intervenienta în interes propriu au renunţat la capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute  a titlurilor de proprietate  nr. 26222/2001 , 26311/2003 şi 26324/2004 , potrivit principiului  disponibilităţii .

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive , a pîrîtelor Regia Autonomă Romsilva Mehedinţi şi Regia Naţională a Pădurilor , instanţa constată că este întemeiată , urmînd a o admite şi a respinge acţiunea împotriva acestora , faţă

de faptul că potrivit disp. art. 52alin(2) din lg.18/1991, republicată , Comisia Judeţeană şi cea Locală au în limitele competenţei lor şi prin derogare  de la dispoziţiile codului de procedură civilă ; calitate procesuală pasivă şi cînd este cazul activă .

Va fi respinsă de către instanţă  , cererea reclamantului de obligarea pîrîtelor la plata  cheltuielilor de judecată , întrucît nu s-a făcut dovada lor.

Admite în parte acţiunea  civilă avînd ca obiect ,,fond funciar” formulată de

reclamantul B.I.I.  împotriva pîrîtelor R.O.L.R., Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi,  Agenţia Domeniilor Statului , Regia Autonomă Romsilva Mehedinţi şi Regia Naţională a Pădurilor în contradictoriu cu intervenienta B.V.

Reconstituie dreptul de proprietate  pentru suprafaţa de 22,50 ha teren arabil , pe raza localităţii Gîrla Mare , judeţul Mehedinţi , în beneficiul reclamantului .

Obligă pîrîta Comisia Locală de fond funciar să întocmească documentaţia , iar Comisia Judeţeană de fond funciar  să emită  titlul de proprietate  pentru suprafaţa de mai sus.

Constată nulitatea absolută a titlului de proprietate  emis pe numele pîrîtei R. O.L.R.  pentru suprafaţa de 22,50 ha teren arabil .

Respinge capătul de cerere privind obligarea Comisiei Locale  şi Comisiei Judeţene  de fond funciar să întocmească documentaţia şi să solicite A.D.S. Mehedinţi  predarea suprafeţei  de 5,5 ha heleşteu  pe raza localităţii Gîrla Mare .

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pîrîtelor Regia Autonomă Romsilva Mehedinţi şi Regia Naţională a Pădurilor .

Respinge acţiunea faţă de pîrîtele respective .

Respinge cererea reconvenţională formulată de pîrîta R.O.L.R.

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta B.V.

Ia act că, pîrîta R.O.L.R.  si intervenienta B.V. renunţă la capătul de cerere  privind constatarea  nulităţii absolute  a titlurilor de proprietate  nr. 26222/2001 , 26311/2003 şi 26324/2004.

Respinge cererea privind plata cheltuielilor de judecată  formulată de reclamant .