Fond funciar

Decizie 1117 din 22.06.2010


Sentinta civila 1117/2010

pronuntata de Judecatoria Vinju Mare, in dosarul 979/332/2010

Pe rol , judecarea acţiunii  civile după  casare, având ca obiect „ fond funciar”  formulată de  reclamantul  R.N., împotriva pârâţilor C.D., D.A., R.I. D., Comisia Locală de fond funciar de pe lîngă Primăria  Jiana şi Comisia  Judeţeană de fond funciar de pe lîngă  Prefectura Mehedinţi .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  , au răspuns prezent reclamantul asistat de avocat D.G. şi pârâta R.I.D.  asistată de avocat U.O., lipsă fiind pârâta C.D. reprezentată de avocat U.O. şi ceilalţi pârâţi  .

Procedura  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care constatându-se procesul în stare de judecată , s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat D.G. pentru reclamant , a pus concluzii de admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată , să se constate că prin contractul de vînzare – cumpărare autentificat sub nr. 304/21.02.1985 , reclamantul a cumpărat nu numai construcţiile ci şi suprafaţa de 2086 m.p. teren aferent , dobîndind dreptul de proprietate şi asupra acestui teren , contractul respectiv fiind simulat numai în privinţa suprafeţei  cumpărate , deoarece voinţa părţilor a fost de a se înstrăina întregul teren de 2086 m.p. , iar nu 250 m.p.

Referitor la titlul de proprietate pentru suprafaţa de 1836 m.p., acesta este nul absolut, întrucît reclamantul se afla în proprietatea terenului de la data vînzării  din anul 1985 .

Cît priveşte contractul de vînzare – cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006 este nul absolut în privinţa suprafeţei de 1822 m.p. pentru lipsă de obiect legitim şi cauză ilicită , cu cheltuieli de judecată .

Avocat U.O. pentru pîrîtele C.D. şi R.D. , a cerut respingerea acţiunii  ca neîntemeiată , deoarece nu s-a făcut dovada simulaţiei în privinţa terenului în litigiu , titlul de proprietate  contestat s-a emis în mod legal , iar referitor la nulitatea  contractului de vînzare – cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006 , nu s-au dovedit motivele invocate , cu cheltuieli de judecată .

Prin cererea adresată acestei instanţei la data de 10.02.2009 şi precizată la data de 04.03.2009, reclamantul R.N. a chemat în judecată  pe  pârâţii C.D.,  D. A.,R.I.D., Comisia Locală de Fond Funciar de pe lângă Primăria Jiana şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar de pe lângă Prefectura Mehedinţi, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se  constate  că , prin contractul de vânzare –cumpărare autentificat  sub nr. 304/21.02.1985 de Notariatul de Stat Mehedinţi a cumpărat de la autorii  pârâtei C.D. pe lângă construcţiile trecute în contract şi 2086 m.p. teren aferent şi este proprietarul acestei suprafeţe , deoarece contractul este simulat sub aspectul întinderii terenului , vânzătorii înstrăinându-i terenul cu vecinătăţi şi nu doar 250 m.p., să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 36788/11.04.2002 emis pe numele autoarei Dulgheru Maria cu privire la suprafaţa de 1836 m.p. , precum şi anularea contractului de vânzare –cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006 pentru suprafaţa de 1836 m.p. încheiat între pârâte.

În  motivarea acţiunii reclamantul a  arătat că, prin contractul de vânzare – cumpărare  autentificat sub nr. 304/21.02.1985 de Notariatul de Stat al judeţului Mehedinţi a cumpărat nu numai construcţiile prevăzute în contract  ci şi suprafaţa de 2.086 mp, teren aferent construcţiilor, dobândind astfel dreptul de proprietate şi asupra  terenului, însă în acest contract  pentru eludarea  disp. art. 30 din lg. 58/1974, s-a trecut numai suprafaţa de 250 mp , dar în  realitate a cumpărat întreaga suprafaţă de 2.086 m.p., că odată cu încheierea contractului  a plătit preţul şi i-au fost predate bunurile cumpărate, respectiv construcţiile şi suprafaţa de teren de 2.086 mp, toate închise cu gard de lemn , iar ulterior a demolat construcţiile vechi şi a edificat altele noi pe suprafaţa de teren.

În dovedirea acţiunii  reclamantul a depus la dosar contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006, contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 304/21.02.1985, titlul de proprietate nr. 36788/11.04.2002, autorizaţia nr.1/24.02.1985, un număr de patru chitanţe privind plata impozitului, chitanţa plăţii taxei de timbru şi timbru judiciar şi a solicitat proba cu martorii C.A. şi G.V..

Pârâtele C.D. şi R.I.D., în apărare şi în contradictoriu au formulat întâmpinare  prin care au cerut respingerea acţiunii ca neîntemeiată, deoarece terenul în litigiu dobândit prin contractul de vânzare –cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006este înscris în C.F.a localităţii Jiana  cu nr. 155/N având. nr. cadastral 253, cv15,P.28, iar în cauză nu sunt incidente disp. art. 36 din lg.18/1991, întrucât la apariţia lg.18/1991 reclamantul nu era titularul dreptului de folosinţă asupra terenului şi construcţiilor.

În dovedirea întâmpinării pârâtele au depus copia contractului  de moştenitor nr. 165/10.05.2005, adresa nr. 877/18.02.2009 şi au solicitat audierea martorilor D.Ş. şi G.D.

Din oficiu instanţa a  solicitat relaţii de la Comisia Locală de Fond Funciar de pe lângă Primăria Jiana, relaţii  comunicate cu adresa nr.2562/01.09.2009.

Judecătoria Vânju Mare prin sentinţa civilă nr. 1608 din 05.10.2009, a admis  în parte acţiunea civilă a constatat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 36788/11.04.2002 în ce priveşte  terenul intravilan din comuna Jiana, în suprafaţă de 1836 mp, măsurată de 1822 mp, situată în Cv 15 , P 28 şi a respins capătul de cerere  privind  anularea  parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat  sub  nr. 134/24.01.2006, în ceea ce priveşte suprafaţă de 1836 mp, măsurată de 1822 mp, situată în Cv 15 , P 28 .

 S-a reţinut că , dreptul pretins de reclamant este reglementat potrivit disp. art. 23 alin. 1 din lg.18/1991 . republicată , acesta dobândind terenul aferent construcţiei urmare actului  de vânzare – cumpărare  din 1985, intenţia reală a părţilor convenţiei fiind asupra ceea ce cumpărătorul a împrejmuit şi folosit efectiv de la data înţelegerii , terenul îngrădit fiind în suprafaţă de aproximativ 1500-2000 m.p. astfel că , s-a constatat nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 36788/11.04.2002 pentru suprafaţa de 1836 m.p.

 Referitor la capătul de cerere privind anularea parţială a contractului de vânzare – cumpărare  nr.134/24.01.2006, s-a apreciat că, pârâta R.D.a fost cumpărător de bună credinţă la încheierea contractului şi nu a cunoscut nevalabilitatea titlului de proprietate al vânzătorului, iar pe cale de consecinţă s-a respins acest capăt.

 Împotriva acestei sentinţe în termen legal, au declarat recurs reclamantul şi pârâtele C.D., R.D. şi Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi .

Reclamantul a criticat sentinţa arătând pe de o parte că , instanţa a nesocotit limitele investirii şi nu s-a pronunţat asupra primului capăt de cerere în care s-a invocat simulaţia contractului de vânzare – cumpărare cu privire la întinderea terenului, iar pe de altă parte sub aspectul respingerii cererii de anulare a contractului de vânzare – cumpărare încheiat între pârâtele C.D. şi R.D., întrucât în mod evident cumpărătoarea terenului a fost de rea credinţă , deoarece avea cunoştinţă că atât construcţiile cât şi terenul fuseseră cumpărate de reclamant .

Pârâtele R.D.  şi C.D. au susţinut că, instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor petitelor din acţiune soluţionând doar pe cele privind constatarea nulităţii absolute  a titlului  de proprietate şi anularea contractului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 134/2006 , că s-a făcut o greşită interpretare  a disp. titlului III  din lg.169/1997 , art. 23  şi 36 alin. 3 din lg. 18/1991 , iar cheltuielile  de judecată s-au acordat integral şi nu în limita pretenţiilor admise .

Pârâta Comisia Judeţeană de fond funciar Mehedinţi, a criticat sentinţa  sub aspectul greşitei  obligări la plata cheltuielilor de judecată.

Tribunalul Mehedinţi prin decizia civilă nr. 274/R din 2.03.2010 a admis recursurile, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond reţinând că, instanţa nu s-a pronunţat asupra primului petit al cererii de chemare în judecată, privind constatarea dreptului de proprietate al reclamantului  pentru suprafaţa de 2086 m.p. teren, despre care acesta a susţinut

că a cumpărat-o prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 304/21.02.1985 de Notariatul de Stat Mehedinţi.

 După casare, cauza a fost înregistrată sub nr. 979/332/2010 , iar cu ocazia rejudecării, s-au menţinut probele administrate anterior în instanţă .

 Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa constată şi reţine că , prin titlul de proprietate nr. 36788/11.04.2002 , s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele defunctei A.M. , având ca moştenitor  pe D.M., autoarea pârâtei C. D.,  pentru suprafaţa de 3,84 ha teren  pe raza comunei Jiana , judeţul Mehedinţi, în care este inclusă suprafaţa de 1836 m.p. teren intravilan situată în Tcv.15, P.28 cu vecinii : N –Dj ,R.N, E- C.I, S- De , V- A.A., R.N, teren aflat în litigiu şi care ulterior a fost înstrăinat de pârâta C.D., pârâtei R.D. , potrivit contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006 .

Se reţine că, anterior emiterii titlului de proprietate , autoarea Dulgheru Maria  a înstrăinat reclamantului, casa construită din paiantă situată pe acest teren , conform contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 304/1985 , în care se arată că suprafaţa de 250 m.p. teren aferent construcţiilor a trecut în proprietatea statului potrivit art.30 din lg.58/1974.

Reclamantul pretinde prin acţiunea de faţă să se constate că , prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 304/21.02.1985 de Notariatul de Stat Mehedinţi a cumpărat de la D.M. şi D.P. pe lângă construcţiile arătate în contract şi 2086 m.p. teren aferent şi este proprietarul acestuia , deoarece contractul este simulat sub aspectul întinderii terenului , vânzătorii înstrăinându-i terenul cu vecinătăţi şi nu doar 250 m.p., să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 36788/11.04.2002, pe numele autoarei D.M. pentru suprafaţa de 1836 m.p., precum şi anularea contractului de vînzare – cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006, cu privire la aceeaşi suprafaţă, încheiat între pârâte.

Pretenţia reclamantului, conform căreia contractul autentificat sub nr.304/21.02.1985 este simulat numai în privinţa întinderii suprafeţei de teren cumpărată, nu poate fi primită, întrucât reclamantul nu a făcut dovada caracterului simulat al convenţiei.

Din probele administrate în cauză rezultă că, prin contractul de vânzare-cumpărare arătat mai sus, reclamantul a cumpărat construcţiile situate pe un teren ce era proprietatea Statului Român şi care, potrivit aceluiaşi contract i-a fost atribuit în folosinţă cumpărătorului, din depoziţiile martorilor reieşind că, suprafaţa ocupată de aceste construcţii, astfel cum a rezultat şi din voinţa părţilor în momentul înceheirii actului translativ de proprietate este de circa 1500-2000 mp, suprafaţă ce a fost împrejmuită din momentul cumpărării.

Se reţine că, situaţia juridică a suprafeţei respective este reglementată la momentul încheierii acestui contract de către legea nr.58/1974, folosinţa terenului exercitând-o reclamantul care este cumpărător al construcţiilor din anul 1985.

Legea nr.18/1991 republicată, a reglementat cadrul juridic aplicabil acestor terenuri conform disp.art.23 alin.1 statuându-se că, sunt şi rămân în proprietatea privată a membrilor cooperatori, sau după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşri, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, ia în cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite cu orice mijloc de probă.

De asemenea, potrivit disp.art.36 alin.3 din aceeiaşi lege, terenurile atribuite în folosinţă pe durata exitenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor în condiţiile art.30 din legea nr. 58/1974, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenurilor proprietari ai locuinţelor.

 Cu probele administrate, s-a dovedit că la momentul încheieirii contractului de vânzare-cumpărare nr.304/21.02.1985, părţile contractante au înţeles să întrăineze suprafaţa împrejmuită, respectiv 2086 mp, suprafaţă pe care reclamantul o deţine ca atare încă de la momentul cumpărării, fiind beneficiarul dispoziţiilor legale enunţate, întrucât a folosit curtea şi grădina, fiindu-i predat întregul imobil îngrădit şi care se află şi în prezent pe acelaşi amplasament.

 Practic, din modul de reglemetare a acestei situaţii, reiese că proprietatea asupra terenurilor afectate de construcţii se dobândeşete în temeiul legii, persoanele vizate de textul respectiv nefiind obligate să formuleze în vreun termen cerere pentru contituirea acestui drept, practica  judiciară fiind constantă în acest sens.

 Aşa, fiind instanţa apreciază ca întemeiat capătul de cerere privind constatarea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2086 mp, aferent construcţiilor şi astfel urmează a fi admis.

 Reclamantul este considerat de lege proprietarul suprafeţei aferente construcţiilor, iar faţă de dipoziţiile legii nr.18/1991 republicată văzând şi art.III alin.1 lit.a din legea nr.169/1997, eliberarea titlului de proprietate autoarei A. M., având ca moştenitori pe D.M. pentru suprafaţa respectivă este nelegală, ţinând cont că dreptul de proprietate al persoanelor vizate de art.23 din legea nr.18/1991 este recunoscut de iure, iar faţă de această situaţie, instanţa constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate contestat în privinţa suprafeţei de 1836 mp.

 Cât priveşte capătul de cerere privind anularea parţială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.134/24.01.2006 pentru aceiaşi suprafaţă, urmează a fi respins ca neîntemeiat, întrucât se constată că acest contract  s-a încheiat cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege ambele părţi exprimând un consimţământ valabil, contractul neavând obiect sau cauză ilicită, având în vedere pe de o parte că pârâta R.D.este cumpărător de bună credinţă şi

nu avea cunoştinţă că titlul de proprietate aparţinând vânzătoarei este emis ilegal, iar pe de altă parte că, reaua credinţă trebuie să fie dovedită conform art.1899 C.civ., deoarece nu se prezumă.

Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază acţiunea ca întemeiată în parte, urmând a o admite ca atare şi a constata dreptul de proprietate al reclamantului asupra suprafeţei de 2086 mp teren aferent construcţiilor, a constata nulitatea absolută parţială a titltului de proprietate nr. 36.788/11.04.2002 referitor la terenul intravilan în suprafaţă de 1836 mp situat în Cv15, P28, măsurată de 1822 mp şi a respinge capătul de cerere privind anularea parţială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.134/24.01.2006 pentru aceeiaşi suprafaţă.

Văzând şi dip.art.274 C.pr.civ. pârâţii vor fi obligaţi la cheltuieli de judecată către recelamant în sumă de 2.000 lei, reprezentând onorariu apărător.

Admite în parte acţiunea  civilă avînd ca obiect „fond funciar”  privind pe reclamantul  R.N.,şi pe pârâţii C.D., D.A.,R.I.D.,Comisia Locală de fond funciar de pe lîngă Primăria  Jiana ,Comisia  Judeţeană de fond funciar de pe lîngă  Prefectura Mehedinţi .

Constată dreptul de proprietate al reclamantului pentru suprafaţa de 2086 m.p. teren aferent construcţiei cumpărate , prevăzute în contractul de vînzare – cumpărare autentificat sub nr. 304/21.02.1985 de Notariatul de Stat Mehedinţi .

Constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 36788/11.04.2002 referitor la terenul situat în intravilanul comunei Jiana, judeţul Mehedinţi, în suprafaţă de 1836 m.p. , măsurată de 1822 m.p. , aflat în C.v.15, P.28, cu vecinii : N-Dj, R.N, E- C.I , S-De , V- A.A., R.N .

Respinge capătul de cerere privind anularea parţială a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 134/24.01.2006 referitor la suprafaţa de 1836 m.p. , măsurată de 1822 m.p.  cu amplasamentul şi vecinătăţile arătate mai sus.

Obligă pârâţii să plătească reclamantului 2000 lei cheltuieli de judecată .

Cu recurs  în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa  publică  azi 22 iunie 2010  la sediul Judecătoriei Vânju Mare, Judeţul Mehedinţi.

Domenii speta