Fond funciar

Hotărâre 244 din 19.01.2010


Prin cererea sa reclamanta PAG a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeteana Salaj si Comisia Locala de Fond funciar Zalau pronuntarea unei hotarâri judecatoresti prin care sa se dispuna obligarea comisiei locale de fond funciar la efectuarea punerii în posesie a reclamantei cu suprafata de 500 mp. teren intravilan, în natura pe amplasamentul conform CF .... Zalau nrt.top....  si pentru suprafata de 3800 mp. pe vechiul amplasament detinut de antecesorii reclamantei, conform CF ... nr.top.... Zalau si eliberarea în favoarea reclamantei a titlului de proprietate pentru terenurile respective.

În motivarea cererii sale, reclamanta sustine, în esenta ca antecesoarea sa LL a detinut în proprietate în Zalau strada .... casa, curte si gradina în suprafata de 1100 mp. cuprinse în CF ... Zalau nr.top..... imobil ce a fost expropriat pentru constructia unor blocuri de locuinte.

Cu privire la terenul pentru care solicita punerea în posesie, care se situeaza lânga dispensarul veterinar, sustine reclamanta ca a formulat cerere de retrocedare înca din anul 2005 si în anul 2006, la aceea data întregul teren putând a fi reconstituit pe amplasamentul respectiv. În prezent însa din suprafata de 1100 mp. a ramas libera o suprafata de 500 mp. pentru care reclamanta solicita punerea în posesie. Restul suprafetei de 3800 mp. se solicita a fi atribuit pe vechiul amplasament înscris în CF .... Zalau nr.top.... în conformitate cu schita realizata de expertul extrajudiciar care a identificat terenul mentionat.

Prin precizarea la actiune formulata în cursul procesului – fila 14 din dosar, reclamanta a solicitat obligarea comisiei locale de fond funciar Zalau si a comisiei judetene Salaj sa o puna în posesie si cu suprafata de 800 mp. din CF .... Zalau .... si nr.top.....

A precizat de asemenea conform înscrisului de la fila 13 din dosar ca suprafata de 3800 mp. este identificata pe nr.top..... si nu pe nr.top.... cum din eroare a aratat în cererea introductiva.

Prin întâmpinarea formulata, pârâta Comisia Locala de fond funciar Zalau s-a opus admiterii cererii reclamantei.

În primul rând, sustine pârâta, reclamanta este în eroare cu privire la suprafata ce trebuie reconstituita în favoarea sa si cu care aceasta trebuie pusa în posesie. În acest sens, sustine pârâta, suprafata la care reclamanta este îndreptatita este de 3200 mp. în care se include suprafata de 1100 mp si nu o suprafata de 4200 mp. cât se solicita prin prezenta cerere de chemare în judecata, având în vedere ca totalul cerut de reclamanta pentru reconstituirea dreptului de proprietate este de 3200 mp.

Amplasamentele solicitate de reclamanta nu pot fi retrocedate din urmatoarele motive: cel de 500 mp. în zona dispensarului veterinar urmeaza a fi retrocedat numitei HCT în baza unei notificari depuse de aceasta conform Legii nr.10/2001; suprafata de teren solicitata pe vechiul amplasament nu poate fi retrocedata deoarece aceasta se afla în perimetrul Poligonului de tragere de pe strada 22 decembrie 1989 si nu se afla la dispozitia comisiei locale de fond funciar, reprezentând domeniu public aflat în administrarea  Ministerului Apararii Nationale .

Pe de alta parte, se mai arata în cerere, comisia locala de fond funciar si-a îndeplinit obligatia care decurge din legea fondului funciar si a înaintat reclamantei mai multe oferte de teren care au fost toate refuzate de aceasta – filele 95-06.

Asupra cauzei de fata instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la Primaria Zalau, în conformitate cu prevederile legii nr.247/2005, reclamanta PAG a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3200 mp. teren situat în municipiul Zalau, aratând în cererea sa ca a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 11 ha 9600 mp.

Reclamanta a formulat cererea în calitate de mostenitoare a defunctei LL – mama sa, precizând ca din suprafata totala de 3200 mp. pe care o solicita – 1100 mp. reprezinta teren intravilan iar diferenta de 2100 mp. reprezinta teren extravilan – fila 58.

Prin masura comisiei locale de fond funciar s-a dispus validarea în favoarea reclamantei a suprafetei de 3200 mp. pe anexa 23 – despagubiri.

Împotriva acestei masuri reclamanta a formulat contestatie, iar prin Hotarârea nr.... 2006, Comisia Judeteana Salaj a admis contestatiile formulate de reclamanta si a obligat comisia locala de fond funciar Zalau sa procedeze la efectuarea ofertei prevazuta de art.10 din HG nr.890/2005 si în functie de acceptarea sau refuzul ofertei, reclamanta sa fie trecuta pe anexa corespunzatoare.

Prin urmare, aceasta hotarâre a comisiei judetene Salaj consfinteste  dreptul reclamantei la reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 3200 mp., în natura, în primul rând, si numai daca reclamanta refuza ofertele facute de comisia locala, reconstituirea sa se faca, eventual prin acordarea de despagubiri.

Concluzia care se impune este aceea ca s-a stabilit dreptul reclamantei la suprafata de 3200 mp. si nu 4200 mp. cât aceasta solicita prin prezenta cerere de chemare în judecata.

Aceasta concluzie se impune deoarece din actele dosarului, respectiv cererea formulata de reclamanta, rezulta ca aceasta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata totala de 3200 mp. în care este inclusa, asa cum a precizat chiar ea în cerere, suprafata de 1100 mp. intravilan.

Pe de alta parte, în ipoteza în care era nemultumita de hotarârea comisiei judetene Salaj cu privire la suprafata atribuita, reclamanta avea obligatia, anterior solicitarii punerii în posesie sa conteste aceasta hotarâre, conform procedurii prevazute de legea fondului funciar.

Deoarece din nici un act de la dosarului nu rezulta ca reclamanta ar fi contestat hotarârea comisiei judetene Salaj, instanta constata ca drepturile reclamantei cu privire la efectuarea punerii în posesie privesc terenul de 3200 mp. si nu 4200 mp. cât s-a mentionat în cererea formulata.

Astfel cum rezulta din cartile funciare depuse la dosarul cauzei – ..... Zalau, antecesoarea reclamantei LL a fost proprietara imobilelor identificate pe nr.top..... si nr.top....., detinute în coproprietate cu alte persoane.

Ambele imobile au fost expropriate în favoarea Statului Român – nr.top...... – pentru constructia de blocuri de locuinte iar nr.top...... a fost trecut în administrarea Ministerului Apararii Nationale.

Potrivit art.14 alin.2 din legea nr.18/1001, republicata – atribuirea efectiva a terenurilor se face, în zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente. Aceasta dispozitie legala se refera la terenurile situate în extravilanul localitatii, reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptatite trebuind sa respecte aceasta regula ori de câte ori este posibil.

Terenul pentru care reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în extravilanul localitatii Zalau este de 2100 mp.

Asa cum s-a aratat, acest teren situat pe nr.top.... este în prezent proprietatea statului român si în administrarea Ministerului Apararii Nationale. Este evident ca nu se poate reconstitui dreptul de proprietate pe vechiul amplasament din moment ce acest teren nu se afla la dispozitia comisiei locale de fond funciar si nu a facut parte, cel putin pâna în prezent din masa de împartit (rezerva) comisiei locale de fond funciar.

Este real ca potrivit înscrierilor din cartea funciara, din terenul ce a apartinut antecesoarei reclamantei s-a reconstituit dreptul de proprietate unei persoane fizice, în anul 1993 – fila 8 din dosar, dar, asa cum s-a aratat, în prezentul dosar nu se pune problema legalitatii respectivului titlu de proprietate si a faptului ca reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul extravilan ce a apartinut antecesoarei  reclamantei nu se poate face, conform dispozitiilor legii fondului funciar, pe vechiul amplasament atâta timp cât nu s-a dovedit ca acest teren, chiar daca este liber, reprezinta masa de împartit pentru comisia locala de fond funciar, aflat în rezerva sa, pe de o parte, iar pe de alta parte, atâta timp cât conform înscrierilor din cartea funciara, terenul se afla în administrarea Ministerului Apararii Nationale.

Cu privire la terenul intravilan solicitat de reclamanta pentru a fi pusa în posesie, cererea acesteia este îndreptatita.

Astfel cum prevad dispozitiile legii fondului funciar, atribuirea efectiva a terenurilor intravilane se face obligatoriu pe vechile amplasamente, ori de câte ori acest lucru este posibil.

În speta dedusa judecatii, atribuirea terenului intravilan pe vechiul amplasament detinut de antecesoarea reclamantei nu este posibila atâta timp cât acest teren a fost afectat construirii de blocuri de locuinte.

În situatia data, simpla echivalenta a întinderii suprafetei reconstituite, cu suprafata la care este îndreptatita reclamanta sa i se reconstituie, daca terenul nu reprezinta caracteristici similare, sau macar apropiate, nu reprezinta o reconstituire a dreptului de proprietate, întrucât goleste de continut însasi esenta legii nr.18/1991.

Instanta are obligatia sa cenzureze de ce beneficiarul dreptului de proprietate reconstituit nu este pus în posesie, daca nu este posibil pe vechiul amplasament, cel putin pe un amplasament cu caracteristici asemanatoare, tocmai pentru a fi eliminate eventuale abuzuri.

Astfel cum rezulta din expertiza topografica efectuata în cauza de expertul IM terenul intravilan pentru care reclamanta a solicitat punerea în posesie are suprafata de 942 este identificat pe nr.top.... este proprietatea statului român, este liber de sarcini si poate fi retrocedat în natura, iar Dispensarul veterinar nu se afla situat pe numarul topografic respectiv – filele 124-125.

Având în vedere considerentele mai sus mentionate, instanta va obliga comisia locala de fond funciar sa efectueze punerea în posesie a reclamantei cu terenul în suprafata de 942 pe nt.top.... iar comisia judeteana Salaj va fi obligata sa emita titlul de proprietate în favoarea reclamantei pentru aceasta suprafata de teren.

Cu privire la diferenta de teren solicitata de reclamanta, pâna la 3200 mp. respectiv – 2258 mp, cererea reclamantei de punere în posesie pe vechiul amplasament si emiterea titlului de proprietate  va fi respinsa, din motivele mai sus aratate, pârâta Comisia locala de fond funciar îndeplinindu-si obligatia de efectuare a ofertelor, în baza Hotarârii Comisiei Judetene Salaj nr....2006 conform adreselor depuse la dosarul cauzei – filele 43 -44.

În conformitate cu dispozitiile art.274 Cod procedura civila – pârâta Comisia locala de fond funciar va fi obligata la 1275 lei cheltuieli de judecata în favoarea reclamantei reprezentând onorarul expertului IM.