Fond funciar

Sentinţă civilă 639 din 23.07.2008


Titlu: fond funciar

Prin plângerea înregistrată sub nr. 673/09.05.2008 la Judecătoria Zimnicea, petenţii P.M. şi P.C. au solicitat, în contradictoriu cu Comisia Locală Suhaia şi Comisia Judeţeană Teleorman pentru aplicarea legii 18/1991, anularea hotărârii nr. 16516/31.03.2008 a Comisiei Judeţene Teleorman de fond funciar în sensul reconstituirii dreptului de proprietate al petenţilor asupra suprafeţei de 44 ha teren care a aparţinut bunicii petenţilor A.E.I.

În motivarea plângerii, petenţii au arătat că au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul în cauză, în baza legii 193/2007, cerere admisă de Comisia Locală de Fond Funciar Suhaia, însă invalidată prin Hotărârea Comisiei Judeţene Teleorman nr. 16516/31.03.2008, pe care o consideră nelegală şi netemeinică.

Din probele administrate în cauză, instanţa a reţinut  că autoarea petenţilor, A.E.I., avea în proprietate suprafaţa de 197 ha din care 94 ha teren arabil, 70 ha baltă, 2 ha conac şi 31 ha pădure, iar la 05.09.1945 i s-a expropriat suprafaţa de 163 ha teren, aşa cum rezultă din procesul – verbal nr. 3/ 5 septembrie 1945 şi certificatul nr. 93812/27.12.1990 ( filele 46 – 47).

Pe de altă parte, din referatul Comisiei Locale Suhaia rezultă că amplasamentul terenului revendicat de petenţi se află actualmente pe teritoriul comunei Suhaia, în tarlalele 76 – 77, unde se află păşunea comunală, anterior această suprafaţă aparţinând comunei Viişoara.

Conform art. 21 al. 21 Legea 193/2007 „ pentru terenurile proprietarilor deposedaţi, persoane fizice, pe care se află păşuni şi fâneţe, reconstituirea se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de membrii cooperatori sau de la orice altă persoană fizică deposedată, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.

Motivele pentru care Comisia Judeţeană Teleorman a invalidat propunerea Comisiei Locale Suhaia de Fond Funciar sunt faptul că terenul solicitat se afla pe teritoriul comunei Viişoara şi că din procesul verbal de expropriere nu rezultă că autoarea ar fi deţinut păşune, imaş sau fâneaţă.

Instanţa a apreciat că hotărârea nr. 165161/31.03.2008 a Comisie Judeţene Teleorman este nelegală deoarece, pe de o parte terenul solicitat se află în prezent pe teritoriul cadastral al com. Suhaia, aşa cum rezultă din referatul Comisiei Locale Suhaia de Fond Funciar, iar pe de altă parte Legea 193/2007 impune pentru restituire condiţia ca terenurile respective să fie în prezent păşuni şi fâneţe, sintagma „ pe care se află” impunând această interpretare şi nu cea de a fi existat anterior păşuni şi fâneţe care ar fi impus de altfel sintagma „pe care se aflau”.

În consecinţă, în baza art. 53 şi următoarele din Legea 18/1991instanţa, prin hotărârea pronunţată, a admis plângerea în contradictoriu cu Comisia Judeţeană de Fond Funciar Teleorman şi cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 178, jud. Teleorman, şi Comisia Locală de Fond Funciar  Suhaia de aplicare a legii 18/1991, cu sediul în comuna Suhaia, jud. Teleorman.

A anulat hotărârea nr. 16516/31.03.2008 a Comisiei Judeţene Teleorman pentru aplicarea Legii 18/1991.

A dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra 44 ha teren situat pe teritoriul cadastral al comunei Suhaia, în tarlalele 76 şi 77 - păşunea comunală - în favoarea petenţilor.

A respins cererea privind plata cheltuielilor de judecată.

Domenii speta