Fond funciar

Sentinţă civilă 249 din 02.03.2010


Dosar nr. /828/2009

R O M Â N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

SENTINTA CIVILA NR. 249

Sedinta publica de la 02 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: O. R. F. - judecator

GREFIER: M. P.

Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul B. L. si pe pârâtii C. J. DE F. F. A., C. L. DE F. F L., S .V., B. M., B. M., N. V., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta constata ca dezbaterile în fond asupra cauzei au fost consemnate în sedinta publica din data de 16.02.2010, când sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.920/828/2009, reclamantul B. L. a chemat în judecata pe pârâtii C. J. DE F. F. A., C. L. DE F. F. L., S. V., B. M., B. M. si N. V., solicitând sa se dispuna constatarea nulitatii absolute partiale a celor doua titluri de proprietate emise de C. J. de F. F. A. sub acelasi numar 135388 la data de 26.07.2007, în ceea ce priveste mostenitorii autorului B. I., B. St.M., B. M., S. V., B. I. si B. I.M., constatarea nulitatii absolute a hotarârii de validare nr.98/1991 pronuntata de C. J. de F. F. A. cu privire la mostenitorii defunctului B. I., urmând ca la rubrica mostenitorilor defunctului sa se mentioneze numai sotia supravietuitoare a acestuia B. St. M..

În motivarea cererii, se arata ca singura persoana care a formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr.18/1991 este sotia supravietuitoare a autorului B. I., B. St.M., aceasta decedând la data de 15.10.1999. Desi era în viata la data validarii, hotarârea C.J. A. de F. F. nr.98/1991 emisa în favoarea descendentilor autorului B. I., este afectata de nulitate absoluta, întrucât nu au formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr.18/1991. Reclamantul sustine ca a luat cunostinta de existenta celor doua titluri de proprietate, odata cu eliberarea adeverintei de validare nr.3759/01.07.2009 de catre Primaria comunei L., ulterior introducerii actiunii de partaj înregistrata de ceilalti mostenitori sub nr.782/828/2008 la Judecatoria Topoloveni, având ca obiect bunurile succesorale ale defunctului B. I., printre care si suprafata de 5000 m.p teren situat în intravilanul comunei L.. Pe de alta parte, titlurile de proprietate nr.135388 sunt nelegale întrucât au fost emise fara actele premergatoare prevazute de lege, proces-verbal de punere în posesie si fisa cu date pentru titlul de proprietate.

Prin cererea precizatoare de la fila 84, reclamantul a mentionat ca solicita sa se dispuna constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.135388/26.07.2007 emis pe numele mostenitorilor autorului B. I., B. St.M., B. M., S. V., B. I. si B. M., întrucât din comunicarile transmise la dosar de Primaria comunei L. rezulta ca s-au efectuat corectari ale aceluiasi titlu de proprietate.

Legal citati în cauza, pârâtii nu au depus la dosar întâmpinare potrivit disp.art.115 Cod proc.civila.

La data de 02.02.2010, Primaria comunei L. a comunicat la dosar adresa nr.592/02.02.2010, prin care a învederat instantei faptul ca singura cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata la data de 02.03.1991 de catre sotia supravietuitoare a autorului B. I., B. M. si niciuna dintre celelalte persoane înscrise la rubrica mostenitori din titlul de proprietate nr.135388/26.07.2007 nu a formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr.18/1991 dupa autorul B. I..

La ultimul termen de judecata, pârâta S.V. a invocat exceptia tardivitatii formularii capatului de cerere având ca obiect nulitatea absoluta a hotarârii de validare nr.98/1991, exceptie întemeiata pe disp.art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991.

În probatiune, s-au administrat probele cu înscrisuri, interogatoriu si relatii de la Primaria com.L., probe din aprecierea carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Cauza cererii de chemare în judecata o reprezinta reconstituirea dreptului de proprietate produsa în patrimoniul mostenitorilor defunctului B. I. în baza Legii nr.18/1991.

Potrivit sustinerilor reclamantului necontestate de pârâti, confirmate de înscrisul de la fila 5, autorul B. I. a decedat la data de 29.08.1969, având ca mostenitori pe B. M., în calitate de sotie supravietuitoare, pe reclamantul B. L. si pârâtii S. V., B. M., N. V. si B. M., în calitate de descendenti, ulterior decedând si sotia B. M., la data de 15.10.1999.

La data deschiderii succesiunii defunctului B. I., patrimoniul sau s-a transmis prin efectul legii la mostenitorii care si-au manifestat optiunea de a primi drepturile succesorale.

În materia fondului funciar, aplicarea acestui acestui principiu se reflecta în continutul art.8 si art.9 din Legea nr.18/1991, care prevede ca stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, prin reconstituirea sau constituirea acestui drept, se face la cerere prin eliberarea unui titlu de proprietate, în limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana îndreptatita.

Cererea va cuprinde numele, prenumele si domiciliul persoanei solicitante, calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita.

Prin cererea înregistrata la Primaria comunei L. sub nr.1442/02.03.1991, sotia autorului B. I., B. M. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu care s-a înscris în C.A.P. L., terenuri evidentiate în registrul agricol al comunei la titularul de rol B. I. (filele 65, 66).

Referitor la acest aspect, prin adresa nr.592/02.02.2010 (fila 64), Primaria comunei L. a comunicat instantei ca singura cerere de reconstituire a fost formulata la data de 02.02.1991 de sotia supravietuitoare a autorului B. M., aspect recunoscut la interogatoriu de catre pârâtii B. M. (întrebarea nr.3, fila 85) si S. V. (întrebarea nr.4, fila 87).

Mergând mai departe în analiza parcursului reconstituirii dreptului de proprietate, instanta constata ca prin hotarârea nr.98/09.10.1991 a C. J. de F. F. A., au fost validati cu suprafata totala de 5000 mp teren situat pe raza com.L., sat C, urmatorii mostenitori ai autorului B. I.: B. I. M., B. M. si S. V. (fila 70), în baza acestei hotarâri fiind emis titlul de proprietate nr.135388/26.07.2007 (fila 68).

De remarcat este ca titlul de proprietate nr.135388/26.07.2007 a fost corectat succesiv în baza adreselor nr.10102/2007 si nr.1578/2008 emise de Primaria com. L..

Prin adresa nr.10102/2007 comunicata O.C.P.I. A., se invoca existenta unei erori materiale cu privire la numele mostenitoarei S. V., fiind gresit consemnat „S.” (fila 74).

Ulterior, prin adresa nr.1578/2008, Primaria com.L. învedereaza O.C.P.I. A. existenta unei alte erori materiale în titlul de proprietate nr.135388/26.07.2007, constând în aceea ca „la mostenitori, în loc de B. I .M., corect este B. St. M., conform actelor de stare civila… B. St. M. este una si aceeasi persoana cu B. I. M.”.

Urmare a corectarilor efectuate, titlul de proprietate nr.135388/26.07.2007, este emis pe numele urmatorilor mostenitori ai defunctului B. I: B. St. M., B. M. si S. V. (fila 69).

Însa, distinct de forma emiterii actului, fondul dreptului de proprietate reconstituit prin titlul de proprietate de la fila 69, atrage incidenta în cauza a art.III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997 R.

În sensul acestei norme, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, emise în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, acte emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991.

În cauza, procedura reconstituirii dreptului de proprietate finalizata prin titlul de proprietate nr.135388/26.07.2007 a fost declansata la cererea sotiei supravietuitoare a autorului B. I., B. M..

Întrucât ceilalti mostenitori ai autorului, B. M. si S. V., nu au formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr.18/1991, titlul de proprietate si hotarârea de validare emisa în beneficiul acestora sunt nelegale.

Atât hotarârea de validare cât si titlul de proprietate se emit numai în favoarea persoanei care a formulat cerere de reconstituire, în speta B. St. M., în calitate de mostenitoare a autorului B. I. 

Deliberând cu prioritate potrivit art.137 alin.1 C.pr.civ asupra exceptiei de tardivitate invocata de pârâta S. V., instanta va respinge aceasta exceptie, întrucât capatul de cerere principal este constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.135388/26.07.2007, si nu o plângere de fond funciar, cauza de nulitate absoluta retinuta de instanta producând efecte juridice si asupra hotarârii de validare.

Deliberând asupra fondului cauzei, în temeiul art.III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997 R, instanta va admite cererea precizata, va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.135388/26.07.2007 corectat conform adresei nr.1578/05.03.2008 emisa de Primaria com. L., va dispune radierea din titlul de proprietate susmentionat a mostenitorilor defunctului B. I., B. M. si S. V., urmând sa constate si nulitatea absoluta partiala a hotarârii nr.98/09.10.1991 emisa de C. J. de F. F. A., anexa 3, poz.201, în ceea ce priveste validarea mostenitorilor B. M. si S. V.

În temeiul disp.art.274 C.pr.civila, va obliga pârâtele C. L. de F. F. L. si C. J. de F. F. A. la plata cheltuielilor de judecata în suma de 400 lei fiecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge exceptia de tardivitate invocata de pârâta S. V..

Admite cererea precizata formulata de reclamantul B. L. domiciliat în comuna L., sat C., judetul A. în contradictoriu cu pârâtii C. J. DE F. F. A. cu sediul în mun.P, P.V. M., nr., judetul , C. L. DE F. F. L. cu sediul în comuna L., judetul A., S. V. domiciliata în orasul G., str.1 D., nr., judetul D, B. M.domiciliata în localitatea R. de V, judetul T, B. M. domiciliata în mun.P., str.P. V., bl., sc., ap., judetul A. si N. V. domiciliata în M., Bd.D., bl., sc., ap., judetul A.

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.135388/26.07.2007 corectat conform adresei nr.1578/05.03.2008 emisa de Primaria com.L..

Dispune radierea din titlul de proprietate susmentionat a mostenitorilor defunctului B. I., B. M. si S. V..

Constata nulitatea absoluta partiala a hotarârii nr.98/09.10.1991 emisa de C. J. de F. F. A., anexa 3, poz.201, în ceea ce priveste validarea mostenitorilor B. M.  si S. V..

Obliga pârâtele C. L. de F. .F. L. si C. J.  de F. F. A la plata cheltuielilor de judecata în suma de 400 lei fiecare.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 02.03.2010.

Presedinte,

O.R.F.

Grefier,

M.P.

Red.O.R.F.

Dact.E.D.

Ex.9/06.04.2010.

Domenii speta