Partaj succesoral

Sentinţă civilă 587 din 11.11.2009


Dosar nr.287/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI,

SENTINŢA CIVILĂ NR. 587/11-11-2009

Şedinţa publică din 11.11.2009

Complet format din:

PREŞEDINTE : XX

Cu participare:

GREFIER : YY

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” partaj succesoral”, formulată de reclamantul A. V. în contradictoriu cu pârâtul C. V.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 04-11-2009 în faţa aceluiaşi complet de judecată, fiind consemnate prin încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

- deliberând -

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 287/08.04.2008,  reclamantul A. V. l-a chemat în judecată pe pârâtul C. V., pentru ca instanţa să dispună partajul averii succesorale rămase după defuncţii Anton Dumitru şi Anton Elena şi obligarea pârâtului să raporteze la masa succesorală două suprafeţe de teren.

În motivarea în fapt a cererii sale reclamantul a arătat că la data de - a decedat A. E. şi la data de - a decedat A. D., rămânând ca moştenitori părţile, fiecare cu câte o cotă de ?, iar masa succesorală se compune din terenul cuprins în titlul de proprietate nr. 64207/2002. În ceea ce priveşte cererea de raportare reclamantul a arătat că cele două suprafeţe de teren au fost date de defuncţi cu titlu de zestre soţiei pârâtului, C. M..

Cererea a fost legal timbrată.

Analizând  actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 15.09.1982 a decedat numita A. E. (certificat deces fila 13), iar la data de a decedat numitul A. D. (c.ificat de deces fila 10), ambii cu ultimul domiciliu în comuna Răchitoasa, judeţul Bacău.

În urma acestor doi defuncţi au rămas ca moştenitori legali reclamantul A. V., în calitate de descendent de gradul I al defuncţilor, şi pârâtul C. V., în calitate de soţ supravieţuitor al fiicei postdecedate defuncţilor, C. M., decedată la data de 05.05.2005 (certificat de deces fila 14), fiecare cu câte o cotă de 1/2.

Masa succesorală după aceşti defuncţi se compune din suprafaţa totală de 4100 de mp înscrisă în titlul de proprietate nr. 64207/20.12.2002 (fila 6).

Reclamantul solicită în cererea de chemare în judecată şi raportarea la masa succesorală a două suprafeţe de teren, şi anume suprafaţa de 1 ha arabil situat în comuna Răchitoasa, la punctul „Panu”, şi suprafaţa de aproximativ 0,36 ha teren arabil situat în comuna Răchitoasa la punctul „Vasile Roaită”, terenuri care, susţine reclamantul, ar fi fost donate de defuncţi soţiei pârâtului C. V., C. M.. La termenul din data de 07.05.2008 reclamantul îşi precizează acest capăt de cerere în sensul că solicită reducţiunea liberalităţilor făcute de către defuncţi fiicei lor C. M. în limita în care depăşesc cotitatea disponibilă.

Analizând această cerere, instanţa reţine înainte de toate că nu există nici un contract de donaţie sau alte liberalităţi în sensul menţionat de către reclamant. Mai mult decât atât, singurul titlu de proprietate eliberat pe numele defunctului A. D. este titlul nr. 64207/2002, iar C. V. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 64472/14.04.2004 în nume propriu (fila 31), aceste aspecte rezultând şi din adresa nr. 1919/17.06.2008 (fila 29). Din documentaţia aflată la dosar rezultă că cele două terenuri menţionate în cererea de reducţiune nu au aparţinut defunctului A. D.. Drept urmare, defunctul nu avea cum să doneze ceva ce nu avea. În consecinţă, instanţa va respinge cererea de reducţiune a liberalităţilor.

Pentru evaluarea masei şi formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedură civilă efectuarea unei expertize topo cadastrale.

Expertiza topocadastrală a fost efectuată de d-nul expert Trânc Vasile, ataşată la dosar la filele 74-78 şi 86-88.

Din concluziile raportului de expertiză instanţa reţine că valoarea totală a masei de partaj este de 2280 lei.

Potrivit art. 728 Cod civil, instanţa urmează a dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi a dispune atribuirea de loturi.

La atribuirea loturilor instanţa va avea în vedere atât principiul împărţirii în natură, cât şi posesia bunurilor succesorale şi opţiunea părţilor, ţinând cont de lotizarea propusă de expertul topo pentru suprafeţele de teren varianta nr. 2. La alegerea variantei de lotizare instanţa a ţinut cont în primul rând de principiul împărţirii în natură.

Instanţa va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unei sulte de către reclamant pârâtului.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, va obliga pârâtul să plătească reclamantului suma de 185,25 lei, reprezentând cheltuieli de judecată corespunzătoare cotei ce i se cuvine (adică ? din cuantumul taxei de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert -  19+1,5+350 - , onorariile avocat plătite de către cele două părţi urmând a se compensa între ele).

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa urmează a dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul A. V., cu domiciliul în comuna Răchitoasa, sat. Barcana, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâtul C.V. cu domiciliul în comuna Răchitoasa, sat. Barcana, judeţul Bacău.

Respinge cererea de reducţiune a liberalităţilor.

Constată că la data de 15.09.1982 a decedat A.E., cu ultimul domiciliu în comuna Răchitoasa, judeţul Bacău, iar la data de 27.02.1994 a decedat A. D., cu acelaşi domiciliu.

Constată că au calitatea de moştenitori legali după aceşti doi defuncţi reclamantul A.V., în calitate de descendent de gradul I al defuncţilor, şi pârâtul C. V., în calitate de soţ supravieţuitor al fiicei postdededate defuncţilor, C.M., decedată la data de 05.05.2005, fiecare cu câte o cotă de 1/2.

Constată că masa succesorală după aceşti defuncţi se compune din suprafaţa de 4100 de mp înscrisă în titlul de proprietate nr. 64207/20.12.2002.

Constată că valoarea masei succesorale este de 2280 lei.

Constată că valoarea cotei de 1/2 a fiecărei părţi este de 1140 lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Raportul de expertiză efectuată în cauză de d-nul expert Trânc Vasile face parte integrantă din prezenta.

Atribuie reclamantului A. V. lotul nr. 1 format din:

1). 1100 mp teren vie tarla 130/1, parcela 10, schiţa nr. 1, perimetrul 1,2,3,4,5,1 cu vecinii : nord – Anton Jenica, est – drum, sud – Anton Constantin, vest – Anton Dumitru, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 1100 lei

2). 267 mp (340 mp existent în teren) teren arabil schiţa nr. 2, tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 12,13,14,15,12 cu vecinii : nord – Negruţ Măndiţa, est – drum, sud – moşt.Anton Dumitru, vest – canal, preţ 0,5 lei/mp, valoare = 133,5 lei

3). 833 mp (1060 mp existent în teren) teren arabil schiţa nr. , tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 1,2,3,4,5,6,1 cu vecinii : nord – Negruţ Măndiţa, est – Anton Dumitru, sud – moşt. Anton Dumitru, vest – drum, 0,5 lei/mp, valoare = 416, 5 lei

4). 400 mp teren păşune schiţa nr. 2, tarla 46, parcela 1407/9, perimetrul 2,3,4,5,2 cu vecinii : nord – Negruţ Măndiţa, est – rezervă, sud – moşt. Anton Dumitru, vest - moşt. Anton Dumitru, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 40 lei

Valoarea lotului atribuit reclamantului este de 1690 lei.

Atribuie pârâtului C. V. lotul nr. 2 format din:

1). 267 mp (340 mp existent în teren) teren arabil schiţa nr. 2, tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 10,11,12,13,10 cu vecinii : nord – moşt. Anton Dumitru, est – drum, sud – Udrea Marghioala, vest – canal, preţ 0,5 lei/mp, valoare = 133,5 lei

2). 833 mp (1060 mp existent în teren) teren arabil schiţa nr. , tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 4,5,6,7,8,9,4 cu vecinii : nord – moşt. Anton Dumitru, est - moşt. Anton Dumitru, sud – Udrea Marghioala, vest – drum, 0,5 lei/mp, valoare = 416, 5 lei

3). 400 mp teren păşune schiţa nr. 2, tarla 46, parcela 1407/9, perimetrul 4,5,8,9,4 cu vecinii : nord – moşt. Anton Dumitru, est – rezervă, sud – Udrea Marghioala, vest - moşt. Anton Dumitru, preţ 0,1 lei/mp, valoare = 40 lei.

Valoarea lotului atribuit pârâtului este de 590  lei.

Pentru egalizarea loturilor obligă reclamantul să plătească pârâtului suma de 550 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 185,25 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată corespunzătoare cotei cuvenite.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.11.2009.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

Red. XX./ tehnored. YY.

3.12.2009

Ex. 4

Sentinţa civilă a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 23.12.2009