Proprietate privată

Sentinţă civilă 549 din 16.06.2010


Dosar nr. 395/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

.SENTINŢA CIVILĂ NR.549

Şedinţa publică de la 16.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant A. M. şi pe pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor _, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, având ca obiect „fond funciar”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta A. M. asistată  avocat Bouroş Angela Serafina, lipsă fiind pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

- cauza este la al doilea termen de judecată ;

- instanţa constată că au sosit relaţiile solicitate Comisie Locale Podu Turcului (filele 53 – 56);

- procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

La interpelarea instanţei, apărătorul reclamantei arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Reclamanta prin apărător, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, respectiv obligarea comisie locale să întocmească documentaţia pentru modificarea titlului de proprietate în sensul că amplasamentul suprafeţei de 2500 m.p. extravilan păşuni să fie trecut din T 107 P 2796/18 în T 89 P 2397/12, aşa cum este corect, vecinătăţile rămânând neschimbate. Reclamanta a sesizat aceste nereguli atunci când a vrut să-şi intabuleze terenul. Fără cheltuieli de judecată.

?

I N S T A N Ţ A

 Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 395/14.04.2010 reclamanta A.I. M. a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună modificarea titlului de proprietate nr. 59870/22.03.1995 în sensul ca în loc de tarlaua 107 parcela 2796/18 să se treacă tarlaua 89 parcela 2397/12.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că prin acest titlu de proprietate  a fost înscrisă suprafaţa de 2500 mp păşuni extravilan, corectă ca suprafaţă şi vecinătăţi, dar în mod eronat s-a înscris amplasamentul topografic, eroare constatată în momentul în care reclamanta a dorit să îşi intabuleze dreptul de proprietate.

Cererea fost motivată în drept pe dispoziţiile Legii nr. 18/1991.

Legal citată, pârâta Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii introducerii acţiunii faţă de această comisie, excepţie respinsă de instanţă la termenul din 26.05.2010 pentru considerentele arătate în încheierea de şedinţă.

Pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Podu Turcului a comunicat prin adresa nr. 2309/13.05.2010 că într-adevăr în titlul de proprietate emis reclamantei s-a strecurat o greşeală.

Ambele comisii pârâte au comunicat instanţei, la solicitarea acesteia, documentaţia care a stat la baza eliberării titlului de proprietate în litigiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 59870/22.03.1995 i s-a reconstituit reclamantei dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 1 ha 9700 mp în extravilanul comunei Podu Turcului, judeţul Bacău, printre care şi terenul în suprafaţă de 2500 mp categoria păşuni amplasat în T 107 P 2796/18.

Prin adresa nr. 2309/13.05.2010 (fila 23), Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Podu Turcului a precizat că din verificările efectuate asupra documentelor existente la nivelul comisiei locale, studiind harta cadastrală şi planurile parcelare ale comunei Podu Turcului, s-a constatat că reclamanta este îndreptăţită, şi anume în titlul de proprietate ce i-a fost emis s-a strecurat o greşeală, iar prin modificarea titlului de proprietate în sensul solicitat nu se schimbă amplasamentul terenului. A mai arătat pârâta că suprafaţa de 2500 de mp nu a fost înstrăinată şi nu a făcut obiectul vreunui litigiu.

Văzând recunoaşterea pârâtei privind eroarea strecurată în cuprinsul titlului de proprietate nr. 59870/1995, în temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991 instanţa urmează a admite acţiunea, modificând titlul de proprietate după cum urmează:

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite cererea formulată de reclamantul A.I.M., domiciliată în comuna Podu Turcului, satul Dănceni, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 59870/22.03.1995 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău pe numele reclamantei A.I.M., în sensul că amplasamentul suprafeţei de 2500 m.p. extravilan păşuni se va trece din T 107 P 2796/18 în T 89 P 2397/12, aşa cum este corect, vecinătăţile să rămânâ neschimbate.

Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 16.06.2010.

PREŞEDINTE,  GREFIER ,

Judecător CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored. 5 ex.

C.A/P.A

23.06.2010

 Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 16.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 14.07.2010.

1