Anularea Comisiei Judetene de fond funciar, întrucât petentul a făcut dovada calităţii sale de moştenitor. Completarea şi eliberarea titlului de proprietate se face numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Sentinţă civilă 1959 din 08.10.2008


Petentul O.V. a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu intimatele Comisia locală S. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia judeţeană Iaşi pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, să dispună: anularea Hotărârii X ca fiind nelegală, obligarea intimatelor la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren de 0,75 ha, pe vechiul amplasament respectiv suprafata de 0,50 ha la S. categoria arabil si pentru suprafata de 0,25 ha în aceeasi localitate, categoria fânete cât si la solutionarea cererii pe care a formulat-o în 1991, cerere ce a fost înregistrată la Comisia locală de fond funciar P., obligarea intimatelor la emiterea titlului de proprietate si la punerea în posesie asupra suprafetelor solicitate, obligarea intimatelor să prezinte un nou amplasament, în conditiile în care expertul va statua că terenul nu poate fi retrocedat, din rezerva Comisiei locale S. sau obligarea acestora la plata despăgubirilor, obligarea intimatelor la plata de daune cominatorii în cuantum de 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii din prezenta cauză, obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.

[...]

Comisia locală Pascani a propus invalidarea cererii petentului, motivând că autorul a beneficiat de întreaga suprafată de teren pe raza administrativă a municipiului Pascani, însă aceste sustineri nu au fost însusite de Comisia judeteană Iasi care a invalidat cererea petentului pe motiv că nu s-a făcut dovada calitătii de persoană îndreptătită la reconstituire.

[...]

Prin întâmpinare, intimata Comisia locală S. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a solicitat respingerea cererii petentului si, pe cale de exceptie, a invocat lipsa calitătii sale procesuale pasive în privinta primului capăt de cerere.

În privinta celorlalte capete de cerere, intimata a invocat exceptia prematuritătii cererii,motivând că nu se poate dispune obligarea sa la punerea în posesie decât în conditiile în care ar exista o hotărârea a Comisiei judetene prin care i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata solicitată.

[...]

Prin încheierea de sedintă din data de 06.08.2008 instanta a admis exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a intimatei Comisia locală S. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si a respins exceptia prematuritătii cererii [...].

[...]

Prin referatul întocmit Comisia locală de fond funciar S. a propus Comisiei judetene Iasi să invalideze cererea petentului, cu motivarea că aceasta cerere a fost validată în temeiul dispozitiilor Legii 18/1991 la Comisia locală de fond funciar P..

Petentul a formulat contestatie împotriva hotărârii Comisiei locale de fond funciar S..

Prin hotărârea nr. ../2008 Comisia judeteană de fond funciar Iasi a respins contestatia, retinând că petentul nu a făcut dovada calitătii de mostenitor după autorul C.S. si nici a vocatiei sale succesorale.

[...] Prin cererea de reconstituirea a dreptului de proprietate adresată Comisiei locale de fond funciar S., petentul a acceptat moştenirea defunctei O.J. asupra terenului ce a fost proprietatea autorilor săi anterior colectivizării, mostenire la care este chemat petentul prin retransmitere.

Conform dispozitiilor art. 13 din Legea 18/1991 calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.

Fată de aceste considerente, instanta constată că în mod nelegal intimata Comisia judeteană Iasi de fond funciar a respins contestatia petentului împotriva propunerii de invalidare a Comisiei locale de fond funciar S., retinând că nu a făcut dovada calitătii de mostenitor după autorul C.S. si nici a vocatiei sale succesorale.

[...] Potrivit dispozitiilor art. 6 alin. 1/2 din Legea 1/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea 247/2005 au valoare declarativa cu privire la proprietate consemnarile efectuate in anii 1945-1990 in registrele agricole (…) neinsotite de titlurile de proprietate. Sintagma folosinta de legiuitor – valoare declarativa  –  are in vedere faptul ca asemenea inscrisuri fac dovada proprietatii terenului pana la proba contrara, proba ce revine in sarcina aceluia ce contesta dreptul de proprietate respectiv.

Prin urmare, instanta constata ca Hotararea X prin care Comisia judeteana Iasi a respins contestaţia şi implicit cererea petentului pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 0,75 ha situat pe raza comunei S., jud. Iasi este nelegala, atat timp cat petentul a facut dovada vocatiei sale succesorale concrete la mostenirea defunctei O.J. si, prin retransmitere, la mostenirea defunctilor C.S. si C.M., a făcut dovada dreptului de proprietatea asupra acestui teren al autorilor, terenul fiind totodata inscris in registrul agricol pe numele socrului C.S. în perioada 1959-1963.

Pentru considerentele expuse, instanta va admite plangerea petentului promovata in contradictoriu cu intimata Comisia judeteana Iasi de fond funciar, constatand ca este intemeiata si, pe cale de consecinta, va anula Hotararea Comisiei judetene Iasi , va reconstitui petentei dreptul de proprietate pentru terenul in suprafata de 0,75 ha situat pe raza comunei S., jud. Iaşi[...].

În temeiul dispozitiilor art. 34  alin. 1 din HG 890/2005 instanta va obliga intimata Comisia locală de fond funciar S. să procedeze la punerea petentului în posesia acestui teren [...].

Instanta va respinge ca nefiind întemeiată cererea petentului privind obligarea intimatelor la emiterea, respectiv eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 0,75 ha situat pe raza comunei S., având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozitiile art. 116 din Legea 18/1991 raportate la dispoziţiile art. 36 alin. 5 din HG 890/2005, titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.

Instanta va respinge ca fiind neîntemeiată cererea petentului privind obligarea intimatelor la plata de daune cominatorii [...] având în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 64 din Legea 18/1991, poate fi obligat să plătească daune cominatorii primarul, în calitate de preşedinte al comisiei locale, în acele situaţii în care comisia locală refuză eliberarea titlului de proprietate sau punerea efectivă în posesie şi instanţa admite plângerea persoanei nemulţumite.

Textul de lege menţionat reglementează o situaţie de excepţie în materia dreptului civil şi de aceea el se aplică exclusiv în situaţiile ce intră sub incidenţa sa, respectiv în situaţiile în care instanţa admite plângerea persoanei interesate şi obligă comisia locală de fond funciar să elibereze titlul de proprietate sau să îl pună pe petent în posesia terenului.

[...]

În afara dispoziţiei legale speciale în materia fondului funciar şi a altor situaţii de excepţie expres reglementate de lege, instituţia daunelor cominatorii este creată de jurisprudenţă şi reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului pentru a-l determina să îşi execute obligaţia de a face.

Obligaţia de a plăti daune cominatorii are caracter accesoriu în raport cu obligaţia principală de a face şi vizează tocmai executarea silită în natură a acesteia.

Însă, potrivit art. 580/3 alin. 5 C.proc.civ., pentru neexecutarea obligaţiilor de a face cu caracter strict personal (intuitu personae) nu se pot acorda daune cominatorii. Textul de lege menţionat a fost introdus in Codul de procedura civila prin Legea 459/2006, anterior acestei completări Înalta Curte de Casaţie si Justiţie constituita in Secţiile Unite, prin Decizia nr. XX din 12.12.2005 stabilind ca cererea pentru obligarea la plata de daune cominatorii este admisibila si in condiţiile reglementarii obligării debitorului la plata de amenzi civile conform art. 580/3 din C.proc.civ.

Prin urmare, este neîntemeiată cererea petentului privind obligarea intimatelor la plata de daune cominatorii şi pe dreptul comun.

[...].

Domenii speta