Obligatiile partilor in cadrul contractelor comerciale

Decizie 1303 din 30.09.2009


DOSAR NR. 2131/302/2009

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VI A COMERCIALA

DECIZIA COMERCIALA NR.1302  /R/

Sedinta publica de la data de 30.09.2009

Tribunalul constituit  din :

PRESEDINTE: ANA-MARIA MATEESCU

JUDECATOR : CRISTIAN HARAGA

JUDECATOR: VIRGINIA DUMINECA

GREFIER : MARIANA ISTODORESCU

Pe rol solutionarea recursului declarat de recurenta SC E.E.M SA împotriva sentintei civile nr.4059/08.05.2009, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti în dosarul nr.2131/302/2009 în contradictoriu cu intimatul R. G.L., având ca obiect  pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la ordinea listei, a raspuns , intimatul personal, care se legitimeaza cu CI seria  nr. -SPCEP-S.5, lipsa fiind recurenta.

Procedura  de citare este legal îndeplinita

S-a facut referatul cauzei de  grefierul de sedinta, dupa care  :

Intimatul arata ca nu are probe sau cereri.

Tribunalul constata cauza în stare de judecata  si acorda cuvântul pe cererea de recurs.

Intimatul solicita respingerea recursului.

T R I B U N A L U L

Constata ca, prin sentinta civila nr. 4059/08.05.2009, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 în dosarul nr. 2131/302/2009, a fost respinsa ca ramasa fara obiect actiunea formulata de reclamanta SC E.E.M SA constatându-se ca pârâtul R. G. L a facut dovada achitarii integrale a debitului în valoare totala de 721,59 lei, compus din 408,47 lei, c/valoare energie electrica consumata, 166,95 lei, penalita?i, 65 lei, taxe radio ?i TV, 21,12 lei, penalita?i de întârziere aferente.

Totodata, a respins ca neîntemeiata cererea de acordare a cheltuielilor de judecata, în baza art. 275 C.p.civ., re?inând ca pârâtul nu are calitatea de comerciant ?i nu a fost pus în întârziere potrivit regulilor de drept comun cuprinse în art. 1079 C.civ., procedura convocarii la conciliere directa prealabila neavând nici un efect în acest sens.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen legal reclamanta SC E. E. M. SA solicitând modificarea în parte a sentintei atacate, în sensul obligarii intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, recurenta a sus?inut ca instan?a a fost în eroare atunci când a aplicat dispozi?iile art. 275 C.p.civ., nere?inând ca raportul juridic dintre par?i determina punerea în întârziere de drept a pârâtului, conform art. 43 corob. cu art. 9 ?i 57 C.com.

În drept, a invocat dispozitiile art. 304 pct. 9 C.p.civ.

Intimatul, prezent în instan?a, a solicitat respingerea recursului.

Analizând hotarârea atacata prin prisma motivelor invocate, tribunalul re?ine urmatoarele:

Instan?a de fond a re?inut caracterul comercial al raportului juridic dintre par?i, dar, subliniind ca pârâtul nu este comerciant, a apreciat ca, pentru solu?ionarea favorabila a cererii de acordare a cheltuielilor de judecata, era necesara punerea în întârziere anterioara, potrivit dispozi?iilor dreptului civil cuprinse în art. 1079 C.civ.

În aceste condi?ii, instan?a a facut aplicarea dispozi?iilor art. 275 C.p.civ., constatând ca pârâtul a recunoscut debitul de la primul termen de judecata ?i a facut dovada pla?ii sumelor solicitate de reclamanta anterior acestui moment.

Fa?a de cele re?inute, tribunalul apreciaza ca dispozi?iile art. 275 C.p.civ. permit exonerarea pârâtului de plata cheltuielilor de judecata în cazul recunoa?terii preten?iilor la primul termen de judecata doar daca acesta nu a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecata.

Or, chiar potrivit regulilor dreptului comun invocate de instan?a de fond, debitorul este de drept în întârziere daca a lasat sa treaca termenul determinat în care obliga?ia trebuia îndeplinita.

În spe?a, art. 7 din contractul de furnizare a energiei electrice nr. 1005-1586626-3/15.03.2006 încheiat de par?i prevede obliga?ia intimatului de achitare a contravalorii energiei electrice furnizate la termenele expres stabilite în art. 11, importan?a respectarii acestora pentru conservarea drepturilor recurentei impunând instituirea unor penalita?i începând cu prima zi dupa scaden?a.

Pe cale de consecin?a, în baza art. 1079(2) pct. 3 C.civ., apreciem ca pârâtul era de drept în întârziere de la data scaden?ei facturilor solicitate la plata, anterior înregistrarii ac?iunii, iar recunoa?terea realizata la primul termen de judecata nu era în masura sa înlature obliga?ia de plata a cheltuielilor de judecata, conform art. 275 C.p.civ.

Pentru aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 C.p.civ., constatam întemeiat recursul ?i îl vom admite.

În consecin?a, conform art. 312(1) ?i (3) C.p.civ., vom modifica sentin?a atacata în sensul obligarii pârâtului la plata cheltuielilor de judecata în valoare de 65,19 lei, constând în taxa judiciara de timbru ?i c/valoare timbtu judiciar, în baza art. 274 C.p.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta SC E.EM SA, cu sediul  în Bucuresti, în contradictoriu cu intimatul R. G. L., cu domiciliul în Bucure?ti.

Modifica în parte sentinta civila nr. 4059/08.05.2009, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 în dosarul nr. 2131/302/2009 în sensul ca obliga pârâtul ?i la plata sumei de 65,19, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Men?ine celelalte dispozi?ii ale hotarârii atacate.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 30.09.2009.

PRESEDINTE, JUDECATOR , JUDECATOR,

Jud. Ana Maria Mateescu Cristian Haraga Virginia Dumineca

GREFIER

Mariana Istodorescu

Pentru grefier aflat in CM

 Semneaza Grefier Sef

Red.jud.VD

Dact.VD

Ex.2/30.10.2009

Judecator fond Roxana Cosma

Judecatoria Sector 5 - dosar nr. 2131/302/2009