Fara titlu

Sentinţă penală 488 din 04.03.2010


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI ………………

DOSAR NR. ……………………………….

SENTINŢA PENALĂ NR. …………………………..

Şedinţa publică de la ……………………………………..

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:  ……………………………………

 GREFIER: ………………………………

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ............................... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector ................................

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul ..........................., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. şi art. 291 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul, personal şi asistat de apărător ales ....................................., cu împuternicire la dosar, lipsind martorii ................................... şi ............................................

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează imposibilitatea de executare a mandatelor de aducere emise pe numele martorilor .............................., plecat în ..........................., şi ............................, care nu mai locuieşte la adresa indicată de .............................. ani, după care:

Reprezentantul Ministerului Public arată că nu mai insistă în audierea celor doi martori, apărătorul inculpatului punând aceleaşi concluzii.

Instanţa, având în vedere că martorii au fost audiaţi în faza de urmărire penală în legătură cu faptele numitului ................................. şi imposibilitatea de audierea a acestora, ia act de renunţarea la audierea acestora.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public expune, pe scurt, situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu, arătând că probele administrate în cauză dovedesc faptul că inculpatul a condus un autovehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere, iar la momentul controlului a prezentat organelor de poliţie un permis de conducere falsificat. Arată că inculpatul, care nu a urmat cursurile unei şcoli de şoferi şi a cumpărat permisul prezentat organelor de cercetare penală, cunoştea caracterul fals al acestuia. Solicită condamnarea inculpatului pentru ambele infracţiuni reţinute în sarcina sa, contopirea pedepselor aplicate, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen. şi suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere, precum şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătorul petentului solicită instanţei să reţină incidenţa art. 74 C.pen. în condiţiile în care inculpatul nu are antecedente penale, are un copil minor în îngrijire. Mai arată faptul că inculpatului nu şi-a dat seama de gravitatea faptelor sale, că afirmaţiile potrivit cărora ar fi condus de la vârsta de ......................... ani nu sunt adevărate şi că nu el este cel care a falsificat permisul de conducere. Solicită să se dispună suspendarea executării pedepsei ce urmează a fi aplicate petentului în baza art. 81 C.pen. Depune concluzii scrise.

Inculpatul, personal, având ultimul cuvânt, arată faptul că de la data la care a fost oprit de organele de poliţie nu a mai condus şi că regretă săvârşirea faptei.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ................... din data de ......................... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ..............................., înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti sub nr. .................................., s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ............................... cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. şi art. 291 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. Prin rechizitoriu s-a dispus şi disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor faţă de numitul ........................ sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 288 alin. 1 C.pen.

S-a reţinut în sarcina petentului faptul că la data de ......................................, orele ................................, inculpatul a fost surprins de organele de poliţie în timp ce conducea autovehiculul cu număr de înmatriculare ....................................., iar în momentul în care a fost oprit a prezentat pentru control permisul de conducere cu seria ................................... Din verificările efectuate s-a constatat faptul că inculpatul nu deţine permis de conducere, iar permisul prezentat de acesta fusese eliberat în fapt pe numele numitului ...................................

Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare s-a bazat pe procese-verbale întocmite de organele de poliţie, declaraţiile inculpatului ............................., ale martorilor ............................ şi .................., ale numitului ..........................., permisul de conducere cu seria ....................................

În cursul cercetării judecătoreşti, s-a procedat la audierea inculpatului, acesta recunoscând săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, şi a martorilor .............................. constându-se imposibilitatea audierii martorului ...........................instanţa a luat act de renunţarea la audierea martorilor .............................. şi ........................................ şi a încuviinţat pentru inculpat administrarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de ........................., în jurul orelor ........................., inculpatul a fost depistat în timp ce conducea autovehiculul marca ................................ cu număr de înmatriculare ...................................... În momentul legitimării sale, inculpatul a prezentat organelor de poliţie permisul de conducere cu seria ............................., arătând faptul că acest permis i-a fost eliberat de organele de poliţie ale Municipiului ..........................................

Cu ocazia verificărilor în baza de date, s-a constatat că inculpatul .............................. nu deţinea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule (f. ....................... d.u.p.) şi că seria permisului de conducere prezentat de acesta aparţinea numitului ..................................... (f. .......................... d.u.p.).

Situaţia de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpatului, cu procesele verbale întocmite de organele de poliţie şi cu declaraţiile martorilor ............................... şi ................................. care se aflau în maşină cu inculpatul la momentul controlului şi care au confirmat faptul că acesta era cel care conducea autovehiculul.

În declaraţiile date atât în faţa organelor de cercetare penală cât şi în faţa instanţei de judecată, inculpatul a revenit asupra declaraţiilor iniţiale, precizând faptul că nu a absolvit cursurile unei şcoli de şoferi şi că nu a participat la nici un examen pentru obţinerea permisului de conducere, deşi cunoştea că susţinerea examenului era o condiţie pentru obţinerea permisului de conducere. A mai arătat inculpatul că a obţinut permisul de conducere pe care l-a prezentat organelor de poliţie de la numitul ........................... în schimbul sumei de ............................... fără a cunoaşte faptul că acesta era fals şi că, după obţinerea acestuia, în luna ............................................., a condus autovehiculul până în momentul surprinderii sale în trafic.

În drept, fapta inculpatului care la data de ........................................, în jurul orelor ................................, a condus pe drumurile publice autovehiculul cu număr de înmatriculare ..............................., fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic.

Fapta aceluiaşi inculpat care în momentul controlului a prezentat organelor de poliţie permisul de conducere cu seria ............................ pe numele său, permis falsificat, după cum rezultă din cele două procese-verbale mai sus menţionate, în condiţiile în care petentul nu deţine un permis de conducere, iar seria indicată aparţine unui permis de conducere eliberat pe numele unei alte persoane, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 C.pen.

Elementele laturii obiective ale celor două infracţiuni rezultă din situaţia de fapt mai sus reţinută, iar în ceea ce priveşte latura subiectivă instanţa apreciază că inculpatul a acţionat cu intenţie, indirectă în cazul primei infracţiuni şi directă în cazul celei de a doua, caracterul direct al intenţiei fiind dat de scopul urmărit de inculpat prin prezentarea permisului falsificat. 

Apărările inculpatului în sensul că nu cunoştea nevalabilitatea permisului nu pot fi primite în condiţiile în care chiar acesta arată că ştia că pentru obţinerea unui permis de conducere este necesară promovarea unui examen, examen pe care el însă nu l-a susţinut, preferând să achite unei persoane suma de ....................................... pentru achiziţionarea permisului. Faţă de cele arătate, este evident că inculpatul cunoştea că nu avea dreptul de a conduce pe drumurile publice şi că permisul primit de el nu era valabil.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere, în condiţiile art. 72 C.pen., lipsa de antecedente penale a acestuia, conţinutul caracterizărilor depuse la dosarul cauzei, dar şi gradul de pericol social al celor două infracţiuni, pe care instanţa îl apreciază ca fiind unul peste medie în condiţiile în care cea de a doua infracţiune a fost săvârşită pentru ascunderea săvârşirii primeia, caracterul parţial nesincer al declaraţiilor inculpatului. Nu se poate face abstracţie nici de faptul că inculpatul, potrivit propriilor sale afirmaţii susţinute de datele conţinute în permisul falsificat a condus autovehiculul menţionat pe întreaga perioadă ........................................................... condiţii în care instanţa apreciază că se impune aplicarea unei pedepse într-un cuantum superior minimului legal.

În consecinţă, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de ......... an şi .................luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. şi pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de uz de fals prev. de art. 291 C.pen.

 În baza art. 71 C.pen. instanţa va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b C.pen., apreciind că săvârşirea infracţiunilor este de natură a îl face pe inculpat incompatibil cu ocuparea unei funcţii elective publice sau a unei funcţii implicând exerciţiul autorităţii de stat.

 Având în vedere faptul că ambele infracţiuni au fost săvârşite înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru vreuna dintre ele, instanţa constată că sunt incidente şi regulile referitoare la concursul de infracţiuni, iar în baza art. 33 lit. a C.pen. rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. va contopi pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ............................ an şi ...................... luni închisoare cu aplic. art. 71 – 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen.

 În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, faţă de lipsa de antecedente penale şi faţă de faptul că de la data faptei reţinute în sarcina sa – .............................. – inculpatul nu a mai avut nici un contact cu legea penală, instanţa consideră că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia prin suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere.

 Simpla suspendare condiţionată a executării pedepsei nu ar fi de natură să asigure respectarea pe viitor a normelor penale de către inculpat, având în vedere uşurinţa cu care acesta a acceptat să le încalce prin cumpărarea unui permis de conducere falsificat şi explicaţiile pe care acesta le-a prezentat pentru fapta sa, fiind necesară exercitarea unei supravegheri a comportamentului acestuia, prin întâlniri regulate cu reprezentanţi ai Serviciului de Probaţiune, pentru a îl conştientiza de importanţa respectării dispoziţiilor legale. 

Drept urmare, în baza art. 861 alin. 2 C.pen. şi art. 71 alin. 5 C.pen., instanţa va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de ...................... ani şi ................................. luni, care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Se va impune inculpatului respectarea măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 alin. 1 C.pen., iar supravegherea va fi încredinţată Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ................................., urmând a i se atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor care atrag revocarea suspendării sub supraveghere.

În baza art. 348 C.pr.pen. instanţa va desfiinţa înscrisul fals, respectiv permisul de conducere B00876627 pe numele inculpatului ..................... (f. ..............................d.u.p.).

Totodată, inculpatul va fi obligat la plata sumei de .................................. de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. condamnă pe inculpatul ..........................., fiul lui ........................... şi ................................, născut la data de ............................... în mun. .............................. cetăţenie română, studii ..........................clase, un copil minor, fără loc de muncă, fără antecedente penale, domiciliat în Com. ......................, sat ........................., jud. ..................... CNP ...................................., la pedeapsa de ................. an şi ................................ luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.

În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen.

În baza art. 291 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de .............................. luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen.

În baza art. 33 lit. a C.pen. rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele mai sus menţionate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de ................. an şi ......................... luni închisoare, cu aplic. art. 71 – 64 lit. a teza a doua, lit. b C.pen.

În baza art. 861 alin. 2 C.pen. şi art. 71 alin. 5 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de .......... ani şi ............................ luni, care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 863 alin. 1 C.pen., pune în vedere inculpatului ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......................... conform programului de supraveghere care va fi întocmit de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

Datele prevăzute la literele b), c), d) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ..................., instituţie căreia instanţa îi încredinţează supravegherea.

În baza art. 359 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen. cu referire la art. 83 C.pen., privind situaţiile care atrag revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare şi nerespectarea cu rea - credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite prin prezenta hotărâre.

În baza art. 348 C.pr.pen. desfiinţează înscrisul fals, respectiv permisul de conducere ....................... pe numele inculpatului ............................................

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de ............................. de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ..........................................

PREŞEDINTE GREFIER

5