Pensie de întreţinere - ordonanţa preşedinţiala

Sentinţă civilă 3658 din 12.05.2011


ROMÂNIA

Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti

Sediu: Str. Danielopol nr. 2-4, Sector 4  Dosar nr.

SENTIN?A CIVIL? NUM?RUL 3658

?edin?a Public? din data de 12.05.2011

Instan?a constituit? din:

Pre?edinte: Constantina Fieraru

Grefier: Florea Marilena

Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile formulat? de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâta ...?i Autoritatea Tutelar?- PRIM?RIA SECTOR 4 BUCURE?TI având ca obiect: ordonan pre?edin?ial?.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a din data de 11.05.2011 fiind consemnate în încheierea de ?edin de la acea dat?, încheiere ce face parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a, având nevoie de timp pentru deliberare ?i pentru a da p?r?ilor posibilitatea s? depun? concluzii scrise a amânat pronun?area la data de 12.05.2011

I N S T A N ? A

Deliberând asupra cauzei de fa,  constat? urm?toarele:

Prin cererea de ordonan pre?edin?ial? înregistrat? pe rolul cauzei de fa acestei instan?e la data de 25.02.2011, reclamantul ... a solicitat, cu caracter vremelnic pe timpul solu?ion?rii ac?iunii înregistrate la aceea?i instan sub nr. 5124/4/2011, încredin?area minorei ..., n?scut? la data de ... c?tre el, obligarea pârâtei la plata pensiei de între?inere, cu cheltuieli de judecat? .

În motivarea cererii, reclamantul  a ar?tat c? s-a c?s?torit cu pârâta la data de 21.06.2008 din dorin?a de a întemeia o familie , iar din rela?iile de c?s?torie s-a n?scut minora .... Reclamantul a ar?tat, de asemenea, c? pârâta are un comportament violent fa de el ?i de feti, având o depresie de aproximativ doi ani, de aceea se impune ca minora s? îi fie încredin?at? spre cre?tere ?i educare. În cerere se mai arat? c? starea de depresie a pârâtei s-a accentuat culminând cu un comportament violent fa de feti, aceste st?ri de tensiune având un impact negativ asupra cre?terii ?i dezvolt?rii acesteia.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art. 42,94 din C.fam, art. 607 ?i 613 ind. 2 din C.pr.civ.

Cererea a fost timbrat? cu tax? judiciar? de timbru de 10 RON ?i timbru judiciar de 0,30 RON.

Pârâta  a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii de ordonan pre?edin?ial? formulat? de c?tre reclamantul  ca neîntemeiat? ?i cerere reconven?ional? prin care a solicitat c? minora ..., n?scut? la data de ... s? îi fie încredin?at? ei spre cre?tere ?i educare pân? la solu?ionarea irevocabil? a procesului de divor?, s? încuviin?eze instan?a ca minora s? locuiasc? cu ea la proprietatea p?rin?ilor s?i din Buz?u, ..., obligarea reclamantului pârât la plata pensie de între?inere, cu cheltuieli de judecat? .

În motivare, pârâta reclamant? a ar?tat c? din rela?iile de c?s?torie  s-a n?scut minora ..., îns? rela?iile de c?s?torie s-au destr?mat din cauza soacrei sale care avea o dorin obsesiv? de a îi dirija în absolut orice problem? legat? de familie sau de c?snicia lor. Pârâta reclamant? a mai ar?tat c? trebuia s? respecte tot ceea ce spunea soacra sa, aceasta ?i so?ul ei nu acceptau familia ei, iar so?ul s?u nu îi lua ap?rarea în fa?a mamei lui. În întâmpinare ?i cererea reconven?ional?, pârâta reclamant? a ar?tat, de asemenea, c? soacra sa nu o l?sa s? fac? mâncare feti?ei, de?i i-a explicat c? ceea ce g?te?te ea nu este s?n?tos pentru copil, c? so?ul s?u nu se implica deloc în cre?terea minorei, cu greu o scotea la plimbare, c? actele medicale depuse la dosar de reclamantul pârât sunt ni?te falsuri, având în vedere c? soacra sa a tot b?tut-o la cap s? mearg? la un medic pentru o depresie postpartum, fiind convins? s? mearg? pentru a sc?pa de insisten?ele soacrei, în final constatând c? se ata?eaz? la dosar un act medical prin care dore?te s? se produc? efecte juridice. Pârâta reclamant? a mai ar?tat c? ea a fost cea care s-a îngrijit de feti, so?ul ?i soacra sa veneau de la serviciu , beau bere sau ?uic? ?i st?teau la televizor, c? nu a lovit-o niciodat? pe feti. În final, pârâta reclamant? a ar?tat c? solicit? încredin?area minorei c?tre ea, având în vedere vârsta fraged? a acestei, mai ales c? anul trecut a stat cu acordul so?ului, cu feti?a la p?rin?ii s?i la Buz?u din mai ?i pân? în august.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art. 115 ?i urm. C.pr.civ. art. 42, 94 din C.fam., legea 272/2004.

La data de 16.03.2011, reclamantul pârât î?i completeaz? cererea principal? solicitând evacuarea pârâtei reclamante din domiciliul comun.

În motivare, reclamantul pârât a ar?tat c? pârâta reclamant? a devenit din ce în ce mai indiferent? fa de sarcinile c?s?toriei lipsind c?minul de afec?iune ?i grij?, c? aceasta are un comportament violent fa de ea ?i fa de minor?, aceste manifest?ri devenind zilnice dup? ce pârâta reclamant? a primit cita?iile pentru ordonan?a pre?eden?ial?. Reclamantul pârât a ar?tat c? a solicitat acesteia s? aib? un comportament civilizat, îns? aceasta a început s? îl amenin?e atâta pe el cât ?i pe mama sa ?i pe doica pe care o avea angajat? în cas?, copilul fiind din ce în ce mai speriat, bruscat ?i neglijat. Reclamantul pârât a mai ar?tat c? so?ia sa a întrerupt tratamentul prescris de medic ?i acest moment a coincis cu intensificarea manifest?rilor sale violente, m?surile solicitate de el având un caracter vremelnic.

În drept, reclamantul pârât a invocat prevederile art. 581, 582, 607 ?i urm. din C.p.civ.

Reclamantul pârât a formulat întâmpinare la cererea reconven?ional? prin care a solicitat respingerea acesteia, ar?tând c? ?i-a ajutat socrii ?i cumnatul cu bani atunci când au avut nevoie, cu recomand?ri la diver?i medici, c? p?rin?ii so?iei nu au ajutat-o pe aceasta atunci când a fost la Buz?u, el trimi?ând bani pentru a cump?rare cele necesare pentru feti. Reclamantul pârât a mai ar?tat c? so?ia sa nu se pricepe ?i nu vrea s? preg?teasc? mâncare fiicei lor, de acest lucru ocupându-se doica ?i mama sa, îi este sil? s? schimbe copilul, nu iese cu ea la plimbare. În ceea ce prive?te actele medicale depuse la dosar, reclamantul pârât a ar?tat c? so?ia sa a avut nevoie de mai multe controale la medic, iar ura pe care o  manifest? fa de persoanele din jur se datoreaz? problemei de s?n?tate pe care o are ?i pe care încearc? s? o ascund?, copilul sim?indu-se mult mai bine în prezen?a mamei sale ?i a doicii, care de multe ori lua copilul din apartament ?i îl ducea la ea atunci când so?ia sa f?cea scandal.

În cauz? a fost administrat? proba cu înscrisuri, respectiv, copia certificatului de na?tere minor?, copia certificatului de c?s?torie, copie re?et? medical?, copie bilet de trimitere, copia declara?iei notariale a numitului ..., copie contract de vânzare cump?rare autentificat la BNP ...sub num?rul ...din data de 24.07.2003, anchete sociale la domiciliul din Bucure?ti ?i la domiciliul din Buz?u, cupoane de pensii, adeverin medical? emis? de medicul de familie, adeverin cu veniturile pârâtei reclamante pe anul 2009, cupoane cu veniturile pârâtei reclamante, caracterizarea pârâtei reclamante la locul de munc?, diplome de studiu ale pârâtei reclamante, adeverin de la medicul de familie al minorei, copie fi de consulta?ii a minorei, adres? emis? de spitalul ..., copie registru de consulta?ii, ordinul .../413 din 26.03.2009 al Ministerul S?n?tii, copia contractului de vânzare cump?rare num?rul ..., adeverin de la locul de munc? al reclamantului pârât, copii declara?ii sub semn?tur? privat?, fotografii,  copie certificat medico legal num?rul ..., copie jurnal pârâta reclamant?, a fost administrat? proba cu interogatoriul p?r?ilor, a fost administrat? proba testimonial? în cadrul c?reia au fost audia?i martorii ...

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Din rela?iile de c?s?torie ale p?r?ilor s-a n?scut minora ..., so?ii fiind în prezent în proces de divor?, cauza fiind înregistrat? pe rolul acestei instan?e sub num?rul 5124/4/2011. P?r?ile nu sunt separate în fapt, locuind în acela?i domiciliu, dar între acestea exist? o rela?ie tensionat?, iar de cre?terea ?i îngrijirea minorei se ocup? în special pârâta reclamant?, aceasta asigurându-i o cre?tere ?i educare corespunz?toare.

Situa?ia de fapt expus? mai sus reiese din probele administrate în cauz?, respectiv înscrisuri, interogatoriul p?r?ilor ?i declara?iile martorilor.

Astfel martora ... a ar?tat c? în perioada în care pârâta reclamant? a stat cu minora la p?rin?ii s?i la Buz?u, aceasta avea un comportament normal fa de minor?, iar minora era bine îngrijit?. ?i martora ... a ar?tat c? pârâta reclamant? a avut grij? de minor? de când s-a n?scut fiind ajutat? de bunica patern?, c? minora nu are probleme de s?n?tate, a avut r?celi ca orice copil, c? la medic este dus? de mama copilului împreun? cu bunica patern?. Declara?ia acesteia se coroboreaz? ?i cu fi?a medical? a minorei depus? la dosar din care reiese c? aceasta era dus? periodic la control ?i cu adeverin?a eliberat? de medicul de familie al feti?ei depus? la fila 58 în care se arat? c? mama a fost receptiv? ?i a respectat toate indica?iile de cre?tere ?i îngrijire a sugarului ?i a copilului mic.

Instan?a re?ine, totodat? c? martora ... a ar?tat foarte clar c? ea venea zilnic în locuin?a p?r?ilor pentru a face menajul ?i nu pentru a avea grij? de minor?, câteodat? schimba pampersul sau d?dea minorei s? m?nânce din propria ini?iativ? deoarece îi era drag de aceasta, de îngrijirea minorei se ocupa mama acesteia ?i când veneau de la serviciu, bunica patern? ?i so?ul o ajutau pe mam?.

Fa de aceast? situa?ie instan?a constat? c? pârâta reclamant? prezint? garan?ii pentru a asigura minorei o cre?tere ?i îngrijire corespunz?toare, ea fiind cea care s-a ocupat cel mai mult de aceasta. De altfel, instan?a re?ine c? tat?l, la interogatoriu a prezentat programul de mas? al minorei, îns? acesta nu este sus?inut de martora ..., care a ar?tat c? fructele se dau pe la 10,00 -11,00 ?i nu la 13,00, iar masa principal? la 13,00-14,00 ?i nu la 16,00-17,00. Din acest r?spuns la interogatoriu reiese c? tat?l este familiarizat cu programul de mas? al minorei.

Conform art. 581 alin. 1 din C.proc.civ. instan?a va putea s? ordone m?suri vremelnice în cazuri grabnice, pentru p?strarea unui drept care s-ar p?gubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente ?i care nu s-ar putea repara, precum ?i pentru înl?turarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei execut?ri. Totodat?, conform art. 613 ind. 2 din C.p.civ, instan?a poate lua pe timpul procesului de divor?, prin ordonan pre?eden?ial?, m?suri vremelnice cu privire la încredin?area copiilor minori, la obliga?ia de între?inere, la aloca?ia copiilor ?i la folosirea locuin?ei.

Analizând cererile de ordonan pre?edin?ial? sub aspectul îndeplinirii condi?iilor prev?zute de art. 581?i 613 ind. 2 C.pr.civ., instan?a apreciaz? c? doar cererea reconven?ional? îndepline?te aceste condi?ii ?i este întemeiat?.

Astfel, în ceea ce prive?te situa?ia p?r?ilor, instan?a re?ine c? aceasta este un tensionat?, chiar dac? martora ... a ar?tat c? situa?ia este mai bun? dup? ce a fost introdus? prezenta cerere, aceast? stare de tensiune între so?i, între nor? ?i soacr? având consecin?e negative asupra dezvolt?rii minorei, de aceea se impune ca minora s? fie scoas? din acest mediu ?i crescut? într-un mediu lini?tit.

A?a cum s-a ar?tat mai sus, mama minorei s-a ocupat de aceasta de la na?tere ?i pân? în prezent, iar vârsta minorei impune ca ea s? aib? lâng? ea în primul rând pe mam?, pe cea care s-a ocupat în mod special de aceasta.

Referitor la actele medicale depuse la dosar ?i la faptul c? pârâta reclamant? sufer? de o boal? psihic? ce pune în pericol integritatea fizic? a minorei, instan?a re?ine c? aceste lucruri nu sunt întemeiate. Instan?a constat? c?, într-adev?r, apare un registrul de control al doamnei doctor ..., în care este trecut? ca ?i pacient? pârâta reclamant? în datele de 26.02.2010, 26.03.2010, 27.04.201, 18.05.2010, 28.06.2010, 17.08.2010, 27.09.2010, 26.01.2011, îns? la început aceasta este trecut? cu diagnostic depresie postpartum, ce apare la 1 din 8 femei dup? na?tere din cauza acestui fenomen al na?terii, iar apoi cu episod depresiv moderat, îns? pe biletul de trimitere ata?at la dosar din aceea?i dat? 26.01.2011 apare episod depresiv major. Totodat?, în  adresa emis? de Spitalul ... se re?ine c? pacienta a p?r?sit cabinetul medical în data de 26.01.2011, biletul de trimitere fiind eliberat familiei la cererea acestora, dup? ce a fost consultat?, iar asistenta doamnei doctor arat? în declara?ia olograf? de la fila 115 din dosar c? de fapt, biletul de trimitere a fost cerut expres de familie, c? apar consulta?ii ?i în perioada în care pârâta reclamant? a fost plecat? cu minora la Buz?u, din mai pân? în august, martora ... ar?tând c? aceasta a fost plecat? doar o singur? dat? la Bucure?ti la o nunt?. Toate aceste lucruri ridic? semne de întrebare corectitudinii acestor acte medicale, în condi?iile în care mama reclamantului pârâtului este asistent? medical? la acel spital de mai mult timp ?i în condi?iile în care martora ... a declarat c? ea personal a asistat doar la trei momente în care pârâta reclamant? ?ipa în cas?, aceasta întâmplându-se anul trecut ?i nu a mai relatat ?i altceva legat de starea psihic? a acesteia, de?i ?tiut fiind c? o depresie presupune pe lâng? ie?iri necontrolate ?i reducerea capacitatii de concentrare si a atentiei, reducerea stimei si increderii de sine, idei de vinovatie si lipsa de valoare, viziune trista si pesimista asupra viitorului, idei sau acte de auto-vatamare sau suicid, somn perturbat, apetit diminuat.

De aceea, instan?a constat? c? pârâta reclamant? nu prezint? un pericol pentru minor? din cauza vreunei boli psihice.

Fa de acestea, instan?a constat? c? este în interesul superior al minorei, a?a cum prevede art.2 alin.2 din Legea 272/2004, ca ea s? fie crescut? în continuare de mam?, îns? nu într-un mediu tensionat ci la Buz?u, al?turi de bunicul patern, pensionar,  care o ajut? pe pârâta reclamant?. Instan?a re?ine din referatul de anchet? social? efectuat la Buz?u c? imobilul este proprietatea bunicilor materni, are 4 camere, este dotat ?i utilat corespunz?tor, are central? termic? proprie, iar condi?iile sunt bune de locuit, astfel c? mama ?i minora au asigurate o camer? în care s? locuiasc?, chiar dac? acolo ar sta ?i fratele pârâtei reclamante.

De aceea, instan?a va admite cererea reconven?ional?, va încredin?a pe minora ..., n?scut? la data de ..., provizoriu, spre cre?tere ?i educare mamei, pân? la solu?ionarea irevocabil? a dosarului 5124/4/2011, va încuviin?eaz? ca minora s? locuiasc? cu mama la adresa din municipiul Buz?u, ... ?i va oblig? reclamantul pârât la plata sumei de 350 lei cu titlu de pensie de între?inere, în favoarea minorei ..., n?scut? la data de ..., începând cu data introducerii cererii reconven?ionale, 10.03.2011 ?i pân? la solu?ionarea irevocabil? a dosarului 5124/4/2011. La stabilirea pensie de între?inere se are în vedere veniturile reclamantului pârât pe ultimele 6 luni aflate la dosar fila 113 ?i cota de pân? la ¼ prev?zut? de art. 94 din C.fam.

Deoarece va fi admis? cererea reconven?ional?, instan?a va respinge cererea principal? ca neîntemeiat?, minora fiind încredin?at? mamei provizoriu.

În ceea ce prive?te cererea completatoare prin care reclamantul pârât solicit? evacuarea pârâtei reclamante din imobil, instan?a constat? c? de fapt aceasta m?sur? solicitat? nu are caracter vremelnic ?i reclamantul pârât nu a f?cut dovada c? are proces pe rol cu cap?t de cerere privind evacuarea pârâtei reclamante.

Având în vedere cele expuse mai sus, instan?a va respinge  cererea principal? ca neîntemeiat?.

În baza art. 274 din C.p.civ, va obliga reclamantul s? achite pârâtei suma de 1010 lei cheltuieli de judecat? reprezentând onorariu avocat ?i tax? judiciar? de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE:

Respinge cererea principal? formulat? de reclamantul pârât ..., domiciliat în Bucure?ti, ... împotriva pârâtei reclamante ... domiciliat? în Bucure?ti, ..., Autoritatea Tutelar?- PRIM?RIA SECTOR 4 BUCURE?TI cu sediul in Bucure?ti...

Admite cererea reconven?ional?.

Încredin?eaz? pe minora ..., n?scut? la data de ..., provizoriu, spre cre?tere ?i educare mamei, pân? la solu?ionarea irevocabil? a dosarului 5124/4/2011.

Încuviin?eaz? ca minora s? locuiasc? cu mama la adresa din municipiul Buz?u...

 Oblig? reclamantul pârât la plata sumei de 350 lei cu titlu de pensie de între?inere, în favoarea minorei ..., n?scut? la data de ..., începând cu data introducerii cererii reconven?ionale, 10.03.2011 ?i pân? la solu?ionarea irevocabil? a dosarului 5124/4/2011.

Oblig? reclamantul pârât s? pl?teasc? pârâtei reclamante suma de 1010 lei cheltuieli de judecat?.

Cu recurs în 5 zile de la pronun?are.

Pronun?at? în ?edin public?, azi, 12.05.2011

PRE?EDINTE GREFIER