Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 7386/20.10.2010 din 05.04.2012


Contestaţie împotriva deciziei  de recalculare pensie conform OUG 4/2005, având în vedere utilizarea unui stagiul complet de cotizare de 20 ani

Contestatorul NI a chemat în judecată pe intimata CPMB solicitând anularea deciziei de recalculare a pensiei, emisă în baza OUG 4/2005, având în vedere utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, şi obligarea intimatei la plata diferenţelor de pensie rezultate, având în vedere termenul de prescripţie de 3 ani.

In motivarea cererii sale contestatorul a arătat că recalcularea pensiei sale în baza OUG 4/2005 s-a făcut în mod nelegal de către intimata CPMB, utilizând în mod eronat un stagiu complet de cotizare de 30 ani în loc de 20 de ani în grupa I , contestatorul având în total o vechime de 44 ani 1 lună şi 3 zile din care în grupa I de muncă 25 ani, 9 luni şi 25 zile şi acesta a fost  pensionat în baza Legii 19/2000.

Tribunalul Bucureşti prin Sentinţa civila 7396/20.10.2010 a respins contestaţia ca neîntemeiată întrucât calculul pensiei pe baza unui stagiu de cotizare de 20 ani se poate face numai pentru persoanele care au lucrat cel putin 20 de ani în grupa I de muncă şi care au fost pensionate pentru limită de vârstă anterior intrării in vigoare a Legii 19/2000 , în baza Legii nr 3/1977, ori reclamantul nu se încadrează în această situaţie fiind înscris la pensie în baza Legii 19/2000.

În acest sens s-a pronunţat şi ICCJ prin Decizia nr 40/22.08.2008, ca urmare a admiterii recursului în interesul legii şi prin care a statuat că „stagiul complet de cotizare utilizat la determiniarea punctajului mediu anual pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis în intervalul 1.07.1977  - 31.03.2001 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art 14 din Legea 3/1977”.

Prin decizia civila 127/11.01.2012 a Secţiei a7a CAB a respins ca nefundat recursul formulat de contestator împotriva sentinţei civile de mai sus.

Instanţa superioară a apreciat câ recurentul reclamant nu se regăseşte in situaţia stabilită prin Decizia 40 / 22.09.2008 pronunţată de ICCJ, în dosarul 16/2008, întrucât drepturile de pensie ale  reclamantului  nu s-au deschis în intervalul 1.07.1077 – 31.03.2001 ci ulterior intrării in vigoare a Legii nr 19/2000 , respectiv la 1.09.2004, fiind pe deplin aplicabile acest act normativ.

DOSAR NR.15144 /3/2011

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE,

SENTINTA CIVILA NR.2222

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DE LA 08.03.2012

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: PI

ASISTENT JUDICIAR: ML

ASISTENT JUDICIAR: PL 

GREFIER : LI

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de contestatorul IC în contradictoriu cu intimata CPMB având ca obiect contestaţie calcul CAS.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă intimata reprezentată de consilier juridic lipsind contestatorul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Intimata prin consilier juridic depune la dosar întâmpinare şi un set de înscrisuri.

Nemaifiind alte cererii prealabile de formulat sau excepţii de invocat instanţa acordă cuvântul asupra propunerii de probe.

Intimata prin consilier juridic solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Instanţa, constatând că proba cu înscrisuri este utilă, pertinentă şi concludentă putând duce la dezlegarea pricinii în temeiul dispoziţiilor  articolului  167 din Codul de procedură civilă o încuviinţează. 

Nemaifiind alte cererii prealabile de formulat sau probe de administrat instanţa declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul asupra fondului cauzei. 

Intimata prin consilier juridic solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată pentru motivele din întâmpinare.

 TRIBUNALUL

Deliberând constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 15144/3/2011 reclamantul IC în contradictoriu cu intimata CPMB a formulat contestaţie împotriva modului în care i s-a diminuat cuantumul pensiei ,  solicitând instanţei de judecată sa constate ca perceperea cotei CASS de 5,5 % din întregul cuantum al pensiei este ilegala si, pe cale de consecinţa, sa dispună obligarea paratei la recalcularea pensiei

În motivare arată în decizia de pensionare nu se menţionează obligaţia de plată a  CASS şi mai mult decât atât fiind beneficiarul unei pensii anticipate ,pensia sa a fost diminuată cu 20 % şi consideră că nu poate fi obligat la plata contribuţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului Tribunalul reţine următoarele:

Conform menţiunilor din copia cuponului de pensie aferent lunii ianuarie 2011, de la fila nr. 5 din dosar, rezultă că părţii contestatoare i s-a calculat şi reţinut CASS în valoare de 44 lei, aferent pensiei de 794 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin.2 lit. h din Legea nr. 95/2006 astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 107/2010, sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi: h pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei.

Aşadar, categoria de pensionari, pentru care plata CASS este suportată din alte surse, este restrânsă doar la pensionarii care au venituri din pensii mai mici de 740 lei, ceea ce înseamnă că pensionarii care au venituri din pensii mai mari de 740 lei trebuie să achite CASS.

Tribunalul face menţiunea că această categorie este restrânsă pentru că anterior modificării actului normativ prin OUG nr. 107/2010, dispoziţiile art. 213 alin.2 lit. h din Legea nr. 95/2006 erau în sensul că sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi: h) pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit.

Aşadar, dacă în vechea reglementare toţi pensionarii erau asiguraţi cu plata contribuţiei din alte surse pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit, în actuala reglementare doar pensionarii cu venituri mai mici de 740 lei beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile legii.

În speţă, pensia contestatorului depăşeşte limita menţionată, fiind în valoare brută de 806 lei, conform menţiunilor din talonul privind plata pensiei aferente lunii ianuarie 2011.

Conform dispoziţiilor art. 257 alin. 22 din Legea nr. 95/2006 modificată prin OUG nr. 107/2010, pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).

Potrivit dispoziţiilor art. 259 alin.2 din Legea nr. 95/2006,  contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.

Din interpretarea gramaticală a acestei prevederi legale rezultă că se aplică cota de contribuţie asupra întregului venit din pensie, în cazul care în care valoarea pensiei depăşeşte suma de 740 lei, pentru că altfel nu se impunea efectuarea menţiunii din ultima teză fiindcă ar fi fost un nonsens.

Ultima teză conţinută de textul de lege de mai sus confirmă faptul că aplicarea cotei de CASS se face la valoarea întregului venit din pensie, însă limitarea impusă este aceea ca prin acest procedeu legal să nu se ajungă la o pensie sub limita de 740 lei(limită până la care cei care realizează venituri de pensie până la acest nivel de 740 lei sunt asigurate cu plata contribuţiei din alte surse, conform art.213 alin.2 lit. h din Legea nr. 95/2006 modificată prin OUG nr. 107/2010).

Prin urmare, cota de CASS se aplică la întregul venit din pensie  şi este datorată de pensionarii care realizează venituri din pensia mai mari de 740 lei.

Tribunalul face precizarea că punctul de vedere anterior menţionat este susţinut şi de dispoziţiile OUG nr. 117/2010.

Astfel, conform dispoziţiilor art. 2969 din Legea nr. 571/2003 Ordonanţei de urgenţă nr. 117/2010 din 23/12/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010, pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.

Dacă nu s-ar fi aplicat asupra tuturor veniturilor atunci nu s-ar mai fi impus ultima teză.

Pentru motivele de fapt şi de drept anterior expuse, se va dispune respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge acţiunea, formulată de contestatorul IC  domiciliat în Bucureşti,  str., nr., bl.  sc., ap. , ap. ,  în contradictoriu cu intimata CPMB cu sediul în Bucureşti, sector , str.  nr. , ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată  în şedinţă publică azi, 08.03.2012

PresedinteAsistent jud Asistent jud

IPMLLP

Grefier

LI

Red jud PI.

Com 2  exemplare 2012