Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 882 din 01.02.2012


Dosar nr. ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTOR 4 BUCURE?TI

SEC?IA CIVIL?

--------------*-------------

SENTIN?A CIVIL? NR. ...

?EDIN?A PUBLICA DIN DATA DE 1.02.2012

INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE:  ...

GREFIER:  ...

Pe rol solu?ionarea cauzei civile privind pe reclamanta-pârât? ...  ?i pe pârâtul-reclamant ..., având ca obiect partaj bunuri comune ?i a cererii conexe formulat? de reclamanta ...în contradictoriu cu pârâ?ii ... ?i ..., având ca obiect partaj bunuri comune.

Dezbaterile au avut loc în ?edin?a public? din data de 18.01.2012 ?i au fost consemnate în încheierea de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a a amânat pronun?area la data de 25.01.2012 din lips? de timp pentru deliberare. La data de 25.01.2012 pronun?area a fost amânat? din nou pentru data de 1.02.2012 când s-a pronun?at urm?toarea hot?râre.

I N S T A N ? A ,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti la data de 16 august 2010 reclamanta ... a chemat în judecat? pe pârâtul ..., solicitând desfacerea c?s?toriei din vina pârâtului, revenirea sa la numele purtat anterior, încredin?area minorei ... c?tre aceasta spre cre?tere ?i educare, obligarea pârâtului s? contribuie la cre?terea ?i educarea minorei cu o pensie de între?inere în func?ie de salariul minim pe economie, începând cu data introducerii ac?iunii ?i pân? la majoratul copilului, partajul apartamentului nr. .... situat în Bucure?ti, ... sector 4 ?i  evacuarea pârâtului din acest imobil pân? la partajarea sa. S-a solicitat ?i obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecat?.

În motivarea cererii reclamanta a precizat c? sunt c?s?tori?i din 1 iunie 2004 iar continuarea c?s?toriei a devenit imposibil?. Reclamanta a mai precizat c? au mai fost c?s?tori?i o dat?, c?s?torie ce a fost desf?cut? prin sentin?a civil? nr. .../1998 a Judec?toriei Sector 4 Bucure?ti, minora fiind încredin?at? acesteia spre cre?tere ?i educare.

În drept au fost invocate dispozi?iile art. 37 alin. 2, art. 38, art. 40, art. 42, art. 86, art. 94 ?i art. 107 C.Fam.

În dovedire, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri ?i proba testimonial?.

În sus?inerea cererii reclamanta a depus certificatul de c?s?torie, copia c?r?ii sale de identitate ?i copia certificatului de na?tere al minorei.

La termenul din 15 octombrie 2010 reclamanta a depus o cerere precizatoare prin care a solicitat s? se constate c? apartamentul supus partajului a fost dobândit în timpul c?s?toriei prin contribu?ia sa exclusiv?, solicitând ?i atribuirea acestuia.

În drept au fost invocate dispozi?iile art. 673 ?i urm. C.p.c.

Prin aceea?i cerere reclamanta a indicat o valoare estimativ? a imobilului, de ...lei.

La acela?i termen pârâtul a depus întâmpinare ?i cerere reconven?ional?, prin care a solicitat încredin?area minorei c?tre acesta spre cre?tere ?i educare, atribuirea folosin?ei imobilului supus partajului cu obligarea sa la plata unei sulte c?tre reclamanta-pârât?, respingerea cap?tului de cerere privind evacuarea sa din domiciliul conjugal ?i obligarea reclamantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecat?.

În motivare, pârâtul-reclamant a precizat c? a mai existat o ac?iune de divor?, proces în care minora i-a fost încredin?at? spre cre?tere ?i educare dar ac?iunea respectiv? s-a stins în apel prin împ?care.

În drept au fost invocate dispozi?iile art. 115-119 C.p.c. raportat la art. 42 alin. 1 C.Fam.

În dovedire, pârâtul-reclamant a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul reclamantei-pârâte, proba testimonial?, efectuarea unei anchete sociale ?i a unei expertize pre?uitoare cu privire la imobilul supus partajului.

În sus?inerea celor de mai sus, pârâtul-reclamant a depus la dosar copia sentin?ei civile nr. ...din 6 iulie 2007 pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti, copia deciziei civile nr. ...din 7 ianuarie 2008 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia a IV a Civil?, copia contractului de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ...din 6 mai 1996 la Biroul Notarului Public ....

În ?edin?a public? din 15 octombrie 2010 pârâtul-reclamant a precizat c? solicit? constatarea unor cote egale de contribu?ie la dobândirea apartamentului, precizare de care s-a luat act prin încheiere.

Cererea principal? a fost timbrat? cu o tax? judiciar? de timbru de 1655 lei iar pentru diferen?a de 7200 lei, reclamanta-pârât? a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma scutirii de plata taxei în temeiul art. 6 ?i 8 din OUG nr. 51/2008 conform încheierii pronun?ate de instan în Camera de Consiliu în data de 5.11.2010.

?i pârâtul-reclamant a beneficiat de ajutor public judiciar în temeiul art. 6 ?i 8 din OUG nr. 51/2008, prin încheierea pronun?at? în Camera de Consiliu în data de 12 ianuarie 2011 în dosarul nr. .../4/2010/a1 ?i încheierea pronun?at? la data de 21-12.2011 în dosarul de fa, dispunându-se scutirea sa de plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 5396 lei aferent? cererii reconven?ionale.

La dosar s-au mai depus, în copie, sentin?a civil? nr. .../14 octombrie 1996 pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti, sentin?a civil? nr. ... din 8 ianuarie 1998 pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti, sentin?a civil? nr. .../27.06.2007 pronun?at? de aceea?i instan, sentin?a civil? nr. .../2.11.2010 pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti, precum ?i alte înscrisuri.

Prin sentin?a civil? nr. .../2.02.2011 pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti în dosarul nr. .../4/2010 s-a admis în parte cererea principal?, s-a admis cererea reconven?ional?, s-a declarat desf?cut? c?s?toria încheiat? între p?r?i la data de 1.06.2004 prin divor? din culp? comun?, s-au dispus revenirea reclamantei-pârâte la numele „...” purtat înainte de c?s?torie, încredin?area minorei c?tre pârâtul-reclamant ?i obligarea reclamantei-pârâte la plata unei pensii de între?inere în favoarea minorei iar în privin?a partajului s-a luat m?sura disjungerii.

Pentru continuarea judecii cu privire la partaj s-a format dosarul de fa, nr. ....

La termenul din 18.05.2011 reclamanta-pârât? a depus cerere modificatoare prin care a solicitat s? se constate c? apartamentul supus partajului a fost dobândit, conservat ?i între?inut numai prin eforturile sale ?i s? se dispun? atribuirea imobilului c?tre aceasta f?r? obligarea sa la plata unei sulte sau, în subsidiar, cu obligarea sa la plata unei sulte corespunz?toare unei cote de contribu?ie de 10% a pârâtului-reclamant.

În motivare reclamanta-pârât? a învederat c? în timpul unei c?s?torii anterioare, în anul 1986, i s-a repartizat cu chirie un apartament situat în Bucure?ti, str. ... nr. 21 sector 4 iar la divor? i-a fost atribuit beneficiul acelui contract.  Reclamanta-pârât? a mai învederat c? a fost c?s?torit? cu pârâtul-reclamant în perioada mai 1992-ianuarie 1998 ?i în iunie 2004 s-a rec?s?torit cu acesta, c?s?toria fiind desf?cut? prin divor? conform sentin?ei nr. .../2011. S-a mai învederat c? apartamentul din str. ... a fost cump?rat în anul 1995, în timpul primei c?s?torii, cu plata pre?ului în rate, f?r? vreo contribu?ie din partea pârâtului-reclamant, o parte din bani fiind împrumuta?i, o alt? parte, primi?i de la mama acesteia, iar la scurt timp acest imobil a fost vândut ?i a fost achizi?ionat apartamentul supus partajului. Reclamanta-pârât? a subliniat c? dobândirea apartamentului s-a f?cut numai din veniturile sale ?i din împrumuturile contractate personal, conservarea ?i între?inerea acestuia s-au f?cut, de asemenea, numai prin contribu?ia acesteia, de la data dobândirii pân? în prezent apartamentul fiind renovat de 3 ori. De asemenea, a sus?inut c? pârâtul-reclamant nu a realizat niciodat? venituri din munc? salarizat? sau ocupa?ii liberale, nefiind angajat, ?i a periclitat siguran?a financiar? a familiei deoarece a fost amendat de nenum?rate ori. A mai sus?inut c? pârâtul-reclamant a locuit sporadic în acest apartament în perioada 1996-2004 iar valoarea apartamentului a crescut ca urmare a celor 3 renov?ri efectuate în decursul timpului.

În dovedire reclamanta-pârât? a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu expertiz?, proba cu interogatoriul pârâtului-reclamant ?i proba testimonial?.

În temeiul art. 167 C.p.c. instan?a a încuviin?at pentru ambele p?r?i, la termenul din 1.06.2011, proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu, proba testimonial? (câte doi martori pentru fiecare) ?i proba cu expertiz? imobiliar? pentru identificarea ?i evaluarea apartamentului, precum ?i pentru a se stabili dac? poate fi partajat în natur?.

Expertiza tehnic? a fost efectuat? de expertul ..., specializat în construc?ii civile ?i industriale, evaluare proprieti imobiliare iar în cursul judecii s-au depus copiile mai multor înscrisuri. De asemenea, au fost audia?i martorii ...?i s-a procedat la administrarea probei cu interogatoriul p?r?ilor. În ?edin?a din 7.12.2011 pârâtul-reclamant a renun?at la audierea celui de-al doilea martor încuviin?at.

La data de 7.06.2011 a fost înregistrat? pe rolul Judec?toriei Sector 4 Bucure?ti sub nr. .../4/2011 cererea de partaj formulat? de reclamanta ...în contradictoriu cu ... ?i ..., prin care s-a solicitat atribuirea apartamentului nr. ... situat în Bucure?ti, str. ...sector 4 c?tre pârâtul-reclamant ... pe considerentul c? acesta îi datoreaz? suma de ..., plus cheltuielile de executare, iar executarea silit? pentru acea crean nu poate continua deoarece imobilul este bun comun.

În drept au fost invocate dispozi?iile art. 242, art. 274, art. 493, art. 595, art. 673 ind. 1 – art. 673 ind. 14 C.p.c, art. 728 ?i urm. C. Civil.

În dovedire reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri ?i proba cu expertiz?.

Cererea nu a fost timbrat? iar în sus?inerea acesteia nu s-a depus niciun înscris.

Pârâta ... a depus întâmpinare prin care a învederat existen?a dosarului nr. ... pe rolul Judec?toriei Sector 4 Bucure?ti ?i a invocat lipsa calitii sale procesuale pasive.  Pârâta a precizat c? nu este posibil? atribuirea apartamentului c?tre fostul s?u so? deoarece acesta nu are venituri, solicitând judecarea cauzei în lips?.

...a depus r?spuns la întâmpinare prin care a invocat excep?ia de litispenden f?când referire la dosarul nr. ....

La termenul din 19.10.2011 s-a dosarul nr. .../4/2011 a fost trimis la completul învestit cu solu?ionarea dosarului nr. ... pentru discutarea excep?iei.

Excep?ia de litispenden, calificat? excep?ie de conexitate, a fost admis? prin încheierea de ?edin din 7.12.2011, constatându-se existen?a unei strânse leg?turi între obiectele celor dou? ac?iuni ?i identitate par?ial? de p?r?i, dosarul nr. .../4/2011 fiind ata?at la dosarul nr. ....

De?i a fost citat? cu men?iunea de a timbra cererea cu o tax? de timbru de 3% din valoarea bunului supus partajului reclamanta din cererea conex? nu a depus la dosar dovada achit?rii taxei de timbru ?i nici precizare cu privire la valoarea de circula?ie a imobilului pentru a se putea stabili cuantumul exact al taxei datorate, astfel încât instan?a a invocat din oficiu excep?ia de netimbrare.

La data de 1.02.2012 s-a depus la dosar adresa nr. 1485/25.01.2012 emis? de OCPI Serviciul de Publicitate Imobiliar? Sector 4 Bucure?ti.

Examinând cu prec?dere excep?ia de netimbrare invocat? din oficiu cu privire la cererea conex?, instan?a o consider? întemeiat?, pentru urm?toarele considerente:

Potrivit art. 3 lit. c din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, cererile de partaj se timbreaz? cu o tax? judiciar? variabil?, în cuantum de 3% din valoarea masei partajabile, iar potrivit art. 2 alin. 3 din aceea?i lege, valoarea la care se calculeaz? taxa de timbru este cea declarat? în cerere.

În cauza de fa cererea formulat? de ...nu cuprinde nicio men?iune cu privire la valoarea bunului a c?rui împ?r?ire se solicit?, motiv pentru care, în conformitate cu art. 36 din Ordinul nr. 760C/1999 al Ministerului Justi?iei cu privire la Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 146/1997, instan?a i-a pus în vedere prin cita?ia emis? pentru termenul din 7.12.2011, s? indice valoarea obiectului cererii.

Cum reclamanta nu a depus la dosar nicio precizare ?i nici dovada de achitare a vreunei taxe judiciare de timbru iar, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxa de timbru trebuia pl?tit? anticipat, sunt pe deplin aplicabile dispozi?iile art. 36 din Ordinul nr. 760C/1999 al Ministerului Justi?iei ?i cele ale art. 20 alin.3 din Legea nr. 146/1997. Potrivit art. 36 din Ordin, dac? reclamantul nu furnizeaz? datele necesare pentru stabilirea taxei, cererea se anuleaz? iar potrivit art. 20 alin. 3 din lege în caz de neplat? a taxei judiciare de timbru intervine sanc?iunea nulitii cererii, independent de existen?a unei v?t?m?ri.

Fa de cele expuse, instan?a urmeaz? s? admit? excep?ia de netimbrare a cererii ?i s? anuleze cererea conex? ca  netimbrat?.

Analizând pe fond cererea principal? în raport de mijloacele de prob? administrate în cursul judecii instan?a re?ine c? p?r?ile au dobândit apartamentul nr. 39 situat în Bucure?ti, ... sector 4 la data de 6.05.1996 (dat? la care erau c?s?tori?i) prin contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. 413/1996 de notarul public .... Conform acestui contract, pre?ul imobilului a fost de ... rol iar plata acestuia s-a f?cut la data autentific?rii actului.

Din adresa nr. .../25.01.2012 emis? de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, Serviciul Publicitate Imobiliar? Sector 4 rezult? c? apartamentul supus partajului nu figureaz? cu num?r cadastral înscris în cartea funciar? iar contractul de vânzare-cump?rare mai sus men?ionat a fost transcris la data de 14.05.1996 sub nr. ...

Prin raportul de expertiz? întocmit în cauz? de expertul tehnic ... s-a stabilit c? apartamentul (nr. ... din Bucure?ti, str. .... sector 4) este situat într-un bloc de 4 etaje, cu structura de beton armat ?i acoperi?ul tip teras?, are podea din parchet ?i mozaic ?i o valoare de circula?ie de ... lei. Re?inând c? apartamentul nu este decomandat, expertul a stabilit c? acesta nu poate fi partajat în natur?.

Referitor la rela?iile dintre p?r?i în decursul timpului, din înscrisurile depuse la dosar rezult? c? p?r?ile au fost c?s?torite în perioada 9.05.1992-21.09.1998 (data r?mânerii irevocabile a sentin?ei de divor?, nr. .../8.01.1998, pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti în dosarul nr. ..../1997) ?i în perioada 1.06.2004-16.05.2011 (data r?mânerii irevocabile a sentin?ei nr. .../2.02.2011 pronun?at? de Judec?toria Sector 4 Bucure?ti în dosarul nr. .../4/2010).

Având în vedere faptul c? încheierea contractului de vânzare-cump?rare cu privire la apartamentul men?ionat mai sus a avut loc în timpul primei c?s?torii dintre p?r?i, fa de dispozi?iile art. 30 C.Fam ce instituie prezum?ia comunitii de bunuri pentru toate bunurile dobândite de oricare dintre so?i în timpul c?s?toriei, prezum?ie ce nu a fost comb?tut? în cauza de fa prin probele administrate, instan?a re?ine c? imobilul-apartament situat în Bucure?ti, ... ap. ... sector 4, este de?inut în codev?lmie de p?r?i ca bun comun.

În ceea ce prive?te contribu?ia reclamantei-pârâte ?i a pârâtului-reclamant la dobândirea imobilului, instan?a re?ine c? niciuna dintre p?r?i nu a indicat ?i alte bunuri comune în afara apartamentului men?ionat mai sus ?i nici nu s-au depus probe cu privire la alte bunuri comune, astfel încât cotele de contribu?ie urmeaz? a fi stabilite în raport de gradul de participare a p?r?ilor la achizi?ionarea apartamentului supus partajului.

Întrucât pre?ul pl?tit de p?r?i pentru locuin?a din Bucure?ti, str. ... sector 4 în data de 6.05.1996 a fost de ...Rol iar pre?ul încasat de ace?tia, cu doar câteva zile înainte (30.04.1996), din vânzarea unui alt apartament, situat în Bucure?ti, str. ... nr. ...sector 4, a fost tot de ...Rol, conform contractului  autentificat sub nr. .../30.04.1996 de notarul public ..., se prezum? c? achizi?ionarea apartamentului supus partajului s-a f?cut din suma de bani primit? în schimbul apartamentului vândut.

În ceea ce prive?te apartamentul vândut de p?r?i, în contractul autentificat sub nr. .../1996 la BNP ... se men?ioneaz? c?  imobilul respectiv a fost dobândit de la SC AVL Berceni SA în anul ... prin contract de vânzare-cump?rare cu plata în rate, pre?ul fiind achitat integral la data de 22.04.1996. Plata integral? din 22.04.1996 este recunoscut? ?i de SC AVL Berceni SA printr-o adres? din 22.04.1996 (nr. ...) trimis? reclamantei-pârâte.

De?i li s-a pus în vedere s? depun? la dosar toate înscrisurile de care în?eleg s? se foloseasc?, p?r?ile nu au prezentat instan?ei copia contractului de vânzare-cump?rare încheiat cu SC AVL Berceni SA ori alte acte din care s? rezulte perioada exact? în care s-au pl?tit ratele pentru achitarea pre?ului imobilului din Bucure?ti, str. ... nr. .... sector 4 ?i provenien?a sumelor folosite pentru plile respective.

Dat fiind c? p?r?ile erau c?s?torite în perioada 1995-1996 se prezum? c? ambii so?i au contribuit în mod egal la plata pre?ului acelui apartament. A?adar, ?i contribu?iile acestora la plata pre?ului apartamentului supus partajului sunt egale, în m?sura în care suma de ...Rol a provenit din vânzarea apartamentului bun comun dobândit de p?r?i prin contribu?ii egale.

Faptul c? apartamentul din str. ... nr. 21 bl. 19 ap. 35 sector 4 ar fi fost repartizat reclamantei-pârâte cu chirie de la locul de munc? nu prezint? relevan, stabilirea cotei de contribu?ie f?cându-se în func?ie de provenien?a sumelor folosite pentru achizi?ionarea apartamentului ?i pentru suportarea sarcinilor c?sniciei nu în func?ie de persoana vânz?torului sau de rela?ia dintre chiria?ul-cump?r?tor ?i locator.

De asemenea, nu prezint? relevan eventualele diferen?e existente între veniturile p?r?ilor ulterioare anului 1998 cât? vreme pre?ul imobilului a fost achitat integral în anul 1996. Din înscrisurile depuse la dosar nu rezult? care au fost veniturile p?r?ilor perioada în care s-au pl?tit ratele cu privire la primul apartament ?i pre?ul celui de-al doilea apartament (1992-1996). Pe de alt? parte, achitarea între?inerii sau efectuarea unor lucr?ri de conservare ?i de renovare a imobilului nu determin? stabilirea unor contribu?ii diferen?iate.

Depozi?iile martorilor sunt contradictorii, martorul ...sus?inând c? pârâtul-reclamant a avut o contribu?ie mai mare la cump?rarea apartamentului din str. ... deoarece avea venituri mult mai mari decât veniturile reclamantei-pârâte iar martorul ..., c? reclamanta-pârât? a primit de la fratele s?u o sum? de bani pentru a cump?ra apartamentul din str. ....  De asemenea, martora ...a declarat c? reclamanta-pârât? a primit de la mama ?i de la fratele s?u o sum? de bani necesar? pentru cump?rarea apartamentului din str. .... Niciunul din martorii ... ?i ...nu a indicat cuantumul sumei primite de reclamanta-pârât? iar la dosar nu a fost depus niciun înscris care s? confirme depozi?iile martorilor. Având în vedere faptul c? martorii nu au asistat la predarea efectiv? a banilor c?tre reclamanta-pârât? iar conform sus?inerilor acestora, aspectele relatate le-au fost aduse la cuno?tin de reclamanta-pârât? sau de rudele acesteia (fie de mam?, fie de fratele reclamantei-pârâte), în lipsa altor mijloace de prob? certe ?i concludente, nu se poate re?ine o contribu?ie de 100% în favoarea reclamantei-pârâte cum a solicitat aceasta prin cererea de chemare în judecat?, astfel cum a fost precizat?.

Cum potrivit art. 728 C.Civ nimeni nu poate fi obligat a r?mâne în indiviziune iar potrivit concluziilor raportului de expertiz? imobilul supus partajului în cauza de fa nu este comod partajabil în natur? în temeiul art. 673 ind. 10 C.p.c. va dispune sistarea st?rii de proprietate comun? dev?lma prin atribuirea apartamentului c?tre reclamanta-pârât?, aceasta f?când dovada c? are posibilitile financiare necesare pentru a pl?ti sulta în timp ce pârâtul-reclamant nu are niciun venit. Reclamanta este îndreptit? la atribuire ?i pentru faptul c? a pl?tit între?inerea pentru imobil.

Sus?inerile reclamantei-pârâte privind efectuarea de c?tre aceasta, f?r? contribu?ia pârâtului-reclamant, a unor îmbun?tiri la imobil, nu pot fi asvute în vedere de instan în lipsa unor probe certe în acest sens. Mai mult, martorul ...a declarat c? l-a înso?it pe pârâtul-reclamant al cump?r?turi ?i l-a v?zut pl?tind contravaloarea materialelor necesare renov?rii.

În temeiul art. 673 ind. 10 alin. 4 C.p.c., instan?a va dispune obligarea reclamantei-pârâte la plata sumei de ... lei c?tre pârâtul-reclamant cu titlu de sult? ?i va stabili un termen de plat? a sultei de 6 luni de la data r?mânerii irevocabile a hot?rârii, apreciind c? termenul respectiv este rezonabil în raport de posibilitile financiare ale reclamantei-pârâte.

În temeiul art. 50 ind. 2 din OUG nr. 51/2008, conform c?ruia, în situatia în care, prin hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?, beneficiarul ajutorului public dobânde?te bunuri sau drepturi de crean a c?ror valoare, respectiv cuantum, depe?te de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public, p?r?ile vor fi obligate s? restituie în favoarea statului ajutorul public judiciar de care au beneficiat în acest proces: reclamanta-pârât?, suma de ... lei iar pârâtul-reclamant, ... lei.

De asemenea, în temeiul art. 274 ?i art. 276 C.p.c. pârâtul-reclamant va fi obligat s? pl?teasc? reclamantei-pârâte suma de 2000 lei cu titlul de cheltuieli de judecat?, reprezentând o parte din onorariul de avocat pl?tit de reclamanta-pârât?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE

Admite în parte cererea principal? formulat? de reclamanta-pârât? ... domiciliat? în Bucure?ti, sector 4, ... ap. .... în contradictoriu cu pârâtul-reclamant ..., domiciliat în Bucure?ti, sector 4, ... ap. .....

Admite în parte cererea reconven?ional? formulat? de pârâtul-reclamant ... în contradictoriu cu reclamanta-pârât? ....

Admite excep?ia de netimbrare invocat? cu privire la cererea conex?.

Anuleaz? cererea conex?, de partaj, formulat? de ..., cu sediul în Bucure?ti, sector ..., în contradictoriu cu ... ?i ...,  ca netimbrat?.

Constat? c? reclamanta-pârât? ?i pârâtul-reclamant au avut cote egale de contribu?ie la dobândirea apartamentului nr. ... situat în Bucure?ti, ... sector 4, evaluat de expertul ... la suma de ... lei.

Dispune sistarea st?rii de coproprietate prin atribuirea apartamentului c?tre reclamanta-pârât?.

Oblig? reclamanta-pârât? s? pl?teasc? pârâtului-reclamant o sult? de ... lei în termen de 6 luni de la r?mânerea irevocabil? a prezentei hot?râri.

Oblig? pârâtul-reclamant s? pl?teasc? reclamantei-pârâte suma de ... lei cu titlul de cheltuieli de judecat?.

Oblig? reclamanta-pârât? s? restituie ajutorul public judiciar în cuantum de ... lei de care a beneficiat în cursul acestui proces.

Oblig? pârâtul-reclamant s? restituie ajutorul public judiciar în cuantum de ... lei de care a beneficiat în cursul acestui proces.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public?, ast?zi 1.02.2012.

PRE?EDINTE,  GREFIER,

7

Domenii speta