Plângere prev. de art. 278/1 C.p.p.

Sentinţă penală 517 din 29.02.2012


R O M Â N I A

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI-SEC?IA PENAL?

Dosar nr. ...

SENTIN?A PENAL? NR. 517

?EDIN?A PUBLIC? DE LA 29 FEBRUARIE 2012

INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE –  ...

GREFIER – ….

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti este reprezentat de procuror ....

Pe rol solu?ionarea cauzei penale privind pe petenta ..., în contradictoriu cu intimatul ..., având ca obiect plângere prev. de art. 2781 C.p.p.

Dezbaterile au avut loc în ?edin?a public? de la 22 februarie 2012, fiind consemnate în încheierea de ?edin de la acea dat?, ce face parte integrant? din prezenta sentin. Având nevoie de timp pentru a delibera, instan?a a amânat pronun?area pentru termenul din 29 februarie 2012, când a hot?rât urm?toarele:

I N S T A N ? A

Deliberând, constat? c? la data de 21.11.2011 a fost înregistrat? pe rol plângerea formulat? de petenta ..., în contradictoriu cu intimatul ..., împotriva Rezolu?iei nr.... din 28.03.2011 emis? de procurorul din cadrul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti, men?inut? prin Rezolu?ia nr.... din 09.09.2011 emis? de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti.

În motivare petenta a ar?tat c? solicit? admiterea plângerii, desfiin?area rezolu?iei nr. ... din data de 28.03.2011 ?i în temeiul disp. art.2781 alin.8 lit.b C.p.p., trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urm?ririi penale.

Criticile aduse rezolu?iei de neîncepere a urm?ririi penale atacate sunt urm?toarele:

1. În fapt, la data de 23.09.2005 între subscrisa ?i ... au fost stabilite rela?ii comerciale, fiind încheiat contractul nr. ... având ca obiect vânzare-cump?rare de m?rfuri, modalitatea de plat? fiind stabilit? în conformitate cu art. 7 din contractul sus evocat, respectiv "fila ... in valoare de ... EUR, cu scaden?a la 17.10.2005, în momentul semn?rii contractului ?i fila ... în valoare de ... EUR cu scaden?a la 31.10.2005, în momentul semn?rii contractului".

2. Cu toate acestea, ... nu a respectat modalitatea de plata sus rubricat?. Abia dup? emiterea facturilor de c?tre subscrisa, administratorul societii cocontractante, numitul ..., le-a înmânat trei file ... completate ?i semnate de c?tre acesta, asigurându-i c? exist? suficient disponibil în vederea decont?rii sumelor respective.

3. La momentul pred?rii-primirii instrumentelor de plat?, de comun acord cu administratorul emitentului ?i la solicitarea acestuia, s-a stabilit data introducerii la plat? a celor 3 file .... Acestea sunt identificate astfel: seria ... cu suma de ... lei; seria ... cu valoarea de ... lei ?i cea având seria ... ?i valoarea de ...lei.

4. La momentul introducerii la plat? a celor 3 file ..., aceasta a fost refuzat?, motivându-se lipsa total? a disponibilului, unitatea bancar? comunicând ca tr?g?torul se afl? în interdic?ie bancar?, filele ... fiind retrase din circula?ie.

5. Astfel fiind, rezolu?ia procurorului de neîncepere a urm?ririi penale fata de numitul ..., administrator al ... sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de în?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 3 ?i 4 C.pen. cu motivarea c? "lipse?te latura subiectiv? a infrac?iunii" este profund eronat?, fiind nesus?inut? de mijloace temeinice de prob?.

6. Din cele 3 pagini ale rezolu?iei, cu privire la cele învederate de c?tre petent?, motivarea rezolu?iei este rezumat? pe jum?tate de pagin?, nefiind luate în considerare sus?inerile subscrisei. Mai mult decât atât, alega?iile privind cunoa?terea de c?tre beneficiari, la momentul emiterii filelor ... a faptului c? nu exista disponibilul necesar acoperirii ...urilor la tras ?i c? ?i-ar fi asumat acest risc apar?in în totalitate numitului ..., audiat în cauz?.

7. Filele ... au fost emise abia dup? ce petenta a facturat marfa livrat? c?tre ..., fiind deja semnate ?i ?tampilate la momentul înmânarii acestora, moment la care nu avea cuno?tin despre lipsa de disponibil, chiar dimpotriv?, au fost asigura?i de existen?a acestuia într-un cuantum suficient acoperirii debitului.

8. Inten?ia de inducere în eroare a existat la momentul înmân?rii filelor ... (în cursul lunii decembrie 2005), mai ales c? la acel moment s-a stabilit, cu acordul numitului ... data la care urmeaz? a le introduce la plat?.

9. Fa de modul în care au în?eles s? stabileasc? cum anume se vor efectua plile, prin art. 7 din contractul nr. .../23.09.2005 este evident c?, f?r? acordul în acest sens, subscrisa nu ar fi procedat la semnarea contractului ?i ar fi evitat orice rela?ii comerciale cu un partener asupra c?ruia ar fi planat un risc major de incapacitate de plat?.

10. A?adar petenta a fost indus? in eroare (modalitatea de plat? stabilit? ini?ial prin contract nu a fost respectat? de GI Sistem SRL) ?i men?inut? în eroare la momentul emiterii ?i înmânarii filelor ..., primind asigur?ri verbale c? exist? acoperire în cont pentru încasare, inten?ia numitului ... de a-i prejudicia fiind evident?.

11. Faptul c? ulterior, fa de al?i parteneri comerciali, SC ... a înteles s?-?i onoreze debitele par?ial sau integral nu este, per se, de natur? a înl?tura inten?ia ca element al laturii subiective, dat fiind faptul c? fa de petent? nu s-a realizat nici m?car o plat? par?ial?, debitul r?mânând în integralitate neachitat, prejudiciul produs fiind în cuantum de ...RON, la care se adaug? penaliti de întârziere.

12. De asemenea, men?iunea procurorului privind pretinsele încerc?ri de diminuare a prejudiciului produs nu a fost substan?iat? în plan probator, fiind cu atât mai inutil? cu cât nu s-a operat nicio plat?.

13. S-a apreciat c? rezolu?ia atacat? are la baz? o activitate de cercetare penal? efectuat? cu superficialitate, nefiind administrate suficiente probe sub aspectul laturii subiective a infrac?iunii de în?el?ciune.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a constat?:

Prin Rezolu?ia nr.... din 28.03.2011 emis? de procurorul din cadrul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti, s-a dispus în temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 alin. 1 lit. d ?i g C.p.p.:

- neînceperea urm?ririi penale fa de ... - administrator al ... sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de în?el?ciune prev. de art. 215 alin. 1, 3 ?i 4 C.pen., deoarece lipse?te latura subiectiv? a infrac?iunii.

- neînceperea urm?ririi penale fa de ... - administrator al ... sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii prev. de art. 84 al. 1 pct. 2 ?i 3 din Legea nr. 59/1934, deoarece a intervenit prescrip?ia r?spunderii penale.

S-au re?inut urm?toarele:

În cursul anului 2005 respectiv 2006, în cadrul Poli?iei Sectorului 4 Serviciul de Investigare a Fraudelor, au fost înregistrate mai multe denun?uri formulate de Banca ..., referitoare la emiterea de c?tre ... a unor ...uri în favoarea mai multor beneficiari, care au fost introduse la plat? ?i refuzate pe motivul lipsei totale de disponibil, tr?g?tor în interdic?ie bancar? ?i ...uri retrase din circula?ie.

În urma actelor premerg?toare efectuate în cauz?, a rezultat urm?toarea situa?ie de fapt: ... este o societate comercial? cu capital privat romanesc, înfiin?at? în anul 2004, cu sediul în Bucure?ti, ..., având ca administrator pe numitul ....

În cursul anului 2005, aceast? societate a desfurat rela?ii comerciale cu mai mul?i parteneri contractuali, plata m?rfurilor achizi?ionate urmând a fi achitat? conform contractelor încheiate ori în?elegerii dintre p?r?i, prin ...uri, bilete la ordin sau numerar.

Din denun?urile formulate rezult? ca ... a emis urm?toarele ...uri, care au fost refuzate la plat?:

- fila ... seria ..., în valoare de 2254,88 lei, în favoarea ...;

- fila ... seria ...în valoare de 5950,73 lei, ...;

- filele ... seria ..., în valoare de 13.284,26 lei; ... seria ...7, în valoare de 3762,09 lei; ... seria ..., în valoare de 2955,13 lei, în favoarea ...;

- fila ... seria ..., în valoare de 5522,04 lei; ... seria ..., valoare 1212,54 lei în favoarea ...;

- fila ... seria ..., valoare 218,46 lei, în favoarea ...;

- fila ... seria ...în valoare de 2401,10 lei, în favoarea ...;

- fila ... seria ..., în valoare de 2162, 69 lei, în favoarea ...;

- fila ... seria ..., în valoare de 4402,46 lei, în favoarea ...;

- ... seria ...în valoare de 1487,59 lei în favoarea ...;

- fila ... seria BB ..., în valoare de 826,94 lei în favoarea ...;

- fila ... seria ...3, în valoare de 1884,33 lei în favoarea ...;

- fila ... seria ..., în valoare de 5379,4 4 lei, în favoarea ...;

- fila ... seria ..., în valoare de 1253 lei, în favoarea ...;

- filele ... seria ..., valoare 19.114,49 lei, ... seria ..., valoare 11.460 lei; ... seria ..., în valoare de 8.904,92 lei, în favoarea ...;

- filele ... seria ...în valoare de 7100 lei; ... seria ...în favoarea ....

Audiat în cauz?, numitul ..., administratorul ..., a declarat c? în calitatea pe care a de?inut-o, a desfurat activitate comercial? cu societile mai sus men?ionate, în favoarea c?rora a emis mai multe ...uri pentru plata produselor achizi?ionate, în vederea realiz?rii obiectului de activitate al societii pe care o administra, respectiv executarea de lucr?ri de tâmpl?rie din aluminiu PVC. A ar?tat c? a colaborat cu societile respective o perioad? de aproximativ 3-4 ani, timp în care rela?iile comerciale au decurs normal, obliga?iile de plat? fiind îndeplinite la timp, modalitatea de achitare a datoriilor fiind cu ...uri ?i bilete la ordin. La semnarea unui contract cu un furnizor nou, pentru a garanta buna desfurare a rela?iilor comerciale ?i pentru a prezenta credibilitate, acesta înmâna partenerului comercial 3-4 ...uri, doar semnate ?i ?tampilate, necompletatate la celelalte rubrici, drept garan?ie, urmând ca acestea s? fie folosite ca instrumente de plat?, prin completarea lor de c?tre beneficiar, pe parcursul execut?rii lucr?rilor de c?tre ... ?i aliment?rii conturilor societii de c?tre beneficiarii lucr?rilor. Administratorul societii emitente a depus copiile unor procese verbale de predare a ...urilor, încheiate în acest sens atât în cursul anului 2004 cât ?i în 2005.

În cursul lunii decembrie 2005, ca urmare a neachit?rii unor datorii c?tre bugetul de stat, conturile societii au fost blocate. ... a informat partenerii comerciali asupra acestui aspect, prin adrese, plile urmând a fi efectuate prin Ordine de plat? ori prin bilete la ordin emise de clien?ii ..., girate în favoarea furnizorilor, copii ale acestor adrese fiind anexate la dosar de c?tre numitul .... În plus, acesta a pus la dispozi?ie un bilan? al societii la 30.06.2006 din care reiese faptul c? firma avea de încasat de la clien?i peste ...RON, în timp ce datoriile se ridicau doar la suma de ...lei.

Din adresa nr. ..., se poate observa ca majoritatea ...urilor au fost introduse în luna decembrie 2005, unele la începutul anului 2006.

Ulterior acestor incidente, ... a depus toate diligen?ele în vederea acoperirii datoriilor, ori cel pu?in a reducerii acestora. În acest sens s-a luat leg?tura cu furnizorii ..., care au formulat r?spunsuri în care î?i motiveaz? pozi?ia. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...?i ... nu se constituie parte civil? în procesul penal împotriva ... ori a reprezentantului acestei societi, datoriile fiind achitate ulterior, prin diferite modaliti de plat?, respectiv bilete la ordin, ordine de plat?, numerar.

De?i s-au trimis adrese ?i c?tre ...?i ... pentru a ob?ine punctul de vedere al reprezentan?ilor acestor societi, nici pân? la aceasta dat? nu s-a primit vreun r?spuns. Din analiza înscrisurilor comerciale care au fost puse la dispozi?ie de cele dou? societi, se constat? ca ... a desfurat rela?ii comerciale cu ace?tia, efectuând ?i pli anterioare.

În ceea ce prive?te datoria înregistrat? la ..., ... sus?ine ca a desfurat rela?ii comerciale cu aceast? firm? înc? din 2004, rulajul financiar atingând suma de ...lei, iar plata aferent? ...urilor în litigiu nu a fost efectuat? deoarece, la rândul s?u, nu ?i-a primit contravaloarea lucr?rilor efectuate de la beneficiarul construc?iei.

Având în vedere aspectele mai sus men?ionate, se apreciaz? c? în cauz? nu sunt întrunite elementele constitutive ale infrac?iunii de în?el?ciune, lipsind latura subiectiv?, respectiv inten?ia de a induce în eroare cocontractantul. Astfel, ...urile au fost emise de numitul ... anterior intr?rii în interdic?ie bancar?, iar beneficiarii au cunoscut în momentul emiterii c? nu exist? disponibilul necesar acoperirii ...urilor la tras ?i ?i-au asumat riscul ca la data înscris? pe ...uri ca dat? a emiterii, alta decât data real?, s? nu existe în cont disponibil.

Mai mult, ... a încercat s? diminueze prejudiciul produs, prin efectuarea mai multor pli, fapt care de asemenea conduce la concluzia c? nu a inten?ionat s? induc? în eroare cocontractan?ii.

Cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii prev. de art. 84 al. 1 pct. 2 ?i 3 din Legea nr. 59/1934 s-a constatat c? în cauz? exist? unul din cazurile în care ac?iunea penal? nu poate fi pus? în mi?care, respectiv a intervenit prescrip?ia r?spunderii penale conform prev. art. 122 al. 1 lit. e din C.p.

Prin Rezolu?ia nr.... din 09.09.2011 emis? de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sector 4 Bucure?ti a fost respins? plângerea formulat? împotriva solu?iei procurorului de caz.

Instan?a apreciaz? c? plângerea este nefondat?. Procurorul a analizat, în raport de probele administrate, faptele care fac obiectul cauzei ?i a pronun?at o solu?ie legal? ?i temeinic?.

Fapta de emitere a unui ... asupra unei institu?ii de credit sau asupra unei persoane, ?tiind c? pentru valorificarea lui nu exist? provizia sau acoperirea necesar?, precum ?i fapta de a retrage, dup? emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a pl?ti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a ob?ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dac? s-a produs o pagub? posesorului ...ului, constituie infrac?iunea de în?el?ciune prev?zut? în art. 215 alin. 4 din Codul penal (a se vedea ?i Decizia Nr. IX din 24 octombrie 2005 pronun?at? în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie

- Sec?iile Unite).

Pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infrac?iunii de în?el?ciune în aceast? modalitate trebuie s? existe inten?ia f?ptuitorului de a desfura o activitate de inducere în eroare; acesta î?i d? seama c? prin aceasta pricinuie?te o pagub?, urmare a c?rei producere o dore?te. De asemenea, latura subiectiv? a infrac?iunii include ?i scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul, a unui folos material injust.

Prin urmare, faptul c? la data introducerii la plat? a filelor ... nu exista disponibil în cont iar suma datorat? nu a fost pl?tit?, nu semnific? automat faptul c? intimatul a avut inten?ia de a o în?ela pe petent?, cu atât mai mult cu cât disponibilitile din conturile societilor comerciale sunt supuse constant fluctua?iilor iar persoana care accept? un ... în alb sau postdatat î?i asum? ?i riscul ca la data introducerii pentru încasare, s? nu existe suficient disponibil în cont.

A?adar, aceste aspecte ar trebui coroborate cu alte mijloace de prob? din care ar putea rezulta existen?a unei ac?iuni de inducere în eroare ?i a inten?iei f?ptuitorului de a-?i induce în eroare partenerul comercial.

Or aceste probe nu exist?, cu atât mai mult cu cât s-a dovedit faptul c? societatea administrat? de ... a avut dificulti financiare în acea perioad?. În cursul lunii decembrie 2005, ca urmare a neplii unor datorii c?tre bugetul de stat, conturile societii au fost blocate. De asemenea, societatea avea de recuperat o sum? important? de la debitori, potrivit bilan?ului din 30.06.2006 (filele 22-26 d.u.p.).

Un alt element din care rezult? lipsa unor ac?iuni de inducere în eroare îl reprezint? faptul c? intimatul a depus ulterior diligen?e în vederea acoperirii sau reducerii datoriilor create partenerilor comerciali, motiv pentru care mai multe societi comerciale nu s-au constituit p?r?i civile în procesul penal.

Totodat?, nerespectarea modalitii de plat? stabilit? prin contract ?i neîndeplinirea obliga?iilor contractuale nu reprezint? fapte prev?zute de legea penal? iar sumele neachitate pot fi recuperate pe calea unei ac?iuni în justi?ie.

Fa de cele expuse anterior, instan?a va respinge ca nefondat? plângerea, în baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedur? penal?.

Se vor men?ine rezolu?ia nr.... din 28.03.2011 emis? de procurorul din cadrul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sector 4 Bucure?ti ?i rezolu?ia nr.... din 09.09.2011 emis? de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sector 4 Bucure?ti.

Se va face aplicarea art.192 alin.2 Cod procedur? penal?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 HOT?RTE:

În baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedur? penal? respinge ca nefondat? plângerea formulat? de petenta ... (cu sediul în ...), în contradictoriu cu intimatul ... (cu domiciliul în ...).

Men?ine Rezolu?ia nr.... din 28.03.2011 emis? de procurorul din cadrul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti ?i Rezolu?ia nr.... din 09.09.2011 emis? de prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti.

În baza art.192 alin.2 Cod procedur? penal? oblig? petenta la plata sumei de ... lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitiv?.

Pronun?at? în ?edin public?, azi, 29 februarie 2012.

PRE?EDINTE GREFIER

6