Cereri

Sentinţă civilă 1319 din 19.04.2011


Judecătoria Moineşti  Sentinţa civilă nr.1319/19.04.2011

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.03.2010 sub ar. de dosar 1255/260/2010 reclamanta C. R. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul C. B. ca instanţa să pronunţe o hotărâre prin care să se perfecteze vânzarea cumpărarea intervenită între părţi şi având ca obiect două terenuri, unul în suprafaţă de 666 mp şi celălalt în suprafaţă de 844 mp şi o casă în suprafaţă de 77 mp.

In motivare a arătat reclamanta că la data de 10.01.2010 a încheiat un act sub semnătură privată intitulat act de vânzare- cumpărare cu pârâtul, act prin care acesta îi vindea bunurile enumerate mai sus.

A mai arătat reclamanta că la data încheierii actului sub semnătură privată vânzătorul a primit suma de 700 lei cu titlul de preţ.

In drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1073-1074 Cod civil.

Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în valoare de 1622 lei.

In susţinerea cererii reclamanţii au depus un set de înscrisuri, respectiv act de vânzare- cumpărare sub semnătură privată, certificat de atestare fiscală, notificare către CB., certificat de atestare fiscală, certificat de moştenitor.

Pârâtele, deşi legal citate, nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au formulat întâmpinare.

Instanţa a admis proba cu înscrisuri pentru reclamanţi, proba testimonială cu doi martori ale căror declaraţii sunt consemnate şi ataşate la dosar, expertize tehnice de specialitate şi interogatoriul pârâtului.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

La data de 10.01.2010 s-a încheiat între C. R. în calitate de cumpărător şi C. B. în calitate de vânzător, s-a încheiat un act de vânzare- cumpărare având ca obiect două terenuri, unul în suprafaţă de 666 mp şi celălalt în suprafaţă de 844 mp şi o casă în suprafaţă de 77 mp situate în Comăneşti, str. Calea Moldovei, nr. 23, jud. Bacău.

In cauză a fost efectuată expertiză care a identificat cele două suprafeţe de teren, ambele fiind stăpânite de reclamantă.

Potrivit art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 „terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute".

1

Conform art. 5 alin. 2 din acelaşi text de lege „în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract", iar potrivit art. 1073 Cod civil „ creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunări".

Având în vedere că părţile au încheiat un act sub semnătură privată ce are ca obiect vânzarea-cumpărarea unui teren este evident că pentru a fi valabil actul acesta trebuie ori să fie încheiat în formă autentică cu acordul tuturor părţilor, ori instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Soluţionând o astfel de cerere instanţa nu doar suplineşte consimţământul părţii care în mod culpabil a refuzat încheierea actului în formă autentică, ci trebuie şi să verifice dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru încheierea valabilă a actului.

Vânzare- cumpărarea este un act translativ de proprietate şi pentru ca transmiterea imediată a dreptului de proprietate să opereze este necesar ca vânzătorul să fie proprietarul lucrului vândut.

Dreptul de proprietate al vânzătorului asupra unui teren poate fi dovedit prin hotărâre judecătorească, act de vânzare cumpărare încheiat în formă autentică, titlu de proprietate eliberat pe numele vânzătorului în baza uneia din legile privind restituirea terenurilor.

în cauza de faţă o astfel de dovadă nu s-a făcut, a fost depus un certificat de moştenitor pentru a atesta că pârâtul este proprietarul bunurilor ce fac obiectul actului de vânzare cumpărare dar conform art. 88 din Legea nr. 36/1995 ,,Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte".

Astfel, certificatul de moştenitor nu este un act care să facă dovada existenţei dreptului de proprietate asupra bunurilor menţionate în cuprinsul său, iar din certificatul de moştenitor aflat la fila 36 dosar rezultă că s-a făcut constatarea în baza altui certificat de moştenitor şi nu în baza vreunui titlu de proprietate.

Certificatul de moştenitor nu face astfel proba dreptului de proprietate respectiv nu constituie o dovadă că bunurile aflate în patrimoniul defunctului i-au aparţinut acestuia în proprietate, care apoi, prin efectul moştenirii au fost transferate în patrimoniul succesorilor.

De asemenea, pronunţând o hotărâre de tipul celei care se solicită prin cererea de chemare în judecată, aşa cum arătat şi mai sus, instanţa suplineşte şi consimţământul părţii care în mod culpabil refuză încheierea actului în forma cerută de lege.

2

Refuzul acestei părţi presupune că partea nu mai este de acord cu încheierea actului, iar din răspunsurile la interogatoriul luat pârâtului rezultă că acesta de fapt este de acord cu perfectarea vânzării recunoscând că a încheiat actul sub semnătură privată şi că este de acord cu admiterea acţiunii.

In concluzie, deoarece din probatoriul administrat în cauză nu s-a făcut dovada că promitentul vânzător este proprietarul bunurilor ce fac obiectul actului sub semnătură privată, rezultând că a fost posesor al acestora până la data încheierii actului, iar în cauză nu există o opunere efectivă a pârâtului la încheierea actului, nefiind necesară suplinirea consimţământului, cererea reclamantei va fi respinsă ca nefondată.

In ce priveşte plata suplimentului la onorariul de expert, având în vedere că prin încheierea din data de 22.03.2011 a fost admisă cererea domnului expert Ghiurcă Mihai şi partea a făcut dovada achitării acestui onorariu, se va dispune efectuarea plăţii către expert.

3