Contraventii

Sentinţă civilă 282 din 07.02.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5218/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 282 Şedinţa publică de la 07 feb..2012

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Constată că pe rolul acestei instanţe s-a înregistrat la data de 22.06.2011, sub nr. 5218/260/2011, plângerea petentului Ţ.I, domiciliat în comuna S, jud. B, formulată în contradictoriu cu intimata IPJ B, Postul de Poliţie Z împotriva procesului verbal de constatare Şi sancţionare a contravenţiei seria AP nr. 2189480/1.06.2011 prin care petentul a solicitat instanţei anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei şi exonerarea sa de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 2000 lei.

în motivare petentul a arătat că la cererea SC G C SRL Z s-a deplasat la Ocolul Silvic M., în partida 962 pentru a încărca în camionul cu nr. de înmatriculare BC 09 YNY şi a transporta la beneficiara N M, materialul lemnos exploatat din această partidă, că după încărcarea în camion a materialului lemnos în cantitatea de 5,77 mc a oprit camionul la capătul drumului forestier de la Ocolul Silvic M, înainte de a intra în drumul judeţean 117 A B.-Z, loc în care au venit agenţii constatatori care i-au solicitat avizul de însoţire a mărfii, la cererea acestora, aducându-le la cunoştinţă faptul că avizul de însoţire a mărfii este întocmit şi urmează să-i fie adus de dl. G I, administratorul SC G C SRL, proprietara materialului lemnos, ceea ce s-a şi întâmplat acesta venind şi prezentând agenţilor constatatori avizul de însoţire primar nr. 7693191 din 1.06.2011, ora 10,30, însă agenţii constatatori nu l-au luat în considerare, au dat ordin să se deplaseze la Ocolul Silvic M pentru a descărca materialul lemnos încărcat în camion, ceea ce s-a şi întâmplat, la punctul de descărcare fiind întocmit şi procesul verbal de constatare a contravenţiei, la ora 10,55. Arată petentul că întrucât avizul de însoţire a mărfii este valabil, conform dispoziţiilor art. 19 alin 1 lit e din Legea 171/2010, fapta contravenţională reţinută ca fiind săvârşită de el nu există şi prin urmare se impune anularea procesului verbal contestat.

în drept, petentul a invocat dispoziţiile Legii 171/2010.

La plângere, petentul a anexat ca şi acte doveditoare: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, avizul de însoţire primar nr. 7963191 din 1.06.2011, extras din Legea 171/2010.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru, potrivit art. 15 lit.i din Legea nr. 146/1997 modificată.

Intimata IPJ B a formulat întâmpinare prin care a arătat instanţei că la momentul opririi în trafic a petentului, acesta transporta material lemnos cu autocamionul cu nr. de înmatriculare BC , pe drumul judeţean 117 A Z-B, fără a avea asupra sa documente de transport şi provenienţă a materialului lemnos, acesta motivând că documentul de provenienţă se afla la dl. G I, administratorul SC G SRL, avizul nefiind prezentat până la momentul întocmirii procesului verbal de constatare a contravenţiei, motiv pentru care, apreciind ca fiind legal şi temeinic întocmit, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţie, a solicitat instanţei respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate de petent. La întâmpinare, intimata a anexat raportul agentului constatator, în cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba cu martorul propus de petent, numitul G. I.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reăne următoarele: Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei silvice seria AP nr.2189480 din 1.06.2011, s-a reţinut în sarcina petentului, de către organele constatatoare din cadrul IPJ B,

2 Postul de Poliţie Z, săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 19 alin 1 lit.b din Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, constând în aceea că în data de 1.06.2011 pe drumul Judeţean 117 A B-Z, la ora 10,55, a transportat cantitatea de 5,82 mc lemn rotund fag, cu auto cu nr. de înmatriculare BC 09 YNY fără a poseda documente de provenienţă Şi însoţire a mărfii. Petentului i s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 2000 lei, conform art. 19 alin 1 lit.b din Legea 171/2010, materialul lemnos fiind confiscat.

Instanţa constată că plângerea este formulată în termenul legal de 15 zile prevăzut de lege,fiind expediată prin poştă instanţei, la data de 17.06.2011.

în ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, instanţa a constatat că acesta a fost încheiat cu respectarea cerinţelor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

în sarcina petentului a fost reţinută o singură contravenţie, în temeiul art. 1 lit. p) din L. nr. 31/2000 Şi s-a aplicat sancţiunea amenzii în cuantum de 2000 lei.

în privinţa forţei probante a procesului verbal, instanţa reţine că prin raportare la jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului trebuie analizat, în fiecare caz în parte, în ce măsură fapta reţinută în sarcina petentului reprezintă o „acuzaţie în materie penală", în sensul art.6 din CEDO. Această analiză se realizează prin prisma a trei criterii alternative: l)dacă textul ce defineşte contravenţia aparţine, conform legii naţionale, dreptului penal, 2) natura faptei, 3)natura şi gradul de severitate al sancţiunii aplicate.

în cauză, transportul materialelor lemnoase fără documente de provenienţă reprezintă o faptă contravenţională şi nu penală. De asemenea, tratamentul sancţionator s-a realizat prin aplicarea unei amenzi în cuantum de 2.000 lei care poate reprezenta o severitate sporită. Pe de altă parte, rolul sancţiunii este unul preventiv şi reparator, iar norma care califică fapta ca şi contravenţie are o sferă largă de aplicare, adresându-se tuturor persoanelor. Motivat de aceste considerente, instanţa reţine că fapta reţinută în sarcina petentului poate fi calificată ca o acuzaţie în materie penală.

Consecinţele calificării faptei drept „acuzaţie în materie penală" sunt: petentul se bucură de prezumţia de nevinovăţie iar sarcina probei incumbă autorităţilor statului.

Analizând susţinerile petentului, coroborat cu declaraţia petentului dată la momentul constatării contravenţiei şi cu depoziţia martorului Gică Ioan, instanţa reţine că la momentul în care a fost oprit în trafic de către agentul constatator, petentul nu avea asupra sa documentul de provenienţă a materialului lemnos, petentul plecând cu camionul încărcat cu materialul lemnos fără a aştepta să-i întocmească documente de provenienţă a materialului lemnos.

Avizul de însoţire primar nr. 7693191 din 1.06.2011 depus de petent în probaţiune face dovada provenienţei legale a materialului lemnos transportat însă petentul a fost sancţionat pentru că nu a avut asupra sa acest document la momentul efectuării transportului, faptă care a fost probată prin depoziţia martorului G I.

Ora înscrisă pe aviz, respectiv 10,30 este ora la care a plecat transportul, fiind înscrisă la rubrica astfel intitulată şi nu ora la care a fost întocmit avizul. Oricum, instanţa reţine că şi în condiţiile în care acest aviz ar fi fost întocmit anterior constatării contravenţiei, sub aspectul existenţei faptei nu ar fi avut nicio importanţă întrucât dispoziţiile art. 19 alin 1 lit b din Legea 171/2010 în temeiul cărora a fost sancţionat petentul sancţionează transportul materialului lemnos fără aviz de însoţire şi nu transportul de material lemnos a cărui provenienţă nu poate fi justificată ceea ce presupune că pentru existenţa contravenţiei este necesar ca materialul lemnos a cărui provenienţă poate fi justificată cu documente legale a fost transportat ca transportatorul să deţine asupra sa, din punctul de încărcare în punctul de sorise, aceste documente.

3

Având în vedere că documentele de provenienţă a materialului lemnos trebuie să însoţească transportul acestora, din punctul de plecare în punctul de sosire, nefiind permisă întocmirea şi prezentarea ulterioară a documentelor de provenienţă, instanţa constată că în cauză a fost pe deplin făcută proba încălcării de către petent a dispoziţiilor art. 19 alin Uit b din Legea 171/2010, astfel cum a fost reţinut în procesul verbal de constatare a contravenţiei.

în ceea ce priveşte sancţiunea principală a amenzii, instanţa constată că petentului i-a fost aplicată o amendă de 2.000 lei, în cuantumul minim prevăzut de lege, corect individualizată în raport de criteriile prevăzute de 21 alin 3 din OG 2/2001.

Cu privire la măsura confiscării materialului lemnos, instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin 1 din Legea 171/2010, fapta contravenţională prevăzută de art. 19 alin 1 lit b din acelaşi act normativ se sancţionează şi cu confiscarea materialului lemnos. Cum instanţa a reţinut ca fiind dovedită de către intimat săvârşirea de către petent a contravenţiei prevăzute de art. 19 alin 1 lit b din Legea 171/2010, măsura confiscării materialului lemnos pentru care nu s-a putut face dovada provenienţei legale apare ca fiind legală, neexistând nici un temei pentru înlăturarea sa.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge ca nefondată plângerea contravenţională formulată de către petent.