Înşelăciunea (art. 215 C.p.)

Sentinţă penală 68/2011 din 11.03.2011


Dosar nr. _________

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 68/2011

Şedinţa publică de la 11 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE _________

Grefier _________

Cu participarea d-lui procuror I.G. din cadrul

Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul P.M., cu ultimul domiciliu în mun. ................, str. Prf. ................ nr. ......, ap ....., judeţul .........,

trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al..1,2,3 Cod penal, parte civilă SC R-S SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru inculpat av. N.J., desemnat din oficiu, lipsind inculpatul şi reprezentantul părţii civile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a restituit de către IPJ ......... – Poliţia oraşului ............. mandatul de aducere şi

procesul verbal din care rezultă imposibilitatea executării (f.104-106) şi procesul verbal de afişare a citaţiei (.88).

Grefierul de şedinţă la dispoziţia instanţei citeşte depoziţiilor date de martorii P.A. şi C.P. în faţa organelor de cercetare penală.

Reprezentantul Parchetului nu mai are cereri în probaţiune şi solicită acordarea cuvântului pe fond.

Avocatul desemnat din oficiu al inculpatului nu mai are cereri de formulat, considerând cauza în stare de judecată.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa declară terminată faza cercetării judecătoreşti, trece la dezbateri şi acordă

cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului prezintă pe larg rechizitoriul, consideră că săvârşirea faptei a fost dovedită. Cere condamnarea inculpatului şi

obligarea la plata despăgubirilor civile pe seama părţii civile, totodată obligarea la plata cheltuielilor avansate de stat.

Avocatul inculpatului nu contestă starea de fapt, încadrarea juridică este corectă şi de necontestat. Cere stabilirea unei pedepse în raport cu g

radul de pericol social al faptei şi aplicarea circumstanţelor atenuante, dat fiind faptul că inculpatul nu are antecedente penale. Totodată cere

aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiţionată, fiind de acord cu despăgubirea părţii civile. Onorariu în sarcina Ministerului de Justiţie.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc înregistrat sub nr.2146/268/2010 la data de 4 august 2010 s-a

dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.M. săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al..1,2,3 Cod penal.

În fapt s-a reţinut în sarcina inculpatului că a declarat că este reprezentant al firmei SC M.2. SRL şi în această calitate a închiriat o

autobetonieră marca ............... de la firma SC R-S SRL ....................

Inculpatul a predat un ordin de plată nevalid şi n-a mai restituit autobetoniera.

La finalizarea cercetărilor penale nu s-a putut prezenta materialul de urmărire penală având în vedere că inculpatul nu a mai putut fi găsit.

Inculpatul a mai fost condamnat în perioada 1991 – 2000 pentru diferite infracţiuni, însă în prezent operează reabilitarea de drept (f.38).

Analizând lucrările dosarului instanţa constată:

Inculpatul susţinând că are calitatea de reprezentant al firmei SC M.2. SRL, la data de 17 august 2009 s-a prezentat la sediul

SC R-S SRL din  ............... a declarat că doreşte să închirieze pentru societatea din ........... o autobetonieră marca ................

Între societăţile SC M.2. SRL şi SC R-S SRL s-a încheiat un contract de închiriere nr.571 din 17.08.2009 pe perioada 20 august 2009 – 20

decembrie 2009, specificându-se că autobetoniera urmează să lucreze în localitatea .........., judetul ............. (f.10-11).

Preţul de închiriere s-a stabilit  la suma de 1.500 lei/lună, facturarea urmând să se facă la fiecare sfârşit de lună iar înainte de livrarea

şi predarea utilajului chiriaşul va preda un cec drept garanţie de plată completat pentru valoarea contractului.

Aşa cum rezultă din declaraţia martorului L.I., angajat în calitate de şofer al SC R-S SRL – în ziua de 19 august 2009 autobetoniera a

fost dusă la ......... şi predată inculpatului, fiind încheiat un proces verbal de predare-primire (f.24-15, 33, 87).

În aceeaşi zi inculpatul a predat un ordin de plată care  provenea de la Unicredit Ţiriac Bank (f.17).

Reprezentanţii SC R-S SRL s-au deplasat cu ordinul de plată emis de inculpat la bancă şi-au dat seama că este vorba de un mijloc

fraudulos de plată fiind semnat şi ştampilat de către inculpat la rubrica băncii.

În ziua de 21 august 2009 L.I., C.P. – directorii vămii şi B.Cs. şi un reprezentant al poliţiei s-au deplasat la .........., judetul ............., unde au

 constatat că utilajul a dispărut iar firma SC M.2. SRL nici nu avea o lucrare de efectuat în acea zonă, fiind induşi în eroare de inculpat (f.9).

În cursul urmăririi penale a fost audiat şi tatăl inculpatului P.A. care a declarat că fiul lui a adus o autobetonieră din  ..............., aceasta fiind

parcată în curtea lui, iar după câteva zile împreună cu un alt bărbat a luat autobetoniera şi a plecat într-o direcţie necunoscută (f.36, 95).

Din adresa Oficiului registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............ administratorul firmei SC M.2. SRL este numitul Z.G., însă firma

se află în dizolvare din data de 8 septembrie 2009, iar administratorul firmei nu mai locuieşte la adresa de domiciliu (f.19, 31, 32).

Din întreg materialul probator instanţa constată că fapta inculpatului P.M., care a indus în eroare pe reprezentanţii firmei SC R-S SRL

................ prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase, în sensul că este reprezentantul SC M.2. SRL şi doreşte să închirieze

autobetoniera ca să efectueze lucrări cu aceasta la .........., judetul ............., aspecte care nu corespund adevărului, întruneşte elementele constitutive

ale infracţiunii de înşelăciune prev.de art.215 alin.1, 3 Cod penal.

Se mai reţine că inculpatul se sustrage de la judecată.

Pentru considerentele de mai sus instanţa urmează să  pronunţe condamnarea inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica instanţa va avea în vedere prev.art.72 şi 52 Cod penal, urmând a se pronunţa

pedeapsa de trei ani închisoare.

Văzând îndeplinite şi condiţiile prev.de art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de

5 ani şi va atrage atenţia inculpatului asupra prev.art.83 Cod penal.

Pe latura civilă SC R-S SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 47.350 lei compusă din contravaloarea autobetonierei marca ...............

seria 632259 în valoare de 25389,50 lei, contravaloarea transportului autobetonierei la .......... în valoare de 1003,36 lei şi chiria neîncasată în sumă de

20962,14 lei (f.54-63).

Se apreciază că aceste pretenţii civile sunt întemeiate şi instanţa va admite acţiunea civilă alăturată acţiunii penale şi în conformitate cu

art.346 Cod procedură penală va obliga  pe inculpat la plata acestor despăgubiri.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prev.art.84 Cod penal.

Cu aplicarea art.191 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul P.M. - fiul lui A. şi M., născut la ................ în mun. ............, judeţul ..............., domiciliat în mun. ................ str.

Prf. ................ nr. ...ap. ...., judeţul ........., cetăţeni a română, posesorul CI seria ..... nr. .... eliberat de Poliţia ................., CNP: ................ –  în baza

art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art. 81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi acordă termen de încercare de 5 ani.

Atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83 Cod penal.

În baza art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească părţii civile SC R.S. SRL , suma de 47.350 lei despăgubiri civile.

Atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 84 Cod penal.

În baza art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească suma de 900 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului ,

din care 200 lei, onorariu apărător din oficiu se avansează din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 martie 2011.

Preşedinte,Grefier,

__________________

Domenii speta