Stabilire paternitate

Sentinţă civilă 3626 din 17.11.2009


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI - JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4851/270/2009 - stabilire paternitate -

Înreg. 30.07.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3626

Şedinţa publică din data de 17.11.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile promovată de reclamanta…………………….. împotriva pârâtului ……………………., având ca obiect stabilire paternitate.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta asistată de avocat ………………. şi pârâtul, personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, întrebată fiind de către instanţă reclamanta precizează că insistă în acţiune.

Pârâtul arată că este de acord cu acţiunea formulată de către reclamantă. Se legitimează cu cartea de identitate seria ….. nr. ……………., CNP-………………….

Avocat …………………… precizează că nu are alte cereri de formulat.

Instanţa, constatând că nu sunt cereri noi de formulat şi probe de administrat, consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat ………………………., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii urmând să se stabilească paternitatea minorului şi să se încuviinţeze ca acesta să poarte numele pârâtului. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâtul, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

- deliberând - 

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanta ……………………..a chemat în judecată pârâtul …………………………, solicitând a se constata că este tatăl minorului ……………………..şi a se încuviinţa ca minorul să-i poarte numele.

Acţiunea a fost legal timbrată cu …. lei şi timbru judiciar de …… lei, iar în motivare se arată că părţile sunt căsătorite, iar anterior căsătoriei au întreţinut relaţii de concubinaj, în urma cărora a rezultat minorul …………………, de îngrijirea căreia s-au ocupat ambii părinţi.

La dosar s-au depus acte din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:

Anterior naşterii minorului reclamanta a convieţuit cu pârâtul, fără a fi căsătoriţi, şi din această convieţuire s-a născut minorul …………………. la data de ……………………. Minorul nu a putut fi recunoscut de către pârât deoarece acesta era militar în termen.

Ulterior, după încheierea stagiului militar, pârâtul s-a întors acasă şi la data de ……………………………. părţile s-au căsătorit, ocupându-se împreună de creşterea şi educarea minorei.

În instanţă, pârâtul precizează că este de acord cu acţiunea formulată de către reclamantă.

Faţă de cele expuse, constatând că pârâtul este tatăl minorului ……………………, se va admite acţiunea în temeiul art. 59 şi 60 al. 3 Cod familie, şi în consecinţă se va stabili că pârâtul este tatăl acestuia.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 64 al. 2 Cod familie, având în vedere şi prevederile art. 62 acelaşi cod potrivit cărora copilul poartă numele de familie comun al părinţilor, se va încuviinţa ca minorul să poarte numele pârâtului, acela de……………………...

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea reclamantei …………………………, domiciliată în com. ……………………., sat …………………. nr…………….., judeţul …………… împotriva ………………., domiciliat în com. ………………., sat ……………., judeţul ………………….

Constată că pârâtul ………………….., fiul lui ……………. şi …………., CNP-…………………….., este tatăl minorului ……………………., născut la …………………….., fiul lui ………………….. şi ……………………, naştere înregistrată sub nr…………………….. la ………………………..

Încuviinţează ca minorul ………………………… să poarte numele tatălui, acela de …………………….

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. L.S.M. – 14.12.2009

Tehnored. L.G. – 14.12.2009

Ex. 4/com. părţi 15.12.2009