Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 462 din 11.02.2011


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7085/270/2010

Înreg.02.11.2010 – plângere contraventionala -

SENTINTA CIVILA NR. 462

Sedinta publica din data de 11.02.2011

 INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte – ….

Grefier – ..

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, formulata de petentul ….. în contradictoriu cu intimatul I.P.J BACAU- Politia …….

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns petentul personal, lipsind intimatul.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta acorda cuvântul pentru formulareaprobatoriilor.

Petentul solicita încuviintarea probei cu înscrisuri, neavând alte probe.

Instanta, în temeiul art. 167Codprocedura civila, încuviinteaza proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat si exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Petentul solicita anularea procesului verbal, politistul l-a oprit si i-a spus initial ca a circulat cu 73 km/h, iar dupa o jumatate de ora i s-a spus ca a circula cu 90 km/h.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 02.11.2010 sub nr. 7085/270/2010, petentul ……, domiciliat în Bacau, str. Energiei nr. 33, sc. C, ap. 13, judetul Bacau, a solicitat în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau - Serviciul Politiei Rutiere, pentru …., cu sediul în ….., anularea procesului-verbal de contraventie seria CC nr. 6607372, încheiat în data de 23.10.2010 de catre intimat, iar, în subsidiar, înlocuirea sanctiunii cu avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca în data de 23.10.2010 circula cu autoturismul ……. dinspre Slanic - Moldova, fiind oprit de un agent de politie care l-a informat ca a circulat cu viteza de 70 km/h, iar dupa o jumatate de ora, acelasi politist i-a prezentat procesul verbal în care se mentiona ca a circulat cu 90 km/h. A mai aratat ca a semnat procesul verbal, însa a afirmat ca va contesta viteza aratata în procesul verbal. Petentul a invocat nulitatea procesului verbal pentru nerespectarea dispozitiilor art. 17 din OG nr. 2/2001.

În drept, plângerea a fost motivata pe dispozitiile OG nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus, în copie cartea sa de identitate  (fila 5) si, în original, procesul verbal de contraventie, seria CC nr. 6607372, încheiat în data de 23.10.2010 (fila 6). 

În conformitate cu dispozitiile art. 36 din O.G. nr. 2/2001, modif., art. 15, lit. i din Legea nr. 146/1997 si art. 1, alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 cererea este  scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare, intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal de contraventie, motivat de faptul ca întocmirea procesului verbal s-a facut în mod nemijlocit în baza înregistrarii video a aparatului radar, aparat montat pe autoturismul de serviciu Dacia Logan cu nr. MAI 25487 si avizat prin buletinul de verificare metrologica nr. 0101531 din 23.08.2010. Petentul a refuzat semnarea procesului verbal.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C.proc.civ., cele ale O.G. nr. 2/2001, cele ale art. 49 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 si cele ale Ord.301/2005 privind NML 021-05/23.11.2005.

În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare, intimata a depus la dosar, copia procesului verbal de contraventie (fila 14) si un numar de 8 planse foto (filele 15-21). 

În temeiul art. 242, alin. 2 C.proc.civ., intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

La termenul din data de 28.01.2010 petentul a depus o completare la plângere (filele 30-32) prin care a invocat nulitatea procesului verbal pentru nerespectarea art. 3 si art. 16 din OG nr. 2/2001, precum si un extras din OG 69/28.06.2007. La acelasi termen de judecata, instanta a calificat exceptia nulitatii absolute invocata de petent ca fiind o aparare de fond.

Pentru termenul din 11.02.2011, intimatul a depus concluzii scrise. La acelasi termen de judecata, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei, potrivit dispozitiilor art. 167 Cod procedura civila.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 23.10.2010 a fost întocmit de catre un agent constatator din cadrul I.P.J. Bacau-Serviciul Politiei Rutiere pentru ……., procesul verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria CC nr. 6607372, prin care s-a retinut savârsirea de catre petentul ……… a contraventiei prevazute de art. 49, alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice, constând în aceea ca petentul a fost depistat pe DN 12 B, respectiv str. 1 Mai din Slanic Moldova, în timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare …… cu viteza de 90 km/h stabilita si înregistrata cu aparatul radar PYTHON.

Pentru savârsirea acestei contraventii petentului i s-a aplicat o amenda de 540 de lei si 6 puncte penalizare, conform art. 102 alin. 2 si art. 108 alin. 1 lit. d pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002.

În drept, instanta constata ca potrivit art. 49, alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, limita maxima de viteza în localitati este de 50 km/h. Nerespectarea acestei prevederi legale se sanctioneaza cu amenda de la 6 la 8 puncte, adica cu amenda de la 360 lei la 480 lei si cu 4 puncte de penalizare, conform art. 101 alin. 2, coroborat cu art. 98 alin. 4 lit. c si art. 108 alin. 1 lit. c pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002, în cazul depasirii cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, asa cum este cazul în speta de fata. 

Conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petent a fost introdusa în termenul prevazut de lege, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul verbal fiind înmânat petentului în data de 23.10.2010 si plângerea fiind depusa recomandat la oficiul postal în data de 01.11.2010.

Verificând procesul-verbal din punctul de vedere al formei, instanta constata ca acesta contine mentiunile obligatorii prevazute de art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, respectiv: numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, fapta savârsita, data comiterii faptei, semnatura agentului constatator, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta constata ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere prevederile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Prin procesul-verbal contestat petentul a fost sanctionat pentru nerespectarea dispozitiilor art. 49 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice, conform carora limita maxima de viteza în localitati este de 50 km/h. Depasirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, cum este cazul în speta, petentul deplasându-se cu 90 km/h, se sanctioneaza cu amenda de la 6 la 8 puncte, adica cu amenda de la 360 lei la 480 lei si cu 4 puncte de penalizare, conform art. 101 alin. 2, coroborat cu art. 98 alin. 4 lit. c si art. 108 alin. 1 lit. c pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002.

Din cuprinsul procesului verbal de contraventie, rezulta faptul ca pentru încalcarea dispozitiilor art. 49 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, sub forma depasirii cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, petentului i s-au aplicat 9 puncte amenda, în cuantum de 540 lei si 6 puncte penalizare, conform art. 102 alin. 2, coroborat cu art. 98 alin. 4 lit. d si art. 108 alin. 1 lit. d pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002, adica o sanctiune mai mare decât cea aplicabila contraventiei retinute în sarcina petentului. De altfel, în concluziile depuse la termenul din 11.02.2011, intimatul arata ca din eroare a fost trecuta în procesul verbal o alta încadrare a faptei. 

Fata de acest aspect, instanta constata faptul ca nu a fost respectat principiul legalitatii sanctiunii, întrucât aceasta a fost aplicata în mod gresit, si nu conform dispozitiilor legale aplicabile contraventiei retinute în sarcina petentului.

 

În aceste conditii, având în vedere ca procesul-verbal de contraventie a fost întocmit cu încalcarea dispozitiilor legale amintite mai sus, instanta va admite plângerea si va anula procesul-verbal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea contraventionala formulata de petentul ….., cu domiciliul în ……., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau-Serviciul Politiei Rutiere pentru ……., cu sediul în ……..

Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria CC, nr. 6607372 încheiat în data de 23.10.2010 si exonereaza petentul de sanctiunile aplicate. 

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 11.02.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

1