Ordin de protectie. lipsa relaţiilor de familie. inadmisibilitate

Hotărâre Civil din 25.11.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti reclamanta a solicitat pronunţarea unui ordin de protecţie a sa faţă de parata, solicitând sa i se interzica apropierea fata de reclamanta si de fiica sa la o distanta de 200 metri, interdicţia oricărui contact telefonic, posta electronica, corespondenta.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că atat ea cât şi fiica au fost audiate în calitate de martor în procesul de divort al fratelui sau si al paratei. In data de 02.07.2013 parata a intrat cu forta in imobilul proprietatea sa, ocazie cu care atat reclamanta cat si fiica sa au fost agresate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii 217/2003 modificată.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar, in copii conforme cu originalul, urmatoarele inscrisuri: certificat medico legal, plângere penală.

Legal citată, pârâta a formulat întampinare prin care a solicitat, in esenta, respingerea cererii de chemare în judecata ca neîntemeiata.

La termenul de judecata din data de 25.11.2013, instanta, din oficiu, a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata.

Potrivit prevederilor art.248 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac inutilă, în totul sau în parte, cercetarea în fond a cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Astfel cum rezulta din sustinerile ambelor parti, reclamanta este sora soţului pârâtei.

Potrivit art. 1 din Legea 213/2007 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional.

Aşadar, obiectul legii este protejarea membrilor de familiei.

Conform art. 5 din aceeaşi lege prin membru de familie se înţelege: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

Din analiza textelor de lege menţionate se constata ca pentru a beneficia de protecţia instituita de Legea 217/2007 victima trebuie sa indeplinească o condiţie esenţiala şi anume de a avea calitate de membru de familie.

Avand în vedere că în art. 5 se enumera in mod exhaustiv persoanele care sunt considerate membri de familie iar intre reclamanta si parata nu exista o astfel de legatura, in sensul celor ocrotite de Legea 213/2007, instanta va constata ca situatiei expusa de reclamanta prin cererea de chemare în judecata nu se aplica garantiile Legii 213/2007 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, astfel ca va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge cererea ca fiind inadmisibilă.