Reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 18/1991.

Hotărâre 0001 din 01.07.2012


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 3 Bucureşi, la data de 21.04.2010, reclamantii B I si B F in contradictoriu cu Comisia Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Fondului Funciar, Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti si Subcomisia Sectorului 3 Bucuresti de Aplicare a Legii nr.18/1991 a Fondului Funciar, a solicitat acestei instante ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna anularea hotararii Comisiei Municipiului Bucuresti pentru aplicarea legilor fondului funciar nr.1227/03.03.2011 si sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.109/3/25.03.2010 emis prin Ordinul Prefectului Municipiului Bucuresti nr.244/24.03.2010 pe numele reclamantilor prin care li s-a comunicat dreptul de proprietate pe o suprafata de 22 mp si nu 78 mp; Obligarea Subcomisisi Sectorului 3 Bucuresti de Aplicare a Legii nr.18/1991 a Fondului Funciar sa inainteze Comisiei Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Fondului Funciar documentatia necesara in vederea eliberarii titlului de proprietate pe numele reclamantilor pe suprafata de 78,42 mp; obligarea Comisiei Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Fondului Funciar sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea eliberarii titlului de proprietate pe numele reclamantilor pentru suprafata de teren de 78 mp; Obligarea Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, in urma primirii documentatiei aferente de la Comisia Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Fondului Funciar, prin care sa emita titlul de proprietate pe numele reclamantilor pe suprafata de 78,42 mp pentru teren; cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca la data de 17.06.2008 au cumparat prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu Incheierea nr. X apartamentul nr.1 situat in bl…., sc…, parter, sector 3, Bucuresti de la vanzatoarea MM.

De asemenea, au mai aratat ca s-au adresat Primarului Sectorului 3 in vederea emiterii unui Certificat de Urbanism prin care sa fie informati cu privire la documentele necesare eliberarii unei autorizatii de construire, in vederea extinderii constructiei sus-mentionate,  intrucat cunosteau situatia juridica a apartamentului si doreau sa extinda constructia detinuta in proprietate pe suprafata de teren aflata in folosinta.

In acest sens, le-a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr.2039/17.11.2010 de catre Primaria Sectorului 3 Bucuresti prin care li se indica in ceea ce priveste folosinta terenului pe care se doreste construirea varianta concesionarii respectivului teren.

Mentioneaza ca s-au adresat fostului ICRAL de sector respectiv SC Titan AL SA, care le-a indicat ca este necesara incheierea unui contract de inchiriere cu aceasta institutie pentru suprafata de teren de 74,08 mp aferenta apartamentului lor din curte in vederea cedarii folosintei prin respectivul contract, ceea ce s-a si intamplat in sensul incheierii contractului de inchiriere nr. …… intre reclamanti si SC Titan AL SA fiindu-le cedata folosinta respectivei suprefete de teren. Ulterior au fost informati prin adresa nr. 5659/17.12.2009 SC  Titan AL SA ca de fapt, ’’cota indiviza din terenul (curtea de 74,08 mp  pentru care detinea contract de inchiriere, se incadreaza in prev. art.10 din Lg.85/1992 si poate fi atribuit in proprietate in temeiul art.36 alin.2 din Lg.18/1991 rep.

Reclamantii, invedereaza instantei faptul ca, s-au adresat cu o cerere de atribuire in proprietate a suprafetei de teren de 74,08 mp Subcomisiei Sectorului 3 de Aplicare a Lg.18/1991 a Fondului Funciar care le-a emis la 24.06.2010 raspunsul nr. 23410 si 29829 prin care erau informati ca li s-a emis titlul de proprietate cu nr. 1903/3/25.03.2010 care nu le-a fost comunicat pana in prezent pentru suprafata de 22,20 mp de constructie si li s-a respins solicitarea de emitere a titlului de proprietate pentru suprafata de 74,08 mp, motivat de faptul ca cererea lor nu se incadreaza in  prev. art.10 din Lg.85/1992 coroborata cu prev. art. 36 alin.2 din Lg.18/1991 rep.

Totodata, arata ca raspunsul a fost receptionat prin posta de catre reclamanti la 25.03.2011.

Reclamantii solicita instantei sa constate ca ei au formulat cererea in  temeiul art.53 alin.2 din Lg. 18/1991 care arata ca impotriva Comisiei Judetene se poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul in termen de 30 de zile  de la comunicare.

De asemenea, arata ca sunt cumparatorii (subdobanditorii) unei locuinte construite din fondul statului care a fost cumparata de la stat in baza Lg.85/1992. Mentioneaza ca sunt titularii dreptului de proprietate dobandit prin contract de vanzare-cumparare aut. cu Incheierea 2793/17.06.2008 asupra ap. nr.1 situat la adresa mai sus mentionata de la vanzatoarea Mihaila maria. Anterir aceasta dobandise imobilul printr-un contrac t de schimb iar inainte de acestia imobilul fusese cumparat de catre primul proprietar de la stat prin ICRAL-ul de sector in cond. Lg.85/1991 si art.36 alin.2 din Lg.18/1991 li se constituie dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente constructiei detinute. Imobilele construite din fondurile de stat sau carora le sunt aplicabile prev. art.10 din Lg.85/1991

Solicita ca instanta sa constate ca primul proprietar persoana privata a apartamentului detinut de catre ei, i-a fost atribuit in folosinta gratuita si suprafata de teren (curte) aferenta apartamentului, aspect care conduce la concluzia ca reclamantii fiind dobanditorii ai bunului sunt implicit si titulari ai dreptului de folosinta dobandit de primul proprietar asupra partii din curte aferenta cotei apartamentului lor.

De asemenea, au solicitat anularea Hotararii Comisiei Mun. Bucuresti pentru aplicarea legilor fondului funciar 1227/03.03.2011 si sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.109/3/25.03.2010 emis prin Ordinul Prefectului Mun. Bucuresti nr.244/24.03.2010 pe numele lor prin care li s-a constituit dreptul de proprietate pe o suprafata de 22 mp si nu 78,42 mp la cat sunt indreptatiti (cota din curte si teren de sub constructie).  Obligarea Comisiei Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Fondului Funciar sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea eliberarii titlui de proprietate pe numele lor pentru suprafata de teren de 78,42 mp.

In drept, au invocat prev. art.112 si urm. C.p.c., prev. Lg.18/1991, prev. Lg.85/1992.

La dosar au fost depuse inscrisuri in dovedire (filele 7-32).

La data de 05.09.2011, parata Comisia Municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii formulata de catre reclamanti, ca nefondata si neintemeiata iar pe cale de exceptie invoca exceptie lipsei calitatii procesuale pasive a Comisia Municipiului Bucuresti raportat la capetele de cerere care privesc: constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.109/3/25.03.2010 emis in baza Ordinului Prefectului Mun. Bucuresti nr. 244/24.03.2010 prin care s-a constituit dreptul de proprietate pe o suprafata de 22 mp si nu 78 mp; Obligarea Subcomisisi Sectorului 3 Bucuresti de Aplicarea Legii Fondului Funciar de inaintare catre Comisia Mun. Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a documentatiei necesare in eliberarii titlului de proprietate pe numele reclamantilor, pentru suprafata de 78,42 mp; Obligarea Comisia Mun. Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor la efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea eliberarii titlului de proprietate pe numele reclamantilor, pentru suprafata de 78,42 mp; Obligarea Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti la emiterea Ordinului prin care sa emita titlul de proprietate pe numele reclamantilor, pentru suprafata de 78,42 mp.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana obligata in cadrul raportului juridic dedus judecatii si persoana paratului, iar in speta de fata nu este respectat acest raport, deoarece Comisia Mun. Bucuresti nu este emitenta titlului de proprietate nr.109/3/25.03.2010, nici a Ordinului Prefectului Municipiului Bucuresti 244/24.03.2010 si nici nu este competenta cu solutionareacererilor de constituire a dreptului de proprietate pe art.36 din Lg.18/1991, care intra in competenta Subcomisiei Locale si a Prefectului.

Potrivit art.36 alin.6 coroborat cu art.116 din Lg.18/1991 rep., cu modificarile si completarile ulterioare,’’atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin.2 – 5 se face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, pe baza verificarii situatie juridice a terenurilor’’.

In cazul in speta, reclamantii au formulat contestatie administrativa impotriva titlului de proprietate 109/3/25.03.2010 emis prin Ordinul Prefectului Municipiului Bucuresti nr.244/24.03.2010 si totodata au solicitat atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 78,42 mp, care a reiesit din expertiza topografica intocmita de SC Topocadrom SRL, cu toate ca suprafata reprezentand curtea aferenta imobilului este de 74,08 mp.

Prin actul de vanzare-cumparare aut. sub nr,2739/17.06.2008 se transmite cumparatorului apartamentul constructie si terenul aferent aflat in  indiviziune, in suprafata de 22,20 mp, care urmeaza regimul juridic prev. de art.36 din Lg.18/1991.

In consecinta, arata ca, nici Primaria Sectorului 3 Bucuresti, nici Subcomisia Sectorului 3 Bucuresti, nici Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti si nici Comisia Municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nu pot propune/atribui in proprietate un teren ce apartine proprietatii private a Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, asadar, nu au calitatea si nici competenta de a dispune asupra unui bun care apartine altei autoritati, intrucat acest lucru ar fi ilicit.

In drept, disp. art.115 si urm din C.pr.civ., prev. Lg.18/1991, HG 890/2006.

In temeiul art.242 alin.2 C.pr.civ., solicita judecarea si in  lipsa.

La data de 05.09.2011, parata Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti a formulat intampinare, solicitand respingerea cererii reclamantilor ca nefondata si neintemeiata iar pe cale de exceptie a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Institutiei Prevectului Municipiului Bucuresti raportata la capetele de cerere care privesc:Anularea Hotaraii nr.1227/03.03.2011 emisa de Comisia Municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor; Obligarea Subcomisisi Sectorului 3 Bucuresti de Aplicarea Legii Fondului Funciar de inaintare catre Comisia Mun. Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a documentatiei necesare in eliberarii titlului de proprietate pe numele reclamantilor, pentru suprafata de 78,42 mp; Obligarea Comisia Mun. Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor la efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea eliberarii titlului de proprietate pe numele reclamantilor, pentru suprafata de 78,42 mp; Obligarea Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti la emiterea Ordinului prin care sa emita titlul de proprietate pe numele reclamantilor, pentru suprafata de 78,42 mp.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana obligata in cadrul raportului juridic dedus judecatii si persoana paratului, iar in speta de fata nu este respectat acest raport, deoarece Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti nu este emitenta Hotararii nr.1227/03.03.2011 ci Comisia Municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

Potrivit art.36 alin.6 coroborat cu art.116 din Lg.18/1991 rep., cu modificarile si completarile ulterioare,’’atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin.2 – 5 se face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, pe baza verificarii situatie juridice a terenurilor’’.

Raportata la petitul privind constatarea nulitatii absolute a Titlului de Proprietate  nr. 109/3/25.03.2010 emis prin Ordinul Prefectului Municipiului Bucuresti nr.244/24.03.2010 prin care s-a constituit dreptul de proprietate pe o suprafata de 22 mp,  solicita respingerea ca neintemeiat si nefondataa acestuia.

S-a apreciat ca  titlul a fost emis in conformitate cu ordinul prefectului, cu respectarea prevederilor legale si raportat la documentele doveditoare depuse unde nu exista nici un motiv ori act care ar fi putut conduce la neemiterea acestuia sau emiterea diferita.

In situatia in care reclamantii doresc sa intre in posesia terenului in suprafata de 78,42 mp conform expertizei, pot solicita incheierea unui contract de vanzare-cumparare cu Primaria Municipiului Bucuresti care este proprietara terenului.

In drept, disp. art.115 si urm. C.pr.civ., prev. Lg.18/1991, Lg.340/2004.

In temeiul art.242 alin.2 C.pr.civ., a solicitat judecarea si in lipsa.

Asuupra exceptiilor instanta s-a pronuntat prin încheierea de sedinta din data de 05.10.2011.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

În fapt, reclamantii detin în proprietate imobilul constructie situat in bl. C5, sc. 1 parter, din str. ….. nr. 1 sector 3 , imobil dobandit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2.

Ca urmare a cererii formulate de reclamanti în favoare acestora a fost emis titlul de proprietate nr. 1903/3/25.03.2010 pentru suprafata de teren de 22,20 mp teren aflat sub constructie.

Prin cererea de fata s-a contestat legalitatea acestui titlu ca si a hotarării nr. 1227/03.03.2011 reclamantii sustinând ca acestea au fost emise cu nerespectarea dispozitiilor art. 36 alin.2 din legea 18/1991, fiind indreptăţiţi la obinerea titlului d epropreitate si pentru suprafata de 78,42 mp ce reprezinta curtea si nu doar a suprafetei de teren de sub constructie.

Se retine ca prin Hotarărea  nr. 1227/03.03.2011a COMISIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU APLICAREA FONDULUI FUNCIAR afost respinsa contestatia reclamantilor formulata împotriva aceluiasi titlu de proprietate, apreciindu-se că suprafata de teren de 78,42 mp nu se incadreaza în prevederile art. 36 alin.2 din Legea 18/1991,întrucât este detinut de reclamanti cu titlu de chirie.

Într-adevar instanta constata ca pentru suprafata de teren de 74,08 mp aferenta curtii imobilului intre reclamanti si PMB prin SC TITAN AL SA s-a încheiat contractul de inchiriere înregistrat sub nr. 4897/17.12.2009 prin care a fost cedata folosinta pentru o perioada de 5 ani de la data de 05.2009 până la data de 05.2014.

Instanta retine ca potrivit art. 36 alin.2 din Legea 18/1991 terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

Raportand situatia concreta dedusa judecatii la aceste dispozitii legale instanta constata ca potrvit contractului de vanzare cumpărare nr. autentificat sub nr. 2739/17.06.2008 reclamantii au dobandit dreptul de proprietate asupra constructiei in suprafata utila de 28,36 mp si boxa in suprafata de 10,87 mp, precum si dreptul de folosinta asupra cotei indivize din terenul 22,20 mp, despre care se face mentiune ca urmeza regimul juridic pevăzut de art. 36 din legea 18/1991. Pentru această suprafată de teren a fost emis titlul de proprietate nr. 1903/3/25.03.2010.

Sustinerea reclamantilor in sensul ca sunt indreptăţiţi la obtinerea titlului de proprietate şi pentru suprafata de teren aferenta curtii nu este împărtăşită de instanta, de vreme ce in titlu acestora de proprietate nu se face nici o referire cu privire la o asa zisa transmitere si a dreptului  de folosinta de catre autorul lor, cu exceptia suprafetei de 22,20 mp.

Or, dispozitiile art. 36 alin 2 din legea 18/1991 nu lasa loc de interpretare, prevăzând in mod clar ca la constituirea dreptului de proprietate se are in vedere cota detinuta, iar terenurile vizate sunt terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei.

De altfel, lipsa unei mentiuni in actul de proprietate cu privire la aceasta suprafata a determinat si încheierea contractului de închiriere, care îşi produce efectele şi în prezent. Prin urmare, chiar daca s-ar retine ca locuinta se incadreaza in prevederile Legii 85/1992, în lipsa oricarei mentiuni privind cedarea folosintei altfel decât prin contractul de închiriere, nu se poate retine incidenta dispozitilor art. 36 alin.2 din Legea 18/1991.

Pentru considerentele expuse si in raport de prevederile art. 52 si urm din Legea 18/1991 cererea urmeaza sa fie respinsa.

Domenii speta