Partaj Bunuri comune - stabilire cote părţi

Hotărâre 3485 din 10.05.2010


Dosar nr. 338/302/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. 3485

Şedinţa publică de la 10 mai 2010

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: BIDIUŢĂ OANA GEORGIANA

GREFIER: SPETEANU CRISTINA

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul-pârât M A împotriva pârâtei-reclamante N M, având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul-pârât, personal şi pârâta-reclamantă, personal şi asistată de apărător cu împuternicire avocaţială la fila 4 din dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei depunerea la dosar, prin compartimentul registratură, a răspunsurilor formulate de expert la obiecţiunile pârâtei-reclamante la raportul de expertiză construcţii. (04.05.2010)

Instanţa comunică părţilor câte un exemplar al răspunsurilor formulate de expert la obiecţiunile pârâtei-reclamante la raportul de expertiză construcţii.

Reclamantul-pârât arată că doreşte să ia cunoştinţă de răspunsurile formulate de expert la obiecţiunile pârâtei-reclamante la raportul de expertiză construcţii.

Pentru a se da posibilitatea reclamantului-pârât să ia cunoştinţă de răspunsurile formulate de expert la obiecţiunile pârâtei-reclamante la raportul de expertiză construcţii, instanţa lasă cauza la a doua strigare, când, la apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul-pârât, personal şi pârâta-reclamantă, personal şi asistată de apărător cu împuternicire avocaţială la fila 4 din dosar.

Apărătorul pârâtei-reclamante depune la dosar copia ordonanţei date la 22.10.2009 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului  5 Bucureşti.

Reclamantul-pârât arată că actul depus la dosar de către pârâta-reclamantă nu are legătură cu prezenta cauză; mai mult, există şi alte înscrisuri prin care s-a dat neînceperea urmăririi penale în ceea ce-l priveşte.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul-pârât solicită a se constata o cotă de contribuţie de 70% la dobândirea bunurilor comune. Arată că la momentul părăsirii domiciliului comun de către pârâta-reclamantă aveau de achitat ratele la 3 credite, în prezent rămânând de plată doar unul pentru încă 3 ani. Arată că imobilul este racordat la reţeaua de apă. Solicită a se face dovada faptului că imobilul nu este racordat la electricitate. Arată că imobilul s-a vândut cu 25.000 euro, iar în prezent se vinde cu 10.000 euro. Solicită atribuirea către el a garsonierei şi a autoturismului, cu obligarea sa la plata unei sulte către pârâta-reclamantă reprezentând 30% din valoarea bunurilor. Arată că el este cel care achită creditul, deşi a fost contractat în timpul căsătoriei şi banii astfel obţinuţi au fost folosiţi împreună de soţi.

Apărătorul pârâtei-reclamante solicită atribuirea garsonierei pârâtei-reclamante faţă de materialul probator administrat în cauză, încredinţarea minorilor spre creştere şi educare mamei şi faptul că pârâta-reclamantă este singura beneficiară a contractului de închiriere încheiat cu PMB. Având în vedere că pârâta-reclamantă nu are carnet de conducere, iar reclamantul-pârât este taximetrist, solicită ca autoturismul să-i fie atribuit acestuia; cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi onorariu expert.

Reclamantul-pârât arată că pârâta-reclamantă i-a spus că pleacă împreună cu copiii la părinţii ei. Arată că el nu are părinţi şi nici o altă locuinţă.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

La data de 15.01.2009 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 338/302/2009, în urma disjungerii din dosarul de divorţ (9884/302/2008) cererea formulată de reclamantul-pârât M A împotriva pârâtei-reclamante N M, având ca obiect partaj bunuri comune.

În motivarea cererii de partaj, reclamantul-pârât a arătat că în timpul căsătoriei a fost dobândită garsoniera situată în Bucureşti, sector 5, str. Z nr. … pe care a evaluat-o la 2500 lei. A mai arătat că preţul imobilului a fost achitat cu banii obţinuţi din creditul contractat pe numele său, ratele fiind plătite tot de el, în acest scop având un al doilea loc de muncă, pârâta-reclamantă având o contribuţie infimă de cca 10-15%. În finalul cererii, reclamantul-pârât a solicitat să-i fie atribuit în natură imobilul, urmând a plăti pârâtei-reclamante o sultă.

La termenul din data de 12.01.2009 (în dosarul nr. 9884/302/2008), pârâta-reclamantă a depus la dosar cerere reconvenţională cu privire la partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei.

În motivarea cererii reconvenţionale, pârâta-reclamantă a arătat că masa partajabilă este compusă din imobilul situat în Bucureşti, sector 5, str. Z nr…., evaluat la 1000 lei, preţul real de achiziţie şi autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare …. Pârâta-reclamantă a solicitat atribuirea garsonierei în natură motivat de faptul că i-au fost încredinţaţi spre creştere şi educare minorii rezultaţi din căsătorie, neavând altă locuinţă, precum şi pentru faptul că a avut în folosinţă imobilul în baza unui contract de închiriere de al cărui beneficiu a avut parte anterior încheierii căsătoriei şi atribuirea autoturismului către reclamantul-pârât, acesta aflându-se în posesia sa şi compensarea valorii celor 2 bunuri, astfel încât să nu fie necesară plata vreunei sulte.

La termenul din data de 16.02.2009, pârâta-reclamantă a solicitat constatarea unei cote egale de contribuţie a părţilor la dobândirea bunurilor comune în timpul căsătoriei.

La termenul din data de 16.03.2009, reclamantul-pârât a solicitat verbal constatarea unei cote de contribuţie de 70% la dobândirea bunurilor comune în timpul căsătoriei şi includerea în masa partajabilă a 3 credite.

La data de 03.04.2009, reclamantul-pârât a depus la dosar întâmpinare la cererea reconvenţională.

În motivarea întâmpinării la cererea reconvenţională, reclamantul-pârât a arătat că anterior încheierii căsătoriei a deţinut un imobil în baza unui contract de închiriere, în perioada relaţiei de concubinaj mutându-se în garsoniera pârâtei-reclamante, unde a efectuat îmbunătăţiri prin contribuţia exclusivă, întrucât aceasta nu avea niciun venit. A mai arătat că ambii soţi figurează ca proprietari în contractul de vânzare-cumpărare şi nici el nu posedă o altă locuinţă; a menţionat că pârâta-reclamantă a părăsit benevol domiciliul comun împreună cu copiii, iar în acţiunea de divorţ aceasta a afirmat că va locui la părinţii săi. A arătat că autoturismul Dacia Logan este bun propriu (fiind achiziţionat cu banii obţinuţi din vânzarea unui alt autoturism proprietatea sa şi cu o diferenţă împrumutată personal de la o cunoştinţă, în prezent servindu-i la exercitarea profesiei), invocând disp. art. 31 lit. f) şi e) C. fam.

În drept, au fost invocate disp. art. 115-118 C.p.c.

La termenul din data de 11.05.2009, reclamantul-pârât a formulat verbal o cerere de completare a masei partajabile cu pasivul acumulat de părţi în timpul căsătoriei.

La termenul din data de 05.10.2009, reclamantul-pârât a depus la dosar cerere completatoare, solicitând includerea în masa partajabilă a contravalorii a 3 credite.

La termenul din data de 05.10.2009, a fost declarată nulă cererea de completare a masei partajabile cu pasivul acumulat de părţi în timpul căsătoriei formulată verbal la termenul din data de 11.05.2009.

Instanţa a încuviinţat şi a administrat pentru părţi proba cu înscrisuri (fiind depuse la dosar, în copie, sentinţa civilă nr. 231/12.01.2009 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, ofertă de credit emisă de BRD, contractul de credit nr. 6730018/16.10.2006 încheiat între BRD şi reclamantul-pârât, certificat de radiere a autoturismului Dacia 1310L, decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 cu privire la reclamantul-pârât, contractul de vânzare-cumpărare nr. 34911/43837/25.09.2007 încheiat între părţi şi CGMB-AFI, procesul-verbal de predare a locuinţei, schiţa imobilului în litigiu, înscrisuri emise de BRD şi Procredit Bank, grafic de rambursare credit emis de BRD, contractul de credit nr. 12-064614/09.11.2006 încheiat între Procredit Bank SA şi reclamantul-pârât, plan de rambursare emis de Procredit Bank, contractul de credit de consum nr. 172434/13.01.2005 încheiat între Finans şi reclamantul-pârât, contractul de garanţie reală mobiliară nr. 12-064614/09.11.2006 încheiat între Procredit Bank şi reclamantul-pârât, carnetul de muncă al reclamantului-pârât, cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare cu privire la autoturismul în litigiu, contractul de închiriere nr. 2491 din 14.02.2002 încheiat de pârâta-reclamantă cu SC C SA, certificate medico-legale, ordonanţa dată la 22.10.2009 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului  5 Bucureşti), proba cu interogatoriul reciproc  (răspunsurile părţilor fiind consemnate şi ataşate la dosar la filele 68-69) şi proba testimonială (pârâta-reclamantă renunţând la audierea celui de-al doilea martor la termenul de judecată din data de 12.10.2009, iar reclamantul-pârât fiind decăzut la termenul de judecată din data de 01.06.2009 din dreptul de audiere a celui de-al doilea martor ca urmare a neindicării datelor de identitate pentru citarea sa şi a neprezentării acestuia la termenul stabilit pentru administrarea probatoriului) în cadrul căreia au fost audiaţi martorii D G şi S M M, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

La data de 22.05.2009, a fost depusa la dosar adresa nr. 19862/20.05.2009 emisă de OCPI cu privire la situaţia juridică a imobilului în litigiu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, în vederea pronunţării încheierii prev. de art. 673 ind.5 C.p.c., instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Părţile s-au căsătorit la data de 02.12.2004, căsătoria acestora fiind desfăcută  prin sentinţa civilă nr. 231 din 12.01.2009 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, irevocabilă. Prin sentinţa de divorţ au fost încredinţaţi doi copii minori: M L A, ns. la data de … şi M C F, ns….. spre creştere şi educare pârâtei-reclamante.

În timpul căsătoriei părţile au dobândit, reclamantul-pârât cu o cotă de contribuţie de 55% şi pârâta-reclamantă cu o cotă de 45%, următoarele bunuri: apartamentul situat în Bucureşti, sect.5, str. Z (cf. contractului de vânzare-cumpărare nr. 34911/43837/25.09.2007 încheiat între părţi şi CGMB-AFI) şi autoturism marca Dacia Logan …, după cum rezultă din copia certificatului de înmatriculare al autoturismului depus la fila 66 din dosar (înmatriculat pe numele reclamantului-pârât în timpul căsătoriei).

Nu s-a putut reţine caracterul de bun propriu al autoturismului (invocat de reclamantul-pârât cu argumentul că reprezintă valoarea de înlocuire a unui alt autoturism, bun propriu, suma necesară pt. plata preţului fiind acoperită cu un împrumut de la o cunoştinţă) întrucât nu s-a făcut dovada acestor susţineri. S-a făcut proba că la data de 17.12.2004, de pe numele reclamantului-pârât a fost radiat un autoturism, cf certificatului de radiere depus la fila 21 din dosar, dar nu s-a făcut dovada că suma obţinută a fost folosită pt. achiziţionarea la data de 06.11.2006 a autoturismului Logan. Nici nu s-a precizat, de altfel, cu ce preţ s-a înstrăinat vechiul autoturism şi ce sumă a fost împrumutată „de la o cunoştinţă”, pt. a se face o comparaţie a preţurilor. Prin urmare atât timp cât autoturismul a fost dobândit în timpul căsătoriei părţilor, instanţa a reţinut caracterul său de bun comun şi l-a inclus ca atare în masa partajabilă.

Nu s-a contestat în speţă existenţa sau posesia de către ambii soţi a bunurilor enumerate anterior.

În drept, instanţa a avut în vedere că potrivit art.30 C. fam bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi sunt de la data dobândirii lor bunuri comune ale soţilor şi constituie proprietatea codevălmaşă a acestora. Codevălmaşii, neavând de la început stabilit dreptul de proprietate asupra unor anumite bunuri sau asupra unei anumite cote din aceste bunuri, numai cu ocazia partajului se stabileşte cota fiecărui soţ în ansamblu, pentru totalitatea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Cota fiecărui soţ se stabileşte în raport cu aportul avut în întreaga perioadă a căsătoriei şi apare ca vădit greşită reţinerea unor cote diferite pe categorii de bunuri ori reţinerea unei cote exclusiv prin raportarea la un singur bun. În raport cu întreaga perioadă a căsătoriei în niciun caz nu pot fi primite susţinerile reclamantului-pârât referitoare la cota atât de mică propusă cu privire la dobândirea bunurilor de către soţia sa.

Contribuţia soţilor la dobândirea masei partajabile nu se stabileşte prin raportare exclusiv financiară ori prin compararea milimetrică a veniturilor şi a sumelor învestite de părţi pt. achiziţionarea fiecărui bun ci şi prin evaluarea contribuţiei nepatrimoniale. Astfel, în mod constant jurisprudenţa a reţinut contribuţia soţiei fără loc de muncă chiar până la 1 asupra întregii mase partajabile, avându-se în vedere exclusiv munca acesteia în gospodărie şi creşterea şi îngrijirea copiilor. Or, în speţă, contribuţia pârâtei-reclamante în gospodărie şi la creşterea şi educarea celor doi copii proveniţi din căsătorie nu poate fi ignorată, martorul propus de pârâta-reclamantă menţionând că acesta s-a îngrijit de copii chiar şi în condiţii vitrege (într-o baracă), fiind-i teamă se revină la fostul domiciliu deţinut în coproprietate cu reclamantul-pârât întrucât acesta era agresiv. Totuşi, reclamantul-pârât a fost principalul întreţinător al familiei în perioada căsătoriei, după cum rezultă din copia carnetului de muncă al acestuia, având un loc de muncă constant, angajând diverse credite, motiv pt. care instanţa a apreciat că, în ansamblu, este echitabil a se reţine o cotă de contribuţie majoră a reclamantului-pârât doar de 55 % la dobândirea masei partajabile, faţă de un procent de 45% - reţinut în favoarea pârâtei-reclamante.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoz. art. 30 C.fam rap.la art.673 ind.5 Cpc, prin încheierea dată în şedinţa publică de la 27.10.2009 instanţa a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, reclamantul-pârât cu o cotă de contribuţie de 55% şi pârâta-reclamantă cu o cotă de 45%, următoarele bunuri: apartamentul situat în Bucureşti, sect.5, str. Z, sect.5 şi autoturismul marca Dacia Logan….

Prin aceeaşi încheiere, în vederea continuării judecăţii, instanţa a dispus efectuarea expertizelor judiciare în scopul evaluării masei partajabile.

Prin compartimentul registratură al instanţei, la dosar au fost înaintate rapoartele de expertiză tehnică judiciară specialitatea auto (f. 106-114) şi construcţii (f. 126-136), în baza cărora instanţa a reţinut că bunurile ce compun masa partajabilă au următoarele valori: imobilul situat în Bucureşti, sect.5, str. Z  …- 23.934,65 lei şi autoturismul marca Dacia Logan … - 8464 lei. Instanţa a reţinut valoarea propusă de expert pt. imobilul în litigiu, cf. celor arătate în cadrul răspunsurilor la obiecţiunile formulate de pârâta-reclamantă la raportul de expertiză imobiliară (filele 148-150 din dosar), în urma corecţiilor acceptate de expert. 

În drept, referitor la modalitatea de împărţire a masei partajabile, instanţa are în vedere criteriile prev. de art.6739 C.pr.civilă potrivit cu care la formarea şi atribuirea loturilor trebuie să se ţine seama după caz, de acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăreia, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor precum şi de eventualele îmbunătăţiri aduse bunului de către unul dintre coproprietari înainte de cererea de împărţeala a bunului.

Referitor la imobilul în litigiu, analizând criteriile prev. art. 673 ind.9 C.p.c. prin prisma situaţiei de fapt reţinute prin încheierea de admitere în principiu dată la data de 27.10.2009, instanţa constată că deşi în favoarea reclamantului-pârât s-a reţinut o cotă majoră de contribuţie la dobândirea masei partajabile, aceasta nu este semnificativă (dosar 55%) iar enumerarea criteriilor de atribuire, cf. art. 673 ind.9 C.p.c. nu are caracter exhaustiv. Astfel,  instanţa nu poate ignora că pârâtei-reclamante i-au fost încredinţată spre creştere şi educare cei doi copii rezultaţi din căsătorie, astfel că are nevoie mai mult decât reclamantul-pârât de imobil pt. a fi în măsură să asigure acestora condiţii corespunzătoare de creştere şi educare.

În ceea ce priveşte autoturismul, instanţa reţine că pârâta-reclamantă nu are permis de conducere (cf. declaraţiilor apărătorului său) iar reclamantul-pârât este taximetrist, utilizând autoturismul în exercitarea profesiei, motiv pt. care acest bun îi va fi încredinţat.

Rezumând, faţă de cele expuse anterior, ca efect al sistării stării de indiviziune asupra masei partajabile şi prin prisma criteriilor prezentate, instanţa urmează a atribuie reclamantului-pârât în deplină proprietate şi posesie autoturism marca Dacia Logan ….. (8464 lei) şi pârâtei-reclamante în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Bucureşti, sect.5, str. Z …., având o valoare de 23.934,65 lei.

Faţă de valorile loturilor formate urmează a o obliga pe pârâta-reclamantă la plata către reclamantul-pârât a sumei de 9355,25 lei cu titlu de sultă, fixând un termen de plată de 1 lună de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri

Instanţa a stabilit termenul pt. plata sultei având în vedere necesitatea de a fi satisfăcută în termen util creanţa reclamantului-pârât faţă de fosta sa soţie, precum şi prin prisma faptului că acesta nu are asigurat un spaţiu locativ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea principală formulată de reclamantul-pârât M A, cu domiciliul în Bucureşti, sector 5, str. Z, …. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă N M, cu domiciliul ales în Bucureşti, sector 1, str. .

Admite în parte cererea reconvenţională.

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, reclamantul-pârât cu o cotă de contribuţie de 55% şi pârâta-reclamantă cu o cotă de 45% următoarele bunuri: imobilul situat în Bucureşti, sect.5, str. Z  (23.934,65 lei) şi autoturism marca Dacia Logan …. (8464 lei), în total 32.398,65 lei.

 Sistează starea de indiviziune a părţilor asupra masei partajabile şi, pe cale de consecinţă:

Atribuie reclamantului-pârât în deplină proprietate şi posesie autoturism marca Dacia Logan --- (8464 lei)

Atribuie pârâtei-reclamante în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Bucureşti, sect.5, str. Z …, având o valoare de 23.934,65 lei.

Obligă pârâta-reclamantă la plata către reclamantul-pârât a sumei de 9355,25 lei cu titlu de sultă.

Acordă termen pt. plata sultei o lună de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Cu recurs în 15 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Pt. grefier Cristina Speteanu aflată în CO,

semnează grefier şef al instanţei

Andreea Tătaru

Domenii speta