Partaj judiciar

Sentinţă civilă 15 din 18.04.2019


Dosar nr. xxx/222/2018

R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA DOROHOI JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentinţa civilă nr. xxx

Şedinţa publică din data de xxx  2018

Preşedinte – xxx

Grefier – xxx

La ordine judecarea cauzei civile având ca obiect partaj judiciar privind pe reclamantul xxx, domiciliat în xxx în contradictoriu cu pârâta xxx, domiciliată în xxx.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă av. xxx care substituie pe av. xxx pentru reclamant, lipsă părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cautei de către grefierul de şedinţă, după care av. xxx depune la dosar delegaţie de substituire şi instanţa văzând că nu mai sunt probe concludente de administrat şi nu se formulează excepţii constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Av. xxx, având cuvântul,  solicită admiterea acţiunii şi să se ia act de tranzacţia intervenită între părţi.

INSTANŢA,

Asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înreg. pe rolul acestei instanţe sub nr. xxx/222/2018 din xxx.2018 reclamantul xxx a chemat în judecată pe pârâta xxx, solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună ieşirea din indiviziune cu privire la suprafaţa de de 4 ha şi 9.431 m.p. teren extravilan  înscrisă în titlul de proprietate nr. xxx din xxx.1994 şi situată pe teritoriul xxx, jud. Botoşani, rămasă moştenire de la defuncta xxx, potrivit certificatului de moştenitor nr.xxx din 29 octombrie 2004,  eliberat de BNP xxx din Dorohoi .

În motivare a arătat că terenul provine de la defuncta  xxx şi că fiecare moştenitor are o cotă de ½..

În dovedire a depus la dosar înscrisuri.

 La primul termen de judecată, reclamantul şi pârâta, prin mandatar cu procură specială, au tranzacţionat cu privire la ieşirea din indiviziune.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin titlul de proprietate nr. xxx din xxx.1994 eliberat pe numele xxx, s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5 ha şi 2.100 m.p. teren situată pe teritoriul xxx, jud. Botoşani, din care suprafaţa de de 4 ha şi 9.431 m.p. teren extravilan  şi suprafaţa de 2.669 m.p. teren intravilan.

Potrivit certificatului de moştenitor nr.xxx din 29 octombrie 2004,  eliberat de BNP xxx din Dorohoi, după numita xxx decedată la data de xxx, au rămas în calitate de moştrenitori reclamantul xxx-fiu şi pârâta xxx-nepoată de fiu predecedat (xxx), având  câte o cotă de 1/2 fiecare. 

Din masa succesorală s-a constatat că face parte suprafaţa de de 4 ha şi 9.431 m.p. teren extravilan,  înscrisă în titlul de proprietate nr. xxx din 26.04.1994 şi situată pe teritoriul xxx jud. Botoşani, menţionându-se că terenul intravilan şi construcţiile au fost înstrăinate de defunctă prin actul autentificat sub nr. xxx/1992 de Notariatul de Stat xxx.

La primul termen de judecată, părţile s-au învoit cu privire la modalitatea de sistare a stării de indiviziune (fila 29).

În baza art. 438 cod procedură civilă instanţa va dispune ieşirea din indiviziune cu privire la suprafaţa de de 4 ha şi 9.431 m.p. teren extravilan, înscrisă în titlul de proprietate nr. xxx din 26.04.1994 şi situată pe teritoriul xxx jud. Botoşani, potrivit învoielii părţilor.

Văzând că acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 531 lei (fila 37),

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite  acţiunea civilă formulată de reclamantul xxx, domiciliat în xxx în contradictoriu cu pârâta xxx

Constată că părţile sunt în indiviziune potrivit certificatului de moştenitor nr.xxx din 29 octombrie 2004,  eliberat de BNP xxx din Dorohoi, cu privire la suprafaţa de de 4 ha şi 9.431 m.p. teren extravilan  înscrisă în titlul de proprietate nr. xxx din 26.04.1994 şi situată pe teritoriul xxx jud. Botoşani, din care reclamantul xxx şi pârâta xxx, au câte o cotă de 1/2 fiecare. 

Ia act de învoiala părţilor cu privire la ieşirea din indiviziune şi atribuie reclamantului xxx, în deplină proprietate, suprafaţa de 2 ha şi 6.831 m.p. teren arabil extravilan din p.c. xxx.

Atribuie pârâtei xxx, în deplină proprietate, suprafaţa de 2 ha teren arabil extravilan din p.c. xxx şi suprafaţa de 2.600 m.p. teren  extravilan categoria păşuni din p.c. xxx.

Consfinţeşte învoiala părţilor.

Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, xxx 2018.

 P R E Ş E D I N T E , GREFIER,

Domenii speta