Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 14 din 27.05.2013


ordonanţă preşedinţială

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA-JUDEŢUL  BIHOR

SECŢIA CIVILĂ

DOSAR NR. ……..

SENTINŢA CIVILĂ NR. ………

Şedinţa publică din data de ………..

Completul compus din:

PREŞEDINTE – …..

GREFIER – ………..

Pe rol judecarea cauzei de minori şi familie privind pe reclamant …….şi pe pârât ………., având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta, reprezentantul reclamantei – av. ……., pârâtul, reprezentantul pârâtului – av. ……..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Instanţa constată că minorele  au fost audiate în cameră de consiliu la data de ……….., poziţia acestora fiind consemnată în procesul-verbal separat ataşat la dosarul cauzei.

Se procedează la ascultarea martorei ……… conform prevederilor art.196 C.pr.civ., sub prestare de jurământ în forma prevăzută de art.193 al.1 C.pr.civ., consemnarea făcându-se conform art.198 C.pr.civ., potrivit căruia aceasta semnează declaraţia.

 Reprezentanţii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de propus.

 În baza art. 167 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, considerându-le pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa, constată cauza în stare de judecată, în baza art.150 C.pr.civ. socoteşte cauza lămurită, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată , stabilirea locuinţei minorelor la mamă până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de divorţ şi evacuarea pârâtului până la soluţionarea dosarului de partaj. Solicită respingerea cererii recovenţionale. Apreciază că se încearcă a se sublinia faptul că imobilul este partajabil în natură, însă între părţi există o stare tensionată, care le afectează pe minore.  Mai solicită ca executarea ordonanţei să se facă de îndată.  Arată că din probatoriul administrat, respectiv din interogatoriu şi audierea minorelor rezultă că acestea sunt în contradicţie cu declaraţia martorei ……….. Mai arată însă că prin interogatoriu şi audierea minorelor se conturează starea de fapt şi se coroborează cu declaraţia martorului ……….  În ceea ce priveşte declaraţia martorei ……….., solicită să se aibă în vedere faptul că aceasta nu cunoaşte nimic personal. Arată că la dosar s-a depus un raport de analiză psihologică în care sunt consemnate cele relatate de minore.  Apreciază că cererea este întemeiată.

Reprezentantul pârâtului solicită respingerea cererii principale şi admiterea cererii reconvenţionale. Solicită acordarea  unui termen de pronunţare de 48 h în vederea formulării concluziilor scrise. Apreciază că declaraţia martorei ………. este importantă, întrucât aceasta este o persoană neutră. Mai arată că această martoră a relatat comportamentul părţilor. Solicită să se aibă în vedere că martora ……. a relatat că nu exista o stare tensionată între părţi.  Apreciază că s-a creat un scenariu.  Mai apreciază că dacă minorele sunt ataşate de bunicii paterni şi de mătuşă, acestea îşi iubesc tatăl. Arată că reclamanta, prin pregătirea sa didactică a influenţat fetele. Mai arată că pârâtul crede că aceasta are o relaţie extraconjugală. Indică faptul că martora ……… a demonstrat caracterele părţilor.  Apreciază că părţile pot locui împreună.  Arată că reclamanta doreşte să fie singură în imobil pentru a nu fi urmărită de pârât. Mai arată că nu s-a demonstrat caracterul violent al pârâtului. Apreciază că ceea ce încearcă reclamanta este îndepărtarea pârâtului din imobil. Mai apreciază că reclamanta nu poate fi un model pentru minore. Arată că fetele au fost luate, mutându-se în chirie fără ca pârâtul să ştie unde. Apreciază că părţile pot folosi imobilul împreună.

În replică reprezentantul reclamantei arată că se trece peste ce au relatat minorele cu ocazia audierii acestora în cameră de consiliu.  Mai arată că minorele audiate în procesul de divorţ, au relatat aceleaşi împrejurări.  Indică instanţei că nu este de acord cu acordarea unui termen de pronunţare.

Reprezentantul pârâtului arată că dacă se susţine de către reclamantă că a fost supusă atâtor acte de violenţă, trebuia să depună certificate medico-legale în acest sens.  Mai arată că pârâtul nu are cunoştinţă de locul unde sunt în prezent minorele în chirie împreună cu reclamanta.  Apreciază că reclamanta le manipulează pe fete, acestea fiind instruite ce să spună.  Arată că nu există nici o dovadă de agresivitate. Mai arată că  minora ….. cunoaşte foarte bine situaţia  şi prea multe amănunte. Apreciază că pârâtul a fost lăsat să se întâlnească cu minorele la o cofetărie, ca o consecinţă a celor aduse în discuţie reclamantei cu ocazia soluţionării cererii de divorţ.

În replică reprezentantul reclamantei arată că pârâtul a recunoscut faptul că acea întâlnire a fost stabilită în urmă cu câteva zile.

Pârâtul arată că reclamanta a refuzat să îi comunice unde stau în chirie şi nu s-a putut întâlni cu fetele. Mai arată că în cursul zilei de sâmbătă reclamanta i-a promis că se va întâlni cu fetele însă apoi a refuzat. Învederează că i-a promis că se va întâlni duminică cu ele, când aceasta şi-a închis telefonul.  Arată că a dorit să se întâlnească cu fetele şi luni şi marţi.

 

INSTANŢA

 Deliberând asupra acţiunii de faţă constată următoarele:

Prin cererea de ordonanţă preşedinţială, formulată în dosarul nr……………., legal timbrată , reclamanta ………. a solicitat în temeiul art.613 ind.2 Cod procedură civilă în contradictoriu cu pârâtul …… stabilirea domiciliului minorelor ………. născută la ....... născută la ……… la reclamantă ,până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de divorţ ce formează obiectul dosarului nr…….şi evacuarea pârâtului din imobilul locuinţă conjugală , situat în …….., ca măsură vremelnică , până la rămânerea definitivă a hotărârii de partaj, solicitând ca executarea Ordonanţei să se facă de îndată, fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta arată că în data de ……… s-a căsătorit cu pârâtul …… din căsătoria părţilor rezultând minorele ……..şi din cauza comportamentului abuziv al pârâtului în data de ………. a introdus acţiunea de divorţ, ce formează obiectul dosarului nr…………….

Referitor la comportamentul pârâtului , reclamanta a arătat că acesta are o atitudine oscilantă , instabilă, trecând de la un comportament afectuos la unul agresiv, fiind ameninţată în repetate rânduri, de faţă cu minorele .

Pârâtul fiind convins că reclamanta are o relaţie extraconjugală o urmăreşte în permanenţă, din acest motiv făcând scandal în public la centrul comercial ……….

Reclamanta apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.581 şi 613 ind.2 Cod procedură civilă, respectiv urgenţa, neprejudecarea fondului şi vremelnicia.

În drept a invocat art.581. 582 şi art.613 ind.1 Cod procedură civilă.

 În probaţiune a depus înscrisuri, respectiv CF al imobilului reprezentând locuinţa conjugală şi copie după acţiunea de divorţ.

Pârâtul a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând respingerea ordonanţei preşedinţiale şi pe cale reconvenţională a solicitat încredinţarea minorelor până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii de divorţ şi evacuarea reclamantei principale din imobilul proprietate comună, până la soluţionarea irevocabilă a partajului.

În motivarea întâmpinării şi a cererii reconvenţionale pârâtul a arătat că este căsătorit de 13 ani cu reclamanta şi comportamentul acesteia s-a schimbat din cauza relaţiei extraconjugale pe care aceasta o are , aspect care se răsfrânge în mod negativ asupra minorelor, acestea fiind îndepărtate de tatăl lor de către reclamantă iar din cauza acestei relaţii, reclamanta –pârâta reconvenţională reprezintă un pericol pentru integritatea psihică şi fizică a minorelor.

A mai arătat pârâtul că reclamanta are un comportament distorsionat, provoacă certuri şi scandaluri şi îi interzice să relaţioneze cu minorele.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

Sub aspect probatoriu în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri , proba cu interogatoriul părţilor , proba testimonială , s-a efectuat ancheta socială la domiciliul părţilor şi au fost audiate minorele în cameră de consiliu.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile sunt în prezent căsătorite , din căsătoria acestora rezultând minorele …………., pe rolul instanţei fiind înregistrată o acţiune de divorţ, dosar nr. ………….

În drept , în speţă sunt aplicabile prevederile art.581 Cod procedură civilă,potrivit căruia „(1) Instanta va putea să ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar pagubi prin întîrziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.”

Din acest text legal rezultă că pentru a fi admisibilă o cerere de ordonanţă preşedinţială condiţiile necesare sunt : urgenţa, neprejudecarea fondului, instanţa având însă dreptul de a face un examen sumar al litigiului  determinând de partea cui e aparenţa dreptului şi caracterul vremelnic al măsurii luate în acest fel.

Potrivit  art.613 ind.2 Cod procedură civilă instanţa poate lua pe timpul procesului de divorţ  prin ordonanţa preşedinţială, măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de intretinere, la alocatia pentru copii si la folosirea locuintei.

Analizând probatoriul administrat în cauză instanţa reţine că relaţiile dintre părţi sunt tensionate, pârâtul fiind evident deranjat de presupusa relaţie extraconjugală a reclamantei şi de faptul că o dată cu intrarea acesteia în Clubul Rotary ,comportamentul acesteia s-a schimbat , aceasta acordând o atenţie excesivă propriei imagini.

Din probele administrate , din relatările minorelor rezultă că între părţi relaţiile au degenerat în ultima perioadă, pe fondul geloziei ,pârâtul având un comportament care în mod evident afectează minorele, acesta manifestând agresivitate psihică şi chiar fizică.

Chiar dacă episoadele de violenţă fizică au fost relativ puţine , după cum au relatat chiar şi minorele instanţa apreciază că manifestarea acesteia în prezenţa minorelor precum şi violenţa psihică manifestată de pârât sunt de natură a afecta în mod grav minorele, punând în pericol dezvoltarea armonioasă a acestora, copiii trebuind să beneficieze de un climat propice unei dezvoltări normale, relaţiile tensionate dintre părinţi fiind de natura a afecta echilibrul fragil al copiilor.

Este evident că atitudinea pârâtului are consecinţe asupra minorelor, aspecte care au rezultat atât din cele relatate de către minoră cu ocazia audierii acestora cât şi din raportul de evaluare psihologică a minorelor, depus la dosar de către reclamantă.

Pe de altă parte, potrivit probelor administrate, relaţia dintre minore şi mama acestora este strânsă , mama ocupându-se de creşterea şi educarea acestora, de asemenea instanţa reţine şi faptul că tatăl a avut o relaţie apropiată cu minorele, care s-a degradat pe fondul neînţelegerilor şi certurilor dintre părinţi.

Instanţa reţine că pe rolul Judecătoriei Oradea este înregistrat procesul de divorţ dintre părţi, dosar nr. …………, în cauză fiind aplicabile prevederile art. 613 ind.2 Cod procedură civilă şi având în vedere ataşamentul minorelor faţă de mama acestora,  vârsta fragedă a acestora, care impune prezenţa mamei , instanţa  în temeiul art.613 ind.2 Cod procedură civilă va dispune stabilirea locuinţei minorelor la mamă.

Analizând cererea de evacuare prin prisma prevederilor art.581 Cod procedură civilă instanţa apreciază că violenţa creează pentru partea lezată dreptul de a se folosi de procedura ordonanţei preşedinţiale , aceste fapte constituind dovada urgenţei. 

Instanţa constată că din probele administrate a reieşit că pârâtul are un comportament care afectează în mod evident minorele, certurile dintre părţi având loc în prezenţa acestora , minora ………. arătând că-i este frică de tatăl său iar din cauza neînţelegerilor dintre părţi convieţuirea în acelaşi imobil nu este posibilă .

Reţinând că sunt îndeplinite condiţiile ordonanţei preşedinţiale , pe lângă condiţia urgenţei, fiind îndeplinită şi condiţia neprejudecării fondului, precum şi condiţia caracterului vremelnic al măsurii , solicitată până la soluţionarea irevocabilă a cererii de partaj, instanţa va dispune evacuarea pârâtului din locuinţa conjugală situată în ………… ca măsură vremelnică până la soluţionarea irevocabilă a cererii de divorţ, reţinând că s-a solicitat şi evacuarea pârâtului ca şi cerere accesorie divorţului.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, minorele fiind încredinţate mamei pentru considerentele menţionate anterior va respinge cererea de încredinţare a acestora la tată şi faţă de această soluţie, apreciind că nu se impune evacuarea reclamantei din imobil, deoarece nu s-a dovedit că aceasta ar avea un comportament violent sau că ar reprezenta un pericol pentru integritatea fizică sau psihică a minorelor, instanţa va respinge cererea reconvenţională.

Instanţa ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta-pârâtă reconvenţională ………… în contradictoriu cu pârâtul-reclamant reconvenţional ……………. .

Stabileşte locuinţa minorelor ………. născută la data de …….. şi …….. născută la data de …………. la  domiciliul mamei ,ca măsură vremelnică până la soluţionarea irevocabilă a cererii de divorţ.

Dispune evacuarea pârâtului din locuinţa conjugală situată în ….., ca măsură vremelnică până la soluţionarea irevocabilă a cererii de divorţ.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant reconvenţional ……….. ca neîntemeiată .

Fără cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare .

Pronunţată în şedinţa publică din  ……………….

 PREŞEDINTE, GREFIER,

………….

Red….