Fond funciar

Sentinţă civilă 3132 din 08.11.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI 

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5530/R/270/2010  fond funciar

Înreg. 19.08.2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.3132

Şedinţa publică din data de 8 noiembrie  2010

Completul de judecată compus din:

Preşedinte – ……

Grefier  …..

Pe rol se află spre soluţionare cauza civilă venită spre rejudecare promovată de reclamantul ……, domiciliat în ……… Judeţ Bacău împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Bacău şi Comisia Locală Bogdăneşti pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, având ca  obiect  fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită cu pârâtele, iar Comisia Locală Bogdăneşti a trimis la dosar  adresa nr.4309 din 22.10.2010, însoţită de alte acte.

Instanţa având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă de către pârâte, constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând, asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti sub nr. 6240/7.11.2007 reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău şi Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bogdăneşti anularea hotărârii Comisiei Judeţene Bacău nr. 11338/28.08.2007, desfiinţarea titlului de proprietate emis pe numele lui ….. şi …… şi a actelor depuse la dosar în baza cărora a fost emis acest titlu, iar în cazul în care se va constata nulitatea actelor depuse la dosar, solicită şi desfiinţarea actului de vânzare cumpărare încheiat între ….. (moştenitoare) şi ….. conform Legii nr. 169/1997, modificată prin Legea nr. 247/2005 art. III alin. 2 indice 4.

Judecătoria Oneşti, prin sentinţa civilă nr. 668/23.02.2010, a admis în parte acţiunea, a respins ca prematur formulate capetele de cerere privind desfiinţarea titlului de proprietate şi a actului de vânzare cumpărare, a anulat hotărârea Comisiei Judeţene Bacău nr. 11338/28.08.2007 şi a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantului ca moştenitor al defunctului …. pentru suprafaţa de 1790 m.p. teren arabil situat în …., parţial pe vechiul amplasament (suprafaţa de 448 mp conform schiţei anexate la raportul de expertiză tehnică topocadastrală întocmit de ing. Dragomirescu), parţial pe alt amplasament sau propus pentru despăgubire.

Pârâta Comisia Judeţeană Bacău şi reclamantul au declarat recurs împotriva sentinţei anterior menţionate. Tribunalul Bacău, prin decizia civilă nr. 430/R/12.05.2010 a respins recursul declarat de Comisia Judeţeană Bacău, a admis recursul declarat de recurentul …… şi a casat în parte sentinţa civilă sub aspectul soluţionării în temeiul excepţiei prematurităţii cererii privind desfiinţarea tilului de proprietate nr. 77418/22.02.1995 şi a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1690/24.08.2000 şi sub aspectul reconstituirii dreptului de proprietate pentru diferenţa de teren dintre 1790 mp şi 448 mp reconstituiţi pe vechiul amplasament pe un alt amplasament sau prin despăgubiri, trimiţând cauza spre rejudecare numai în aceste limite.

În rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti sub nr. 5530/R/19.08.2010.

Pârâtele comisii nu au depus întâmpinare şi nici nu au fost reprezentate în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform dispoziţiilor art. 315 Cod procedură civilă „în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”.

Analizând decizia civilă nr. 430/R/2010 a Tribunalului Bacău, instanţa reţine că instanţa de recurs a decis cu autoritate de lucru judecat anularea hotărârii nr. 11338/28.08.2007 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, că reclamantul este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de 1790 mp teren arabil situat în ……., judeţul Bacău, din care  pentru suprafaţa de 448 mp pe vechiul amplasament, că titlul de proprietate atacat şi contractul de vânzare cumpărare au fost emise cu respectarea legii. A decis instanţa de recurs că rămâne necesară verificarea pe fondul cauzei a existenţei la dispoziţia comisiei locale sau a celor învecinate de terenuri pe care să i se poată reconstitui reclamantului dreptul de proprietate în natură.

Instanţa a emis o adresă către pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bogdăneşti pentru a verifica existenţa la dispoziţia acestei comisii sau a celor învecinate, conform dispoziţiilor art. 9 şi 10 din HG 890/2005, unor suprafeţe de teren cu care reclamantul ar putea fi compensat pentru suprafaţa de 1342 mp (diferenţa dintre 1790 mp şi 448 mp recunoscuţi pe vechiul amplasament).

Pârâta a înaintat răspuns la dosar prin care a adus la cunoştinţă faptul că nici în rezerva acestei comisii, nici în rezerva comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din localităţile învecinate (Tg. Trotuş, Caşin, Mănăstirea Caşin, Oneşti, Pîrgăreşti, Oituz) nu există terenuri rămase disponibile. În aceste condiţii, nu se mai impune nici efectuarea unei expertize, despre care se face vorbire în decizia instanţei de recurs, prin care să se evalueze terenul pe care reclamantul l-ar accepta pe un alt amplasament decât cel iniţial.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul art. 10 din HG nr. 890/2005, instanţa reţine că reclamantul nu poate fi compensat pentru suprafaţa de teren de 1342 mp prin reconstituirea dreptului de proprietate în natură, motiv pentru care va dispune propunerea acestuia la despăgubiri, procedura de acordare a despăgubirilor fiind prevăzută în capitolul 5 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte cererea formulată de reclamantul ………, domiciliat în ….. Judeţ Bacău împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Bacău şi Comisia Locală Bogdăneşti pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor.

Anulează Hotărârea  Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău nr.11338/28.08.2007.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantului ca moştenitor al defunctului … pentru suprafaţa de 1790 m.p. teren arabil situat în comuna .., din care pentru suprafaţa de 448 m.p. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechiul amplasament (conform schiţei anexate la raportul de expertiză tehnică topocadastrală întocmit de ing. Dragomirescu), iar pentru diferenţa de suprafaţă de 1342 m.p. reclamantul va fi propus la despăgubiri.

Respinge capătul de cerere privind desfiinţarea titlului de proprietate nr.77418/22.02.1995 şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1690 din 24.08.2000 la BNP Didel Ghihaniş.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 8.11.2010.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R , 

Red. A.C.  -  11.11.2010

Tehnored. C.M. - 11.11.2010

Exemplare – 5.

Com.părţi - 11.11.2010

1