Constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate, în sensul înscrierii petentei pe titlu. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 18/1991

Sentinţă civilă 288 din 16.03.2012


Prin cererea înregistrata la nr. 5332 din 5 XII 2011,  contestatorul SC  E S SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul  C N,  contestatia în anulare împotriva deciziei civile nr. 1238 /R/17.XI 2011 a Tribunalului Teleorman  solicitând anularea acesteia si pe fond rejudecarea recursului declarat de recurentul – intimat C N si respingerea acestuia ca nefondat, pentru urmatoarele motive:

În mod gresit în solutionarea recursului s –au  confundat si involuntar s – au ignorat date importante referitoare la presupusa existenta a anexelor gospodaresti în suprafata de 28 mp  situate pe terenul ce s –a aflat în proprietatea intimatului si în mod gresit s –a considerat  ca la 17. 01. 2011 acestea au fost vândute fara sa fie evaluate si  platite.

Dezlegarea recursului s –a întemeiat pe un proces – verbal de situatie întocmit la 22. 06. 2010 de  executorul judecatoresc cu privire la care chiar instanta a constatat ca are un caracter  ambiguu însa greseala evidenta a anexelor gospodaresti rezulta din raportul de evaluare depus în dosarul de executare raport în care expertul nu indica existenta pe termen a anexelor.

Inexistenta anexelor gospodaresti rezulta din mai multe acte  de executare si anume, procesul – verbal întocmit la 8 . XI. 2010 în dosarul de executare nr.66/ 488/2010, din cuprinsul publicatiei de vânzare din 10 .11. 2010, al procesului – verbal de licitatie din 13. XII 2010 în care nu figureaza scoase la vânzare decât  2 constructii  case, una veche si una noua, precum si din publicatia de vânzare din 14.XII 2010 din care de asemenea rezulta ca s –au scos la vânzare terenul aferent si  2 constructii de pe teren, una veche si una noua.

În plus,  sub acest aspect, a mai invocat contestatorul ca la 18. 01. 2012, executorul judecatoresc a îndreptat eroarea materiala din  procesul – verbal de situatie din 22. 06. 2010, înlaturând fraza ce se refera la existenta pe teren a anexelor gospodaresti în suprafata de 28 mp.

Un alt motiv de contestatie în anulare a mai invocat contestatorul si faptul ca  în mod  involuntar prin decizia contestata, în judecarea recursului, Tribunalul Teleorman a omis sa  observe ca cererea de suspendare provizorie a executarii silite a fost respinsa prin sentinta civila nr. 633 / 9.06. 2011, irevocabila prin decizia civila nr. 943/8.07. 2011, astfel ca în mod gresit s –a constatat ca fiind nelegala vânzarea prin licitatia publica din 17. 01. 2011, ora 1100.

În drept, au fost invocate  dispozitiile art. 318 Cod procedura civila

În sustinere s –au depus înscrisuri (f. 15- 37).

Prin întâmpinarea (f. 44) intimatul  C N a cerut respingerea contestatiei în anulare aratând ca existenta anexelor gospodaresti rezulta din toate procesele- verbale de licitatie, aceasta fiind si ratiunea pentru care a contestat executarea silita.

Analizând decizia contestata, prin prisma criticilor aduse în raport de dispozitiile art. 318 Cod procedura civila, tribunalul  constata ca este  neîntemeiata pentru considerentele ce vor succede:

Contestatia în anulare este o cale de atac extraordinara,  de retractare , creata de lege numai pentru remedierea unor greseli materiale, greseli care trebuie apreciate în raport cu datele existente la dosarul cauzei la data pronuntarii hotarârii.

În speta,  sustinerile formulate prin contestatia în anulare au fost invocate si examinate în calea de atac a recursului, greselile invocate tinând de interpretarea probelor si nefiind greseli materiale în sensul prevazut de dispozitiile art. 318 Cod procedura civila. Aceste greseli materiale trebuie apreciate în raport cu datele existente la dosar la data  pronuntarii deciziei contestate. Ori, la acea data, probele administrate au fost corect apreciate, nefiind admisibila repunerea în discutie a problemelor de fond ce au  fost solutionate de tribunal si care s –a pronuntat asupra motivelor de casare invocate  de recurentul contestator C N.

Cât priveste masura luata de executorul judecatoresc de înlaturare  din procesul – verbal de situatie întocmit la 22. 06. 2010 a  frazei privind existenta anexelor gospodaresti în suprafata de 28 mp despre care se precizeaza de organul de executare în procesul – verbal încheiat la 18. 01. 2012 ca nu s –au gasit si nu se gasesc în proprietatea debitoarei C N, se constata ca pretinsa eroare materiala a fost îndreptata ulterior deciziei  contestate, respectiv la 18.01. 2012, ori asa cum s –a aratat mai sus, tribunalul  are de analizat eventuale greseli materiale în raport de datele de la momentul pronuntarii deciziei, respectiv 17.XI 2011 si nu ulterioare, deoarece doar în acest mod se poate hotarî daca dezlegarea data recursului este sau nu rezultatul unei greseli materiale.

Mai mult, eroarea pretinsa nu  se circumscrie notiunii de  eroare materiala în sensul art.318c.p.c. , care vizeaza erori de procedura si nu pretinsa eroare de judecata.

S –a invocat ca fiind o greseala în sensul art.318 Cod procedura civila, faptul ca la data pronuntarii deciziei contestate, cererea de suspendare a executarii silite fusese  definitiv si irevocabil  respinsa, astfel ca vânzarea la licitatie publica din 17.01. 2011 nu era nelegala, tribunalul luând în mod gresit în considerare aspectul referitor la suspendarea provizorie a executarii silite de la data vânzarii.

Nici acest motiv nu se circumscrie cazului prevazut de art. 318 Cod procedura civila privind  eroarea materiala- cu atât mai mult cu cât la data  vânzarii, actul de executare silita era suspendat provizoriu.

Drept pentru care,  se va respinge contestatia în anulare ca nefondata.