Conflict de drepturi

Sentinţă civilă 64 din 21.01.2009


Dosar nr. 2761/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.64

Şedinţa publică din  21 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2761/88/2008, .... a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului ...., administrator în cadrul .... din Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat pârâtul să-i permită exercitarea activităţii în cadrul ...., respectiv atribuţii de organizare a activităţii hoteliere şi alimentaţie publică din cadrul ...., precum şi celelalte activităţi care sunt stipulate în fişa postului.

În motivare, s-a arătat că de la angajarea sa pentru organizarea activităţii în cadrul ...., în vederea reclasificării acestuia a fost obstrucţionat de administratorul .... şi nu ui s-a permis să verifice dacă documentele ce trebuie să fie întocmite zilnic sunt realizate corect la recepţie şi bucătărie – magazie, dacă personalul de la bucătărie îndeplineşte condiţiile legale privind instruirea sanitară şi vizele medicale, să verifice starea de curăţenie din camere.

A mai precizat că, de fiecare dată când trebuie să organizeze activitatea hotelieră în vederea cazării participanţilor la diverse activităţi culturale care se desfăşoară în municipiul Tulcea, i se interzice de către domnul .... să discute cu personalul responsabil, cerându-i de fiecare dată să părăsească hotelul.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp.art.261 pct.2 din Codul muncii.

În dovedire, reclamantul a depus la dosarul cauzei:adresele nr.124/2008, nr.866/2008, cererile înregistrate sub nr.767/2008, nr.124/2008, fişele de post nr.2 şi 3, cerere precizatoare, brevet de turism, certificat de absolvire, stat de funcţii, HG nr.238/2001.

A mai fost depus la dosarul cauzei contractul individual de  muncă al reclamantului.

Prin cererea depusă la dosarul cauzei în data de 7 ianuarie 2009, reclamantul a precizat că temeiul de drept al acţiunii sale îl reprezintă HG nr.238/2001.

Faţă de excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului ...., instanţa constată următoarele:

Potrivit contractului individual de muncă depus la dosarul cauzei, rezultă că reclamantul a avut raporturi de muncă cu  .....

Art.282 din Codul muncii prevede că „Pot fi părţi în conflictele de muncă:

a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă;

b) angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod;

c) sindicatele şi patronatele;

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.”

Ori, având în vedere că reclamantul a formulat cererea de chemare în judecată împotriva lui ...., ce are calitatea de administrator în cadrul ...., iar contractul individual de muncă l-a încheiat cu ...., în calitate de angajator, instanţa urmează a admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului .... şi a respinge acţiunea ca inadmisibilă.

2

Domenii speta