Prescripţie aplicare sancţiune

Decizie 68 din 28.01.2009


Dosar nr. 634/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.68

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 634/327/2008 la data de 11 februarie 2008, petentul SI  a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal seria AY nr. 1188896 încheiat la data de 3 decembrie 2007 de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, prin care a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 200 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea nr.61/1991.

Prin Sentinţa civilă nr. 2551 din 13 octombrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 23 noiembrie 2007, petentul a solicitat intervenţia organelor de poliţie pentru aplanarea unui conflict. In urma investigaţiilor, în rândul persoanelor care au asistat la evenimentul reclamat, la data de 3 noiembrie 2007, au fost întocmite două procese verbale prin care atât petentul cât şi cealaltă persoană implicată în conflict, respectiv martorul VG  au fost sancţionaţi contravenţional pentru încălcarea normelor de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, reţinându-se în sarcina lor că la data sus menţionată şi-au adresat reciproc injurii, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prev. de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul care a criticat-o ca netemeinică, nelegală, susţinând că procesul verbal de contravenţie nu a fost comunicat în termenul prevăzut de lege, astfel că executarea sancţiunii amenzii s-a prescris.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii plângerii.

Examinând cauza în raport de motivele invocate, Tribunalul constată recursul nefundat.

Potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, comunicarea procesului verbal de contravenţie se face de către organul care a aplicat sancţiunea în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia iar în conformitate cu dispoziţiile art. 14 din acelaşi act normativ, executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la aplicarea sancţiunii.

In cauză, comunicarea procesului verbal de contravenţie întocmit la 3 decembrie 2007 s-a făcut la data de 4 ianuarie 2008, iar potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. 3 Cod proc. civilă, termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.

In aceste condiţii, nu se poate reţine că termenul de o lună a fost depăşit încât să atragă aplicarea dispoziţiilor art. 14 din O.G. NR. 2/2001.

Chiar dacă s-ar pune problema prescrierii executării sancţiunii amenzii contravenţionale, aceasta se poate face doar în cadrul unei contestaţii la executare şi nicidecum în plângerea contravenţională.

Faţă de aceste considerente, cum critica formulată nu este întemeiată, Tribunalul va respinge, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., recursul ca nefondat.

1