Pretenţii civile

Decizie 54 din 23.01.2009


Dosar nr. 1987/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ Nr. 12

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra apelului civil de faţă.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr. 1987/327/2008, creditoarea SC AQ SA  Tulcea a solicitat în contradictoriu cu debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI C - Tulcea validarea popririi înfiinţată în mâna terţului poprit MI, până la concurenţa sumei de 3108 lei.

Prin Sentinţa civilă nr. 2537 din 29 septembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins cererea creditoarei şi a desfiinţat poprirea înfiinţată în dosarul de executare silită nr. 136/2007 al BEJ UB .

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că în cauză nu s-a dovedit că terţul poprit datorează debitoarei suma de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea, simpla susţinere a asociaţiei de proprietari în acest sens, neînsoţită de înscrisuri care să confirme existenţa debitului şi cuantumul acestuia nefiind suficientă pentru a se putea concluziona că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru validarea popririi.

S-a mai reţinut că în condiţiile în care suma de bani pentru care a fost înfiinţată, poprirea reprezintă cota de contribuţii ce îi revine terţului poprit din cheltuielile asociaţiei de proprietari, existenţa şi cuantumul debitului pot fi dovedite doar cu listele de plată întocmite lunar cu respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a formulat apel creditoarea SC AQ SA Tulcea, criticând-o ca netemeinică şi nelegală, motivat în esenţă de faptul că în mod greşit s-a apreciat asupra inexistenţei dovezilor asupra faptului că terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitoarei.

Acest aspect este probat cu tabelul trimis de debitoare executorul judecătoresc pe care debitoarea şi terţul poprit nu le-au contestat în instanţă şi nici nu s-a făcut vreo dovadă contrară cu privire la acest înscris care până la o eventuală probă contrară se prezumă că exprimă adevărul.

A mai invocat apelanta că şi tăcerea debitoarei şi a terţului poprit care nu au solicitat administrarea de probe precum şi faptul că terţul poprit nu s-a prezentat la interogatoriu dă dreptul instanţei să considere existenţa dovezii depline a acţiunii formulate.

În drept, s-au invocat prev. art.282 şi urm.rap. la art.460 Cod proc.civilă, iar în dovedire s-au depus la dosar două decizii civile pronunţate de Tribunalul Tulcea.

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, în raport de motivele de apel cât şi din oficiu, tribunalul constată că apelul este întemeiat.

Din coroborarea disp. artr.460 cu cele ale art.452 Cod proc.civilă, rezultă că pentru ca instanţa să poată dispune validarea popririi este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii: terţul poprit să datoreze debitorului în prezent sau viitor, în baza unor raporturi juridice existente o sumă de bani, să fi fost înfiinţată poprirea conform art.454 Cod proc.civilă, iar terţul să nu-şi execute obligaţiile ce-i revin în baza art.456 Cod proc.civilă.

Prin adresa din 05.02.2008 emisă de executorul judecătoresc UB  a fost înfiinţată poprirea în vederea achitării debitului de 3108 lei asupra terţului poprit MI, în conformitate cu disp. art.454 al.1, 2 şi 3 Cod proc.civilă, punându-se în vedere acestuia obligaţia de a achita suma datorată către creditorul SC AQ SA Tulcea.

Întrucât terţul poprit MI nu a efectuat nici o plată către creditoare de la data înfiinţării popririi, 05.02.2008, aceasta a sesizat instanţa de executare în vederea validării popririi.

Din analiza borderoului de recomandate nr.14/05.02.2008 rezultă că terţului poprit i-a fost comunicată adresa de înfiinţarea popririi şi titlul executoriu care a stat la baza acesteia.

Potrivit tabelului nominal cuprinzând debitorii Asociaţiei de proprietari C -  Tulcea către SC AQ SA Tulcea se constată că terţul poprit MI figurează cu un debit în cuantum de 3108 lei, iar în ceea ce priveşte raportul juridic obligaţional între terţul poprit şi debitoare, acesta rezultă din obligaţiile reglementate prin HG nr.1275/2000 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.114/1996, astfel cum  au fost modificate prin HG nr.400/2003 pentru organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Potrivit art.23 lit.B pct.a din acest act normativ, proprietarii locuinţelor, constituiţi în asociaţii de proprietari, au obligaţia să contribuie la constituirea mijloacelor băneşti şi materiale ale asociaţiei şi să achite în termenul stabilit cota de contribuţie care le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei.

În această situaţie se constată că terţul poprit MI datorează debitoarei suma pentru care s-a înfiinţat poprirea, în alte cuvinte Asociaţia de proprietari C -  Tulcea are calitatea de creditoare a terţului poprit, motiv pentru care în tem. art.296 Cod proc.civilă urmează a se admite apelul şi a se schimba în totalitate în sensul admiterii cererii reclamantei –creditoare.

În tem. art.460 al.2 Cod proc.civilă, va fi validată poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit MI până la concurenţa sumei de 3108 lei.

Potrivit art.274 Cod proc.civilă vor fi obligaţi intimaţii să plătească apelantei suma de 15,45 lei cheltuieli de judecată.

Domenii speta