Plangere contraventionala

Hotărâre din 16.03.2010


Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instan?e sub n.797/185/2009, petenta SC BC SRL reprezentata prin administrator BM , în contradictoriu cu ITM Vîlcea, a solicitat ca prin hot?rârea ce se va reprezenta s? se anuleze procesul verbal de contraven?ie nr. 0003788/09.07.2009 ?i exonerarea de plata amenzii.

În motivare s-a ar?tat faptul c? în urma controlului efectuat de reprezentan?i ai ITM Vîlcea în perioada 06.07.2009 – 08.07.2009, s-a încheiat procesul verbal de constatare a contraven?iilor nr.0003788 din 09.07.2009, în care s-a constatat c? a primit la lucru f?r? a avea întocmite in form? scris? contracte individuale d e munc? anterior începerii activitii un num?r de trei persoane. Pentru aceast? fapt? s-a aplicat o amend? de 4500 lei . Petenta a men?ionat c? fapta re?inut? nu exist? deoarece activitatea desfurat? de cele trei persoane in cadrul societii s-a realizat în baza raporturilor de  munc? stabilite prin contracte individuale de munc? încheiate în form? scris? , contracte înregistrate atât in registrul general de evident? a salaria?ilor cât si la ITM .

În discu?iile avute cu cei trei salaria?i, dup? efectuarea controlului în leg?tur? cu declara?iile date prin care men?ionau c? nu s-au încheiat contracte individuale de munc?, ace?tia au justificat men?iunile f?cute prin faptul c? inspectorii i-au timorat ei neputându-se concentra asupra întreb?rilor puse de ace?tia iar unul din salaria?i in loc s?-?i treac? numele real ?i-a men?ionat un alt nume. 

Petenta a men?ionat faptul c? la întocmirea procesului verbal de contraven?ie au fost înc?lcate disp.art.16 alin.7 din OG 2/2001 care prevedeau obliga?ia pentru agentul constatator de a consemna obiec?iunile in caz contrar sanc?iunea ce intervine este nulitatea procesului verbal. De asemenea, s-a men?ionat c? agentul constatator a refuzat s? consemneze în procesul verbal de contraven?ie c? are posibilitatea s? achite in 48 de ore jum?tate din minimul amenzii prev?zute in actul normativ .

S-a mai precizat in plângere c? potrivit art. 1 din OG 2/2001 constituie contraven?ie fapta s?vâr?it? cu vinovie iar aceast? vinovia nu se prezum? ci ea trebuie dovedit? de c?tre agentul constatator .

În drept au fost invocate dispozi?iile art. 276 alin.3 din Legea 53/2003 ?i art. 31 ?i urm din OG 2/2001.

Au fost ata?ate in copie, contracte individuale de munc?:  BE, DD, CM, în?tiin?are de plat? nr.394/09.07.2009, proces verbal de constatare si sanc?ionare a contraven?iilor.

La data de 20.08.2009 intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulate de petent?.

In motivare s-a ar?tat c? in data de 06.07.2009 in jurul orelor 11,25, inspectori din cadrul ITM Vîlcea s-au deplasat la punctul de lucru din ora?ul B?lce?ti in vederea efectu?rii unui control inopinat care avea drept obiectiv identificarea si combaterea cazurilor de munc? f?r? forme legale de angajare ?i verificarea modului de organizare si desfurare a stabilirii rela?iilor de munc? în cadrul societii .În ziua respectiv? au fost g?si?i la lucru CM, DD, PM , c?rora li s-a cerut s? completeze ?i s? semneze pe propria r?spundere declara?ii prin care au recunoscut c? lucreaz? începând cu data de 01.07.2009 f?r? a li se întocmi contracte individuale de munc? fiind in perioad? de prob?.

Potrivit Codului Muncii administratorul firmei avea obliga?ia de a încheia contracte individuale de munc? în form? scris?, anterior începerii  raporturilor de munc? iar men?iunea salaria?ilor c? erau in perioada de proba nu este relevant? deoarece ?i în aceasta situa?ie exista obliga?ia de a încheia contract de munc? în care s? se prevad? perioada de prob?.

Contractele invocate de petenta ca fiind încheiate anterior controlului sunt contrazise de faptul c? au fost înregistrate la ITM Vîlcea în data de 08.07.2009 , ulterior finaliz?rii controlului fapt ce demonstreaz? c? administratorul societii î?i îndeplinea atribu?iile numai in urma controalelor efectuate. Sanc?iunea aplicat? este in conformitate cu dispozi?iile art. 276 alin. 1 lit. e din Legea 53/2003. Gravitatea faptei s?vâr?ite rezult? chiar din dispozi?iile legii care o sanc?ioneaz? ?i pentru are legiuitorul a prev?zut limite considerabile ale amenzilor având in vedere domeniul pe care îl reglementeaz? respectiv protec?ia persoanelor in cadrate in munc?. Sanc?iunea a fost individualizata ?i aplicat? cu respectarea art. 276 alin.1 lit. e din legea 53/2003 ?i art. 21 alin.3 din OG 2/2001, amenda stabilit? fiind minimul prev?zut de lege pentru fiecare persoan? g?sit? f?r? contract de munc?. Gradul crescut al pericolului social al faptei este pus in eviden de natura relatiilor sociale ap?rate dreptul la munc? fiind un drept fundamental recunoscut de art. 41 din Constitu?ia României art. 23 pct. 1 ?i 2 din Declara?ia Universala a drepturilor Omului din 1948 , art. 1 Partea II din Carta Social? Europeana adoptata la Strasbourg la 3 mai 1986.

In drept au fost invocate disp. Legii 53/2003 ?i OG 2/2001 .

Au fost ata?ate in copie, proces verbal de control nr.2649/08.07.2009, anexele 1.1 ?i 1.2  la procesul verbal nr.1092/08.07.2009, declara?ii CM, PM, DD, adresa petentei înregistrata la ITM sub nr.12545/08.07.2009.

În dovedirea plângerii petenta a solicitat proba cu acte, prob? ce a fost încuviin?at? si administrata de instan?a de judecat?.

Instan?a a dispus audierea martorilor CM, DD, declara?iile acestora fiind ata?ate la dosarul cauzei. Nu a putut fi audiat martorul BE .

Instan?a analizând actele ?i lucr?rile dosarului re?ine c?:

La data de 09.07.2009 petentei i-a fost întocmit proces verbal de contraven?ie deoarece în urma controlului efectuat la data de 06.07.2009 la punctul de lucru din ora?ul B?lce?ti al SC BC SRL au fost identificate trei persoane , respectiv CM, PM ?i DD care au fost primite la lucru , f?r? a avea întocmit în form? scris? contracte individuale de munc? anterior începerii raporturilor de munc?, înc?lcându-se astfel prevederile art. 16 alin.1 din  Legea 53/2003.

Pentru aceasta fapt? petentei i-a fost aplicat? o amend? de 4500 lei conform art. 276 alin.1 lit.e din Legea 53/2003.

Petenta a depus la dosar –filele 6-11, copii de pe contractele individuale de munc? înregistrate la 08.07.2009 la ITM Vîlcea sub numerele 14209/337777 pentru BE, 14209/337781 pentru DD ?i 14209/337714 pentru CM.

Martorul DD (fila 60)  a precizat c? a semnat contract individual de munc? la data începerii activitii ?i c? ?i-a început activitatea în cadrul societii în data de 04.07.2009 . Contrar celor sus?inute în instan in declara?ia data în prezenta inspectorilor ITM (fila 30 dosar), acesta a men?ionat c? nu a semnat contract de munc? fiind în prob? ?i c? a fost angajat începând cu data de 01.07.2009.

Martorul CM (fila 81) a men?ionat c? în momentul în care a început activitatea în cadrul societii a semnat fi?a de protec?ie a muncii si i-a fost efectuat instructajul, lucrând circa 6 zile, dup? care a renun?at întrucât nu putea lucra la în?l?ime. Acesta a declarat ca î?i men?ine declara?ia dat? în prezen?a reprezentan?ilor ITM Vîlcea.

Dar în declara?ia dat? cu ocazia controlului (fila 27 dosar) CM precizeaz? c? nu a semnat contract de munc? fiind in perioada de prob? ?i c? ?i-a început activitatea in cadrul firmei la data de 01.07.2009.

Cea de-a treia persoan? identificat? ca neavând încheiat contract de munc? nu a putut fi audiat?, dar din declara?ia dat? ?i aflat? la fila 28, men?ioneaz? c? nu a încheiat contract de munc? fiind în perioad? de prob?. 

Administratorul societii a semnat f?r? obiec?iuni anexele la procesul verbal  seria ITM VL 1092/08.07.2009 (filele 25,26).

Contractele individuale de munc? a celor trei persoane au fost înregistrate la  ITM Vîlcea la data de 08.07.2009 ( fila 13 dosar) iar modific?rile intervenite în registrul general de eviden a salaria?ilor in form? electronic? au fost înregistrate la data de 14.07.2009.

Potrivit art. 276 alin.l lit. e din Legea 53/2003, constituie contraven?ie primirea la munc? a persoanelor f?r? încheierea unui contract individual de munc?.

Contractul individual de munc? este acea conven?ie în temeiul c?reia o persoan? fizic? denumit? salariat se oblig? s? presteze o anumit? activitate pentru ?i sub autoritatea unui angajator, persoan? juridic? sau persoan? fizic?, care la rândul s?u se oblig? s? pl?teasc? remunera?ia denumit? salariu ?i s? asigure condi?ii adecvate desfur?rii activitii, men?inerii securitii ?i s?n?tii in munc?.

Potrivit art. 16 din Legea 53/2003, angajatorul are obliga?ia de a încheia contract individual de munc? anterior începerii raporturilor de munc?.

Contractul individual de munc? trebuie încheiat în form? scris?, aceast? cerin fiind prev?zut? de Codul Muncii (art. 16 alin.l ) conform c?reia contractul de munc? se încheie în baza consimmântului p?r?ilor, în form? scris? ?i în limba român?. Este o obliga?ie ce revine angajatorului iar neîndeplinirea ei constituie contraven?ie.

Întrucât contractul individual de munc? reprezint? cea mai concludent? dovad? a ceea ce au convenit p?r?ile, documentul pe baza c?ruia se poate verifica în ce m?sur? ?i-a îndeplinit obliga?ia oricare dintre p?r?i, ce drepturi poate revendica ?i ce r?spunderi are chiar ?i în cazul solu?ion?rii unor eventuale litigii, încheierea lui chiar înainte de începerea raportului de munc? ?i în form? scris? este în interesul ambelor p?r?i.

R?spunderea pentru încheierea contractului individual de munc? revine în mod firesc angajatorului.

Existen?a contractului previne comportamentului abuziv al acestuia dar si atitudinea incorect? a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. De asemenea încadrarea in munc? doar cu forme legale pe baza unor contracte individuale de munc? asigur? ?i cunoa?terea si exercitarea obliga?iilor legale e le revin celor care folosesc for de munc? salariat?.

Forma scris?, de?i are o însemn?tate incontestabil? pentru concretizarea voin?ei p?r?ilor, pentru precizarea drepturilor ?i obliga?iilor lor reciproce, ?i pe cale de consecin, pentru dovedirea ulterioar? a con?inutului real al raportului juridic, nu constituie o condi?ie de valabilitate ci una de prob?, ea fiind reglementat? în interesul p?r?ilor în special al salariatului pentru a? asigura un mijloc de prob? sigur ?i u?or de administrat.

Legisla?ia în vigoare prevede o dubl? înregistrare a contractului în registrul de eviden a salaria?ilor (art. 34 Codul Muncii) ?i la inspectoratul teritorial de munc? (Legea 130/1999).

Nu este întemeiat? ap?rarea petentei ?i sus?inut? ?i de cei trei angaja?i c? nu s-a încheiat contract individual de munc? pe motiv c? erau în perioad? de prob?.

Codul Muncii reglementeaz? perioada de prob? ca fiind o modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului facultativ? sau obligatorie, dup? caz.

 Pe durata perioadei de prob? salariatul se bucur? de toate drepturile ?i are toate obliga?iile prev?zute în legisla?ia muncii, contractul colectiv de munc? aplicabil, în regulamentul intern precum ?i in contractul individual de munc?.

Perioada de prob? nu se prezum? ?i nici nu constituie un act unilateral al angajatorului ci trebuie prev?zut? expres în contract (art. 17 alin.2 lit. m coroborat cu art. 17 alin.3 din Codul Muncii).

Art. 83 din Codul Muncii stabile?te în cazul contractelor individuale de munc? pe durata determinat? o durat? maxim? a perioadei de prob? .

Din analiza textelor men?ionate rezult? f?r? nici un dubiu c? ?i în situa?ia în care o persoan? este angajat? pentru a i se verifica aptitudinile trebuie încheiat contract individual de munc? anterior începerii activitii, contract în care s? fie prev?zut? aceast? perioad?.

Contrar celor sus?inute de petent? ?i cei trei angaja?i c? ar fi fost angajate in perioada de prob?, din verificarea contractelor aflate la dosar  (filele 6-11) se constat? c? nu este prev?zut? nicio men?iune la rubrica „perioada de prob?”.

De asemenea, este neîntemeiat? ap?rarea petentei privind neîncheierea contractului de munc? întrucât cei trei salaria?i nu efectuaser? examenul medical deoarece art. 27 alin.1 din Codul Muncii prevede c? o persoan? poate fi angajat? în munc? numai în baza unui certificat medical care atesta faptul c? cel în cauz? este apt pentru prestarea acelei munci. În acela?i sens Legea 319/2006 a securitii ?i s?n?tii în munc? stabile?te c? angajatorul are obliga?ia s? angajeze numai persoane care în urma examenului medical ?i, dup? caz, a test?rii psihologice a aptitudinilor corespund sarcinii de munc? pe care urmeaz? s? o execute ?i s? asigure controlul medical periodic ?i, dup? caz, controlul psihologic periodic ulterior angaj?rii.

Prin efectuarea examenului medical se urm?re?te printre altele compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventuale afec?iuni prezente in momentul examin?rii ?i viitorul loc de munc? , existen?a/inexisten?a unei afec?iuni ce pune în pericol s?n?tatea ?i securitatea celorlal?i lucr?tori de la acela?i loc de munc? , existen?a/inexisten?a unei afec?iuni ce pune în pericol securitatea unitii sau calitatea serviciilor prestate. 

În consecin, era obliga?ia angajatorului c? în momentul în care se începea activitatea, angaja?ii s? fac? dovada certificatului medical care s? ateste c? sunt ap?i pentru prestarea acelei munci.

Martorul  CM (fila 81) men?ioneaz? c? în ziua controlului lucrau la izolarea termic? a unui bloc, activitate periculoas?, motiv pentru care  dup? circa 6 zile a p?r?sit locul de munc? deoarece „nu putea muncii la în?l?ime”.

Nu este întemeiat? ap?rarea petentei ca nu s-a prev?zut în procesul verbal de contraven?ie posibilitatea achit?rii a jum?tate din minimul amenzii în 48 de ore deoarece aceast? norm? favorabil? se aplic? numai dac? actul normativ care reglementeaz? contraven?ia prevede expres aceast? posibilitate.

În Codul muncii nu se prevede posibilitatea  achit?rii a jum?tate din minimul amenzii în 48 de ore.

Întrucât din probatoriul administrat rezult? c? la momentul efectu?rii controlului de c?tre ITM Vîlcea existau un num?r de trei persoane care se aflau în raporturi de munc? cu petenta f?r? s? semneze contract individual de munc? anterior începerii activitii, instan?a constat? c? în mod temeinic ?i legal s-a întocmit proces verbal de contraven?ie.

Îndeplinirea obliga?iei legale de c?tre petent? dup? efectuarea controlului nu exonereaz?  pe petent? de fapta s?vâr?it?.

Importan?a raporturilor de munc? ?i în mod corelativ sanc?ionarea înc?lc?rii normelor legale privind aceste raporturi este cu atât mai evident? cu cât legiuitorul a în?eles s? ocroteasc? ?i s? consacre ca ?i drept fundamental în art. 41 din Constitu?ia României, munca ?i protec?ia social? a muncii.

Examinând procesul verbal în raport de disp.art. 17 din OG 2/2001 se constat? c? nu exist? motive de nulitate absolut? a acestuia .

Fa de cele men?ionate, instan?a urmeaz? s? resping? plângerea formulat? de petenta ca neîntemeiat?.

1