Obligaţie de a face – emitere autorizaţie de construcţie

Sentinţă civilă 705 din 12.06.2018


Cuprins art 7 Legea 50/1991

Index alfabetic autorizaţie de construcţie

Tribunalul Galaţi sentinţa 705/12.06.2018

La data de ..... pe rolul Tribunalului Galaţi secţia CAF  a fost înregistrată sub nr .... cererea formulată de reclamanta C în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Galaţi prin care a solicitat obligarea pârâtului la emiterea autorizaţiei de construcţie pentru extindere balcon aferentă imobilului proprietate comună cu soţul său , situat în Galaţi str Frunzei nr 114 , bl 7G, ap 22 .

În motivarea cererii sale, reclamanta a menționat că a fost amendată în anul 2006 cu amendă pentru executarea unui balcon pentru care nu a existat autorizaţie de construcţie. După sancţionarea sa i s-a pus în vedere intrarea în legalitate .În aceste condiţii reclamanta a menţionat că a urmat procedurile de solicitare certificat de urbanism şi acorduri ,  documentația fiind întocmită până aproape de momentul expirării certificatului de urbanism . Reclamanta a menţionat că nu a înţeles motivul pentru care nu i s-a eliberat autorizaţia de construcţie.

În termen legal, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii arătând că termenul limită de depunere a documentaţiei necesare intrării în legalitate a fost ...decembrie 2009.

Prin obiecţiunile la raportul de expertiză, pârâtul a menţionat că  după expirarea duratei certificatului de urbanism în ...08.2008, când au expirat şi avizele obţinute , reclamanta nu a formulat o cerere adresată în vederea emiterii unei autorizaţii de construire , care să presupună reluarea procedurii de până la expirarea certificatului de urbanism.

În prezenta cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri şi expertiză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine că cererea nu este întemeiată, urmând a fi respinsă deoarece reclamanta , în urma expirării duratei de valabilitate a certificatului de urbanism şi a avizelor iniţiale nu a adresat o cerere de eliberare a unei autorizaţii de construcţii pentru extinderea în discuţie.

Cf art. 7 din Legea nr 50/1991 autorizaţia de construcţie se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c) documentaţia tehnică - D.T.;

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;

d^1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere;

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Din articolul menţionat se înţelege faptul că este necesar un  nou certificat de urbanism , avize şi acorduri a căror valabilitate să nu fi fost expirată . În aceste condiţii, la dosarul cauzei există cererea  formulată de reclamantă în cadrul procedurii administrative fila 79 dosar nu şi cea referitoare la emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrarea în discuţie , cu întreaga documentaţie necesară.

Faţă de cele menţionate, instanţa va respinge cererea formulată.