Încuviintarea executarii silite. Limitele verificarilor realizate de instanta în aceasta procedura

Decizie 529 din 23.04.2012


Încuviintarea executarii silite. Limitele verificarilor realizate de instanta în aceasta procedura

În materia încuviintarii executarii silite instanta trebuie sa verifice daca creditorul detine un titlu executoriu împotriva debitorului constând într-o creanta certa, lichida si exigibila, fara ca în cadrul acestei proceduri necontencioase sa se statueze asupra fondului raportului juridic dintre parti.

Asadar nu este întemeiat argumentul primei instante privitor la neprecizarea componentei debitului, cu atât mai mult cu cât si în cererea de executare silita se mentioneaza compunerea creantei, deci este si lichida, precum si certa, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 379 alin. 3 si 4 din Codul de procedura civila.

(Tribunalul Arad, sectia civila, decizia civila  nr. 529 R /23  aprilie 2012,dosar nr. 172/246/2012)

Prin încheierea civila nr. nr. 56/24.01.2012 pronuntata în dosarul nr. 172/246/2012, Judecatoria Ineu a respins cererea de executare silita formulata de creditoarea UniCredit Tiriac Bank SA, prin intermediul executorului bancar Ana Vasile Bogdan din cadrul Corpului Executorilor bancari SA, împotriva debitorilor H. L. si H. E. privind încuviintarea executarii silite constând în titlul executoriu reprezentat de contract de credit din data de 21.12.2004 si Contract de garantie imobiliara autentificat sub nr. 2975 din 21.12.2004 de BNP M  D - ; fara cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta a retinut, ca Creditoarea solicita executarea silita imobiliara asupra bunului imobil-casa cu teren de constructie în suprafata de 683 mp., proprietatea debitorilor H. L. si H. E. asupra caruia este înscrisa ipoteca de rang I, potrivit Contractului de Garantie Imobiliara autentificat sub nr.2974 din 21.12.2004 de B.N.P.  . Potrivit art.373 ind.1 C.pr.civila ,,Cererea de executare silita, însotita de titlul executoriu, se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel. Acesta, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, va solicita instantei de executare încuviintarea executarii silite, înaintându-i în copie cererea de executare si titlul respectiv. Instanta de executare încuviinteaza executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singura încheiere data în camera de consiliu, fara citarea partilor, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de încuviintare a executarii silite. În temeiul încheierii prin care se admite cererea de încuviintare a executarii silite, executorul judecatoresc poate proceda la executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu în oricare dintre formele prevazute de lege, dispozitiile art. 371^1 alin. 3 aplicându-se în mod corespunzator. Încuviintarea executarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecatoresc în cadrul procedurii de executare silita încuviintate. Instanta poate respinge cererea de încuviintare a executarii silite numai daca: 1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decât cel sesizat;/2. titlul nu a fost învestit cu formula executorie, daca, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite;/ 3. creanta nu este certa, lichida si exigibila;/ 4. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silita;/5. exista alte impedimente prevazute de lege.,”. Raportat la aceste dispozitii legale, instanta retine ca prin cerere se solicita încuviintarea executarii silite pentru recuperarea sumei de 2.397.993,57 euro, fara a se preciza componenta debitului, respectiv debitul restant, dobânzile si penalitatile pretinse, în conditiile în care din contractul de ipoteca-titlu executoriu, depus la dosar, rezulta ca suma împrumutata a fost de 1.500.000 euro. În acest sens, în cauza sunt incidente prevederile art.3711 al.3, c.proc.civ. din care rezulta ca scopul executarii silite îl reprezinta realizarea dreptului prevazut în titlu executoriu, achitarea dobânzilor, a penalitatilor sau altor sume acordate prin titlu executoriu, potrivit legii. Art.379 alin.3 c.proc.civ. cu privire la conditia certitudinii creantei arata ca ,,creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din  însati actul  de creanta sau si din alte acte,chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscuta de el”. De asemenea, potrivit art.379 alin.4, c.proc.civ. ,,creanta este lichida, atunci când câtimea ei este determinata prin însasi actul de creanta sau când este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanând de la  debitor,  fie  recunoscute de el, fie  opozabile în baza unei disp. legale sau a stipulatiilor continute în actul de creanta, chiar daca pentru o astfel de determinare ar fi nevoie de  calcule deosebite”. Desi cerinta exigibilitatii creantei nu este precizata în mod expres în codul de procedura civila, aceasta creanta prezinta importanta, întrucât dreptul de a cere executarea nu se poate face decât la momentul  împlinirii termenului, mai precis a scadentei. Creditoarea nu a depus la dosar înscrisuri din care sa rezulte întrunirea cerintelor de certitudine, lichiditate si exigibilitate a creantei, respectiv din care sa rezulte ca s-a declarat ca exigibila anticipat plata creditului initial,la ce data, respectiv numarul de zile de întârziere în raport de care sa se stabileasca cuantumul dobânzilor si al penalitatilor potrivit contractului de credit, respectiv daca executarea nu este prescrisa. De asemenea, nu s-a depus nici procesul-verbal din care sa rezulte cheltuielile de executare, solicitând doar încuviintarea unor cheltuieli ce se vor efectua cu executarea silita. Verificând înscrisurile depuse în sustinerea cererii prima instanta a retinut ca nu sunt întrunite conditiile prev. de art. 372, art. 373 alin. 2, art. 373¹, art. 334 alin. 1, art. 374 alin. 1, art. 379 c.pr.civ. Creditoarea, a mai solicitat încuviintarea executarii silite si în dosarele nr. 2264/246/2011 si dosar nr. 2736/246/2011 ale Judecatoriei Ineu, cereri respinse de catre instanta, creditoarea neaducând nici un element nou fata de cererea anterioara. Prin urmare, vazând prevederile de art.372, art.373 alin.2, art.373¹, art.334 alin.1, art.374 alin.1, art.379 c.pr.civ., instanta a respins cererea de executare silita formulata de creditoare

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs, recurenta creditoarea U Bank SA, solicitând instantei de control judiciar în principal admiterea recursului, casarea încheierii recurate, cu consecinta admiterii cererii de încuviintare a executarii silite a titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit din 21.12.2004 si Contractul de garantie imobiliara autentificat cu nr. 2975/21.12.2004 de BNP M  D , în vederea demararii procedurilor de executare silita împotriva debitorilor H. L. si H.E..

Recurenta arata ca încheierea instantei de fond nu poate fi atacata cu apel, fiind aplicabile prevederile art. 3041 cod procedura civila, recursul nefiind limitat la motivele de casare prevazute de art. 304 cod procedura civila, iar cauza poate fi examinata sub toate aspectele. Criticile aduse încheierii, privesc retinerea instantei de fond „Creditoarea nu a depus la dosar înscrisuri din care sa rezulte întrunirea cerintelor de certitudine, lichiditate si exigibilitate a creantei, respectiv din care sa rezulte ca s-a declarat ca exigibila anticipat plata creditului initial, la ce data, respectiv numarul de zile de întârziere în raport de care sa se stabileasca cuantumul dobânzilor si al penalitatilor potrivit contractului de credit, respectiv daca executarea nu este prescrisa; de asemenea, nu s-a depus nici procesul-verbal din care sa rezulte cheltuielile de executare, solicitând doar încuviintarea unor cheltuieli ce se vor efectua cu executarea silita.”, acestea fiind nefondate. Cererea de executare silita depusa în dosar nr. 621/2011 are atasate documente care probeaza caracterul cert, lichid si exigibil al creantei datorate de debitori. În ce priveste nedepunerea de catre executorul bancar a procesului verbal din care sa rezulte cheltuielile de executare, aceasta este prematura, dat fiind faptul ca procedura de executare silita a fost demarata recent iar o previziune asupra costurilor de  executare silita nu ar putea fi obiectiva.

În drept recurenta a invocat disp. art. 3041  pct. 9, si art. 3731 , art. 397 si art. 398 cod procedura civila.

Intimatii H. L. si H. E. au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului si mentinerea încheierii recurate, care este temeinica si legala.

Executarea solicita a fost solicitata pentru recuperarea unei sume de 2.39733,57 euro, în conditiile în care titlul executoriu respectiv contractul de ipoteca are ca obiect suma de 1.500.000 euro, asa cum rezulta din actele de la dosar, iar debitul principal indicat de creditoare în cererea de încuviintarea executarii silite este de 1.525.06,26 euro debit la care a calculat dobânzi si penalitati, rezultând o diferenta nejustificata. Astfel apare ca întemeiata sustinerea instantei de fond cu privire la faptul ca nu sunt întrunite conditiile de certitudine si exigibilitate, conditii care  trebuie îndeplinite cumulativ.

Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, tribunalul a constatat ca este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

În materia încuviintarii executarii silite instanta trebuie sa verifice daca creditorul detine un titlu executoriu împotriva debitorului constând într-o creanta certa, lichida si exigibila, fara ca în cadrul acestei proceduri necontencioase, sa se statueze asupra fondului raportului juridic dintre parti.

Din înscrisurile probatorii depuse la dosarul primei instante, rezulta ca exista împotriva debitorilor-intimati titlul executoriu reprezentat de contractul de garantie imobiliara autentificat prin încheierea nr. 2975/ 21.12.2004 a notarului public M  D ce se coroboreaza cu contractul de credit încheiat la 21.12.2004 de catre  Bank Romania SA cu debitoarea SC SRL, ce atesta acordarea unui credit de 1.500.000 euro, cu termen de restituire la 91.12.2005 si dobânzile, comisioanele si penalitatile prevazute de art. 5 al contractului de credit. Or, garantia constând în ipoteca de gradul IV stabilita în favoarea bancii asupra imobilului înscris în CF nr. Ineu nr. top. are drept scop garantarea obligatiilor asumate prin contractul de credit de mai sus, incluzând creditul de 1.500.000 euro plus dobânzile, comisioanele si costurile aferente, conform contractului de credit, precum si orice reînnoire sau prelungire a oricarei obligatii, respectiv modificarea sumei creditului (potrivit art. 1 al contractului de garantie imobiliara).

Art. 6 al contractului de garantie imobiliara prevede raspunderea ce intervine în cazul în care debitorul nu îsi îndeplineste una dintre obligatiile prevazute în contractul de credit, si anume devenirea exigibila a întregii sume neachitate din credit împreuna cu dobânzile si toate accesoriile.

Recurenta a aratat în prima instanta ca a început executarea silita împotriva debitoarei SC Davila SRL în cadrul procedurii insolventei, iar debitorii – garanti nu au contestat acest fapt.

S-a depus, de asemenea, de catre creditoare si extrasul de cont al platilor restante alaturi de adresa nr. 923888/12.01.2012 a creditoarei din care rezulta componenta creantei, precum si restanta debitoarei, toate acestea conducând la exigibilitatea întregului credit ramas neachitat cu dobânzile si accesoriile aferente.

Asadar nu este întemeiat argumentul primei instantei privitor la neprecizarea componentei debitului, cu atât mai mult cu cât si în cererea de executare silita se mentioneaza compunerea creantei, deci este si lichida, precum si certa, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 379 alin. 3 si 4 din Codul de procedura civila.

În cadrul procedurii necontencioase a încuviintarii executarii silite, se pune problema doar a autorizarii de catre instanta de judecata a executarii silite, fara a analiza fondul titlului. De asemenea, fiind vorba despre un titlu executoriu, conform art. 79 al. 2 din Legea  nr. 58/1998 (în ceea ce priveste contractul de garantie imobiliara), opozitia debitorilor – garanti nu atrage incidenta dispozitiilor art. 335 din Codul de procedura civila privitor la transformarea procedurii de fata într-una contencioasa, având în vedere ca apararile acestora au un cadru legal de exprimare si exercitare, si anume contestatia la executare (art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila). Fiind vorba despre o procedura necontradictorie, sumara, instanta de încuviintare a executarii silite nu poate verifica fondul creantei pretinsa, o astfel de analiza fiind posibila doar pe calea contestatiei la executare silita, la cererea partii interesate.

Conform art. 3731 alin. 3 din Codul de procedura civila încheierea de încuviintare îsi extinde efectele si asupra actelor ulterioare de executare, respectiv asupra cheltuielilor din aceasta faza, care la data declansarii urmaririi silite nici nu pot fi exact indicate.

Potrivit art. 337 din Codul de procedura civila, încheierile date în materie necontencioasa nu au putere de lucru judecat.

Pentru aceste considerente, vazând ca încheierea civila nr. 56/24.01.2012 a fost pronuntata de Judecatoria Ineu cu aplicarea gresita a art. 3731 alin. 4 din Codul de procedura civila, asa încât, în baza art. 312 alin. 2 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, a admis recursul si a modificat în tot încheierea, în sensul ca, în temeiul art. 3731 alin. 2 din acelasi cod, a admite cererea formulata de A. V. executor bancar în cadrul Bancii U.  Bank SA si a încuviintat executarea silita a titlului executoriu constând în contractul de garantie imobiliara autentificat prin încheierea nr. 2975/21.12.2004 a notarului public M. D raportat la contractul de credit din 21.12.2004 în dosarul executional nr. 621/2011.