Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată(art.278. ind.1 C.p.p.)

Decizie 884/R din 08.11.2010


Dosar nr. 2897/280/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

DECIZIE Nr. 884/R

?edin?a public? de la 08 Noiembrie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE

Judec?tor

Judec?tor

Grefier

Parchetul de pe  lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat prin

Procuror D. T.

…///…

S-au luat în examinare, spre solu?ionare, recursurile declarate de

peten?ii B.  I., domiciliat în ... , CNP ... ?i B.  G. , CNP ...,  domiciliat? în ...,

împotriva sentin?ei penale nr 1438 din 29.06.2010 pronun?ate de Judec?toria Pite?ti

în dosarul nr 2897/280/2010, intima?i învinui?i fiind M.  L. , domiciliat? în ..., V.S. 

, domiciliat? în ..., B.P.  , domiciliat în ..., B.M.  , domiciliat în ... ?i B.D. ,

domiciliat? în ...

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public?  au lipsit p?r?ile.

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier care învedereaz? c? dezbaterile

asupra cauzei au fost consemnate în încheierea de ?edin din data de 08.11.2010,

care face parte integrant? din prezenta decizie, iar în urma deliber?rii s-a pronun?at

urm?toarea solu?ie:

T R I B U N A L U L

Deliberând constat?:

Prin sentin?a penal? nr.1438/29.06.2010 a Judec?toriei Pite?ti în temeiul

art.2781  alin.8 lit.a Cod pr.penal? s-a dispus respingerea ca tardiv? a plângerii

formulate de peten?ii B.  I.  ?i B.  G.  împotriva rezolu?iei nr.205/P/2008 din

20.10.2009 a Parchetului de pe lâng?  Judec?toria Pite?ti.

Pentru a pronun?a aceast? sentin, instan?a de fond  a re?inut c? la data de

10.01.2008 p?r?ile v?t?mate B.  I.  ?i B.  G.  au formulat plângere penal? prin care 

solicitau efectuarea de cercet?ri fa de f?ptuitorii  B. M. ?i B.D. pentru  s?vâr?irea

infrac?iunii prev.de art.288, art.289, art.290, art.291 cod penal , întrucât ar fi depus

într-un proces civil aflat pe rolul Judec?toriei Pite?ti, înscrisuri false ?i împotriva

f?ptuitorilor M.  L. , V.S. ?i  B.P. pentru s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie

mincinoas? prev.de art.260 alin.4 Cod penal.

Prin rezolu?ia nr.205/P/2008 din 20.10.2009 a Parchetului de pe lâng?

Judec?toria Pite?ti s-a dispus neînceperea urm?ririi penale fa de M.  L. , în temeiul

art.10 lit.d Cod pr.penal? ?i fa de B.P. ?i V.S. în temeiul disp.art.10 lit.b cod

pr.penal?, sub aspectul infrac?iunii prev.de art.260 alin.4 Cod penal.

De asemenea, s-a dispus  neînceperea urm?ririi penale în temeiul art.10m lit.c

Cod pr.penal?, fa de B. D. ?i B.M. pentru infrac?iunea prev.de art.288 Cod penal

?i în temeiul art.10 lit.d Cod pr.penal? pentru infrac?iunile prev.de art.289 , art.290

cod penal ?i art.291 cod penal.

Solu?ia a fost comunicat? peten?ilor prin po?t? la data de 08.12.2009 (data

plec?rii de la parchet – f.54), iar la data de 14.12.2009 , ace?tia au formulat plângere

adresat? prim procurorului Parchetului de pe lâng? Judec?toria Pite?ti, depus? direct

la acest parchet primind nr.de dosar la 28.12.2009.

Prim procurorul unitii de parchet a solu?ionat plângerea  peten?ilor la

25.01.2010, respingând-o ca nefondat? prin rezolu?ia nr.1203/II/2/2009 din acea

dat?.

Aceast? rezolu?ie a fost comunicat? efectiv peten?ilor la data de 08.02.2010,

de primirea sa prin po?t? semnând petentul B.  I.  (f.53 dosar instan).

Peten?ii au sesizat apoi cu plângere Judec?toria Pite?ti la data de 15.02.2010.

Instan?a de fond a constatat c? plângerea astfel formulat? este tardiv?,

întrucât s-a înc?lcat termenul prev?zut de art.2781  alin.2 Cod pr.penal?, peten?ii

având obliga?ia de a formula plângere la instan?a de judecat?, în termen de 20 de

zile, calculat de la data expir?rii termenului ini?ial de 20 de zile.

Aceste termene se calculeaz? pe zile libere conform art.186 alin.2, 4 Cod

pr.penal? ?i sunt de dec?dere conform deciziei nr.15/2009 a Înaltei Cur?i de Casa?ie

?i Justi?ie, a c?ror nerespectare atrage dec?derea din dreptul la calea de atac ?i

implicit respingerea cererii ca tardiv?.

Împotriva sentin?ei  în termen legal au declarat recurs peten?ii p?r?i v?t?mate,

solicitând casarea acesteia ?i trimiterea spre rejudecare la aceea?i instan de fond,

pentru a solu?iona fondul cauzei, plângerea nefiind tardiv?.

Au invocat totodat? excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art.2781 

alin.2 Cod pr.penal? în  raport de disp.art.15 alin.1, art.16 alin.2, art.21 alin.1, 2 ,

art.4 alin.1, 2 , art.52 alin.1, art.57, art.124, art.131, art.132 din Constitu?ia României, 

art.6 din CEDO.

Verificând  sentin?a prin prisma motivului invocat cât ?i din oficiu, potrivit

art.3856  alin.3 Cod pr.penal?, tribunalul apreciaz? c? recursurile sunt nefpndate.

Din actele ?i lucr?rile dosarului, se constat? c? în mod justificat prima

instan a admis excep?ia tardivitii formul?rii plângerii de c?tre recuren?ii peten?i.

Astfel, potrivit art.2781  alin.1 Cod pr.penal?, plângerea se formuleaz? în

termenul de 20 de zile de la data comunic?rii de c?tre procuror a modului de

rezolvare, potrivit art.277  ?i art.278 cod pr.penal? .

În alin.2 al aceluia?i articol se precizeaz? c? în cazul în care prim procurorul

parchetului (….) nu a solu?ionat plângerea  în termenul prev.de art.277 Cod

pr.penal? (respectiv 20 de zile de la primire), termenul prev?zut în alin.1 al art.2781 

Cod pr.penal? curge de la data expir?rii termenului ini?ial de 20 de zile.

Cu alte cuvinte, plângerea formulat? împotriva rezolu?iei de netrimitere în

judecat? în baza art.278 alin.3 Cod pr.penal? trebuie solu?ionat? de c?tre prim

procurorul parchetului în terme de 20 de zile. În cazul în care acesta nu

solu?ioneaz? plângerea  în acest termen, termenul de 20 de zile prev.de alin.1, adic?

cel în care se poate formula plângere la instan?a c?reia i-ar reveni potrivit legii,

competen?a s? judece cauza în prim? instan, începe s? curg?  de la expirarea

termenului de 20 de zile pe care prim procurorul  l-a avut la dispozi?ie pentru a

solu?iona plângerea.

Neexercitarea dreptului procesual de a formula plângere în termenele

stabilite de art.278 alin.3 cod pr.penal? ?i art.2781  alin.2 Cod pr.penal? duce la

dec?derea din acest drept, determinând  nulitatea plângerii depuse cu depirea

termenului  prev?zut de lege, astfel încât calea de atac declarat? în astfel de condi?ii

devine tardiv? (dispozi?iile deciziei 15/2009 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie).

Prin  prisma acestor considerente, în mod corect prima instan a apreciat

tardivitatea  plângerii ?i pe cale de consecin, recursurile declarate vor fi respinse ca

nefondate conform art.38515  pct.1 lit.b Cod pr.penal?.

Cât prive?te excep?ia de neconstitu?ionalitate invocat?, apreciem c? aceasta

este nefondat?, pentru urm?toarele considerente:

Prin  reglementarea disp.art.2781  alin.2 Cod pr.penal?, nu se încalc? nici un

text constitu?ional dintre cele invocate de recuren?ii peten?i deoarece, prin

instituirea unor astfel de termene este  asigurat? îndeplinirea actelor procedurale în

intervale de timp impuse de succesiunea fireasc?  a etapelor procesuale,  menite s?

garanteze înf?ptuirea actului de justi?ie, f?r? ca prin aceasta s? se  lezeze în vreun fel

drepturile  ?i interesele legitime ale p?r?ilor sau s? se împieteze asupra afl?rii

adev?rului.

Acest termen de introducere a plângerii la instan – 20 de zile de la

expirarea termenului ini?ial de 20 de zile în cazul în care procurorul  ierarhic

superior nu a solu?ionat plângerea în termenul prev.de art.277 Cod pr.penal? – nu

contravine  principiului constitu?ional înscris în art.16 din legea fundamental? ?i nu

creeaz? o situa?ie favorabil? infractorilor, a?a cum au invocat recuren?ii-peten?i,

deoarece vizeaz? toate persoanele care pot face plângere împotriva solu?iilor de

netrimitere în judecat? adoptate de c?tre procuror.

De asemenea nu se încalc? nici disp.art.21 ?i art.52 din Constitu?ie, deoarece

titularul unui drept de peti?ionare trebuie s? exercite acest drept doar într-un anumit

cadru, cu respectarea anumitor exigen?e, între care ?i stabilirea unor termene.

De altfel,  Curtea Constitu?ional?, s-a mai pronun?at anterior cu privire la

acest aspect ?i a statuat c? prevederile art.278 alin.3 ?i art.2781  alin.2 Cod pr.penal?

reprezint? o  concretizare a normelor constitu?ionale ce consacr? liberul acces la

justi?ie ?i anume art.21 , cât ?i dreptul la un proces echitabil reglementat de art.6 din

CEDO, fiind instituite tocmai în vederea respect?rii exigen?ei termenului rezonabil,

impus? de art.21 alin.3 din Constitu?ia  României.

Cu privire la excep?ia invocat?, urmeaz? a se sesiza Curtea Constitu?ional?,

sens în care se va înainta prezenta decizie penal? ?i cererea recuren?ilor prin care s-a

invocat aceast? excep?ie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondate recursurile declarate de p?r?ile v?t?mate B.  I. ,

domiciliat în ... , CNP ... ?i B.  G. domiciliat? în ..., CNP ..., împotriva sentin?ei

penale nr. 1438 din data de 29.06.2010, pronun?at? de Judec?toria Pite?ti, în dosarul

nr.  2897/280/2010, intima?i învinui?i fiind M.  L., domiciliat? în ..., V. S. ,

domiciliat? în ..., B.P. , domiciliat în ..., B.M. , domiciliat în ... ?i B.D. domiciliat? în

....

Admite cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale privind  excep?ia de

neconstitu?ionalitate formulat? de recuren?i. Oblig? pe fiecare recurent la  câte 50

lei cheltuieli judiciare c?tre stat. Definitiv?. Pronun?at? în ?edin?a public?, azi

08.11.2010, la Tribunalul Arge? Sec?ia Penal?.

 

 

 

 

4

4