Civil - plângere contraventionala

Sentinţă civilă 325/2009 din 04.06.2009


R O M A N I A

JUDECATORIA RUPEA

Dosar nr. 329/293/2009

SENTINTA CIVILA NR. 325/2009

Sedinta publica de la  04.06.2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:  I. - G. P.

GREFIER:  L. S.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentii S.C. I.  S.R.L. prin reprezentant legal si T. A. in contradictoriu cu intimatul DIRECTIA GENERALA DE CONTROL SILVIC SI CINEGETIC - INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI VANATOARE BRASOV, prin reprezentant legal, avand ca obiect plangere contraventionala.

La apelul nominal facut in sedinta publica a  raspuns  petentul T. A. personal si asistat de avocat, cu imputernicire avocatiala la dosar, petenta S.C. I.  S.R.L. fiind reprezentata de avocat cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsind intimatul  INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI VANATOARE BRASOV.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care  se constata ca s-a depus la dosar, prin serviciul registratura al instantei, de catre intimata intampinare in dublu exemplar din care un  exemplar se inmaneaza  aparatorului petentilor.

Intrebat fiind de catre instanta,aparatorul petentilor  arata ca  nu solicita acordarea unui nou termen ,in vederea studierii intampinarii.

Instanta pune in discutia partilor prezente exceptia lipsei calitatii procesuale active a S.C. I.  S.R.L. invocata prin intampinare.

Aparatorul petentilor solicita instantei sa admita exceptia invocata prin intampinare avand in vedere ca in cuprinsul procesului verbal la rubrica faptuitor este mentionat numele petentului T. A. , persoana fizica, in calitate de administrator, astfel incat doar acesta putea formula plangere contraventionala impotriva procesului verbal de contraventie.

Petentul T. A. achieseaza la concluziile aparatorului sau.

Instanta, deliberand admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei S.C. I.  S.R.L. invocata prin intampinare cu motivarea ca, fata de cuprinsul procesului verbal in care la rubrica faptuitor este mentionat numele persoanei fizice T. A. in calitate de administrator, numai acesta avea calitate procesuala activa pentru a formula plangere impotriva procesului verbal de contraventie.

Instanta, din oficiu, pune in discutie legalitatea procesului verbal de contraventie fata de imprejurarea ca in procesul-verbal, la rubrica „faptuitor” figureaza numele persoanei fizice – petentul T. A. , in calitate de administrator, iar nu cel al persoanei juridice S.C. I. S.R.L, avand in vedere ca doar aceasta din urma putea fi subiect activ al contraventiilor retinute in procesul verbal.

Avand cuvantul, aparatorul petentilor solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal de contraventie ca nelegal intocmit fata de nelegalitatea incheierii acestuia.

Aparatorul petentilor depune la dosar  copii conforme cu originalul  ale situatiei  privind  depozitul de busteni, din luna octombrie 2008  si luna februarie 2009.

Intrebat fiind de catre instanta, aparatorul petentilor arata ca nu mai are alte cereri de formulat sau probe de solicitat.

Instanta, in temeiul art.150 cod pr.civila, constata dezbaterile incheiate si retine cauza spre solutionare.

JUDECATORIA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plangerea  inregistrata pe rolul acestei instante, petentii S.C. I.  S.R.L. prin reprezentant legal si T. A. , in nume propriu, au solicitat in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI VANATOARE BRASOV anularea procesului verbal de constatare a contraventiei silvice nr. X din 21.03.2009, prin care petentul T. A. a fost sanctionat in total cu 3000 lei amenda.

In motivare, petentii au aratat ca petentul T. A. , persoana fizica, nu putea fi sanctionat pentru savarsirea contraventia stabilita in sarcina sa intrucat utilizarea sistemului Sumal este obligatorie pentru ocoalele silvice si operatorii economici, iar nu pentru persoanele fizice.

In drept, plangerea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 5 alin.2, lit.a, alin.5, art. 6 alin.1, art. 7, art. 17 si art. 31 din O.G. 2/2001.

In  dovedirea cererii s-au depus la dosar, in copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice.

La data de 13.05.2009 intimata a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a S.C. I.  S.R.L. iar pe fond a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca inadmisibila si neintemeiata, anexand acesteia copii de pe fisa situatiei depozitului de busteni a S.C. I.  S.R.L. pe luna februarie 2009.

La termenul de astazi instanta, dupa punerea in discutie a  exceptiei lipsei calitatii procesuale active a S.C. I.  S.R.L., a admis exceptia invocata prin intampinare si a pus in discutie legalitatea procesului verbal atacat fata de imprejurarea ca in procesul-verbal contestat, la rubrica „faptuitorul” figureaza, petentul-persoana fizica T. A. , in calitate de administrator, iar nu persoana juridica – S.C. D. Eco S.R.L. care putea fi subiect activ al contraventiei silvice consemnate in procesul-verbal.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contraventiei silvice nr. X din 21.03.2009, incheiat de catre intimata, petentul T. A. , in calitate de administrator al S.C. I.  S.R.L., a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 3000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 3 lit. c din H.G nr. 996/2008, retinandu-se ca pe luna februarie 2009 raportarea s-a efectuat gresit, operarea fiind facuta eronat, respectiv s-a mentionat o sortare inexistenta si s-a inregistrat o specie inexistenta, respectiv rasinoase nordice, fapta care potrivit dispozitiilor H.G. nr. 996/2008 constituie contraventie.

Verificand legalitatea procesului-verbal atacat, in conformitate cu dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta retine ca acesta nu indeplineste conditiile de legalitate prevazute imperativ, existand o cauza de nulitate absoluta a acestuia constand in aceea ca procesul-verbal contestat a fost intocmit in mod eronat pe numele petentului-persoana fizica T. A. , administrator al S.C. I.  S.R.L., iar nu pe cel al persoanei juridice S.C. I.  S.R.L. care de fapt putea fi subiect activ al contraventiei retinute in procesul-verbal, in calitate de detinatoare a unei instalatii de transformat lemn rotund. Astfel, la rubrica „faptuitorul” din procesul-verbal atacat figureaza numele petentului – persoana fizica T. A. in calitate de administrator al S.C. I.  S.R.L., mentionandu-se ca petentul ar fi savarsit o contraventie silvica prevazuta de H.G. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund.

In drept, dispozitiile art. 20 alin.2 lit.b din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund din 27.08.2008 stipuleaza ca utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase.

Avand in vedere dispozitiile legale sus mentionate, instanta retine imprejurarea ca persoana care se poate face vinovata de incalcarea acestora si care pe cale de consecinta poate fi subiect activ al contraventiei silvice retinute in procesul-verbal contestat nu este petentul - persoana fizica T. A. , in calitate de administrator al S.C. I.  S.R.L. ci chiar persoana juridica S.C. I.  S.R.L., in calitate de  operator economic care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase. Prin intocmirea de catre intimata a procesului verbal pe numele unei alte persoane decat cea care se face vinovata de savarsirea contraventiei retinute, s-a incalcat totodata si principiul fundamental al personalitatii raspunderii contraventionale conform caruia atat obligatia ce decurge dintr-o norma contraventionala cat si raspunderea ce decurge din nesocotirea acelei obligatii revin persoanei ce nu si-a respectat obligatia, savarsind fapta interzisa si nu altei persoane, asadar neputandu-se antrena raspunderea contraventionala pentru fapta altuia.

Avand in vedere cele expuse anterior, constatand ca procesul-verbal a fost intocmit in mod nelegal prin sanctionarea unei alte persoane decat cea care a savarsit contraventia, instanta va admite plangerea formulata si pe cale de consecinta va anula procesul verbal atacat, exonerand petentul de plata amenzii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a S C I.  S R L.

Respinge plangerea formulata de petentul S C I.  S R L cu sediul in Apata, str. X, judetul Brasov ca formulata de catre o persoana fara calitate procesuala activa.

Admite plangerea contraventionala formulata de petentul T. A. domiciliat in Apata, str. Brasovului nr. 15A, jud. Brasov in contradictoriu cu intimata Directia generala de control silvic si cinegetic – Inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare Brasov cu sediul in Brasov, jud. Brasov.

Anuleaza procesul verbal nr. X din data de 21.03.2009.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 04.06.2009.

PRESEDINTEGREFIER

I. -G. P. L. S.

Red. IGP-23.06.2009

Dact.LS-24.06.2009-5 ex.