Executare silita

Sentinţă comercială 1067 din 19.10.2010


Executare silita

 Prin cererea inregistrata pe rolul Sectiei Comerciale si de Contencios Administrativ din cadrul Tribunalului Olt , reclamanta SC SV a solicitat in baza art. 33 din Regulamentul CE nr. 44/2001 si a Legii 191/2007 sa se dispuna incuviintarea executarii Hotararii pronuntate de  Tribunalul de Comert din Lorient la data de 12 iunie 2009 si, pe cale de consecinta, sa se dispuna executarea hotararii respective fata de parata SD SRL privind  plata catre  reclamanta a sumei de 12685,97 euro.

In motivarea cererii s-a aratat ca  prin sentinta susmentionata, la data de 12 iunie 2009, Tribunalul de Comert din Lorient a constatat ca parata  avea un debit  fata de reclamanta , astfel incat a fost obligata la plata sumei de 11.616 euro cu titlu de debit, 1000 euro  pe baza  art.700 c.pr. civila francez, si 69,96 euro cheltuieli de judecata,in total 12.685,97 euro.

Cererea a fost  intemeiata in drept pe dispoz.leg.191/2007,de aprobare a OUG 119/2006,privind recunoasterea si incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei a hotararilor in materie civila si comerciala pronuntate intr-un alt stat membru  al UE in conditiile prevederilor Regulamentului nr.44/2001 .

La data de 21.09.2010 reclamanta a invocat exceptia necompetentei functionale a sectiei comerciale ,sustinand ca litigiul este de natura civila , exceptia fiind respinsa prin incheierea de la acea data, instanta pronuntandu-se si cu privire la  timbrarea cererii.

La termenul l9.l0.210 - parata a depus la dosar intampinare cu caracter de concluzii scrise, prin care a invederat  faptul ca hotararea pentru a carei executare se solicita incuviintarea nu este recunoscuta in Romania ca efect al dispoz. art 34  alin 2 din regulamentul 44/200l, intrucat nu a primit niciodata vreo citatie sau modificare de la Tribunalul de Comert din Lorient, sustinand si faptul ca instanta franceza nu era competenta sa solutioneze cauza.

Fiind analizare actele dosarului in raport de dispozitiile legale, tribunalul a apreciat ca cererea este neintemeiata.

Prin Legea 191/19.06.2007 privind aprobarea  OUG 119/2006, au  fost introduse 3 noi articole respectiv  I/1 – I/3 in vederea aplicarii  Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate si a Regulamentului nr. 44/2001 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala, cererile  pentru  recunoasterea precum si cereri pentru incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei a hotararilor in materie comerciala pronuntata intr-un alt stat membru al UE, fiind de competenta Tribunalului.

Potrivit art.39 alin.l din Regulamentul nr. 44/2001, cererea de incuviintare a executarii  se depune la instanta sau la  autoritatea competenta, art. 53 dispunand ca parte acare invoca recunoasterea unei hotarari sau solicita incuviintarea executarii unei hotarari trebuie sa prezinte o copie care sa intruneasca conditiile necesare in vederea stabilirii autenticitatii acesteia, alin.2 dispunand ca partea trebuie sa prezinte de asemenea certificatul prev.la  art.54.

De asemenea art 54 din Regulament dispune ca instanta sau autoritatea competenta din statul membru in care s-a pronuntat hotararea, elibereaza, la cererea oricareia dintre partile interesate,  un certificat conform modelului din anexa V la prezentul Regulament.

S-a constatat neindeplinirea conditiilor prev. de art 53 si 54 din Regulament, nefiind depus  la dosar certificatul prev. de art 54 , astfel ca cererea reclamantei va fi respinsa.

Referitor la sustinerea paratei privind necomunicarea actelor ,s-a  constatat ca  la dosar a fost depusa dovada comunicarii sentintei iar problema competentei solutionarii cauzei  de catre instanta  franceza, nu poate fi pusa in discutie in aceasta faza procesuala , art. 33 din Regulament  dispunand ca o hotarare pronuntata intr-un stat membru  este recunoscuta in celelalte state membre fara sa fie necesar sa se recurga la vreo procedura speciala, cu exceptiile  prev. de art 34 iar art 36 dispunand ca  hotararea straina nu poate face in nici o situatie obiectul unei revizuiri pe fond.

Data publicarii pe portal : 15.11.2010