Anularea titlurilor de proprietate

Decizie 840 din 15.12.2008


Decizie

840/15.12.2008

Anularea titlurilor de proprietate

Anularea titlurilor de proprietate emise în temeiul art. 23, 24 din Legea 18/1991 solicitată de unul dintre moştenitori, pe motiv că terenul a aparţinut anterior cooperativizării autorului comun.

- Acţiune respinsă ca nefondată -

Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă

Decizia civilă nr. 840 din 15 decembrie 2008

Prin sentinţa civilă nr.2059/30 mai 2008 pronunţată de Judecătoria Bolintin Vale a fost respinsă ca nefondată acţiune formulată de reclamantul C. M. în contradictoriu cu pârâţii C. I.V., C. St. V. , Comisia judeţeană de fond funciar Giurgiu şi Comisia locală de fond funciar Floreşti - Stoeneşti, judeţul Giurgiu.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele;

Defunctul Gh. I. a figurat în registrul agricol din perioada 1951-1963 cu suprafaţa de 2,88 ha şi la cererea moştenitorilor a fost emis titlul de proprietate nr.44043/1994, pentru 2,99 ha.

Deasemeni au fost emise titluri de proprietate pârâţilor pentru terenurile intravilane ca urmare a cererilor depuse de aceştia în nume propriu şi nu ca moştenitori ai defunctului Gh. I. .

Astfel pârâtul C. St. V. a cumpărat de la fostul CAP în anul 1968 , 800 m.p. teren pe care şi-a edificat casă de locuit.

In aceleaşi condiţii a dobândit şi pârâtul C. I.V. suprafaţa de 1000 m.p. în anul 1973, pentru construirea unei locuinţe.

Titlurile acestora au fost emise în baza deciziei civile nr.1037/2001 a Curţii de Apel Bucureşti.

Si reclamantul a obţinut separat titlul de proprietate pentru suprafaţa de 300 m.p. teren intravilan astfel cum a solicitat în temeiul Legii 18/1991.

Chiar dacă terenurile din aceste titluri au aparţinut cândva defunctului Gh. I., întrucât au fost atribuire în vederea construirii de locuinţe se înscriu în proprietatea actualilor deţinători potrivit art.24 din legea 18/1991.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, criticând-o ca nelegală şi netemeinică, întrucât s-a verificat legalitatea doar a două titluri, cele emise pârâţilor, deşi a solicitat să se anuleze şi titlul său şi să se emită un titlu comun pentru terenul intravilan.

Instanţa de fond nu a ţinut cont de toate actele dosarului, de cererile de reconstituire formulate de pârâţi, care nu au arătat că terenul aferent gospodăriilor acestora provine de la autorul lor Gh. I., reţinând astfel că Ie-a fost atribuit de fostul CAP pentru construirea de locuinţe.

Tribunalul a respins recursul formulat ca nefondat, cu următoarea motivare:

Recurentul reclamant a solicitat anularea titlurilor de proprietate emise acestuia şi pârâţilor pentru terenurile intravilane aferente construcţiilor, pe motiv că aceste terenuri au aparţinut autorului comun defunctului Gh. I. şi pe cale de consecinţă emiterea unui titlu comun pe numele tuturor moştenitorilor.

Interesul recurentului reclamant este ca acest teren intravilan să se împartă în părţi egale. Acesta a mai promovat o acţiune anterior, prin care, pentru realizarea aceluiaşi interes, a solicitat modificarea titlului de proprietate 44043/10.06.1994, emis pe numele tuturor moştenitorilor pentru terenul extravilan de 2,87 ha şi intravilan 0,12 ha în sensul de a se înscrie şi terenul intravilan în suprafaţă de 2169 m.p., însă această cerere a fost respinsă în mod irevocabil în trei grade de jurisdicţie. Aprecierea unanimă a instanţelor a fost aceea că din terenul în discuţie pentru 300 m.p. s-a emis titlul separat recurentului reclamant iar restul a fost atribuit în proprietate pârâţilor potrivit art.23 din legea 18/1991, fiind teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti şi deci rămân în proprietatea acestora.

Recurentul reclamant a încercat să obţină o parte din acest teren şi prin promovarea unei acţiuni de partaj.

La apariţia legii fondului funciar, toţi moştenitorii lui Gh. I. au solicitat prin cereri scrise reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,88 ha cu care autorul acestora a figurat anterior cooperativizării în registrul agricol, reconstituindu-se chiar mai mult decât au cerut, respectiv 2,99 ha.

Fiecare a solicitat separat teren intravilan aferent gospodăriilor personale şi li s-au emis titluri separate.

Pârâţii au obţinut acest teren de la fostul CAP, în anii 1968 - 1973 pentru construcţie de locuinţe şi coincidenţa a făcut ca terenul atribuit atunci acestora să provină tocmai de la autorul comun, însă, era posibil să fie atribuit în acelaşi scop altor persoane şi atunci rezultatul demersurilor făcute de recurentul reclamant era

acelaşi, Legea 18/1991 prevăzând prin art. 23 că aceste terenuri revin proprietarilor construcţiilor.

Pentru restituirea terenului intravilan, ce pretinde recurentul că a aparţinut autorului său şi care a fost atribuit altor persoane pentru construcţie de locuinţe, acesta avea posibilitatea să formuleze cerere în temeiul legilor succesive ale fondului funciar,şi să poată beneficia de reconstituire pe un alt amplasament în intravilan, în imediata apropiere a intravilanului dar în extravilan, sau să solicite despăgubiri, în măsura în care restituirea în natură era imposibilă .

Recurentul reclamant nu a făcut dovada că a formulat o cerere în acest sens.

Prin art. III din Legea 169/1997, s-au stabilit cazurile limitative în care un titlu de proprietate este lovit de nulitate, ori în speţă nu este cazul întrucât din analiza celor trei titluri de proprietate a căror nulitate o solicită recurentul reclamant, rezultă că acestea au fost emise cu respectarea legii.